Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Comments

Transcription

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne
14.
Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne
Dansk Industri
dec.
15
14.
dec.
15
Aktuelle konjunkturtendenser
• Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et
fald på 1.100 fuldtidspersoner, eller 0,1 procentpoint. Dermed var
der 120.400 bruttoledige i oktober, svarende til en
ledighedsprocent på 4,5 pct. Det foreløbige minimum for
ledigheden blev nået i juni 2008, hvor ledigheden var nede på
47.000 personer omregnet til fuld tid.
• Dansk vareeksport startede 2015 i et højt tempo, godt hjulpet på
vej af stigende efterspørgsel på vores nære eksportmarkeder i
Europa og en forbedret konkurrenceevne som følge af svækkelser
af euroen. Den samlede danske vareeksport steg med 4,7 pct. i 1.
kvartal, og fremgangen var størst på markederne uden for EU.
• Frem til og med 1. kvartal 2015 så det danske opsving ganske
solidt ud, og de fleste prognosemagere opjusterede deres skøn i
løbet af foråret og forsommeren. Det var forventet, at fremgangen
ville fortsætte i 2. kvartal i lyset af en fortsat svag euro og fortsat
lave oliepriser, der virker stimulerende på henholdsvis eksporten
og det private forbrug.
2
14.
dec.
15
Verden kører i forskellige gear
Vækst i verdensøkonomien
Realvækst i BNP
BNP-vægt Eksport(PPP)
vægt
USA
Japan
Storbritannien
Eurolandene
- Tyskland
Sverige
Asien (ekskl. Japan)
- Kina
- Indien
Syd- og Mellemamerika
- Brasilien
Østeuropa
- Rusland
- Polen
Verden, BNP-vægtet
Verden, eksportvægtet
2014
16,1
4,4
2,4
12,1
3,4
0,4
33,5
16,3
6,8
8,5
3,0
8,6
3,3
0,9
100,0
-
2014
6,8
1,8
7,8
37,3
17,8
11,8
8,1
3,5
0,4
2,2
0,9
9,2
1,4
2,7
100,0
2015
2,3
0,8
2,6
1,5
1,9
2,7
6,2
6,9
7,7
0,5
-1,6
0,1
-3,5
3,6
3,2
2,1
2016
2,7
1,7
2,5
1,8
2,0
2,9
6,3
6,7
8,0
1,9
0,6
2,2
0,4
3,6
3,7
2,5
2017
2,6
0,8
2,1
1,6
1,8
2,6
6,2
6,6
7,5
2,8
2,1
2,7
1,7
3,4
3,8
2,4
Kilde: Consensus Economics, IMF, Danmarks Statistik og DI
3
14.
dec.
15
Omsætningen fordelt på brancher
Sæsonkorrigeret, tre måneders gennemsnit, løbende priser
Indeks, 2005 = 100
140
Indeks, 2005 = 100
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
09
10
11
12
13
Fremstillingsindustri
Transport (ekskl. persontransport og skibsfart)
14
15
Handel
Service
Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. sep. 2015
4
14.
dec.
15
Udvikling i dansk eksport
Sæsonkorrigeret årsniveau
Mia.kr.
700
Mia.kr.
700
600
600
500
500
400
400
300
300
200
200
05
06
07
08
09
Varer
10
11
12
13
14
15
Tjenester
Kilde: Danmarks Statistik
5
14.
dec.
Erhvervstillid
Erhvervstilliden i fremstillingsindustrien i Danmark, euro-området og USA
Nettotal (DK, euro)
20
Pct. (USA)
70
10
60
0
50
-10
40
-20
30
-30
20
-40
05
06
07
08
Danmark
09
10
11
12
Euro-området
Kilde: Macrobond, ISM og Danmarks Statistik, sidste obs. okt. 2015
13
USA
14
15
10
15
14.
dec.
15
Udvikling i personaleomsætning
7
14.
dec.
15
Industriproduktion i verden
Sæsonkorrigeret produktion i fremstillingsindustrien
Indeks, 2005 = 100
130
Indeks, 2005 = 100
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Verden
Euro-området
USA
Kilde: Macrobond og CPB, sidste obs. aug. 2015
8
14.
dec.
