- Aalborg Kommune

Comments

Transcription

- Aalborg Kommune
1
Indhold
Baggrund for kortlægning ...................................................................................................................................................................................... 3
Læsevejledning til kortlægning ...........................................................................................................................................................................................3
Indirekte indsatser: Mødefora og samarbejde ........................................................................................................................................................ 4
Gennemgående indsatser 0-18 år .......................................................................................................................................................................................4
Indsatser 0-5 år ...................................................................................................................................................................................................................4
Indsatser 6-18/25 år ............................................................................................................................................................................................................6
Direkte indsatser overfor børn, unge og familier .................................................................................................................................................... 9
Gennemgående indsatser 0-18 år .......................................................................................................................................................................................9
Indsatser for gravide og 0-5 år (før-skolebørn) ................................................................................................................................................................11
Indsatser 6-16 år (skolebørn) ............................................................................................................................................................................................19
Indsatser 12-30 år – job og uddannelse ............................................................................................................................................................................23
Indsatser 10-30 år – fritid ..................................................................................................................................................................................................24
Projekter ............................................................................................................................................................................................................. 27
2
Baggrund for kataloget
Som et led i Udviklingsplanen for det forebyggende arbejde er der jf. kommissoriet udarbejdet en kortlægning af de forebyggende
indsatser, der i dag findes i Aalborg Kommune. Kortlægningen er præsenteret i dette katalog over de forebyggende indsatser. Dermed
skal Udviklingsplanen være et redskab til at skabe overblik, så overlappende eller manglende indsatser opdages, og der kan prioriteres i
de nuværende indsatser, således at ressourcerne bruges bedst muligt.
Gennem afdækningen af de mange forebyggende indsatser øges det gensidige kendskab mellem medarbejdere og ledere i forskellige
afdelinger og forvaltninger, og det understøtter, at den enkelte ser sin egen rolle/kerneydelse i et bredt forebyggelsesperspektiv.
Udviklingsplanen skal således styrke, at det er naturligt for alle professionelle i Aalborg Kommune, der arbejder med børn og unge,
umiddelbart at tænke i helhed, forebyggelse, tværfaglighed og i nye veje.
Kortlægningen omfatter indsatser, der kan betegnes enten generel eller specifik forebyggelse.
Den generelle forebyggelse retter sig mod alle børn, unge og familier og har til formål at fremme trivsel generelt, således at denne styrkes
og opretholdes, og dermed hindre at mistrivsel og sociale problemer opstår.
Den specifikke forebyggelse retter sig mod risikogrupper blandt børn, unge og familier med henblik på at begrænse symptomer på
mistrivsel og mindske graden af udsathed for at gøre potentielt udsatte børn, unge og familier selvhjulpne.
Læsevejledning til kataloget
Kataloget er inddelt i indirekte og direkte indsatser, hvilket dækker over henholdsvis mødefora og samarbejder, der kan betegnes som
forebyggende, og dernæst indsatser, hvor der er direkte kontakt til børn/unge eller forældre. Oversigten er struktureret efter alderen på
børnene eller de unge, som indsatsen retter sig mod.
Tilbuddene/indsatserne er blot kort beskrevet for at skabe overblik. Ønskes der yderligere oplysninger om et bestemt tilbud/indsats
henvises der til ejerforholdet.
3
Indirekte indsatser: Mødefora og samarbejde
Navn på
tilbud/indsats
Beskrivelse af tilbud/indsats
Ejerforhold
Visitation/
Henvendelse
Dokumentation
Gennemgående indsatser 0-18 år
Håndbogen ”På
Tværs”
Bruges som barometer i konkrete sager samt til generel pædagogisk
refleksion over risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer i børns liv i
vejlednings- og observationsindsatser.
Der afholdes opfølgningstemadage flere gange årligt med henblik på at
introducere mappen til nye samt skærpe opmærksomheder og formidle
evt. ændringer/redigering. Dette foregår i vekselvirkning mellem oplæg
og casearbejde.
Udvidet lederteam
Kommunaltlægeligt udvalg
Områdespecifikt lederforum med deltagelse af teamleder i
sundhedsplejen, Dagtilbudsleder, Områdeleder, Skoleleder, PPRleder, familiegruppeleder, DUS-leder, FC-leder m.fl. ad hoc. Målet er at
fremme samarbejdet på tværs i et område.
Samarbejdsforum mellem kommunen (FB, ÆH, SBU) og
repræsentanter fra PLO Aalborg
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen i samarbejde
med Skoleforvaltningen
Mappen er opdateret og
ligger på KLIK samt
temadag er udmeldt på
uddannelseskataloget.
Yderligere temadage for
Dagtilbud udmeldes til
institutionerne.
Opfølgning faciliteres af
Udviklingsafsnittet,
Konsulentteam (Familieog Beskæftigelsesforv.)
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen i samarbejde
med Skoleforvaltningen
Sundhed og Kulturforv.
har formandskab og
sekretariatsbetjening
Konsulentteamet
evaluerer på metode og
deltagelse efter hver
temadag.
Overordnet niveau
Kommunale ydelser
listet til brug for
lægerne
Side på Aalborg
Kommunes hjemmeside
www.aalborgkommune.
dk/laeger
Indirekte indsatser 0-5 år
Samarbejde
mellem dagplejen
og
sundhedsplejen
Målgruppe: 0-2 år
Der er et formaliseret samarbejde mellem dagplejen og
sundhedsplejerskerne både generelt og specifikt
Dagplejen i samarbejde
med Sundhedsplejen,
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Samarbejde
mellem dagplejen
og Tværfagligt
Team
Målgruppe: 0-2 år
Der er samarbejde med tværfagligt team omkring bekymringsbørn i
dagplejen
Dagplejen i samarbejde
med Tværfaglig Team
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
4
Navn på
tilbud/indsats
Beskrivelse af tilbud/indsats
Ejerforhold
Visitation/
Henvendelse
Tværfagligt team
Sundhedstjenestens
konsulentfunktion
i dagtilbud
Målgruppe: Personale på institutioner på 0-5 års området.
TT udfører Sundhedstjenestens konsulentfunktion i dagtilbud iht.
sundhedsloven § 124 og bekendtgørelsen §§ 17-18.
Sundhedsplejerskerne i TT tilbyder generel og specifik vejledning om
sundhedsfaglige spørgsmål. Eks. om smitsomme infektionssygdomme,
trivsels-forhold, kost, vitaminer, vaccinationer, hygiejne m.m.
Derudover ydes individuel, konkret rådgivning vedrørende børn, som
personalet finder, har særlige behov.
Der kan afholdes ad-hoc møder i 0-5 års institutionerne med forældre
og personale om specielle sundhedsfaglige emner.
Sundhedsplejerskerne i de 4 tværfaglige teams mødes 3-4 gange årligt
for at sikre et fælles sundhedsfagligt grundlag.
Målgruppe: 0-5 år
Specifikke vejledninger, f.eks. i forhold til præmature børns behov.
Center for Tværfaglig
Forebyggelse (Familieog Beskæftigelsesforv.)
Direkte
henvendelse fra
daginstitutioner.
Forældre kan
henvende sig
direkte til de 4
teams for at få
hjælp.
Udviklingsafsnittet,
Indsatsteam og
Tværfaglig Team
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Udviklingsafsnittet,
Konsulentteam (Familieog Beskæftigelsesforv.)
Via visitation eller
via konkret
henvendelse
Notat/ handleplaner
Dagtilbud og
dagplejes ledelse
henvender sig med
ønske/behov til
enten teamleder el.
konsulent.
Opgaven faciliteres
i teamet. Hvorefter
der i samarbejde
udarbejdes en
procesbeskrivelse
Udviklingsafsnittet,
Konsulentteam (Familieog Beskæftigelsesforv.)
Der afholdes
ledermøder i
områderne hvert
kvartal, hvor ønsker
og behov kan
udtrykkes fra
ledelsen i praksis.
Alt efter form og indhold
bliver der lokalt
evalueret på forskellig
vis. Derudover er der de
store pædagogiske
evalueringer på den
generelle inklusionsindsats i FB. Der
evalueres i konsulentteamet på form og
indhold samt indsats og
forventet udbytte.
Der evalueres i
konsulentteamet og evt.
blandt deltagere efter
hvert afholdt
arrangement.
Vejledningsindsat
ser til pædagogisk
personale
Den generelle
forebyggelse
Dagtilbud som en
del af
forebyggelsen
Pædagogisk
viden.
Evidensbaseret
samt
praksisfortælling/
analyse og
metode
Målgruppe: 0-5 år
Pædagogiske udviklingsprocesser der er knyttet an til
udviklingsplanens spor:
- Inklusion
- Forældreinddragelse
- Læring
- Sundhed
Indsats hvor pædagoger, dagplejer og deres ledelse støttes og
forstyrres i deres egen refleksion over handling i praksis med fokus på
kerneydelsen. Samt motiveres og gøres nysgerrige i faget i ved fx at
præsenterer ny viden eller nye metoder som kan afprøves.
Målgruppe: 0-5 år i dagtilbud og dagpleje samt fritidscentrenes
målgruppe
På baggrund af nyeste forskning i feltet samt temaer konsulentteamet
opfanger som relevante for det videre pædagogiske udviklingsarbejde i
deres færden i praksis og i diverse ledelsesforaer afholdes diverse
tema – og inspirationsdage og workshops med henblik på at støtte
praksisfeltet i deres handling og refleksion. Alt hvad der afholdes er
Dokumentation
5
Navn på
tilbud/indsats
Vejledningsindsats
Beskrivelse af tilbud/indsats
Ejerforhold
Visitation/
Henvendelse
Dokumentation
koblet på udviklingsplanen for dagtilbud, dagtilbudsloven samt Børne
og Ungepolitikken i et omsætningsperspektiv, hvor forebyggelse altid
er en del af tilgangen til praksis.
