Kildevældsskolens fritidshjem & klub Bellmansgade 5 – 11

Comments

Transcription

Kildevældsskolens fritidshjem & klub Bellmansgade 5 – 11
Kildevældsskolens fritidshjem & klub Bellmansgade 5 – 11 ∗ 2100 København Ø
!
33173179 el.33173177 ∗Klub 39270833* mobil 22233997 ∗
E-mail: [email protected]
Institutionen er en del af det selvejende netværk, Netværk2100
Høringssvar omkring Fremtidens fritidstilbud.
Bestyrelsen i den selvejende institution, Kildevældsskolens Fritidshjem og klub, har
følgende kommentarer, til høringen om fremtidens fritidstilbud.
Bestyrelsen ser positivt på 1-1organiseringen og hæfter sig ved, at der er lagt op til et
ligeværdigt og forpligtende samarbejde mellem folkeskole og fritidstilbud også på
ledelsesniveauet. Dette anser vi for en vigtig dimension. For såvel samarbejdet med den
nye folkeskolereform og fremtidens fritidspædagogik til gavn for vores børn.
Vi ser positivt på 1-1organiseringen så længe der samtidig lægges vægt og skabes
muligheder for en fortsat høj fritidspædagogisk indsats, som vi anser som en af
forudsætningerne for at folkeskolereformen lykkes. I endnu højere grad til gavn for vores
nuværende og kommende børn.
Vi har som bestyrelse i en selvejende institution særdeles gode erfaringer i det at være i
netværk. Vi peger derfor på at fremtidens fritidstilbud, fortsat er en del af et netværk.
Endvidere peger vi på at fritidscentre også indgår i samme netværk med et forpligtende
samarbejde med klubfællesskabet.
Vi har som institution med kluboverbygning gode erfaringer med at børnene bliver gående
til og med 7kl., netop fordi vi er en overbygningsklub, og personalet dermed er velkendt af
børn og forældre. Der opleves en sammenhæng i børnenes hverdag fra de starter i 0.kl.,
og til de går ud omkring 7.kl.
Bestyrelsen vil benytte lejligheden til at pege på, at der i vores lokalområde savnes et
klubfællesskab for de unge på 14-18 år. Således at vores børn, også efter 7 kl. kan blive i
institutionen og i lokalmiljøet.
Der er peget på en konkret løsning i vores interne høringssvar til forvaltningen, hvor der
peges på konkrete eksisterende lokaler samt et forpligtende samarbejde med kommende
kulturhus. Der er således i vores forslag ikke tale om større og dyre udbygninger men om
renovering af eksisterende rammer.
Det at arbejde med hele 0-18års perspektivet har øget perspektiverne i pejlemærkerne.
Specielt i pejlemærket ”overgange” har det givet god mening men også i pejlemærket
”sprog”, har det været en god sparring at viden dele, om sprogstimulering i 0-18 års
perspektivet.
Vi håber, at der ved netværk er tale om, at vi kan blive i det nuværende netværk.
Det er vores opfattelse, at vores nuværende Netværk2100 (me7) har været berigende og
opkvalificerende for personalet og i sidste ende for vores børn. Netværket har på alle
parametre, udviklet sig til et bæredygtigt netværk.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Kildevældsskolens fritidshjem og klub.
__________________________________________________________________
Kildevældsskolens fritidshjem & klub er en selvejende institution bestående af 2 afdelinger, henholdsvis
fritidshjem for 180 børn og en fritidsklub til 125 børn. Institutionen har i alt 21 ansatte.