Strib Skole - SkoleIntra

Comments

Transcription

Strib Skole - SkoleIntra
Tel efon skole 88 88 56 00
Tel efon SFO
88 88 56 30
Strib Skole
Røjlemosevej 9, Strib / 5500 Middelfart
Dato
Mødedato
12/06 2014
Mandag den 18. maj
Møde
Skolebestyrelsesmøde REFERAT
Fra-til
Kl. 18 – 20.45
Indkalder
Helle Gram
2015
Sted
Mødelokale 1
Mødele-
Helle Gram
der
Skolebesty-
Helle Gram, Birgit Thorup Røge, Christina Nørgaard
Refe-
relsens
Pedersen, Bo René Schjødt Andersen, Uffe Kryger
rent
sammen-
Maegaard Klinkby, Jenny Holm Hansen Lotte Bjerg
sætning
Sørensen.
Jette Thomsen
Suppleanter: Morten Juel Pedersen, Vikki Møller Lidegaard.
Medarbejderrepræsentanter: Birte Brændgaard, Peter Bo
Schiang-Sørensen
Elevrepræsentanter: Malte Johansen og Emilie Ravn
Skoleledere: Jette Thomsen, Erik Busk
Deltagere
Helle Gram, Christina Nørgaard Pedersen, Bo René Schjødt Andersen, Jenny Holm Hansen Lotte
Bjerg Sørensen, Jette Thomsen, Erik Busk
Afbud
Uffe Kryger Maegaard, Birgit Thorup Røge, Malte Johansen
Dagsorden/referat sendes også til
Hjemmesiden, Skoleintra
Antal
a=aftale b=beslutning d=drøftelse o=orientering u=udtalelse/høring
Art.
5
Godkendelse af dagsorden
Tid
Ved…
a
Beslutning/ansvarlig
Birte Brændgaard har et punkt til dagsordenen: Henvendelse til
skolebestyrelsen fra lærerne
b
Godkendelse af referat
Referat godkendt
F a x 8 8 8 8 5 6 0 9 / Hj e m m e si d e : s t ri b -s k o l e . d k
E -m a i l s k o l e n : s t r n @ m i d d e l f a rt . d k / E -m a i l S F O : s f os t r i b @ m i dd el f art . dk
F:\Medarbejdere\Str\2014\Møder\Skolebestyrelsen\Referat 180515 kopi.doc
Middelfart Kommune
Pia Ejlskov Pedersen deltager i
dette punkt
15
Evaluering af skolebodens tilbud
EB - PP
c
D Bilag udleveret på mødet
Erik Busk orienterede om både udbud og økonomien i vores
skolebod.
Det er ikke målet, at skoleboden skal give overskud, men det
overskud der kommer, bruges til elevaktiviteter (bl.a. til skolebodselevernes tur til København.
Pia: Den lune ret er blevet en succes og vi har også et godt salg
af de andre produkter. Den lune ret skal bestilles, men det er ikke
et tilbud til indskolingen. Det sættes også ud på skoleintra, så
forældrene gøres opmærksomme på tilbuddet..
Personalet i boden er dygtige til jobbet og de er gode til at komme
med forslag til nye produkter.
Netbetaling kan ikke lade sig gøre, fordi skolen ikke har en bankkonto.
Nuværende åbningstid:
Mellemtrin/ udskoling hver dag i begge frikvarterer.
Indskoling: Fredag i begge frikvarterer.
Ønske om anden åbningstid:
Mellemtrin/Udskoling: Som nu.
Indskoling: Bestyrelsen anbefaler at den nuværende ordning
fortsætter i indskolingen. Bestyrelsen overlader det til skolen evt.
at lave om på nuværende ordning.
Side 2/7
skolefritidsordningens indsatser.
15
Evaluering og opfølgning på
JH
c
O Jan Holm orienterede om skolefritidsordningens indsatser.
D
Jan Holm deltager i mødet.
-
Der afholdes børnemøder bl.a. med punkt om aktiviteter
-
Personalet arbejder mere med årshjul, hvor man tager
udgangspunkt i læringsplaner.