Målgruppe: 0-5 år i dagtilbud og dagpleje samt fritidscentrenes
målgruppe
Faglig vejledning på pædagogiskpraksis.Planlagt vejledning af
supervisionskarakter på planlagt dagsorden niveau i støttegrupperne
og i § 32 grupperne med generel pædagogisk udvikling i sigte med
afsæt i lokale praksis i den konkrete medarbejder -og børnegruppe.
Udviklingsafsnittet,
Konsulentteam (Familieog Beskæftigelsesforv.)
Der er planlagt efter
ønske og i
samarbejde 2
gange årligt á 1½ 2 timers varighed
med fast tilknyttet
konsulent til den
enkelte §32
gruppe.
Der foreligger
dagsorden og notat på
vejledningen så vi kan
arbejde videre i
udviklingsprocessen
med afsæt i foregående
refleksion(er).
Akut vejledning kan rekvireres ved behov fra dagtilbud, dagpleje og
fritidscentre.
Notat per henvendelse.
Hvert kvartal i
støttegrupperne
med fast konsulent.
Konsulentteamet.
Indirekte indsatser 6-18/25 år
Kriseteam
LP
Målgruppe: Skoleledelse
Et tilbud til understøttelse af det beredskab der allerede er på skolerne
i forbindelse med Sorg og Krise. Vi går således ind og støtter
skoleledelser i hvorledes de håndterer en krisesituation hvor
personalet indgår som væsentlige aktører. Kriseteamet består af
psykologer der har en speciel uddannelse indenfor området. Det
omfatter ikke individuel behandling af de berørte da de kan tilgodeses i
andet regi.
Målgruppe: Skoler Problemløsningsmodel for interaktionsproblemer i
skoleregi, hvor der er fokus på selv interaktionen i kontekst. Der er
retningslinjer for hvilke faser i problemløsningen man skal gennemgå
for at fastholde den systemiske ressourcefokuserede tænkning i
problemløsningen. Det er en model som bruges af de professionelle
som alternativ til udpegning af enkeltindivider som problembærere.
Yderligere information kan findes på hjemmesiden for de skoler der er
tilknyttet skoleudviklingsprojektet bl.a. Seminarieskolen og
Højvangskolen.
Pædagogisk
Psykologisk Rådgivning
(PPR)
(Skoleforvaltningen)
Skoleleder
henvender sig
Skoler og PPR
(Skoleforvaltningen)
6
Navn på
tilbud/indsats
Beskrivelse af tilbud/indsats
Ejerforhold
Visitation/
Henvendelse
Konsultativ
bistand til
personale
Målgruppe: Skole og dus
ABC intervention. En model for konsultativ tilgang til problemløsning i
skolesammenhæng, baseret på systemisk og ressourcefokuseret
tænkning.
Enhver problemstilling rejst på en skole starter med en konsultation
hvor problemstillingen analyseres mhp. at bringe de ressourcer (viden
og erfaring) i spil som de primære aktører har, men ikke har bragt i spil.
Næste fase en inddragelse af yderligere kompetencer fra den øvrige
skole og endelig, hvis det er påkrævet, en undersøgelse af den enkelte
elev i kontekst, hvor den således indsamlede viden kan indgå i den
samlede problemløsning. Yderligere information herom ligger på PPR
’s hjemmeside.
Målgruppe: Skolebørn
I Trivselsforum arbejdes der helhedsorienteret, tværfagligt,
koordinerende og sammenhængende. Der arbejdes med opsporing af
”bekymringsbørn” for at forebygge mistrivsel, fejludvikling og tage
eventuelle problemer i opløbet. Der fokuseres blandt an-det på Dropout elever.
I Trivselsforum deltager: En skoleledelsesrepræsentant, skolens
trivselsperson en PPR-medarbejder, skolesundhedsplejersken og en
fast rådgiver fra Familiegrupperne.. Til møderne kan der indkaldes ad
hoc deltagere.
Målgruppe: Anbragte børn i skolealderen
Samarbejdsaftale ang. anbragte børns skolegang. KABU aftalen
indeholder en manual, der viser, hvem der har ansvar for handlinger
før, under og efter anbringelse.
PPR
(Skoleforvaltningen)
Lærere og
pædagog kan
henvende sig
Trivselsforum
KABU-aftalen
SSP-samarbejdet
Målgruppe. Skolebørn
Aalborg kommune har tre SSP konsulenter, som til daglig udgør SSP
sekretariatet. Konsulenterne er forankret i hhv. Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen, Skole- og Kulturforvaltningen og Politiet.
SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og Politiet,
der skal forebygge kriminalitet og misbrug blandt børn og unge.
SSP-samarbejdet skaber lokale netværk, der forebygger, at børn og
unge begår kriminalitet. SSP har et godt lokalkendskab og følger med
i, hvordan kriminaliteten og børns/unges levevilkår udvikler sig, så der
efter behov kan sættes hurtigt ind med en forebyggende indsats.
Dokumentation
Samarbejde mellem
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen,
Skoleforvaltningen og
Politiet. Skolelederen
har ansvaret.
Samarbejde mellem
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltnin
gen og PPR
(Skoleforvaltningen)
Samarbejde mellem
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen,
Skoleforvaltningen og
Politiet
7
Navn på
tilbud/indsats
SSP +
Beskrivelse af tilbud/indsats
SSP-samarbejdet tager desuden initiativ til konkrete projekter, der skal
forhindre, at børn og unge udvikler en uhensigtsmæssig social eller
kriminel adfærd.
SSP+ er et dynamisk samarbejdsforum som har til formål at hjælpe
unge voksne, som er kriminalitets og udviklingstruet. Det er ligeledes
formålet med indsatsen, at de unge som allerede er i kriminaliteten
fravælger den kriminelle løbebane. SSP+ tilstræber at tilbyde en
helhedsorienteret indsats med fokus på uddannelse, job, økonomi og
bolig.
Udvidet SSP
Her vurderes de 100 mest kriminalitets truede og misbrugstruede unge
i Aalborg Kommune. Og de nødvendige præventive indsatser aftales
RUG-Udvalg
Rådet mod uheldige grupperinger (bander)
§115-Udvalg
360 graders vurdering af unge antruffet af politiet. Nordjyllands politi
deltager i et projekt hvor hovedtemaet er tidlig forebyggende indsats.
Politiet har et mål for, hvor mange hjemmebesøg der skal foretages i
forsøgsperioden. Hjemmebesøgene aftales med SSP-sekretariatet og
foretages af en betjent og en kommunal ansat som kender den unge.
Info-hus
Info-huset er et virtuelt hus hvortil man henvender sig telefonisk eller
via SMS/mail ang. radikalisering.
Sigtede unge
Hver uge og måned gennemgås listen over de af politiet sigtede unge i
Ejerforhold
Visitation/
Henvendelse
Dokumentation
Deltagerne i SSP+
samarbejdet er bl.a.
repræsentanter fra hhv.,
JobcenterUng,
SocialcenterUng,
Ungdommens
Uddannelsesvejledning,
Kriminalforsorgen,
politiet og Center for
tværfaglig" forebyggelse
SSP (Samarbejde
mellem Familie- og
Beskæftigelsesforv.
Skoleforvaltningen og
Politiet)
SSP
(Samarbejde mellem
Familie- og
Beskæftigelsesforv.
Skoleforvaltningen og
Politiet)
SSP
(Samarbejde mellem
Familie- og
Beskæftigelsesforv.
Skoleforvaltningen og
Politiet)
SSP
(Samarbejde mellem
Familie- og
Beskæftigelsesforv.
Skoleforvaltningen og
Politiet)
SSP (Samarbejde
8
Navn på
tilbud/indsats
Tilstandsrapporter
PSP-samarbejdet
Beskrivelse af tilbud/indsats
Ejerforhold
perioden. Navnene mailes til de pågældende skoler, og indsatsen
aftales på skolen, oftest hjemmebesøg.
mellem Familie- og
Beskæftigelsesforv.
Skoleforvaltningen og
Politiet)
SSP (Samarbejde
mellem Familie- og
Beskæftigelsesforv.
Skoleforvaltningen og
Politiet)
Politidirektøren har
ansvaret for etablering
af PSP-samarbejdet
med inddragelse af
relevante myndigheder.
Udarbejdelse af tilstandsrapport. Der udarbejdes en rapport 4 gange
om året.
SSP-sekretariatet udarbejder en tilstandsrapport til de politiske udvalg i
Familie- og Beskæftigelsesforv. Og Skoleforvaltningen. Rapporten
indeholder ligeledes handlinger på de beskrevne problematikker.
Formålet er at skabe et smidigt og uformelt forum for den
koordinerende indsats mellem politi, de sociale myndigheder og socialog behandlingspsykiatrien, hvor private oplysninger kan udveksles
uden samtykke og på et fælles retsgrundlag mellem nævnte
myndigheder.
Visitation/
Henvendelse
Dokumentation
Visitation/
Henvendelse
Dokumentation
Direkte indsatser overfor børn, unge og familier
Navn på
tilbud/indsats
Beskrivelse af tilbud/indsats
Ejerforhold
Gennemgående indsatser 0-18 år
Indsatser i
boligsociale
helhedsplaner
Formidling af
frivillige tilbud
Frivilligkoordinator
Get2Sport
Mange kommunale parter, på tværs af afdelinger og forvaltninger
indgår i samarbejde og medfinansiering i De Boligsociale
Helhedsplaner. Det kan være med pædagogiske indsatser, særlige
sundhedsindsatser, ledelsestimer, administrative ressourcer m.v.
F.eks. Barnets Blå Hus, Den Sociale Skadestue, Broen, feriekolonier
mv.
Indsatser for at opstarte samarbejder med de frivillige
Hjælp til idrætsforeninger i udsatte områder til at modtage børn og
Center for Tværfaglig og
Netværkskoordinatorern
e (Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Alle
Center for Tværfaglig
Forebyggelse (Familieog Beskæftigelsesforv.)
Sundhed- og
Årlige eller halvårlige
rapporter med
resultater.
