Program Temadag om psykiatri -med fokus på forebyggelse af tvang

Comments

Transcription

Program Temadag om psykiatri -med fokus på forebyggelse af tvang
Program
Temadag om psykiatri
-med fokus på forebyggelse af tvang og genoptræningsplaner
25. november 2015
HK Midt, ”Fabrikken”, Lumbyvej 11, 5000 Odense C
Formål og ide:
Fysioterapeutiske kompetencer bliver efterspurgt i psykiatrien. Dette kommer til udtryk i
målet om, at forebygge og nedbringe brugen af tvang, hvor fysisk aktivitet har vist sig at
være effektiv. Et andet eksempel er målrettet fysisk aktivitet til mennesker med psykiske
lidelser for at forebygge livsstilssygdomme og gøre op med ulighed i sundhed. Senest har
de netop indgående Sundhedsaftaler mellem kommuner og regioner særligt fokus på
ligestilling af mennesker med somatiske og psykiatriske lidelser.
Temadagen fokuserer på fysioterapi i psykiatrien. Der vil være oplæg,
erfaringsudveksling og drøftelse af, hvor fysioterapeuter kan byde ind og gøre en forskel i
forebyggelse af tvang, ligesom der vil være oplæg og refleksioner over, hvad
fysioterapien kan bidrage med i en tværfaglig kommunal kontekst, herunder iværksætte
ambulant genoptræning. Der vil blive præsenteret eksempler fra klinisk praksis hvor
fysioterapeuter bidrager til udredning og overholdelse af behandlingsgaranti af patienter
med psykiatriske sygdomme
Undervisere:
Tina Lambrecht, formand, Danske Fysioterapeuter
Knud Kristensen, formand, Landsforeningen SIND, repræsentant fra psykiatriudvalget
Sille Frydendal, sundhedspolitisk konsulent, Danske Fysioterapeuter
Lene Nyboe, fysioterapeut, cand. scient. san, phd stud.
Tina Hostrup, Specialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, cand.scient.san.
Lone Katballe, Ledende fysioterapeut, Psykiatrisk Afdeling, Middelfart
Anne-Mette Nørregaard, fysioterapeut, projektleder, Region Syddanmark
Finn Blickfeldt Juliussen, faglig konsulent, Socialstyrelsen
Hans Stryger, fysioterapeut, bestyrelsesmedlem Dansk Selskab for Psykiatrisk og
Psykosomatisk Fysioterapi
Mette Guldager Ardal, fysioterapeut, Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi,
Sundhedscenter Viborg
Brian Errebo-Jensen, regionsformand, Region Syddanmark
Planlægning:
Tina Hostrup, specialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, cand.scient.san.
Lene Nyboe, fysioterapeut, cand. scient. san, phd. stud
Jane Aslaug, leder af Psykiatrien, Viborg Kommune
Gurli Petersen, Faglig konsulent, Danske Fysioterapeuter
08.30 – 09.00
Registrering og morgenkaffe
09.00 – 09.15
Velkommen til temadag
v. Tina Lambrecht
09.15 – 9.45
Regeringens udspil
v. Knud Kristensen
09.45 -10.05
Nye opgaver, nye snitflader, nye partnerskaber
De fysioterapeutiske kompetencer bliver i stigende grad efterspurgt i
de sundhedspolitiske initiativer målrettet psykiatrien. Det kommer
bl.a. til udtryk i målet om at nedbringe brugen af tvang, hvor fysisk
aktivitet har vist sig særdeles effektiv. Et andet eksempel er målrettet
fysisk aktivitet til mennesker med psykiske lidelser for at forebygge
livsstilssygdomme og gøre op med ulighed i sundhed. Senest har de
netop indgående Sundhedsaftaler mellem kommuner og regioner
særligt fokus på ligestilling af mennesker med somatiske og
psykiatriske lidelser.
Oplægget vil præsentere de muligheder for fysioterapi og
fysioterapeuter, som det sundhedspolitiske fokus skaber, samt hvilke
nye roller og kompetencer, der efterspørges.
v. Sille Frydendal
10.05 – 10.35
Genoptræningsplaner på baggrund af en psykiatrisk diagnose
En psykisk lidelse kan både komme til udtryk på et psykologisk plan
og i kroppen. Den fysioterapeutiske behandling heraf har fortrinsvis
fundet sted på psykiatriske sygehuse, men der er nu kommet øget
fokus på behovet for genoptræning af problemstillingerne efter
