Markedsfokus på Australien

Comments

Transcription

Markedsfokus på Australien
Økonomiske tendenser
Markedsfokus på Australien
December 2015
DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på
di.dk > policy og analyser > markedsfokus
Markedsfokus på Australien bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.
Tabel 1: Australske nøgletal
Markedsforhold
Befolkning, mio.
Forsørgerbyrden
2
BNP (mia. US$)
Australien
Danmark
23,6
5,6
89
55
1.453
346
BNP pr. indbygger (US$)
61.600
61.500
BNP pr. indbygger (købekraftskorrigeret, US$)
Opstart af virksomhed - rangering i Doing Business1
46.433
7
44.343
25
Handel over grænsen - rangering i Doing Business1
49
7
19,3
-
39,0
47,3
26,8
19,1
-3,3
34,3
-0,8
42,6
Udenlandske investeringer og handel
Danske investeringer (beholdn.3 i mia.kr.)
Udenlandske investeringer (beholdn. i pct. af BNP)
4
Investeringskvote, investeringer i pct. af BNP. 4
Økonomiske forhold
Offentligt budgetoverskud (% af BNP)
Offentlig bruttogæld, pct. af BNP1
Offentlig nettogæld, pct. af BNP1
17,0
0,8
5
1,5
0,4
Betalingsbalancen (% af BNP)
-2,8
5,2
5,9
6,2
33,0
34,7
Inflation (%, forbrugerpriser).
Ledighed (% af arbejdsstyrken). 6
Andel af arbejdstyrken med videregående uddannelse7, pct.
1: 2014, 2: Forsørgerbyrden er summen af de 0-14 årige og de over 65 årige delt med antallet af 15-64
årige, 2014-tal 3: Beholdning er den samlede værdi af danske direkte investeringer ultimo 2014, 4: 2014-tal,
5: Sidste observation juli 2015, 6: Sidste observation oktober 2015, 7: 2006-tal
Økonomiske tendenser
Tabel 2: Økonomiske udsigter for Australien
2011
BNP
Privat forbrug
Erhvervsinvesteringer
Industriproduktion
Inflation
(Realvækst)
(Realvækst)
(Realvækst)
(Realvækst)
(Procent)
2,7
3,1
18,4
1,1
3,3
2012
2013
Historiske tal
3,6
2,5
14,2
4,8
1,8
2,1
1,7
-1,7
1,7
2,4
2014
2,7
2,4
-5,9
4,7
2,5
2015
Note: Konsensusskøn er gennemsnittet af 20 aktuelle prognoser for australsk økonomi
Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Australien
Løbende prognoser for real BNP-vækst for 2015-2016
Pct.
3.4
Pct.
3.4
3.2
3.2
3.0
3.0
2.8
2.8
2.6
2.6
2.4
2.4
2.2
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Tidspunkt for vækstskøn
2014
2015
BNP-vækst i 2014
BNP-vækst i 2015
BNP-vækst i 2016
Anm: 2015-observationen for BNP-væksten i 2014, er den realiserede årsvækst.
Sidste obs. nov. 2015
2016
Konsensusskøn
2,3
2,6
2,5
2,7
0,0
0,0
1,7
3,2
1,6
2,4
2.2
Økonomiske tendenser
Figur 2: Eksport og import i Australien
Sæsonkorrigeret mængdeindeks
2000 = 100
250
2000 = 100
250
200
200
150
150
100
100
50
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Import
50
Eksport
Kilde: Macrobond, sidste obs. 2.kvt. 2015
Figur 3: Forbrug og investeringer i Australien
Sæsonkorrigeret mængdeindeks
2000 = 100
220
2000 = 100
220
200
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Offentligt forbrug
Privat forbrug
Kilde: Macrobond, sidste obs. 2.kvt. 2015
Investeringer
80
Økonomiske tendenser
Figur 4: Industriproduktionen i Australien
Sæsonkorrigeret
2005=100
130
2005=100
130
120
120
110
110
100
100
90
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
90
Kilde: Macrobond, sidste obs. 2. kvt. 2015
Figur 5: Ledigheden i Australien
Sæsonkorrigeret
Pct.
6.5
Pct.
6.5
6.0
6.0
5.5
5.5
5.0
5.0
4.5
4.5
4.0
4.0
3.5
04
05
06
07
08
Kilde: Macrobond, sidste obs. okt. 2015
09
10
11
12
13
14
15
3.5
Økonomiske tendenser
Figur 6: Forbruger- og erhvervstillid i Australien
Sæsonkorrigeret indikator
Indeks
130
Balance
21
14
120
7
110
0
100
-7
-14
90
-21
80
70
-28
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Forbrugertillid (venstre)
-35
Erhvervstillid (højre)
Kilde: Macrobond, sidste obs. okt. 2015
Figur 7: Udviklingen i den australske valutakurs
DKK pr. 100 AUD
500
U.S. Dollars pr. 100 AUD
140.0
480
120.1
460
100.2
440
80.3
420
60.4
400
40.5
380
20.6
360
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
DKK pr. 100 AUD
U.S. Dollars pr. 100 AUD
Kilde: Danmarks Nationalbank, sidste obs. nov. 2015
0.6
Økonomiske tendenser
Figur 8: Vareeksport til Australien
Sum over seneste 12 måneder
Indeks, 2000=100
400
Indeks, 2000=100
400
350
350
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50
01
02
03
04
EU (15)
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
50
Danmark
Note: Indeks baseret på eksportværdier i Euro.
Kilde: DI, Eurostat (Comext), sidste obs. aug. 2015