Foreninger
Oxford Research
9
Navn på
tilbud/indsats
Fokus på dental
neglect
Børnetelefonen
Beskrivelse af tilbud/indsats
Ejerforhold
Visitation/
Henvendelse
Dokumentation
unge
Kulturforvaltningen i
samarbejde med
DIF/Kulturministeriet
kontakter eller
bliver kontaktet af
kommunal
Get2Sport
repræsentant
indrapportering
Målgruppe: 0-18 år
Tidlig opsporing af de udsatte børn og unge gennem besøg hos
Tandplejen
Børn og unge kan ringe uden for kommunens åbningstid for at søge
råd og vejledning
Tandplejen (Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Råd og vejledning
ift. Serviceloven
Mulighed for åben anonym rådgivning jf. SEL §11 i modtagelsen i
familiegrupperne.
Fleksible forebyggende indsatser i
familiegrupperne
Målgruppe: Familier med børn i aldersgruppen 0-18 år
Forskellige løsninger afprøves i nogle områder, tilpasset familiens
behov – f.eks. inddragelse af pædagog i nye sager i Modtagelsen med
efterfølgende afslutning af indsats uden yderligere foranstaltning.
Målgruppe: Udsatte tosprogede familier.
Tilbud om råd og vejledning vedr. det danske samfund og kultur, f.eks.
naboskab, skolegang, børnepasningsordninger m.m.
Generel råd og
vejledning til
udsatte
tosprogede
familier om
danske forhold
Vanebryderne
Målgruppe: Alle børn og unge i aldersgruppen 2-17 år med svær
overvægt
Et overvægtstilbud målrettet barnet og dennes familie. Tilbuddet har til
formål at stabilisere vægt eller opnå vægttab hos barnet. Dette sker
gennem intervention målrettet barnet/den unge og dennes familie.
Interventin indeholder:
 Vejledning i sund livsstil – kost, motion mv.
 Samtaleforløb
 Motionstilbud
Socialafdelingen,
medarb. i Den Sociale
Døgnvagt besvarer
opkald (Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Modtagelsen i
familiegrupperne
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Familiegrupperne
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Direkte
henvendelsen via
Telefonlinje
Socialcenter Integration
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Borgere med sager
tilknyttet
socialcenter
integration
Sundhed- og
Kulturforvaltningen
Alle aktører
omkring barnet kan
henvise til
Vanebryderne –
eks. vis.
sundhedsplejersker
, pædagoger, læge,
sygehus og lærere.
Der er også åbent
for
Direkte
henvendelse
Ingen – der oprettes
ikke nødvendigvis sag
Registrering af
deltagelse og
indsamling af objektive
data mhp. monitorering
af fremskridt. Derudover
indgår materiale til
vurdering af trivsel.
Der udarbejdes
kvartalsvise aktivitets-
10
Navn på
tilbud/indsats
Åben rådgivning i
Børnerådgivningen
Børnepsykologisk
Team
Beskrivelse af tilbud/indsats
Tilbuddet består af en intensiv fase på 3 mdr. efterfulgt af opfølgning
efter 3,6 og 12 mdr. Tilbuddet forløber sig således over 15 mdr.
Der er etableret samarbejde med Børneafdelingen på AUH vedr.
samarbejde om børn med tilgrundliggende sygdom eller følgesygdom
til overvægten.
Målgruppe: Forældre til børn på 0-13 år
Tilbud om 1-2 samtaler til forældre, der oplever problemer eller
bekymringer ift. barnets trivsel eller opdragelse af barnet.
Målgruppe: Børn 3-13 år med lettere psykiatriske vanskeligheder
Tilbud om udredning af børn med lettere psykiatriske lidelser, der ikke
umiddelbart kan forklares ud fra barnets opvækstvilkår. Formålet er at
forebygge udviklingen af mere alvorlige psykiske lidelser hos barnet.
Ejerforhold
Rådgivnings- og
Behandlingshuset
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Rådgivnings- og
Behandlingshuset
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Visitation/
Henvendelse
Dokumentation
selvhenvendelse.
rapporter og årlig
rapport på aktivitet og
effekt.
Herefter indkaldes
familien til en
inklusionssamtale.
Egen henvendelse
Gennem
fagpersoner eller
ved egen
henvendelse
Indsatser for gravide og 0-5 år (før-skolebørn)
Graviditetstilbud
af sundhedsplejerske efter
behov.
Målgruppe: Alle usikre eller social sårbare gravide.
Tidlig indsats med henblik på at forebygge problemer i efterfødselstid,
f.eks. i forhold til tilknytning til barn, ammeproblemer, praktisk
forberedelse, forældreskabet mm
Sundhedsområdet for
Børn og Unge
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Ung og gravid
Målgruppe: Gravide 18-30 år, Kontanthjælpsmodtagere.
Kvinder i en sårbar situation, der har behov for en omfattende støtte.
De får viden om sociale, sundhedsmæssige og personlige forhold. Og
målet er, at de efter barsel skal i gang på arbejdsmarkedet. En
sundhedsplejerske er tilknyttet forløbet. Deltagerne får sund
morgenmad, og sund kost er et vigtigt omdrejningspunkt i forløbet.
Målgruppe: Mødre med børn på 0-5 år
Tilbud om gruppeforløb af 6-8 gange for at bearbejde
efterfødselsreaktion
Kvindedaghøjskolen
Målgruppe: Tilbud til alle førstegangsforældre
Forældrekurser á ca. 12-14 gange fra graviditet til barnets 1½ år ud fra
konceptet ”Familieiværksætterne”.
Tilbuddet afholdes i de 4 lokalområder af områdets sundhedsplejersker
og i samarbejde med andre faggrupper / interessenter / og evt. frivillige
Sundhedsområdet for
Børn og Unge
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Gruppeforløb for
kvinder med
efterfødselsreakti
oner
Forældrekurser til
førstegangsforæld
re fra 2014
Tværfaglig Team
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Efter henvisning fra
jordemor, rådgiver,
egen læge,
pårørende, den
gravide selv
Jobcentret,
Aalborg Kommune
Ja
Sundhedsplejerske
formidler tilbud,
eller forældre har
direkte kontakt med
TT. Fælles visitation fra de fire TT.
Henvises fra
jordemor, evt.
praktiserende læge
Opgørelser kvartalsvis.
Brugerundersøgelse
igangsættes.
Tilbuddet skal evalueres
og justeres løbende
11
Navn på
tilbud/indsats
Familievejleder
Småbørnssundhedspleje
Beskrivelse af tilbud/indsats
f.eks. tandplejen, børneterapeuter, psykolog, sexolog, banker, jurister,
frivillige tilbud til børnefamilier
Målgruppe: Forældre til børn 0-6 år med nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne
En tidlig og uforpligtigende vejledning om, hvilke muligheder og
rettigheder de har i Aalborg Kommune ift. deres barns medfødte eller
erhvervede handicap.
Målgruppe: Børn 0-5 år & deres forældre
Sundhedsfremme & forebyggelse ved hjemmebesøg, konsultationer,
grupper, åbent hus i lokalområdet og daglig telefonvejledning.
Omfattende tværfagligt & tværsektorielt samarbejde & koordinering
med andre regionale og kommunale instanser.
Ekstra indsats til børn og unge med særlige behov på baggrund af
fagligt skøn (behovssundhedspleje).
Ejerforhold
Visitation/
Henvendelse
Specialrådgivningen,
Rådgivnings- og
Behandlingshuset
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Sundhedsområdet for
Børn og Unge
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Gennem
fagpersoner eller
ved egen
henvendelse
Træningscentret
for børn og unge
Målgruppe: Førskolebørn 0-3,11 år.
Tilbud om træning, undersøgelse og vejledning til børn. Tilbuddet kan
gives til børn, der har problemer med at udføre eller deltage i
dagligdagens aktiviteter på tilfredsstillende måde og/eller har
problemer med, at indgå i leg med de andre børn.
Udviklingsafsnittet,
Træningscenteret
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Kostkonsulent
Målgruppe: Børn 0-6 år
I Aalborg Kommune er der ansat en kostkonsulent for 0-6 årige børn,
som har en særlig rolle i forhold til at give råd, hjælp og vejledning i
Sundheds- og
kulturforvaltningen
Et tilbud til alle
nyfødte, børn og
familier.
Sundhedsplejersken tager selv
kontakt.
Behovssundhedspl
eje: Henvendelser
fra og samarbejde
med f.eks.
Rådgiver i Familiegruppen, egen
læge/tandlæge,
Dagspleje,
Daginstitutioner
m.fl.
Fagperson kan
sammen med
forældre ansøge
visitationsudvalget
om tilbud. Børn
under 1½ år
henvises uden
visitation via
fagperson med
forældrenes accept.
Kostkonsulenten er
en del af
Sundhedscenter
Dokumentation
Sundhedsplejersker og
læger har notatpligt,
fører elektronisk journal.
Evalueringer af udvalgte
tilbud på skift.
Der opgøres kvartalsvis
bevægelser i antal
henviste, afsluttede,
afviste i visitationen,
ventetid mm.
12
Navn på
tilbud/indsats
Tværfagligt Team:
Råd og vejledning
til forældre i
hjemmene,
herunder Marte
Meo indsats
Tværfagligt team:
Råd og vejledning
til faggrupper,
herunder
anonyme
drøftelser
Basisdagplejen/
dobbeltpladser
Fokus på
fravær/fremmøde
Beskrivelse af tilbud/indsats
spørgsmål om kost og børn.
Kostkonsulenten kan bl.a.:
 hjælpe daginstitutioner og skoler med udvikling af kostpolitikker
 rågive forældre, der henvender sig med spørgsmål om børn og
kost
 deltage i diverse forældre- arrangementer og personaledage i
institutioner
 rådgive personale, bestyrelser og ledere f.eks. i forhold til
kostpolitikker
Målgruppe: Forældre med børn på 0-5 år
Tilbud til forældre, der har bekymringer omkring barnets trivsel eller
udvikling
De tværfaglige teams tilbyder familier med børn i alderen 0-5 år
rådgivning og vejledning i forbindelse med barnets opvækst og
udvikling. Forældre kan selv henvende sig til de tværfaglige teams og
få rådgivning i spørgsmål omkring deres barn.