-
Det har vist sig, at mange aktiviteter tager udgangspunkt i
bevægelse
-
Personalet laver månedsbreve/ ugeplaner og de lægges
ud på skole-intra/ info TV.
-
Generelt skal medarbejderne blive bedre til at udbrede
deres månedsplaner/ugeplaner.
-
Der laves diasshow, som vises på info TV. Det giver god
snak børnene imellem og formodentlig også børn/ forældre.
-
SFO rådet. Der bliver indkaldt til møder med dagsordner,
men opbakningen/ deltagelsen er meget ringe.
-
Forældrerådet vælges på skolens forældremøde i august/september.
-
Jan og skolebestyrelsen skal arbejde med opfordring/
orientering om SFO rådets arbejde. Skolebestyrelsen skal
tage det med som punkt, når de er med på forældremøder i august.
Der er 200 elever tilmeldt SFO, hvoraf de 45 er mini SFO. Der er
altså ca. 155 børn fra 0. – 2. klasse, hvilket er ca. 75% af samtlige
børn i 0. – 2. klasse.
2 pædagoger udarbejder ugeplaner alle uger i sommerferien.
Side 3/7
slag
20
Høringssvar til effektiviseringsfor-
EB
d
U Erik Busk orienterede om effektiviseringsforslaget.
Konkurrenceudsættelse af rengøring:
-
Bilag er sendt til foregående møde
Synlig rengøring vigtig for os, hvor der tages hensyn til
undervisningen.
-
Fastholde nuværende kvalitet
Mere kvalitet i ferietilbud i daginstitutioner og SFO.
-
Et kendt ansigt er vigtigt for børnene
-
Udfordring med transport
-
Større grupper/ flere aldersgrupper/ kan give nye aktiviteter – positivt.
Indsats for fokuseret personale- og pædagogisk ledelse via
administrative centre
-
Bryder med teambaseret skoleledelse på den enkelte
skole, som er et af kravene i den nye skolereform
-
Den der skal være på 4 skoler har ikke mulighed for at
blive ”et kendt” ansigt på den enkelte skole og indgå i et
reelt samarbejde med skolelederen.
-
En kompleks arbejdsplads med mange børn/ stort personale kan ikke håndteres af en skoleleder alene.
Skolebestyrelsen ønsker generelt at kommentere en bekymring
for beslutningen om, at en del af Skrillinge Skolens elevklientel
skal overflyttes til den almindelige folkeskole.
Vi kan se en effektivisering ved at kommunens lønafdeling
overtager en del af de administrative opgaver man havde før
decentraliseringen.
Vi ønsker at gøre opmærksom på det vigtige i, at pengene først
trækkes, når besparelsen er opnået.
Skolebestyrelsen vil gerne have Jan med til skolebestyrelsesmødet i september.
Side 4/7
15
Principper for skolehjemsamarbej-
EB
e
de – udkast
G I pæd. råd blev samarbejdet omkring klasseforældreråd + et
ekstra forældremøde. Lærerne var meget interesseret og foreslår:
-
Bilag
At et ekstra forældremøde organiseres, så eleverne får før
fri og så kan det være et socialt- eller trivselsarrangement.
Det kan ikke blive samme dag for alle klasser.
-
Lærerne skal være mere opmærksomme på at afholde
klasseforældrerådsmøde inden forældremødet.
Punktet skal med på næste skolebestyrelsesmøde
tik.
10
Godkendelse af revideret lektiepoli-
EB
f
G Faktuelle ting:
-
Eks. På lektier/ boksen – skal revideres. Det ser ud som
om der er to billeder oven i hinanden.
-
Afsnittet ”Eks. på lektier på mellemtrinnet” (faktaboks)
skal omformuleres
-
Afsnittet ”Elever med særlige vanskeligheder” bør omformuleres.
-
Udskolingen ”ikke unormalt der er 6 – 10 timers lektier om
ugen….. ”. Tidligere har vi været enige om, at lektietiden
skulle sættes ned pga den længere skoledag. Afsnittet
skal skrives om.