Figur 9: Dansk eksport og import til Australien
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
14
Mia. kr.
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
-2
05
06
Eksport
07
08
09
10
Import
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. sep. 2015
11
12
13
14
15
-2
Økonomiske tendenser
Tabel 3: Dansk vareeksport til Australien
Vareeksporten fordelt på brancher, mio. kr.
Seneste
Eksportbrancher
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Råstofudvinding
Fremstillingsindustri
- Nærings- og nydelsesindustri
- Tekstil, beklædning og læderindustri
- Træ-, papir- og grafisk industri
- Mineralolie-, kemisk- gummi- og plastindustri
-- heraf: Medicinalindustri
- Sten-, ler- og glasindustri
- Metalvareindustri
- Maskinindustri
- Elektronikindustri
- Transportmiddelindustri
- Møbelindustri og anden industri
Øvrige brancher samt ikke branchefordelt eksport
Samlet vareeksport
2012
3
0
5.824
1.510
95
80
666
343
401
219
1.528
969
92
263
418
6.245
2013
2
0
5.559
1.501
76
81
670
357
41
132
1.879
785
78
315
430
5.991
2014
2
0
4.799
1.875
77
84
557
259
46
128
882
722
88
340
369
5.169
12 mdr.
2
0
6.392
2.511
96
111
810
417
52
150
1.111
907
123
521
495
6.889
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden december 2014 - november 2015.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
Tabel 4: Top 10 over danske eksportvarer til Australien
Vareeksport fordelt på produkter, mio. kr.
Nr. Eksportvarer
2014
1 Kød af tamsvin, udbenet, frosset (undtagen forende, kam og brystflæsk og stykker deraf)
952
2 Pacific laks "Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
221
tschawytscha, Oncorh
3 Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner
125
4 Kam og stykker deraf, af tamsvin, frosset
93
5 Madrasser af celleplast, med eller uden overtræk
89
6 Næringsmidler, tilberedte, i.a.n., med indhold af mælkefedt på >= 1,5 vægtprocent, af saccharose81
eller isoglucose på >=
7 Kød af tamsvin, udbenet, fersk eller kølet (undtagen forende, kam og brystflæsk og stykker deraf) 74
8 Blåskimmelost og andre oste indeholdende skimmel dannet af "Penicillium roqueforti" (undtagen roquefort
71
og gorgonzola
9 Nåle, katetre, kanyler og lignende, til medicinsk brug (undtagen sprøjter, injektionsnåle af metal samt
70 suturnåle)
10 Enzymer og tilberedte enzymer, i.a.n. (undtagen osteløbe og koncentrater deraf samt lipoproteinlipase
68 og aspergillus alka
Ti største i alt
1.844
Samlet vareeksport
5.169
Anm.: Diskretionerede varegrupper indgår ikke i oversigten
Økonomiske tendenser
Tabel 5: Dansk og europæisk vareeksport til Australien
Vareeksport fordelt på produkter
Danmark, mio. kr.
Seneste
2014
12 mdr.
1.688
2.242
555
691
502
731
444
602
328
443
253
372
224
326
215
271
209
294
200
237
155
189
135
159
88
106
72
85
71
97
29
40
1
1
5.169
6.884
Eksportvarer
Animalske og vegetabilske produkter
Maskiner til industrielt brug mv.
Farmaceutiske produkter
Måle- og præcisionsinstrumenter
Mekaniske apparater
Kemiske produkter, ekskl. farmaceutiske
Træ- og papirvarer samt møbler mv.
Elektriske motorer, generatorer mv.
Tilberedte fødevarer
Metalvarer mv.
Øvrige produkter
Kommunikations- og informationselektronik
Transportmidler
Plast- og gummiprodukter
Tekstil og beklædning
IT hardware
Mineralske produkter
Samlet vareeksport
EU-15, mia.kr.
Seneste
2014
12 mdr.
5,9
7,8
18,6
23,4
24,1
32,9
14,1
18,0
21,0
24,7
13,0
18,1
9,8
12,6
10,3
12,8
12,4
17,1
12,8
16,5
3,9
4,8
3,8
4,7
40,3
56,3
6,6
8,4
5,9
8,1
2,0
2,5
0,6
0,8
205,1
269,5
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden november 2014 - oktober 2015.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
Tabel 6: Dansk eksport til Australien
Seneste
Mio. kr.
2012
2013
2014 12 måneder
Samlet varehandel (inkl. diskretioner)
6299
6041
5175
5674
Note: Seneste 12 måneder er summen af perioden okt. 2014 - sep. 2015. Mindre forskelle i afgrænsningen ifht. tabel 3, 4 og 5
Kilde: Danmarks Statistik
Markedsfokus er en del af DI's løbende overvågning af dansk og international økonomi, og den er baseret
på statistikkilder, som DI finder troværdig: Macrobond, Eurostat, Consensus Economics, IMF, WTO,
OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og FN. Gengivelse af materiale fra Markedsfokus skal ske
med DI anført som kilde.
DI • 1787 København V
Tlf. 3377 3377 • Fax 3377 3300 • [email protected] • www.di.dk