Årsregnskab 2014 - Nimgården Grundejerforening

Comments

Transcription

Årsregnskab 2014 - Nimgården Grundejerforening
Grundejerforeningen
Nimgården
Årsregnskab
2014
1
Anvendt regnskabspraksis….…………………………………………………………………………………………….3
Resultatopgørelse…………………………………………………………………………………………………………….4
Balance…………………………………………………………………………………………………………………………….5
Noter……………………………………………………………………………………………………………………………….6
Bestyrelsen……………………………………………………………………………………………………………………...7
2
Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for Grundejerforeningen Nimgården for 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse A-virksomhed.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som i 2013.
Periodeafgrænsningsposter
I årsregnskabet for Grundejerforeningen Nimgården indgår forudbetalt kontingent og skyldige omkostninger i balancen
under passiver vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Anlægsaktiver
Anlægsaktiv måles til kostpris med fradrag af akkumuleret afskrivninger.
Afskrivninger sker linenært over aktivets afskrivningsperiode.
Belysningsanlæg………………………………………………………………………………………
30 år
Det bemærkes at aktivet først er overdraget til grundejerforeningen 5 år efter opsætning.
3
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
2014
kr.
Kontigent fra grundejere
Kontigent fra NCC
Bidrag fra NCC ifm. forlig
NCC erstatning træer & asfalt
Stevns Kommune vedligeholdelsesbidrag (Hybenrosevej)
Salg af grundstykke matr.nr. 5qc
Rengøring efter byggeri viderefakt. Til Rustfri Design
Gebyr retur fra Natur- og Miljøklagenævnet
1
2
3
107.500
47.500
9.980
196.413
Advokatomkostninger
Natur- og Miljøklageankenævnet
Grundejer ansvarsforsikring
TDC Abonnement - Domæne/Webhotel
Administrationsudgifter
Veje og stier
Grønneområder
Snerydning, saltning m.v
Belysning el, afgifter mv.
Levering og installering af LED lys
Drift- og vedligeholdelsesudgifter
62.500
95.000
20.416
10.000
20.413
10.000
500
500
Indtægter i alt
2013
kr.
187.896
61.250
500
722
731
619
1.350
4
8.003
93.594
35.156
22.573
30.508
62.472
19.602
30.875
4.438
15.721
189.833
70.636
23.765
0
Udgifter i alt
214.948
133.107
Resultat før afskrivninger
-18.535
54.789
31.000
31.000
-49.535
23.789
Skilte og skraldespande
Kontigent til Strøby Egede Borger og Grundejerforening
Renter og gebyr til bank
Øvrige udgifter
Afskrivninger på belysningsanlæg
Åretsresultat
5
21.690
1.875
200
4
Balance 31. December
Aktiver
2014
2013
36.210
20.913
52.522
9.980
6 806.000
-31.000 775.000
837.000
-31.000 806.000
832.123
868.502
-49.535 804.717
-6.536
837.000
23.789 854.252
Nordea Bank
Kontigent/vedligeholdelsesomk. restance
Belysningsanlæg afskrives over 30 år (første 3 år afskr. NCC)
Årets afskrivninger
Passiver
Egenkapital:
Egenkapital pr. 1. januar
Kapital forhøjelse (overdragelse af belysningsanlæg)
Åretsresultat
854.252
Forudbetalt Grundejer kontigent
Skyldige omkostninger /gældsforpligtelser
2.500
27.405
11.749
832.123
868.502
5
Noter
Note 1
NCC ejede 19 grunde primo 2014 og har betalt grundejerkontingent for disse.
Note 2
Som følge af et ulovligt salg af 66 m2 grundstykke tilhørende grundejerforeningen men solgt af tredjepart til ejerne
af matr.nr. 5qc har Bestyrelsen godkendt et lovligt køb af de 66 m2.
Note 3
Grundejerforening fik medhold i klagesagen bragt for Natur- og Miljøklageankenævnet og har derfor modtaget
det indbetalte gebyr retur.
Note 4
Der er fortaget investering i LED lys i Grundejerforeningens gadelys, med henblik på fremadrettet at spare på
belysningsomkostningerne.
Note 5
Der er fortaget engangsinvestering i skilte og skraldespande til grundejerforeningens område.
Note 6
Belysningsanlæg blev overdraget fra NCC og tilført grundejerforeningen aktiver i 2013. Der er taget højde for at
anlægget fra opførelses tidspunktet til 2013 retmæssigt har tilhørt NCC og aktivet er behørigt nedskrevet.
Anlægget forventes fuldt afskrevet i 2036
6
Bestyrelsen
Bestyrelsen erklærer at årsregnskabet giver et retvisende billede
Tim Frølich Pedersen
Mikal Hjortby
Rikke Liv Kachchad
Formand
Bestyrelsesmedlem
Kasserer
Marie Karlshøj Mikkelsen
Martin Carlsen
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Ovenstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med fremlagt dokumentation i form af
bankudskrifter og bilag.
Rebecca C. Harrold Hjortby
7