Markedsfokus på Japan

Comments

Transcription

Markedsfokus på Japan
Økonomiske tendenser
Markedsfokus på Japan
December 2015
DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på
di.dk > policy og analyser > markedsfokus
Markedsfokus på Japan bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.
Tabel 1: Japanske nøgletal
Japan
Danmark
127,1
5,6
62
55
4.645
346
BNP pr. indbygger (US$)
36.600
61.500
BNP pr. indbygger (købekraftskorrigeret, US$)
Opstart af virksomhed - rangering i Doing Business1
37.390
83
44.343
25
Handel over grænsen - rangering i Doing Business1
20
7
6,4
-
3,5
47,3
22,4
19,1
246,4
-0,8
42,6
127,3
0,8
0,4
0,4
1,3
5,2
3,1
6,2
40,5
34,7
Markedsforhold
Befolkning, mio.
Forsørgerbyrden
2
BNP (mia. US$)
Udenlandske investeringer og handel
Danske investeringer (beholdn.3 i mia.kr.)
Udenlandske investeringer (beholdn. i pct. af BNP)
4
Investeringskvote, investeringer i pct. af BNP.
Økonomiske forhold
Offentligt budgetoverskud (% af BNP)
Offentlig bruttogæld, pct. af BNP1
Offentlig nettogæld, pct. af BNP1
Inflation (%, forbrugerpriser).
5
Betalingsbalancen (% af BNP)
Ledighed (% af arbejdsstyrken).
6
7
Andel af arbejdstyrken med videregående uddannelse , pct.
1: 2014, 2: Forsørgerbyrden er summen af de 0-14 årige og de over 65 årige delt med antallet af 15-64
årige, 2014-tal 3: Beholdning er den samlede værdi af danske direkte investeringer ultimo 2014, 4: 2012-tal,
5: Sidste observation oktober 2015, 6: Sidste observation oktober 2015, 7: 2006-tal
Økonomiske tendenser
Tabel 2: Økonomiske udsigter for Japan
2011
2012
2013
BNP
Privat forbrug
Erhvervsinvesteringer
(Realvækst)
(Realvækst)
(Realvækst)
-0,5
0,1
4,2
Historiske tal
1,4
2,1
3,6
Industriproduktion
Inflation
Arbejdsløshed
(Realvækst)
(Procent)
(Procent)
-2,6
-0,3
4,6
0,2
0,0
4,4
1,6
2,1
0,0
-0,6
0,4
4,0
2014
2015
Konsensusskøn
-0,1
0,6
1,3
-1,3
-0,7
1,2
3,6
1,1
3,0
2,1
2,7
3,6
-0,6
0,8
3,4
Note: Konsensusskøn er gennemsnittet af 20 aktuelle prognoser for japansk økonomi
Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Japan
Løbende prognoser for real BNP-vækst for 2015-2016
Pct.
2.0
Pct.
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
0.5
0.5
0.0
0.0
-0.5
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Tidspunkt for vækstskøn
2014
2015
BNP-vækst i 2014
BNP-vækst i 2015
-0.5
BNP-vækst i 2016
Anm: 2015-observationen for BNP-væksten i 2014, er den realiserede årsvækst.
Sidste obs. nov. 2015
2016
2,0
0,8
3,2
Økonomiske tendenser
Figur 2: Eksport og import i Japan
Sæsonkorrigeret mængdeindeks
2000 = 100
180
2000 = 100
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
00
01
02
03
04
05
06
07
Import
08
09
10
11
12
13
80
Eksport
Kilde: Macrobond, sidste obs. 3.kvt. 2013
Figur 3: Forbrug og investeringer i Japan
Sæsonkorrigeret mængdeindeks
2000 = 100
130
2000 = 100
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
00
01
02
03
04
Offentligt forbrug
05
06
07
08
Privat forbrug
Kilde: Macrobond, sidste obs. 3.kvt. 2013
09
10
11
Investeringer
12
13
70
Økonomiske tendenser
Figur 4: Industriproduktionen i Japan
Sæsonkorrigeret
2005=100
110
2005=100
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
60
Kilde: Macrobond, sidste obs. okt. 2015
Figur 5: Ledigheden i Japan
Sæsonkorrigeret, 3 mdr. gns
Pct.
5.5
Pct.
5.5
5.0
5.0
4.5
4.5
4.0
4.0
3.5
3.5
3.0
04
05
06
07
08
Kilde: Macrobond, sidste obs. okt. 2015
09
10
11
12
13
14
15
3.0
Økonomiske tendenser
Figur 6: Forbruger- og erhvervstillid i Japan
Sæsonkorrigeret indikator
Balance
60
Balance
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Erhvervstillid
-80
Forbrugertillid
Kilde: Macrobond, sidste obs. okt. 2015
Figur 7: Udviklingen i den japanske valutakurs
DKK pr. 100 yen
9
U.S. Dollars pr. 100 yen
1.40
1.30
8
1.20
7
1.10
6
1.00
0.90
5
4
0.80
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
DKK pr. 100 yen
U.S. Dollars pr. 100 yen
Kilde: Danmarks Nationalbank, sidste obs. nov. 2015
0.70
Økonomiske tendenser
Figur 8: Vareeksport til Japan
Sum over seneste 12 måneder
Indeks, 2000=100
130
Indeks, 2000=100
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
01
02
03
04
EU (15)
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
60
Danmark
Note: Indeks baseret på eksportværdier i Euro.
Kilde: DI, Eurostat (Comext), sidste obs. aug. 2015
Figur 9: Dansk eksport og import til Japan