Rådgivningen kan være anonym, hvis du ønsker det. Rådgivningen er
gratis og åben for alle familier med børn i alderen 0-5 år. Rådgivningen
kan foregå både i barnets hjem, i barnets dagpleje eller daginstitution
og kan være af kortere eller længere varighed, dog indsats i max 6
mdr.
Målgruppe: Personale på institutioner på 0-5 års området
Tilbud om råd og vejledning til fagpersonale om forskellige
problematikker, herunder mulighed for anonyme drøftelser omkring et
barns trivsel eller udvikling
Ejerforhold
Visitation/
Henvendelse
Dokumentation
Aalborg
Center for Tværfaglig
Forebyggelse
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Direkte
henvendelse fra
forældre
Opgørelser kvartalsvis
Center for Tværfaglig
Forebyggelse
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Direkte
henvendelse fra
institutioner
Opgørelser kvartalsvis
Målgruppe: Børn 0-2 år
Basispladser og dobbeltpladser i dagplejen er tilbud der henvender sig
børn, hvor der er risiko for mistrivsel som følge af psykiske, fysiske
eller sociale problemstillinger
Dagplejen
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Tildeling af
basisplads eller
dobbeltplads
foregår gennem
visitationsudvalget i
Udviklingsafsnittet
for børn og unge
Der er udarbejdet en
evalueringsrapport af
tilbuddet ultimo 2013.
Der er stor tilfredshed
fra forældre i
basisdagplejen
Målgruppe: Børn 0-5 år
Øget målrettet fokus på fravær i dagpleje og dagtilbud
Samarbejde mellem
Socialafdelingen og
Børne- og
13
Navn på
tilbud/indsats
Dagtilbud som en
del af
forebyggelsen
Kontaktmøder/
opstartsmøder i
dagplejen
Beskrivelse af tilbud/indsats
Målgruppe: 0-5 år
Jf. dagtilbudsloven skal dagpleje og institutionerne sikre en
forebyggende og støttende indsats overfor børn med behov for en
særlig indsats. Denne opgave tænkes ind i al pædagogisk arbejde med
børnene.
Målgruppe: Forældre med børn på 0-2 år
Alle forældre, hvis børn tilbydes plads i den kommunale dagpleje,
deltager i kontaktmøde/opstartsmøde med dagplejepædagog og
dagplejer. Møderne har til formål at sikre en god overgang til
pasningstilbuddet og sikre en pædagogisk kontakt til alle forældre
Ejerforhold
Visitation/
Henvendelse
Familieafdelingen
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Dagpleje og dagtilbud
(Familie- og
Beskæftigelsesforvalt.)
Dagplejen
(Familie- og
Beskæftigelsesforvalt.)
Alle forældre
tilbydes
kontaktmøde/
opstartsmøde i
forbindelse med
opstart i dagplejen.
Råd og vejledning
i dagplejehjemmene
Målgruppe: Dagplejere
Gennem råd og vejledning i de enkelte dagplejehjem, sikrer
dagplejepædagogerne at der løbende bliver fulgt op på de enkelte
børns trivsel og udvikling
Dagplejen
(Familie- og
Beskæftigelsesforvalt.)
Alle børn i
kommunal dagpleje
Råd og vejledning
til forældre
Målgruppe: Forældre med børn i den kommunale dagpleje
Dagplejepædagogerne tilbyder råd og vejledning til forældre i forhold til
barnets trivsel og udvikling
Dagplejen (Familie- og
Beskæftigelsesforvalt.)
Forældrene
informeres om
tilbuddet i
forbindelse med
opstart i dagplejen
Opstartssamtaler
forud for opstart i
vuggestue og
børnehave
Social normering
Målgruppe: Børn 0-5 år
I de fleste dagtilbud tilbydes forældrene en opstartssamtale. Mulighed
for at påbegynde relation mellem institution og familien, samt fra
starten have opmærksom på evt. udfordringer for barnet.
Målgruppe: Børn 0-5 år
Midler er afsat til ekstra normering i udvalgte institutioner i
boligområder, med børn og familier, der er særligt udsatte.
Dagområdet (Familieog
Beskæftigelsesforvalt.)
Dagområdet (Familieog Beskæftigelsesforv.)
Dokumentation
Pædagogiske
læreplaner, samt
materiale fra
pædagogisk
tilsynsbesøg.
Der afholdes
opsamlingssamtaler
mellem forældre og
dagplejepædagoger
løbende og ca. 3 mdr.
efter kontaktmøderne.
Dokumentationen findes
i dagplejen
Dagplejen har
udarbejdet materiale til
brug i forbindelse med
råd og vejledning samt
ved formaliseret tilsyn. I
dette materiale
dokumenteres børnenes
trivsel og udvikling
Der laves løbende
brugertilfredsheds
undersøgelser vedr.
pasningstilbuddet
Der vil blive arbejdet
med
effektdokumentation i
disse institutioner
14
Navn på
tilbud/indsats
Beskrivelse af tilbud/indsats
Ejerforhold
Inklusionsindsats
en i vuggestuer
og børnehaver
Målgruppe: Børn 0-5 år
Der er udarbejdet en overordnet udviklingsplan på dagtilbudsområdet,
hvor der bl.a. sættes fokus på inklusion.. Indsatsen sigter mod at støtte
børn i deres trivsel og udvikling og give mulighed for at være en del af
fællesskabet. Dette sker gennem social deltagelse og i fleksible og
motiverende miljøer, hvor alle børn oplever at de hører til og betyder
noget for fællesskabet. Der bliver arbejdet målrettet med inklusion i alle
dagtilbud.
Dagområdet (Familieog
Beskæftigelsesforvalt.)
Perspektivplaner
Målgruppe: Børn 3-5 år
Der udarbejdes årligt perspektivplaner fælles for daginstitutionerne i de
enkelte dagtilbud med beskrivelse af mål og metoder.
Der skal være fokus på at:
Dagtilbuddet og den
enkelte institution i
samarbejde med
forældre og
dagtilbudsbestyrelse
(Familie- og
Beskæftigelsesforvalt.)
Forældreinddragelse
Forældrenetværk
Skabe sundhedsfremmende rammer og miljøer for barnet i
daginstitutioner. Sikre støtte til børn med særlige psykiske, fysiske og
sociale behov.
Udvikle og formidle ny viden om sundhed.
Koordinere, udvikle og afprøve sundheds- og trivselsfremmende
indsatser for børn og deres familier
Målgruppe: Forældre til børn i dagtilbud (0-5 år)
Forældreinddragelse gennem forældremøder, forældrebestyrelse og
dagtilbudsbestyrelse
Målgruppe: Forældre til børn i dagtilbud
Formålet med at forældre mødes i netværksgrupper er at mødes om
emner indenfor forældreskabet, så man som forældre får mulighed for
at tale om og dele erfaringer i forhold til de udfordringer der er knyttet til
forældrerollen. Der fokuseres på ressourcer og styrker, og at man som
forældre kan inspirere hinanden.
Grupperne kan etableres både i de enkelte institutioner og på tværs af
institutionerne. Det kan sammenlignes med mødregrupper, dog med
en fastere struktur. Der vil være to personer til stede, deraf mindst en
personale, der er uddannet i at være gruppeleder og har ansvaret for
Dagtilbuddet og den
enkelte institution i
samarbejde med
forældre og
dagtilbudsbestyrelse
(Familie- og
Beskæftigelsesforvalt.)
Dagområdet
(Familie- og
Beskæftigelsesforvalt.)
Visitation/
Henvendelse
Dokumentation
Evaluering af
inklusionsindsatsen.
Brugermålinger i
institutioner hvert 3. år.
Årsberetninger,
pædagogisk
tilsynsmateriale, samt
afrapportering af
målstyringsaftaler.
Perspektivplaner i lige
år, samt pædagogisk
tilsynsmateriale i ulige
år.
Referater fra
dagtilbudsbestyrelses
møder, samt
pædagogisk
tilsynsmateriale.
Løbende kurser
arrangeret af
Udviklingsafsnittet, samt
diverse referater fra
dagtilbudsbestyrelsesm
øder, dialogmøder mv.
15
Navn på
tilbud/indsats
Frokostordninger/
kostpolitik
Sprogvurdering af
børn udenfor
dagtilbud
Sprogvurdering af
børn i dagtilbud
Sprogvejledning
til alle børn i
Dagtilbud
Støtteindsatser
jf.
Dagtilbudslovens
§ 4, stk 2
Beskrivelse af tilbud/indsats
processen/mødet.
Målgruppe: 0-5 år
Økologi og varieret og sund frokost
Målgruppe: 3-5 årige et- og tosprogede børn
I henhold til Dagtilbudsloven § 11 stk 2 skal kommunen sikre, at der
gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år
Sprogvurderingen sker på baggrund af Ministeriet for Børn og
Undervisnings sprogvurderingsmateriale
Målgruppe: 3 årige et- og tosprogede børn
I henhold til Dagtilbudsloven § 11 stk 1 skal kommunen sikre, at der
gennemføres en sprogvurdering af børn, som er optaget i et dagtilbud,
hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver en
formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.
Sprogvurderingen sker på baggrund af Ministeriet for Børn og
Undervisnings sprogvurderingsmateriale
Målgruppe: Alle børn i alderen 0-5 år i såvel dagpleje som
daginstitution
Indsatsen har til hensigt at inspirere og opkvalificere det pædagogiske
personale til det generelle sprogarbejde.
Kunne fx være hjælp til konkrete metoder, udarbejdelse af
sprogmaterialer, etablering af sproggrupper osv.
Målgruppe: Børn 0-5 år
Der udøves Støtteindsatser, jævnfør Dagtilbudsloven. Indsatserne er
både af generel forebyggende og specifik karakter.
