Diabetes Impact Study

Comments

Transcription

Diabetes Impact Study
Diabetes Impact Study
Pressemøde den 20. august 2015
Henrik Nedergaard
Adm. direktør
Baggrund
306.624 registreret med diabetes i Danmark (år 2011)
Seneste økonomital er fra 2006
- beregnet på tal fra 2001
Partnere
Studiet er gennemført for Diabetesforeningen af:
i samarbejde med
Center for Health Economic Research (COHERE), SDU
Sponsorer:
Forskerteamet
Martha Emneus
• Adm. direktør og medejer i ApEHR
Camilla Sortsø
• PhD-studerende ved COHERE, finansieret af Danish Diabetes Academy
Anders Green
• Videnskabelig direktør og medejer i ApEHR
• Professor og overlæge ved OPEN
Peter Bjødstrup Jensen
• Datamanager ved OPEN
Forskerne har stået frit i forhold til metode, analyse, resultat og videnskabelig
formidling.
Diabetes Impact Study
Metodetilgang
Diabetesregisteret
• Introduceret af Sundhedsstyrelsen i 2006
• Udnytter data fra allerede foreliggende registre
• Dækker patientpopulationen siden 1996
• Anses for komplet
• Op mod 20% falsk positive pga blodsukkermålinger som indganga
a Green A et al: “Validation of the Danish National Diabetes Registry”. Clin Epidemiol 7:5-15, 2015
Datagrundlag, baseret på kobling via CPR
Danmarks Statistik. Data om
• Beskæftigelse
• Indkomst og uddannelsese
• Og meget mere...
CPR
• Dødsfald
• Vandringer
DRG/DAGS registeret
Det nationale
diabetesregister
Landspatientregisteret
Lægemiddelregisteret
Sygesikringsregisteret
Dødsårsagsregisteret
Socioøkonomiske variable belyst via
Danmarks Statistik
5 matchede ikke-diabetiske personer for hver person med
diabetes mhp at kontrollere indvirkning af
•
•
•
•
•
•
Uddannelsesniveau
Profession
Beskæftigelsesstatus
Indkomstniveau
Familiestatus
Geografi
Analytisk tilgang
Diabetes med MODERATE
komplikationer
Diabetes med SVÆRE
komplikationer
DØD
Diabetes UDEN
komplikationer
TILGANG
Befolkningen uden diagnosticeret diabetes
Modellen opdateres årligt mht antal overgange og antal patienter i de respektive kasser
Diabetes Impact Study
Resultoversigt
• Epidemiologiske resultater 2000-2011 (inkl.)a,b
• Diabetesrelaterede tillægsomkostninger (‘attributable costs’)c
• Projektioner  2040d,e
Green et al: “Validation of the Danish National Diabetes Registry”. Clin Epidemiol 7:5-15, 2015
Green et al: “The epidemiology of diabetes in Denmark 2000-2011: Results from the Diabetes Impact Study 2013”. Clin Epidemiol (I trykken august 2015)
c Sortsø et al: Societal costs of diabetes mellitus according to gender, age and complication state – a register based study of all centrally available diabetes data”. Diabetic
Medicine (I trykken, august 2015)
d Sortsø et al: “Societal costs of diabetes mellitus 2025 and 2040”. Under udarbejdelse mhp indsendelse til Modern Economy
e Green et al: “The demographic evolution of diabetes mellitus: Understanding the ‘diabetes epidemic’”. Under udarbejdelse mhp indsendelse til Population Health Metrics
a
b
Epidemiologi år 2000 og år 2011
År 2000
PRÆVALENS, ultimo 1999:
Dødsfald:
141.465 patienter
8.314
Tilgang:
18.376
OBS: Nettotilgang: ca. 10.000
PRÆVALENS, ultimo 2011:
Dødsfald:
306.624 patienter
11.901
År 2011
Tilgang:
31.821
OBS: Nettotilgang: ca. 20.000
Dødelighed i forhold til den danske befolkning
7
Ratio: Observeret/Forventet antal dødsfald
6
5
Alder <50 år
4
3
Alder 50-74 år
2
Samlet
Alder 75+ år
Reference 1
0
1995
2000
2005
År
2010
2015
Dødelighed efter komplikationsgrupper
Dødelighedsrate pr. 100 patientår
15
10
Svære
komplikationer
5
Moderate
komplikationer
Samlet
Ingen
komplikationer