Skolebestyrelsen ønsker skolen efterlever lektiepolitikken i forhold
til at eleverne får lektier for – så der både er arbejde til lektiecafé
og hjemme.
Skolen arbejder ikke frem mod en lektiefri skole.
Det er lærernes eget valg/ eget ansvar at finde en form for kommunikation, så forældrene orienteres. Læreren arbejder også med
elevens personlige ansvar. Det kan være skoleintra, men det kan
også være på en anden måde. Vi kan have fælles vejledninger/
fælles retningslinjer, men metoden mener skolens ledelse, er den
enkelte lærers egen afgørelse.
Hvordan man kommunikerer lektier kunne tages op som punkt på
forældremøde.
Nogen klasser har en lektieduks, så det ikke kun er lærerens
ansvar.
Punktet skal med på næste skolebestyrelsesmøde.
Side 5/7
15
Elevtrivselsundersøgelsen
EB
g
O Ministeriets undersøgelse, som vi skal lave hvert år.
Undersøgelsen her på skolen scorer bedre end både i kommunen
og landsgennemsnittet.
Resultatet er sendt ud til lærerne og de bruger undersøgelsesresultatet i den enkelte klasse.
Trivselsudvalget gennemgår materialet og finder de fokuspunkter
vi skal tage fat i.
15
Skoleårets planlægning
EB
h
O Ringetiderne laves om, så lærerne har mulighed for at nå til alle
-
Ringetider
deres timer. Derfor er der lagt en pause ind mellem 1. og 2. time.
-
Fordeling af puljetimer
Så i stedet for 1 time på 50 min. får vi to timer på 55 timer.
-
Tilrettelæggelse af under-
Bort set fra dette er det samme timer/pausetid som indeværende
støttende undervisning
år.
Puljetimer. Mulighed for at støtte fag/ klasser/ enkeltelever. Vi har
færre timer i år pga af besparelser. Erik Busk orienterede kort om
fordelingen af puljetimerne.
Lektiecaféen bliver obligatorisk fra valgdagen, men da vi ikke
kender datoen for det kommende valg, vi er nødt til at lægge timer
ind til det.
UUV På 7. årgang organiseres som et valgfagslignende modul,
hvor der kan tages forskellige emner op.
På 8. årgang bruges timerne til at støtte de små fag (geografi/
biologi).
Konfirmationsforberedelsen ønskes organiseret som i år, så vi
ikke skal afsætte en fast blok hele året. Dette ville nemlig betyde,
at eleverne i 7. klasse kommer ud i 7. time til kl. 16 og det ønsker
vi ikke.
Bred afsendt af lærerne
5
i
Blev udleveret på mødet. Brevet blev drøftet.
Fokus på
-
” Er tildelingsmodellen retfærdig ”. Primære ændring,
er, at mange elever i en klasse ikke udløser ekstra
puljetimer som tidligere.
-
Vi inviterer politikere med til næste møde. Der afholdes formøde 17.30.
Side 6/7
Forældrehenvendelse
10
Lukket punkt
HG
j
Henvendelse vedr. personalenedgang i SFO.
-
Faldende elevtal. 50 elever færre (en klasse mindre i
børnehaveklasse). 50 elever er 3 færre personaler.
-
Der kan ikke meldes noget ud, da vi stadigvæk er i
processen.
Datoer for skolebestyrelsesmøder 15/16 sendes ud med referat.
Punkter til næste møde
-
Trafik (Kastanjevej/ Skolevej)/ Parkering/ fart
-
Principper for skolehjemsamarbejdet
-
Lektiepolitik
-
Invitation af lokalpolitikere til mødet. Der afholdes
formøde 17.30.
-
Skolebestyrelsesmøder i skoleåret 15/16 (Forslag)
Torsdag den 27. august
Mandag den 28. september
Onsdag den 28. oktober
Torsdag den 19. november
Mandag den 18. januar
Onsdag den 24. februar
Torsdag den 17. marts
Onsdag den 20. april
Mandag den 30. maj
Torsdag den 16. juni
Side 7/7