indlæggelse. I Region Syddanmark er der indledt samarbejde mellem
kommunale og regionale terapeuter for at afklare området nærmere.
Oplægget vil give en status på dette samarbejde samt beskrive
patientgruppen og snitflader mellem behandling og genoptræning.
v. Lone Katballe
10.35 – 10.55
Pause
10.55 – 11.25
Hvad er fysioterapi i psykiatri?
 Evidens og best practice
 Faglige udfordringer
 Hvorfor er det vigtigt, at det er fysioterapeuter, der varetager
opgaven?
v. Lene Nyboe
11.25 -11.45
Fremtidens fysioterapi i psykiatrien og forebyggelse af tvang.
Hvad kan vi byde ind med?
Fremtiden for fysioterapeuter ansat i psykiatrien byder på samarbejde
mellem sektorer for at rumme det hele menneske indlagt i psykiatrien.
Der bliver stillet krav til tilbud om en bred palet af aktivitetsmuligheder
for indlagte patienter i forhold til forebyggelse af tvang og ikke mindst
at komme sig over psykisk sygdom. Fysioterapeuten er en vigtig
sparringspartner for patienten i forhold til ligeværdig behandling og
netværksdannelse efter endt indlæggelse. Yderligere kan anvendelse
af velfærdsteknologi i patientbehandlingen bygge bro mellem
tværsektorielle samarbejdspartnere.
v. Anne-Mette Nørregaard
11.45 -12.25
Forebyggelse af vold og magtanvendelse i socialpsykiatrien
Hvordan kan vi vidensbaseret arbejde med forebyggelse af
magtanvendelse og vold i socialpsykiatrien? Socialstyrelsens projekt:
Forebyggelse af magtanvendelse i socialpsykiatrien, er et bud på
hvordan. Videnskab og forskning viser at der kan være en
sammenhæng mellem øget recovery-orientering, de-ekskalering og
større trivsel og tryghed for både fagprofessionelle og borgere.
Socialstyrelsens projekt underbygger øget recovery-orientering
gennem kombinationen af to vidensbaserede socialfaglige metoder
Feedback Informed Treatment (FIT) og Low Arousal.
v. Finn Blickfeldt Juliussen
12.30 -13.00
Panel- Refleksion og spørgsmål til formiddagens oplægsholdere
13.00 -14.00
Frokost
14.00 -15.45
Paralle sessioner (1. runde:14.00-14.45 / 2. runde: 15.00-15.45)
1. Psykiatri i kommunen - refleksioner over hvad
fysioterapien kan bidrage med i en tværfaglig kommunal
kontekst.
Konkrete eksempler på og refleksioner over, hvordan vi som
fysioterapeuter kan arbejde med psykiatrisk fysioterapi i
socialpsykiatrisk og kommunalt regi.
v. Mette Guldager Ardal
2. Praksiseksempel fra psykiatrisk fysioterapi på sygehus
Eksempler på målrettet fysioterapeutisk indsats i psykiatrien på
Ålborg sygehus. Langt overvejende henvises patienter med kropslige
symptomer, som knytter sig til den psykiatriske lidelse. Det kan f.eks.
være muskulære spændingstilstande, kropslige
uvirkelighedsfornemmelser/ svigtende fornemmelse af kroppens
grænser, ud af kroppen oplevelser/oplevelser af at svæve.
Endvidere henvises patienter til f.eks. tromboseprofylakse, med
følger efter hemiparese, patienter med parkinson, etc. Disse
problemer forstås ligeledes og behandles i et bio- psykosocialt
perspektiv. Tina kommer med eksempler fra individuel behandling og
eksempler på hvorledes man kan arbejde med fysisk aktivitet i
grupper.
v. Tina Hostrup
3. Forebyggelse af tvang i psykiatrien
Hvordan bidrager fysioterapi til nedbringelse af tvang?
Hans gennemgår kommunikationsstrategier, relationsarbejde,
praktiske eksempler på tværfagligt samarbejde, humor og kommer
med eksempler fra den daglige praksis som fysioterapeut på et
intensivt afsnit.
v. Hans Stryger
4. Implementering af Safewards
Implementering af Safewards, en model til konflikthåndtering og
forebyggelse af tvang i psykiatrien.
Anne-Mette præsenterer hvordan fysioterapeuter kan arbejde med
Safewards i praksis.
v. Anne-Mette Nørregaard
15.45
Pause
16.00
Afsluttende oplæg med opsamling på dagen og fremadrettede
perspektiver
v. Brian Errebo-Jensen
16.30
Farvel og tak for i dag