Vi tilbyder flg indsatstyper:
Individuelle indsatser
Observations og vejledningsindsatser
Indsatsen er primært forebyggende, og anvendes fortrinsvis når
vejledning som supplement til institutionens egen indsats, kan
imødekomme en barns eller en gruppe børns behov.
Ejerforhold
Dagområdet (Familieog
Beskæftigelsesforvalt.)
Udviklingsafsnittet,
Sprog & Integration
(Familie- og
Beskæftigelsesforvalt.)
Den enkelte
daginstitutions
sprogpædagog,
mulighed for vejledning
fra Sprog & Integration
(Familie- og
Beskæftigelsesforvalt.)
Udviklingsafsnittet,
Sprog & Integrations
sprogvejledere (centralt
ansatte) og daginstitutionen (Familie- og
Beskæftigelsesforvalt.)
Udviklingsafsnittet,
Indsatsteam (Familieog Beskæftigelsesforv.)
Visitation/
Henvendelse
Dokumentation
Indkaldes centralt
via brev
Sprogvurdering og
resultat registreres i
KMD-sag, samt
Rambølls elektroniske
registreringssystem
Testmateriale, som også
involverer forældrene.
Registreres i Rambølls
elektroniske
registreringssystem
Daginstitutionen
Henvendelse til
Sprog & Integration
Via centralt
visitationsudvalg i
Udviklingsafsnit for
børn og unge
Indsats og
udviklingsplaner
Handleplaner
Evaluering af
inkluderende
støtteindsatser ( via
kvalitetsenheden igangsat forår 2013.
Evalueringsrapporter
DUÅ-Indsatser (via
kvalitetsenheden )
Helhedsindsatser
Indsatsen rettes mod institutionen samlet set og der søges på
pædagogiske udfordringer i forhold til en gruppe børn eller hele
institutionen. Indsatsen har fokus på socialt inkluderende lærings og
16
Navn på
tilbud/indsats
Beskrivelse af tilbud/indsats
Ejerforhold
Visitation/
Henvendelse
Dokumentation
Udviklingsafsnittet,
Konsulentteam (Familieog Beskæftigelsesforv.)
Praksis henvender
sig til
konsulenttemaet
ved behov.
Der foreligger notat el.
lign på observation alt
efter aftalt/ valgt
metode.
Udviklingsafsnittet,
Konsulentteam (Familieog Beskæftigelsesforv.)
Konkrete direkte
henvendelser fra
praksis.
Der er optaget film samt
laves notat på indsatsen
og henvendelsen. Der
foreligger dagsorden og
film som dokumentation.
Udviklingsafsnittet,
Sprog & Integration og
den enkelte
daginstitution (Familieog Beskæftigelsesforv.)
Central visitation i
Sprog &
Integration.
Handleplan og
udviklingsbeskrivelse på
det enkelte barn, der
registreres i KMD-sag
Udviklingsafsnittet,
Sprog & Integration og
den enkelte institution
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Central visitation i
Sprog & Integration
udviklingsmiljøer for alle børn. I en helhedsindsats indgår der tillige
ofte flere typer af observations og vejledningsindsatser som ofte er
forebyggende, og dermed undgår man at nogle marginaliseres, og
bliver en sag til visitation.
Observations
indsats
Marte meo indsats
Dansk sprogstøtte
til tosprogede
børn
Støtte på
modersmål til
tosprogede børn
De utrolige år (DUÅ)
Vi prioriterer at børneprogrammet : Dino-gruppe og
forældreprogrammet Basic holdes sideløbende for at forstærke den
helhedsorienterede indsats. I Dino- gruppe programmet tilbydes der
konkrete pædagogiske værktøjer til arbejdet med inkluderende miljøer
for 20-25 børn.
Målgruppe: 0-5 år i dagtilbud og dagpleje samt fritidscentrenes
målgruppe
Konsulent laver observation af barnet/ børn i kontekst. Observationen
giver efterfølgende afsæt for faglig refleksion med henblik på forståelse
og evt. ændring/ udvikling af praksis.
Målgruppe: 0-5 år i dagtilbud og dagpleje samt fritidscentrenes
målgruppe
Der filmes og arbejdes metodisk med Marte meo principperne på
baggrund af den konkrete henvendelse. Altid med fokus på den
voksnes tilgang/ relationskompetence for øje. Samt refleksion/
forståelse af barnets intention(er).
Målgruppe: 3-5 årige tosprogede børn
Tosprogede børn, der befinder sig i en sproglig tilegnelsesproces, hvor
målet er at lære dansk. For nogle af disse børn er denne proces en
udfordring og de har derfor behov for dansk sprogstøtte.
Indsatsen tildeles det enkelte barn, men udmøntningen i praksis er
forskellig afhængig af det enkelte barns behov.
Indsatsen varetages af centralt ansatte sprogvejledere. I enkelte
tilfælde tildeles daginstitutionerne timer til selv at varetage opgaven.
Indsatsen strækker sig typisk over 12 uger i et varieret timetal om
ugen.
Målgruppe: 0-5 årige tosprogede børn
Indsatsen omfatter tosprogede børn, der i hverdagen befinder sig i 2
kulturer og har brug for 2 sprog. De børn, for hvem denne
dobbeltsocialisering er en udfordring, har sprogmedhjælperen en vigtig
rolle. Sprogmedhjælperen er brobygger mellem barnets hjemme- og
Der søges via
statusskema i
blanketsystemet (E24902-851)
Der udarbejdes en
udviklingsbeskrivelse
Der søges via
statusskema i
17
Navn på
tilbud/indsats
Vejledning i
forhold til
tosprogede børn
med Integrationsmæssige behov
Åben Rådgivning
v. talepædagoger
Konsultativ
bistand til
daginstitutioner
og forældre
Sproggruppe
Skoleudsættelse
Overleveringssam
Beskrivelse af tilbud/indsats
institutionsliv. Sprogmedhjælperen kan være med at sikre dialogen
mellem barnet og de øvrige børn i daginstitutionen.
Sprogmedhjælperen hjælper i forhold til forældresamarbejdet
Målgruppe: 0-5 årige tosprogede børn Herunder børn/familier med
flygtningebaggrund
Vejledning til den enkelte daginstitution i forhold til konkrete
flerkulturelle børn og samarbejdet med forældrene.
Vejledningen har til hensigt at kvalificere daginstitutionspersonalet, så
de bliver i stand til at understøtte barnets identitet, trivsel og udvikling.
Eksempelvis viden om traumatisering i flygtningefamilier
Målgruppe: 0-5 år
Mulighed for råd og vejledning vedr. sproglig udvikling.
Ejerforhold
Visitation/
Henvendelse
Dokumentation
blanketsystemet (E24902-851)
Udviklingsafsnittet,
Sprog & Integration
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Henvendelse fra
daginstitutioner
PPR
(Skoleforvaltningen)
Forældrehenvendel
se evt. i
samarbejde med
f.eks. dagpleje
Målgruppe: 1-5 år
Mulighed for råd og vejledning
PPR
(Skoleforvaltningen)
Daginst. og
forældre
henvendelse
Målgruppe: 5-6 årige med sprogvanskeligheder.
Nogle børn profiterer af at modtage undervisning i en lille gruppe på 6
børn. Der er etableret sproggrupper i begge PPR-afdelinger for børn i
alderen 4-6 år. Barnets talepædagog indstiller barnet til Sproggruppen
i samarbejde med forældre og barnets
børnehave.
Målgruppe: 5-6 år
Forudsætning for skoleudsættelse er, at forældrene i dialog med
børnehavens og skolens ledelse (evt. med inddragelse af PPR)
vurderer, at barnet vil få et væsentligt større udbytte af et ekstra år i
børnehaven, end det ville kunne få ved at starte i 0. klasse. Der skal
laves mål- og handleplan for den forlængede børnehavetid.
PPR
(Skoleforvaltningen)
Visitation gennem
Udviklingsafsnittet
PPR
(Skoleforvaltningen)
Forældrene
ansøger
Målgruppe: Forældre til førskolebørn
Dagområdet (Familie-
Enkeltelementerne
evalueres i forbindelse
med forventningsafstemningerne på
skolerne og revision af
PPR’s virksomhedsplan.
For projektforløb laves
særskilte
afrapporteringer
18
Navn på
tilbud/indsats
Beskrivelse af tilbud/indsats
Ejerforhold
taler før skolestart
Samtale mellem forældre, personale i institutionen samt barnets
kommende lærer/pædagog i skole/DUS
og Beskæftigelsesforvalt.) i samarbejde
med Skoleforvaltningen
Visitation/
Henvendelse
Dokumentation
Indsatser 6-16 år (skolebørn)
Sikre viden om
børn i overgang til
skole
Inklusionsindsatsen
Elevernes
undervisningsmiljø
Fokus på
fravær/fremmøde
ABC intervention
SUPKON
Parat til den inkluderende Skole
Projekt der har sat fokus på overlevering af viden(MAP test)som er
udarbejdet inden skolestart ved TCBU
sikrer vi kontinuitet i indsatsen og lærerne får yderligere et værktøj, de
kan bruge i tilrettelæggelsen af den differentierede undervisning fra
starten.
Projektet søges implementeret i daglig praksis.
Målgruppe: Alle skoleelever
Formålet med inklusionsindsatsen: At øge inklusionen af børn med
særlige behov på distriktsskolerne. At opnå trivsel for distriktets børn i
normalskoletilbud af høj kvalitet. At øge incitamenterne til at fastholde
distriktets børn på distriktets skole samt inkludere børn, der under de
rette betingelser, vil kunne vende tilbage fra et specialtilbud
At opnå en mere hensigtsmæssig udnyttelse af de ressourcer der
anvendes til børn med særlige behov.
