referat april 2015

Comments

Transcription

referat april 2015
Møde
Skolebestyrelsesmøde
Tid
13-04-2015, kl. 19.00-21.00
Sted
Bislev Skole
Deltagere
Eva Dørup, Kim Dissing, Hanne Svenningsen, Ella Jensen, Lissi
Skadhauge, Martin Christiansen, Zita Hjort Pedersen, Christina Rusholt Christensen, Janne Buchholt Ambrosius, Mona Henriksen, Kamilla Ullits, Allan Lykholt.
Afbud
Indtast afbud
Sagsnr.
Indtast sagsnr.
Bislev Skole
Skoleforvaltningen
Halkærvej 42
9240 Nibe
Init.: ALY
1. Godkendelse af dagsorden/referat (5 min.)
Ad 1. Dagsorden blev godkendt, med et ekstra punkt under evt: nyt fra aktionsgruppen.
Referatet blev godkendt.
2. Siden sidst (15-20 min.)
Rotationsstilling.
Status på ViTek.
3.klasse.
AAU praktikbørs den 10. april.
Ad 2. Rotationsstillingen er genopslået, idet der ikke kom kvalificerede ansøgere nok sidste gang. Denne gang er der kommet 5 ansøgere, der er samtaler onsdag 15-4-15, med besættelse af stillingen
mandag 20-4-2015
Status på Vitek er, at vi afventer svar fra forvaltningen vedrørende økonomisk tilskud.
Der blev orienteret om en episode med et barn i 3. klasse. Efterfølgende drøftede bestyrelsen skolens
pædagogiske indsats på området – både den nuværende og i et mere fremadrettet perspektiv. De
modtagne henvendelser fra andre forældre tages naturligvis alvorligt. Skolen er til stadighed i tæt kontakt og dialog med relevante samarbejdspartnere, sådan de trufne foranstaltninger sker i samarbejde –
og efter råd og vejledning – fra disse.
Allan og Martin har været på AAU praktikbørs, der var interesse for vores projekt i forhold til at hæve
indskrivningsprocenten, Allan tager kontakt til to grupper.
3. DUS-budget 2015
Godkendelse af budget (bilag).
Ad 3. Børnehavens budget for 2014 tages op igen i mere udspecificeret form. Budgettet for 2015 blev
godkendt.
4. Årsberetning.
Ad 4. Eva foreslår at der indkaldes til et forældremøde for hele Landsbyordningen hvor blandt
Andet Årsberetning fremlægges. Datoen fastsættes til 28 maj 2015 fra 19.00 til 21.00. De forældrevalgte mødes onsdag den 29-4-15 kl. 19.30 for at aftale mødets indhold.
5. Børnehaven i landsbyordningen.
Ad 5. Der blev åbnet en debat omkring børnehaven og dens placering i landsbyordningen.
6. Opvarmning af mad i mikroovn.
Forældrehenvendelse
Ad 6. Allan laver en henvendelse til Nibe skole for at høre om der er mulighed for at få skolemad herfra.
7. Høring.
Høring vedr. ny børne- og ungepolitik i Aalborg Kommune (to bilag).
Høringsfrist: 17. april 2015.
Ad 7. Ingen kommentarer.
8. Næste skoleår (5 min.)
Svømning for 4. kl. (to bilag).
Tysk. Forslag fra Annette (tysklærer).
Musik.
Ad 8. Svømning for 4. klasse kommer i skoleåret 15-16 til at ske i samarbejde med Sebber og Farstrup
skole.
Anettes forslag blev godkendt under forudsætning af at personalet godkender det den 22-4-15
Musik fortsætter med Anne Mette som underviser.
9. Nyt fra Børnehave (5-10 min.)
Ad 9. Der er forældremøde med valg til bestyrelsen den 21-4-15. Personalet er i gang med at redigere
læreplanerne. Der har været emneuger med Sprog som tema. Der har været aftenfest, påskefrokost,
og biograftur. Cowboyerne går fortsat til musik på skolen.
10. Nyt fra DUS (5-10 min.)
Ad 10. Dussen arbejder med yoga og mindfullness. I madgruppen arbejdes der med at styrke relationerne i drengegruppen. Der laves mad i Det muntre køkken. Der er indkøbt nye legesager. Der arbejdes stadig med indretning af rummene. Påskefrokosten gik rigtigt godt.
11. Nyt fra skolen (5-10 min.)
Ad 11. 5 og 6 klasse er på Bornholm i denne uge. Mellemtrinet arbejder med ugeskemarevolutionen. 5.
og 6. klasse skal i biografen og se Skammerens datter sammen med Farstrup og Sebber. Indskolingen
har været i teater og biograf, skal i Zoo have den 8 juni hvor de skal fodre løver.
Der er nationale test i Dansk i 2. klasse og i Mat i 3. klasse.
12. Ekspeditionsliste/årshjul (5-10 min.)
Bilag.
Ad 12. Ekspeditionslisten blev ikke gennemgået, skal på som et af de første på de næste møder. Inklusionspolitikken skal laves på næste møde, da den skal på hjemmesiden.
13. Orientering fra formand, skoleleder, DUS-leder og personale (5 min.)
’Projekt Tidlig indsats’ (ALY)
Ad 13. Allan orienterede om Projekt tidlig indsats, et tiltag fra kommunen som skal være med til at forebygge stress hos medarbejderne.
14. Evt.
Ad 14. Der er kommet en henvendelse fra en forældregruppe i Nibe som beder om opbakning til at få
en skaterbane i Nibe, børnene spørges om de er interesserede i at bakke op ved at sætte deres underskrift (ikke bindende).
Martin fortalte om arbejdet i den uafhængige aktionsgruppe som arbejder for at få flere børn til Landsbyordningen.
2/2

Similar documents