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
14
Mia. kr.
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
05
06
Eksport
07
08
09
10
Import
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. sep. 2015
11
12
13
14
15
0
Økonomiske tendenser
Tabel 3: Dansk vareeksport til Japan
Vareeksporten fordelt på brancher, mio. kr.
Seneste
Eksportbrancher
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Råstofudvinding
Fremstillingsindustri
- Nærings- og nydelsesindustri
- Tekstil, beklædning og læderindustri
- Træ-, papir- og grafisk industri
- Mineralolie-, kemisk- gummi- og plastindustri
-- heraf: Medicinalindustri
- Sten-, ler- og glasindustri
- Metalvareindustri
- Maskinindustri
- Elektronikindustri
- Transportmiddelindustri
- Møbelindustri og anden industri
Øvrige brancher samt ikke branchefordelt eksport
Samlet vareeksport
2012
44
1
9.232
4.602
163
30
1.670
1.110
65
56
710
1.293
83
561
2.687
11.964
2013
58
1
8.408
4.389
127
30
1.395
748
44
83
683
1.048
96
513
2.389
10.857
2014
43
1
8.668
4.486
121
34
1.482
861
43
96
816
1.105
61
425
2.586
11.298
12 mdr.
44
1
10.774
5.208
216
30
1.937
1.107
57
130
1.166
1.408
97
526
3.823
14.642
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden december 2014 - november 2015.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
Tabel 4: Top 10 over danske eksportvarer til Japan
Vareeksport fordelt på produkter, mio. kr.
Nr. Eksportvarer
2014
1 Kød af tamsvin, udbenet, frosset (undtagen forende, kam og brystflæsk og stykker deraf)
3.304
2 Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner
492
3 Reagensmidler på underlag, til diagnostisk brug eller til laboratoriebrug, sammensatte reagensmidler
214 til diagnostisk brug e
4 Høreapparater (undtagen dele og tilbehør)
186
5 Enzymer og tilberedte enzymer, i.a.n. (undtagen osteløbe og koncentrater deraf samt lipoproteinlipase
145 og aspergillus alka
6 Ekstrakter af kirtler eller andre organer eller af deres sekreter, fra dyr, til organoterapeutisk brug 143
7 Kød af svin, fersk eller kølet (undtagen tamsvin, hele og halve kroppe, skinke og bov og stykker deraf,
141 ikke udbenet)
8 Nåle, katetre, kanyler og lignende, til medicinsk brug (undtagen sprøjter, injektionsnåle af metal samt
124 suturnåle)
9 Ost af enhver art, revet eller i pulverform (undtagen grøn alpeost)
109
10 Brystflæsk og stykker deraf, af tamsvin, frosset
99
Ti største i alt
4.956
Samlet vareeksport
11.298
Anm.: Diskretionerede varegrupper indgår ikke i oversigten
Økonomiske tendenser
Tabel 5: Dansk og europæisk vareeksport til Japan
Vareeksport fordelt på produkter
Danmark, mio. kr.
Seneste
2014
12 mdr.
4.406
5.011
2.988
4.332
786
970
762
1.006
487
644
360
454
337
428
302
482
246
443
152
201
150
210
111
158
66
86
59
93
46
62
39
50
1
2
11.298
14.632
Eksportvarer
Animalske og vegetabilske produkter
Farmaceutiske produkter
Måle- og præcisionsinstrumenter
Kemiske produkter, ekskl. farmaceutiske
Mekaniske apparater
Træ- og papirvarer samt møbler mv.
Maskiner til industrielt brug mv.
Tilberedte fødevarer
Elektriske motorer, generatorer mv.
Metalvarer mv.
Kommunikations- og informationselektronik
Tekstil og beklædning
Øvrige produkter
Transportmidler
IT hardware
Plast- og gummiprodukter
Mineralske produkter
Samlet vareeksport
EU-15, mia.kr.
Seneste
2014
12 mdr.
17,5
22,1
47,7
67,9
36,5
44,8
36,9
47,3
30,4
37,5
12,6
15,2
17,3
24,3
19,0
23,4
13,0
16,4
20,7
26,5
7,3
8,9
25,0
32,7
4,1
5,7
68,0
85,5
2,5
3,5
9,6
11,9
6,9
6,4
375,0
479,9
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden november 2014 - oktober 2015.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
Tabel 6: Dansk eksport til Japan
Seneste
Mio. kr.
Samlet varehandel (inkl. diskretioner)
2012
2013
12.059
10.950
2014 12 måneder
11.376
12.148
Note: Seneste 12 måneder er summen af perioden okt. 2014 - sep. 2015. Mindre forskelle i afgrænsningen ifht. tabel 3, 4 og 5
Kilde: Danmarks Statistik
Markedsfokus er en del af DI's løbende overvågning af dansk og international økonomi, og den er baseret
på statistikkilder, som DI finder troværdig: Macrobond, Eurostat, Consensus Economics, IMF, WTO,
OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og FN. Gengivelse af materiale fra Markedsfokus skal ske
med DI anført som kilde.
DI • 1787 København V
Tlf. 3377 3377 • Fax 3377 3300 • [email protected] • www.di.dk