Målgruppe: Alle skoleelever
Lovpligtig undersøgelse hvert tredje år, hvor der peges på
indsatsområder
Målgruppe: Alle skoleelever
Øget målrettet fokus på fravær og dropout
Målgruppe: 6-17 år
ABC-modellen bygger på principperne om tidlig indsats og mindste
indgreb. Modellen er baseret på en forståelse af, at pædagogisk
psykologisk vurdering stadig er den ene af kerneydelserne fra PPR,
mens den anden er konsultativ bistand. Modellen integrerer derfor
både de nye konsultative indsatser og den traditionelle pædagogiskpsykologisk vurdering, men med en gradvis progression, gående fra
forebyggende, foregribende, mere foregribende og hvis nødvendigt til
indgribende indsats.
Målgruppe: Skolebørn Vanskelighederne afhjælpes via en indsats
Udviklingsafsnittet,
Træningscenteret
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Skoleforvaltningen
Skoleforvaltningen
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltingen og
Skoleforvaltningen
PPR
(Skoleforvaltningen)
Skole/forældrehenv
endelse
PPR
Henvendelse til
19
Navn på
tilbud/indsats
Beskrivelse af tilbud/indsats
Ejerforhold
Visitation/
Henvendelse
Supervisions- og
Konsultationsteam
således, at barnet fortsat falder inden for skolens normalområde, og
derved undgår et større behov for støtte i skoleregi. Hjælpen skal være
af væsentlig betydning for barnet, familien og de professionelle.
SUPKON arbejder på at øge lærernes og pædagogernes kompetencer
og handlingsrepertoire i forhold til arbejdet med målgruppen. I
samarbejde med familien søges skabt en større bevidsthed om
familiens egen indflydelse på handlemønstre og udvikling.
Målgruppe: Børn/unge 6-16 år og deres forældre
(Skoleforvaltningen) og
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
skolens PPR
medarbejder.
Sagen drøftes i
PPR’s tværfaglige
team.
Sundhedsplejen
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Et tilbud til alle
skole-elever &
forældre på
bestemte
klassetrin. Gives på
alle kommunale og
private skoler (ca.
70 i alt) m.fl.
Skolesundhedspleje
Sundhedsfremme / forebyggelse ved ind- og udskolingsundersøgelse,
sundheds-samtaler, screeninger for h/v, syn, hørelse, farvesyn mm;
opfølgning på vaccination og lægeundersøgelser mv. sundheds- og
seksualundervisning på klassen / grupper & i samarbejde med
klasselærer og andre. – Skolesundheds-plejersken er fast medlem af
skolens Trivselsforum.
Motoriktræning
Åben rådgivning
til elever
Pals
”Den gode
Behovssundshedspleje:
Ekstra indsats til børn og unge med særlige behov på baggrund af
fagligt skøn. Henvendelser fra & samarbejde med f.eks. Rådgiver i
Familiegruppen, Ung Aalborg, Socialcenter ung, Praktiserende
læger/speciallæge, tandlæge, Børnepsykologisk team
Målgruppe: Indskolingen
Skolesundhedsplejersken foretager en motorisk screening i
indskolingen, som grundlag for grovmotorisk vurdering og evt.
henvisninger.
Skolerne varetager motorisk træning.
Målgruppe: Skoleelever
Mulighed for råd og vejledning til elever vedr. trivsel og udvikling.
Målgruppe: Skoler
Et skoleudviklingsprojekt som omfatter kulturen på hele skolen og
inddrager alle såvel elever, forældre og alle ansatte ved skolen. Det er
et koncept som især har fokus på bevidsthed om ønsket adfærd der
kommunikeres klart til alle og som er et fælles tredje og har således
opbakning fra alle. Det knytter an til individuel rådgivning for de få, der
måtte have brug for det og er ligeledes en forløber for PMTO forløb.
Målgruppe: Indskolingen
Samarbejde mellem
Sundhedsplejen
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Skoleforvaltningen
PPR
(Skoleforvaltningen)
Pæd og Udv. Og PPR
Dokumentation
Sundhedsplejersker og
læger har notatpligt.
Evalueringer af udvalgte
tilbud på skift.
Egen henvendelse
Skoleforvaltningen
20
Navn på
tilbud/indsats
Beskrivelse af tilbud/indsats
klasse”
Forældresamarbej
de
Legekammeratkurser
Der afholdes oplæg på forældremøder om afholdelse af ”anderledes”
forældremøder.
Ejerforhold
Målgruppe: 4.-7. årgang
Skoleelever uddannes til at motivere ”stille” elever til at deltage i fælles
lege i frikvarterene.
Målgruppe: 4.-7. årgang
Elever uddannes til at forstå konflikter og i et samarbejde mellem de
som har konflikter, at løse konflikten efter en systematisk metode. (På
samme måde som politiets måde at bringe offer og gerningsmand
sammen).
Målgruppe: 6.-7. årgang
Oplæg til forældremøder på 6. og 7. klassetrin. På møderne deltager
forældre og de unge. Der indgås aftaler mellem deltagerne om
alkoholdebut.
SK har hyret en betjent som har specialviden om unge og deres
færden på nettet. Skolerne bliver tilbudt oplæg på forældremøder og
på klasseniveau.
Målgruppe: 6.-10. årgang
Der udarbejdes en rusmiddelundersøgelse hvert tredje år. På
baggrund af undersøgelsens resultater udarbejdes der indsatser.
Målgruppe: 10. klassecentrene
Der udarbejdes en rusmiddelundersøgelse hvert tredje år specifikt for
10. klasserne. På baggrund af undersøgelsens resultater udarbejdes
der indsatser.
Målgruppe: 7.- 9. årgang
Flere foredrag + workshops om at vælge og vælge fra– afholdt på
Fristedet. Udbudt på flere skoler i netværk.
Skoleforvaltningen
Vejledning på
skolerne
Målgruppe: 7.- 10. årgang
Vejledning om uddannelsesmuligheder
Understøttende
undervisning
Målgruppe: 7.- 10. årgang
Ungdomsskolehold, hvor man giver ekstra støtte til elever, der har
behov for det, f.eks. for at bestå afgangsprøve. Hold oprettes i
UU Aalborg i
samarbejde med de
enkelte skoler
(Skoleforvaltningen)
UngAalborg
(Skoleforvaltningen)
Elevmæglerkursu
s
Holdningsdannere
Net-etik
Rusmiddelunders
øgelsen
Rusmiddelunders
øgelse på 10.
klassescentre
Event for unge
Visitation/
Henvendelse
Dokumentation
Annonceret
gennem lokale
ungeråd samt
kontaktlærere på
skolene
Lovpligtigt tilbud på
skolen
Artikel i nyhedsbrev,
respons fra deltagerne
Udbudt som hold til
elever på nogle
skoler – snak med
Alm. hold dagbog over
fremmøde
Skoleforvaltningen
Skoleforvaltningen i
samarbejde med Politiet
Skoleforvaltningen
UngAalborg
(Skoleforvaltningen)
21
Navn på
tilbud/indsats
Beskrivelse af tilbud/indsats
Ejerforhold
samarbejde med de enkelte skoler.
Brobygningsaktiviteter
Som et led i elevens forberedelse af valg af ungdomsuddannelse skal
alle elever i 8. klasser og 10. klasse deltage i brobygningsaktiviteter,
som har til hensigt at gøre dem bekendte med uddannelsens praktiske
og teoretiske elementer.
Udskolingsundersøgelse
Målgruppe: 9. årgang
Individuel lægefaglig udskolingsundersøgelse/samtale med fokus på
den unges sundhed. Undersøgelsen består af måling af højde og vægt
med vurdering af BMI samt eventuelt høretest og yderligere
undersøgelser efter den unges/forældres anmodning og behov.
Ud fra den enkeltes helbredssituation og ønsker gives der vejledning
og råd, herunder helbredsmæssig erhvervsvejledning, hvis relevant.
Målgruppe: Forældre til børn og unge i fritidscentrene
Formålet med at forældre mødes i netværksgrupper er at mødes om
emner indenfor forældreskabet, så man som forældre får mulighed for
at tale om og dele erfaringer i forhold til de udfordringer der er knyttet til
forældrerollen. Der fokuseres på ressourcer og styrker, og at man som
forældre kan inspirere hinanden.
Grupperne kan etableres både på de enkelte centere og på tværs af
centrene. Der vil være to personer til stede, deraf mindst en personale,
der er uddannet i at være gruppeleder og har ansvaret for
processen/mødet.
Målgruppe: Børn med forældre med alkoholproblemer. Gruppe for 6-9
årige og gruppe for 9-13 årige.
Gruppeforløb for 6-8 børn Gruppen mødes 12 gange.
Formålet er støtte til børnene. Forældre deltager samtidig i
gruppeforløb 5 gange. Børnegrupperne ledes af personale fra
familiegrupperne.
Målgruppe: Forældre (til børn 6-13 år) med alkoholproblemer
Forældregruppen mødes 5 gange.
Der tales om, hvordan de kan støtte deres børn + indsigt i børns
reaktioner i alkoholfamilie + alkoholproblemers betydning for hele
familien.
Forældregruppen ledes af personale fra Misbrugsafsnittet
Målgruppe: Nøglepersoner i daginstitutioner
Forældrenetværks
grupper
Børnegrupper –
for børn i familier
med
alkoholproblemer
Forældregruppe
for
forældre/familier
med
alkoholproblemer
Undervisning
Visitation/
Henvendelse
Dokumentation
faglærere
UU Aalborg i
samarbejde med de
enkelte skoler og
ungdomsuddannelser
(Skoleforvaltningen)
Sundheds- og
Kulturforvaltningen
Obligatorisk tilbud
fastsat i
Ungestrategien
Center for Tværfaglig
Forebyggelse
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
udbydes af
personalet
Samarbejde mellem
Socialafdelingen,
Dagområdet og
Misbrugsafsnittet
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Misbrugsafsnittet
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Henvendelse til
Misbrugsafsnittet
Løbende kurser
arrangeret af
Udviklingsafsnittet, samt
diverse referater fra
dagtilbudsbestyrelsesm
øder, dialogmøder mv
Henvendelse til
Misbrugsafsnittet
Misbrugsafsnittet,
22
Navn på
tilbud/indsats
Beskrivelse af tilbud/indsats
Ejerforhold
omkring den
svære samtale
Børnegrupper i
øvrigt
Undervisning omkring den svære samtale ved forældres misbrug
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Visitation/
Henvendelse
Dokumentation
Der eksisterer forskellige grupper for børn f.eks. sorggrupper, grupper
for skilsmissebørn, gruppe for børn af indsatte. Grupper eksisterer i
regionalt eller frivilligt regi.
