Information til personer, der dømmes til psykiatrisk behandling

Comments

Transcription

Information til personer, der dømmes til psykiatrisk behandling
Information til
PERSONER
DER DØMMES
til psykiatrisk behandling
Psykiatri og Social
i samarbejde med Kriminalforsorgen
Hvad er en behandlingsdom
Hvad er en anbringelsesdom
Hvad er dine rettigheder og pligter
Hvad er en bistandsværge
HVAD INDEBÆRER
en dom til psykiatrisk behandling
Retten kan beslutte, at en person med psykisk sygdom ikke
skal straffes, men have en anden dom, der kan være:
Anbringelse på psykiatrisk afdeling
Behandling på psykiatrisk hospital med mulighed
for udskrivning og genindlæggelse
Ambulant, psykiatrisk behandling, hvor du kan
bo hjemme med/uden mulighed for indlæggelse
En dom til behandling indledes, i henhold til loven, typisk med
en indlæggelse på psykiatrisk afdeling. En dom til ambulant
behandling indledes med en samtale med en behandler fra
psykiatrien og en repræsentant fra Kriminalforsorgen.
Varigheden af dommen, og den tid du kan være indlagt efter
dommen, kan være tidsubegrænset, men oftest er der fastsat
grænser for den. Ofte er perioden for ambulant behandling
3 eller 5 år, og indlæggelse 1 år. Hvis ikke retten bestemmer
noget andet, så ophører dommen, når tiden er udløbet.
Loven om frit sygehusvalg gælder ikke for patienter med de
ovenfor nævnte domme.
Som behandlingsdømt kan du ikke selv lade dig udskrive,
dvs. at udskrivning sker i samarbejde mellem dig, psykiatrisk
afdeling og Kriminalforsorgen. Selvom du er indlagt mod din
vilje, er der ikke tale om tvangsindlæggelse efter reglerne i
Psykiatriloven.
FORMÅL
med dommen
Formålet med dommen er, at psykiatrien i samarbejde med
dig og Kriminalforsorgen skal søge at hjælpe dig til at få det
bedre psykisk, og dermed hjælpe dig til at opnå en kriminalitetsfri tilværelse.
BISTANDSVÆRGE
I forbindelse med din dom har retten tildelt dig en bistandsværge. Bistandsværgens opgaver er, at bidrage til, at
dit behandlingsforløb og/eller indlæggelse efter dommen
ikke varer længere end nødvendigt.
DEN BEHANDLINGSDØMTES
rettigheder og pligter
Det forventes, at du følger den behandlingsplan, der er
udarbejdet i samarbejde med dig. Denne vedrører:
regelmæssige samtaler
medicinsk behandling
misbrugsbehandling
aktiviteter udenfor hjemmet
Hvis du ikke overholder behandlingsplanen, kan Kriminalforsorgen i samarbejde med en overlæge få dig indlagt
til psykiatrisk behandling, hvis dommen giver denne
mulighed.
På baggrund af en udtalelse fra psykiatrien og Kriminalforsorgen vurderer statsadvokaten én gang om året, om
din dom eventuelt skal ophæves eller ændres. Jo bedre behandlingsforløbet går, jo tidligere kan dommen ophæves.
Spørgsmål om domssætning kan indbringes for retten.
ROLLEFORDELING
mellem den retspsykiatriske
afdeling og Kriminalforsorgen
Det er den behandlingsansvarlige overlæge, der har det
ove­rordnede
­­
ansvar for din behandling og din
behandlingsplan.
I forbindelse med de fleste behandlingsdomme fører Krimi­
nalforsorgen tilsyn med henblik på at sikre overholdelse
af behand­lingsplanen. Herforuden kan Kriminalforsorgen
hjælpe dig med praktiske opgaver som for eksempel at
tage kontakt til relevante myndigheder.
HVIS DU VIL VIDE MERE
Udgave 1.01 2015
http://regionmidtjylland.dk/psykiatri+og+social/psykiatri
www.retsinformation.dk
www.kriminalforsorgen.dk
Psykiatri og Social
i samarbejde med Kriminalforsorgen