15
Beskæftigede lønmodtagere
Sæsonkorrigeret
1000 personer
1950
1000 personer
860
1900
850
1850
840
1800
830
1750
820
1700
810
1650
800
08
09
10
11
12
13
14
15
Privat sektor (venstre akse)
Offentlig service og forvaltning (højre akse)
Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. aug. 2015
9
14.
Bruttoledigheden
1000 pers.
180
dec.
1000 pers.
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60
60
40
40
07
08
Faktisk
09
15
10
11
12
13
14
15
Sæsonkorrigeret
Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. okt. 2015
10
14.
dec.
15
Bruttoledigheden
I pct. af arbejdsstyrken
Pct.
7
Pct.
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
07
08
Faktisk
09
10
11
12
13
14
15
Sæsonkorrigeret
Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. okt. 2015
11
14.
dec.
Efterspørgsel og udbud i dansk økonomi
Niveau
2014
Mia. kr.
2014
2015
2016
2017
Procentvis mængdeændring
Privat forbrug
933
0,7
2,2
2,2
2,4
Offentligt forbrug
511
0,2
1,1
0,1
0,3
Faste bruttoinvesteringer
359
4,0
1,2
3,9
4,2
76
6,8
-1,3
5,2
4,7
194
-1,2
2,7
6,2
6,0
74
7,8
-1,9
-3,9
-2,0
12
0,2
-0,2
-0,1
0,0
Indenlandsk efterspørgsel
1.819
1,6
1,5
2,0
2,2
Eksport af varer og tjenester
1.031
2,6
1,6
5,5
4,2
624
-0,2
3,8
4,9
4,0
928
3,8
1,6
5,8
4,8
583
2,1
3,8
6,1
4,9
Bruttonationalprodukt
1.922
1,1
1,5
2,0
2,0
BVT i private byerhverv
1.093
1,8
1,6
3,3
3,2
Boliginvesteringer
Erhvervsinvesteringer ekskl. skibe
Offentlige investeringer
Lagerinvesteringer
Heraf varer
Import af varer og tjenester
Heraf varer
Note: Ændringer i lagerinvesteringer i pct. af BNP i det foregående år
Kilde: Danmarks Statistik og DI
15
14.
Skøn for dansk økonomi. Udvalgte nøgletal
2014
2015
2016
BNP
Privat forbrug
Erhvervsinvesteringer
Vareeksport
Realvækst, pct.
1,1
1,5
2,0
0,7
2,2
2,2
-1,2
2,7
6,2
-0,2
3,8
4,9
dec.
15
2017
2,0
2,4
6,0
4,0
pct. af BNP
Offentligt overskud
Betalingsbalance
1,8
6,3
-1,2
7,4
-1,9
7,5
-1,2
7,6
pct.
Forbrugerpriser
0,6
1,0
1,3
1,7
Bruttoledigheden i pct.
af arbejdsstyrken
4,7
4,3
3,8
3,3
Kilde: DI, august 2015
13
14.
dec.
15
Udvikling i løn og priser
Procentvis årlig stigning
6
5
Timefortjeneste, fremstilling, transport og service
4
3
2
1
Forbrugerpriser, kvartalsgennemsnit
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Arbejdsgiverforening, sidste obs. november 2015
14
14.
dec.
15
Udvikling i løn og priser og realløn
2000 = 100
170
160
150
Løn
Priser
Realløn
140
130
120
110
100
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kilde: Danmarks Statistik og DA
15
0
1. kv. 05
2. kv. 05
3. kv. 05
4. kv. 05
1. kv. 06
2. kv. 06
3. kv. 06
4. kv. 06
1. kv. 07
2. kv. 07
3. kv. 07
4. kv 07
1. kv. 08
2. kv. 08
3. kv. 08
4. kv 08
1. kv. 09
2. kv. 09
3. kv. 09
4. kv 09
1. kv 10
2. kv 10
3. kv 10
4. kv 10
1. kv 11
2. kv 11
3. kv 11
4. kv 11
1. kv. 12
2. kv. 12
3. kv. 12
4. kv. 12
1. kv. 13
2. kv. 13
3. kv. 13
4. kv. 13
1. kv. 14
2. kv. 14
3 kv. 14
4. kv. 14
1. kv. 15
2. kv. 15
3. kv. 15
14.