Indsatser 12-30 år – job og uddannelse
Fritidsjobformidlingen
Målgruppe: 12 – 25 år
Vejledning af unge i forhold til fritidsjobs. Kontakt til specielt udsatte
unge. Kontakt til virksomheder og andre samarbejdspartnere.
Pligt til
uddannelse og
beskæftigelse mv.
Målgruppe: 15-17 år, der ikke er i grundskole og ikke har startet
uddannelse
UU har pligt til at sikre at alle unge under 18 år er i gang med
uddannelse, beskæftigelse el.lign. Unge i målgruppe skal kontaktes
indenfor 5 dage. Der er mulighed for at fratage ungeydelsen.
Målgruppe: 12-18 år
På en del fritidscentre er UU-vejledere til stede i åbningstiden for åben
vejledning, aftalte samtaler, uformel snak med enkelte og grupper af
unge mv.
Vejledning på
Fritidscentre
Uddannelseshus
Målgruppe: 15-30 år Uddannelseshuset varetager flg. opgaver:
Opsøgende
1. Generel vejledning af alle unge mellem 15- 29 år uden
erhvervskompetencegivende uddannelse
2. Særlig uddannelsesvejledning af unge mellem 15-24 år i henhold til
vejledningslovgivningen – dvs. målgruppen for Ungdommens
Uddannelsesvejledning (UU).
3. Særligt uddannelsesvejledning af unge 18-29 år, der om søger
uddannelseshjælp, enkeltydelser efter aktivloven eller tilbud i henhold
til serviceloven.
4. Særligt samarbejde om unge A-kasse forsikrede, unge
sygedagpengemodtagere, unge med et særligt integrationsbehov og
unge 15-17 årige tilknyttet familiegrupperne.
Målgruppe: 15-25 år
Center for Tværfaglig
Forebyggelse i
samarbejde med
Jobcenter Ung (Familieog Beskæftigelsesforv.)
UU Aalborg
(Skoleforvaltningen)
Center for Tværfaglig
Forebyggede (Familieog Beskæftigelsesforv.)
og UU Aalborg
(Skoleforvaltningen)
UU Aalborg
(Skoleforvaltningen),
Jobcenter Ung og
Socialcenter Ung
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
UU Aalborg
Opsøgende arbejde
Direkte
henvendelse.
For aldersgruppen
15-25 år har UU
forpligtigelse til at
følge op på alle
unge, der afbryder
et uddannelsesforløb.
Opsøgende arbejde
23
Navn på
tilbud/indsats
Beskrivelse af tilbud/indsats
Ejerforhold
vejledning
Hvis en ung ikke har påbegyndt uddannelse, er i risiko for at afbryde
eller afbryder sin uddannelse, får UU besked, og kontakter den
unge hurtigst muligt og tilbyder vejledning.
Målgruppe. Unge ledige under 30 år, der er psykisk og/eller
fysisk/socialt sårbare
Der er etableret et særligt forløb for unge under 30 år, der er fritaget for
aktivering. Disse unge er karakteriseret af psykiske vanskeligheder
uden en egentlig diagnose. Hertil kommer, at de også har sociale og
fysiske vanskeligheder. Indsatsen vil blive varetaget af et særligt team,
og der vi være bistand fra såvel læge som psykolog (Socialmedicinsk
Enhed), og der vil blive etableret samarbejde med psykiatrien.
Formålet er, at de unge skal blive klar til at gå i gang med uddannelse
eller job
Målgruppe: Kontanthjælps- eller sygedagpenge-modtagere
Ved alle aktiveringstilbud til kontanthjælps- eller
sygedagpengemodtagere er der fokus på sundhed, f.eks. i form at
mulighed for motion og kostvejledning
Der er i alle forløb under projektafsnittet også fokus på motion og sund
kost.
(Skoleforvaltningen)
Uddannelses/job
parat
Fokus på sundhed
Visitation/
Henvendelse
Dokumentation
Jobcenteret (Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Jobcenteret
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Indsatser 10-30 år – fritid
Aktivitetstilbud
under Ung
Aalborg
10 fritidscentre
Målgruppe: 10-19 år
Særlige tilbud til unge, der i en periode har behov for det eks. tøsehold
(piger med lavt selvværd) eller Actionhold (ofte drenge, der skal have
brugt energi på en positiv måde). Oprettes efter ønske fra
samarbejdspartnere f.eks. skoler eller ungdomsklubber.
Målgruppe: 10 -18 år
Aalborg Kommune har 10 fritidscentre. Centrene tilbyder fritidsklubber
for de yngste børn, og de fleste har også en ungdomsklub. Den
primære pædagogiske indsats retter sig mod børn og unge med behov
for en specifik forebyggende indsats, men det tilstræbes at
tilrettelægge aktiviteterne, så alle børn og unge har glæde af at komme
i fritidscentrene.
Nogle fritidscentre har en specialgruppe for børn og unge med fysiske
eller psykiske funktionsnedsættelser.
UngAalborg
(Skoleforvaltningen)
Center for Tværfaglig
Forebyggelse (Familieog Beskæftigelsesforv.)
Kontakt det
nærmeste
fritidscenter.
24
Navn på
tilbud/indsats
Beskrivelse af tilbud/indsats
Ejerforhold
Visitation/
Henvendelse
Tandplejens
samarbejde med
fritidscentre
Målgruppe: 10-18 år Deltage i sundhedstemaer i fritidscentrene.
Tandplejen i samarbejde
med Fritidscentre
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Ungdomsklubber
Målgruppe: 13-19 år
Tilbud for unge, hvor de kan møde venner, være sammen med
kompetente voksne, hygge sig, få råd – evt. hjælp til lektier o.m.a.
UngAalborg
(Skoleforvaltningen)
Fritidscentrene skal
henvise hvis de
undrer sig over
noget
tandsundhedsmæs
sigt hos deres
unge.
Alle klubtilbud er
annonceret på
hjemmeside, via
opslag i nærområdet, kontaktlærere på skoler
Midtbysjakket
Målgruppe: 13 – 18 år
Opsøgende gadearbejde i Aalborg midtby. Hovedopgave er, at have
kendskab til unge som færdes i uhensigtsmæssige miljøer i Aalborg
midtby. Samtidig hjælpes unge, som har brug for støtte, omsorg eller
akut hjælp.
Målgruppe: Udsatte og marginaliserede unge 12-25 år
Værested for udsatte unge - åben 7 X 363.
Generel og specifik forebyggende indsats.
Trivsels og omsorg.
Opsøgende/ude gående arbejde.
Støtte i job og uddannelsessøgning.
Almindelig vejledning.
Anonym rådgivning.
Bisidder.
Kontaktstøtte til off. system.
Målgruppe: Unge 12-25 år
Opsøgende arbejde på gadeplan og i miljøer, hvor de unge færdes. De
sociale jægere er kontaktskabende og står til rådighed for den enkelte
unge eller grupper af unge med lidt eller ingen voksen/systemkontakt.
Målgruppe. Psykisk sårbare og socialt udsatte unge mellem 14 – 25 år
Forebyggelseskonsulenten tilbyder bl.a.
- Debatmøder på for eksempel skoler og i ungdomsskolen.
- Gruppeforløb for unge (14-25 år) fra familier med
misbrugsproblemer
Center for Tværfaglig
Forebyggelse (Familieog Beskæftigelsesforv.)
Stedet
§ 65 Loven om
dagtilbud til børn
og unge.
Det sociale
jægerkorps
Forebyggelseskonsulent
Center for Tværfaglig
Forebyggelse (Familieog Beskæftigelsesforv.)
Ingen visitation
Ingen registrering
Gratis at benytte
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
Ingen visitation
Dokumentation
Fremmødetal registreres
Stedets Profil
Evaluering af Stedets
Profil
Målstyring
afrapportering
Center for Tværfaglig
Forebyggelse
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
25
Navn på
tilbud/indsats
Beskrivelse af tilbud/indsats
-
Ejerforhold
Forebyggelseskonsulent
en samarbejder med
kommunes øvrige
aktører på ungeområdet
-– både private
organisationer, frivillige
og kommunale tilbud
Forældrerådgivning
Gruppeforløb for pårørende til unge med misbrugsproblemer
"Unge Skaber Håb"-gruppen, en gruppe af unge, der sammen
med forebyggelses-konsulenten på debatmøder formidler
deres erfaringer om det at være ung.
- Uddannelse af ung-til-ung formidlere
- Konsultation, undervisning og supervision til frontpersonale
indenfor området: Psykisk sårbare og socialt udsatte unge
mellem 14 og 25 år.
Målgruppe. Unge 14-25 år
Åben anonym rådgivning f.eks. omkring: Problemer i skolen/udd.,
problemer i familien, ensomhed, mobning, spiseproblemer, misbrug,
overgreb mv. Tilbud om 1-4 samtaler.
Målgruppe. Forældre eller pårørende til unge 14-25 år
Mulighed for at søge råd og drøfte bekymringer. Tilbud om en samtale.
Seksuel
Sundheds
Koordinator
Målgruppe: Unge 14-25 år og deres forældre
Åben Rådgivning og vejledning omkring seksuel sundhed. Har til
opgave at fremme den seksuelle sundhed blandt unge mennesker.
Ungerådgivningen
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Rygestoptilbud til
unge under 18
Målgruppe: Unge under 18
Tilbud om individuel rådgivning
Opsøgende
medarbejder i
Rusmiddelteamet
Målgruppe: Unge 14-18 år med problemer med brug eller misbrug af
rusmidler + samarbejdsparter og frontpersonale
Tidlig opsporing og motivation bl.a. gennem besøg på skoler,
Fritidscentre mm.