0
1995
2000
2005
År
2010
2015
Komplikationsrate pr. 100 patientår
Komplikationsudvikling
10
9
8
7
6
Moderate
komplikationer
5
4
Svære
komplikationer
3
2
1
0
1995
2000
2005
År
2010
2015
Antal patienter fordelt på komplikationsgrupper
400.000
Antal patienter
350.000
Alle
(Ingen + moderate + svære komplikationer)
300.000
250.000
Ingen + moderate
komplikationer
200.000
Ingen
komplikationer
150.000
100.000
50.000
0
1995
2000
2005
Udgangen af året
2010
2015
Epidemiologi 2000 – 2011
Sammenfatning
• Stigende antal nye tilfælde
• Faldende risiko for udvikling af komplikationer
• Faldende risiko for død i alle komplikationsgrupper
Stigende årlig nettotilvækst og derved eksponentiel vækst i
diabetespopulationen
Diabetes Impact Study
Resultoversigt
Diabetesrelaterede tillægsomkostninger (‘attributable costs’)c
Sortsø et al: Societal costs of diabetes mellitus according to gender, age and complication state – a register based study of all centrally available diabetes data”. Diabetic
Medicine (I trykken, august 2015)
c
Samlede diabetesrelaterede tillægsomkostninger
Danmark år 2011
Milliarder DKK
31,8 Milliarder DKK
35
30
Yderligere omkostninger: 5,7
• Patienttid
• Udstyr
• Afskrivning
25
Produktivitetstab: 13,2
20
15
Plejesektoren: 6,4
10
Medicinudgifter: 1,1
5
Sundhedsudgifter: 5,5
0
Total
Relativ fordeling af tillægsomkostninger
Yderligere
omkostninger
18%
Sundhedsudgifter
17%
Plejesektoren
20%
Produktivitetstab
41%
Medicinudgifter
4%
Diabetesrelaterede tillægsomkostninger pr. patientår
efter komplikationsstatus, år 2011
DKK
300.000
Sundhedsudgifter
250.000
Medicinudgifter
Plejesektoren
200.000
Produktivitetstab
Yderligere omkostninger
150.000
100.000
50.000
0
Alle
Ingen
Komplikationsstatus
Moderate
Svære
Diabetesrelaterede tillægsomkostninger 2011
Sammenfatning
• 31,8 milliarder DKK i diabetesrelaterede omkostninger i Danmark år
2011, sv.t. ca.107.000 DKK pr. patientår.
• Markant stigende tillægsomkostninger ved øget
komplikationsbelastning => økonomisk potentiale ved forebyggelse
• Stort produktivitetstab trods patientsammensætning med mange
ældre patienter
Diabetes Impact Study
Resultoversigt
• Projektioner  2040d, e
Sortsø et al: “Societal costs of diabetes mellitus 2025 and 2040”. Under udarbejdelse mhp indsendelse til Modern Economy
Green et al: “The demographic evolution of diabetes mellitus: Understanding the ‘diabetes epidemic’”. Under udarbejdelse mhp
indsendelse til Population Health Metrics
d
e
Antallet af patienter med diabetes
Realistisk scenarie
1.500.000
Antal patienter
ved årets slutning
Alle
(Ingen+moderate+svære komplikationer)
1.250.000
1.000.000
Fordoblingsperiode: ca. 13 år
Ingen + moderate
komplikationer
750.000
500.000
Ingen
komplikationer
250.000
0
1995
2000
Forbehold for ændringer efter peer-review
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
Styrker:
•
•
Anvender allerede foreliggende registerdata, indsamlet til
andre (administrative) formål og derfor mindre udsat for
systematisk projekt-relateret bias
Udnytter optimalt de internationalt set enestående gode
danske registerforskningsmuligheder
Svagheder:
•
•
Studiets validitet afhænger af de anvendte datas validitet,
herunder erkendte svagheder i diabetesregisteret
Registrene kan ikke belyse væsentlige data, herunder
•
•
•
•
Langtidsblodsukker (HbA1c); andre lab.data
Urinundersøgelser (mikroalbuminuri)
Øjenbaggrundsfotograferinger
Omstændigheder ved diagnosen
•
•
•
Vægt- og symptomforhold
Hvordan blev diagnosen stillet? Ved systematisk opsporing?
Livskvalitet (PRO)