OK - centralt forhandlet
Lokale lønforhandlinger
dec.
15
Stigning i timefortjenesten inden for fremstilling
Produktionsarbejde
Pct.
6
5
4
3
2
1
Produktivitet, overtid mv.
Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening
16
14.
dec.
15
6 pct. af arbejderne har fået nul i regulering i 2015
Andel af regulerede arbejdere, pct.
30
25
20
15
10
5
0
Regulering i pct.
Kilde: DI
17
14.
dec.
15
4 pct. af funktionærerne har fået nul i regulering i 2015
Andel af regulerede funktionærer, pct.
30
25
20
15
10
5
0
Regulering i pct.
Kilde: DI
18
14.
dec.
15
Lokale lønreguleringer
Regulering i pct.
5
4
3
2
1
0
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
Timelønnede
08
09
10
11
12
13
14
15
Funktionærer
Kilde: DI
19
14.
dec.
15
Færre nulreguleringer af løn i 2015
Andel medarbejdere med nulregulering ved lokale lønforhandlinger, procent
45
40
35
30
Funktionærer
Timelønnede
25
20
15
10
5
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Anm: Tal for 2015 baseret på indberetninger modtaget indtil ultimo november 2015
Kilde: DI
20
14.
dec.
15
Stigning i timefortjeneste inden for fremstilling
Procentvis årlig ændring
5
4
3
2
1
Danmark
Udland (vejet gennemsnit)
0
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening, International Lønstatistik og egne beregninger
21
14.
dec.
15
Stadig et efterslæb på
konkurrenceevnen
22
14.
dec.
15
Udvikling i timefortjeneste
6
Årlig ændring i procent
5
4
3
2
Fremstilling
Service
1
0
02
03
04
05
06
Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Sidste observation: 3. kvartal 2015
23
14.
dec.
15
Stigning i timefortjeneste inden for handel
Procentvis årlig ændring
5
4
3
2
1
Danmark
Udlandet (vejet gennemsnit)
0
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening, International Lønstatistik og egne beregninger
24
14.
dec.
15
Lønkonkurrenceevne
Procentvis stigning i arbejdsomkostninger i fremstillingsindustrien siden 2000
70
60
50
Danmark
Eurolande
40
30
20
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kilde: DA og DI-beregninger
25
14.
dec.
15
Lønudvikling for fremstillingsvirksomhed
Udvikling i senest kendte kvartal
Årlig ændring i pct.
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
Anm: Årsstigning i det senest kendte kvartal frem til 3. kvartal 2015
Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening, International Lønstatistik
26
14.
dec.
15
Stigning i arbejdsomkostninger 1995-2014
Fremstillingsvirksomheder, pct.
Norge
Sverige
Storbritannien
Danmark
Finland
USA
Italien
Holland
Belgien
Frankrig
Euro-lande
Tyskland
Japan
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Kilde: Dansk Arbejdsgiverforenings Internationale Lønstatistik
27
14.
dec.
15
Arbejdsomkostninger inden for fremstilling
Kr. pr. time, 2014
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening, International Lønstatistik
28
14.
dec.
15
Arbejdsomkostninger inden for transport
Kr. pr. time, 2014
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening, International Lønstatistik
29
14.
dec.
15
Renter og priser
Procentvis årlig stigning, rente i pct.
Pct.
7
Pct.
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
-1
05
06
07
08
09
10
11
Timefortjeneste, fremstilling og service
Kort rente
12
13
14
15
-1
Forbrugerprisindeks
Kilde: DA og Danmarks Statistik, sidste obs. okt. 2015
30
14.
dec.
15
i›åáåÇÜçäÇ=éêK=áåÇí‹ÖíëâêçåÉI=éêçÅÉåí
TM
SM
RM
QM
PM
OM
NM
M
qê~åëéçêí
háäÇÉW=a~åã~êâë=pí~íáëíáâ
cêÉãëíáääáåÖ
e~åÇÉä
pÉêîáÅÉ
i›å=á=ÇêáÑíëêÉÖåëâ~Ä
p~ãäÉí=ä›åáåÇÜçäÇ
31
14.
dec.
15
32