Ungerådgivningen
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Ungerådgivningen
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Opsøgende
medarbejder
tilknyttet
Behandlingen på
Sofiendalvej
Målgruppe: Borgere over 18 år med problemer med brug eller misbrug
af rusmidler + samarbejdsparter og frontpersonale
Tidlig opsporing og motivation samt undervisning
(Ungdomsuddannelser samt frontpersonale)
Åben anonym
rådgivning
Ungerådgivningen
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Ungerådgivningen
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Misbrugsafsnittet
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Visitation/
Henvendelse
Dokumentation
Ring til
Ungerådgivningen
eller kom ind fra
gaden
Ring til
Ungerådgivningen
eller kom ind fra
gaden
Kontor i
Ungerådgivningen,
hvor man kan
komme ind fra
gaden og få råd og
vejledning, eller
direkte
henvendelse.
Fremtidig aftale mellem
SBU og
Ungerådgivningen
Direkte til
Rusmiddelteamet,
gennem rådgiver
eller gennem
Ungerådgivningen
Direkte til den
opsøgende
medarbejder eller
direkte til
Misbrugsafsnittet
26
Navn på
tilbud/indsats
Beskrivelse af tilbud/indsats
Ejerforhold
Visitation/
Henvendelse
Åben rådgivning
omkring rusmidler
Målgruppe: Borgere over 18 år med problemer med brug eller misbrug
af rusmidler + pårørende
Åben rådgivning omkring rusmidler (i Visitationen i Misbrugsafsnittet)
Målgruppe: Unge enlige og sårbare mødre under 25 år
Kollegie, hvor unge enlige mødre har egen bolig, men har mulighed for
at anvende fælles arealer, have fællesskab med andre beboere samt
få hjælp og støtte af kollegiets medarbejdere. Målet er at kvinderne
bliver i stand til at gennemføre en uddannelse, og at mor og barn får en
stabil og meningsfuld tilværelse.
Misbrugsafsnittet
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Træningshøjskolen
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Direkte til
Misbrugsafsnittet
Navn på
tilbud/indsats
Beskrivelse af tilbud/indsats
Ejerforhold
Visitation/
Henvendelse
Dokumentation
”Styrket indsats i
svangreomsorgen
for særligt sårbare
og udsatte
gravide”
Målgruppe: Alle sårbare, udsatte, meget unge eller meget usikre
gravide samt nybagte mødre
Graviditets- og fødsels- og efterfødselsforberedelse. Drives af
Jordemor & Sundhedsplejerske i fællesskab.
Sundhedsområdet for
Børn og Unge (Familieog Beskæftigelsesforv.)
i samarbejde med
jordemodercenteret,
Regionen
Gennem
jordemødre,
praktiserende læge,
rådgiver i
Familiegruppe og
andre, som får
kontakt med
udsatte gravide
Der er krav om
evaluering og
dokumentation til
Sundhedsstyrelsen.
Projektperioden
afsluttes 31.12.2016
Udviklingsafsnittet,
Sprog & Integration
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Opsøgende arbejde
af 2 medarbejdere
ansat i Sprog &
Integration
Skovpark
Kollegiet
Dokumentation
Visitation sker ved
henvendelse til
Skovpark Kollegiets
medarbejdere.
Projekter
Cafe Baby Start –
”Klar til
hverdagen som
familie”
Projekt ”Giv
sproget en god
start”
Cafeaktiviteter hver fredag med faglige indlæg, gruppeaktivitet,
netværksstøtte og individuel vejledning.
4 årig Satspulje fra 2013 - 2016
Målgruppe: 0-2 årige tosprogede børn, der ikke er i pasning med
særlig fokus på børn fra ikke-vestlige lande
Projektets formål er at oplyse forældrene til tosprogede børn om,
hvordan de bedst kan støtte deres børns sproglige udvikling i hjemmet.
Familierne modtager typisk hjemmebesøg 2- 3 på et år. Informere om
og opfordre til, at barnet kommer i institution.
27
Ny Nordisk Skole
Projekt ”øget
indsats for
økonomisk
vanskeligt stillede
børn i Aalborg
Øst”
Forældrekurser
Målgruppe: 0-2 år
Dagplejen deltager som pilot institution i Ny Nordisk Skole (NNS). NNS
har til formål at udfordre alle børn i dagplejen, så de udvikler sig så
meget som de kan med det potentiale, de har. Samtidig skal NNS
mindske betydningen af social baggrund i.f.t. barnets
udviklingsmuligheder
Målgruppe: 3 – 18 år
Projektet har til formål at forbedre levevilkårene og skabe mere lige
muligheder for børn der er bosat i Aalborg Øst.
Dagplejen (Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Tilbuddet er en del
af den
pædagogiske
praksis i dagplejen
Initiativet evalueres og
udvikles løbende
Center for Tværfaglig
Forebyggelse (Familieog Beskæftigelsesforv.)
Gennem
fritidscentre og
daginstitutioner i
Aalborg Øst
Projektet evalueres af
Kvalitetsenheden.
Målgruppe: Forældre med børn fra 6 år
En behandlingsmetode (PMTO - Parental Managment Training –
Oregon) for familier med børn, som har adfærdsvanskeligheder eller
adfærdsforstyrrelser i rimelig svær grad.
Familiehuset Bisgård
(Familie- og
Beskæftigelsesforv.) i
samarbejde med PALS
og Skoleforvaltningen
Fritidsafdeling
(Sundheds- og
Kulturforvaltningen)
Aalborg Freja
Vesterkærets Skole
(Skoleforvaltningen)
Samarbejde mellem
Center for Tværfaglig
Forebyggelse (Familieog Beskæftigelsesforv.)
og Spillerforeningen
Samarbejde mellem
Center for Tværfaglig
Forebyggelse (Familieog Beskæftigelsesforv.)
og Skoleforvaltningen
med økonomisk støtte
fra Socialministeriet
Skoleforvaltningen
Gennem PALSskolerne
SFI forskningsprojekt
”Bedre
Familiebehandling”
Effektevaluering af
PMTO 2013-150346
Effektmåling for kondi
og motoriske
færdigheder.
Klub Kapow
Målgruppe: Børn 6-9 år
Udviklingsprojekt med fokus på samarbejde mellem skole og
idrætsforening.
Player Social
Responsibility
Målgruppe: 10-14 år
Forskellige projekter for udsatte børn og unge bl.a. Giv Racismen Det
Røde Kort, Arena Spartacus og Spartans
NordKraftKarate
Målgruppe: 12-18 år
At skabe en sund og positiv livsstil for socialt udsatte børn og unge via
inddragelse i foreningslivet.
Brug den lokale
Folkeskole
Målgruppe: Førskole-børn
Indskrivningsprojekt på de tre gamle øst skoler.
DUS-pædagoger
Via lærere og
pædagoger på
skoler og
fritidscentre samt
via socialrådgivere
og det sociale
jægerkorps.
Der udarbejdes
evalueringsrapport hvert
år.
Projektet har givet gode
erfaringer og ønskes
videreført samt udbredt
til folkeskoler andre
28
steder i kommunen.
Trivselshøring
Circle of friends
Cool kids
Seksuel Sundhed
Boligsociale
projekter
Målgruppe: Skolebørn
En overbygning på skole/hjem samtaler.
Målgruppe: Skolebørn
Circle of Friends har potentiale til at øge en elevs trivsel, sociale
kompetencer og inklusion i forhold til sine klassekammerater.
Tilgangen virker ved at mobilisere elevens klassekammerater i at yde
støtte, kammeratskab og engagere sig i problemløsning sammen med
eleven i vanskeligheder.
Målgruppe: 3.-6. årgang
Projekt med pædagogisk psykologisk intervention i form af
samtalegrupper for børn i 3.-6. klasse med angst.
Målgruppe: 3.-10. årgang
Gruppetilbud til unge piger med lavt selvværd og uhensigtsmæssig
seksuel adfærd. Et 3 års projekt som netop er afsluttet Rapport
udkommer meget snart: Ønskes politisk behandlet med henblik for
fremtid
Et eksempel på en Boligsocial Helhedsplan:
9220
Er et samarbejde mellem Fritidscentrene Smedegården, Herningvej og
Byggeren. Kendetegnende er, at der er et tæt samarbejde.
Der er således altid åbent i én af klubberne.
Fælles er:
 Opsøgende medarbejdere
 Ungdomsklub
 Fritidsklub for 10 til 14 år
Specifik er:
 Byggeren – Ungdomsklub for 12-16 år. Fokusområde er inklusion
 Herningvej – Ungdomsklub for 12 til 18 år. Fokusområde er M2
børn (unge med anden sproglig baggrund)
 Smedegården – Ungdomsklub for 13 til 18 år. Klubben har åben 7
dage om uge
Der findes 6 Boligsociale Helhedsplaner i Aalborg kommune. Foruden
9220 i Aalborg Øst er der Boligsociale Helhedsplaner på Lille og Store
Tingbakke, Tove Ditlevsens Vej, i Grønnegården og Skelagergårdene,
Svenstrup og i Sundby Hvorup Boligselskab afd. 12.
Skoleforvaltningen
PPR
(Skoleforvaltningen)
Henvendelse fra
elever/lærere og
forældre
PPR
(Skoleforvaltningen)
Henvendelse
elever/forældre og
Lærere/pædagoger
Konkret
samarbejde på
Mellervang,
Tornhøj og
Herningvejens
skoler
Samarbejde mellem
Skoleforvaltningen,
Sundheds- og
Kulturforv. og Familieog Beskæftigelsesforv.
(på 3 skoler i øst og ved
2 skolesundhedsplejersker)
Center for Tværfaglig
Forebyggelse og
Netværkskoordinatorern
e (Familie- og
Beskæftigelsesforv.)
Projektet har givet gode
erfaringer og ønskes
videreført samt udbredt
til folkeskoler andre
steder i kommunen.
29
30

Similar documents