Roskilde Kommune

Comments

Transcription

Roskilde Kommune
Roskilde
Kommune
CVR-nr. 29 18 94 04
10. juni 2015
Bilag 2 – 4
til revisionsberetning
af 10. juni 2015
vedrørende
årsregnskabet 2014
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
Indholdsfortegnelse
BILAG 2
3
Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og
sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra
Staten vedrørende regnskabsåret 2014
1.
Revision af områder med refusion eller tilskud fra Staten
4
2.
Samlet konklusion på den udførte revision
5
3.
Revisionsbemærkninger
6
3.1
Beskæftigelsesministeriets ressortområder
6
3.2
Social- Børne- og Integrationsministeriets ressortområder
7
4.
Redegørelse for den udførte revision
9
4.1
Overordnet regnskabsanalyse af det samlede regnskabsmateriale
9
4.2
Opgørelse af endelig restrefusion mv.
9
4.3
Særligt dyre enkeltsager
10
4.4
Det lokale beskæftigelsesråd
10
4.5
Boligstøtte
10
4.6
Systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer
10
4.7
Statusafstemninger
10
4.8
Indsats mod socialt snyd
11
4.9
Revision af bevillingssager
11
5.
Beskæftigelsesministeriets ressortområder
13
5.1
Vurdering af interne forretningsgange og ledelses- og kvalitetstilsyn inden for
beskæftigelsesområdet
13
5.2
Kontanthjælp og aktivering efter aktivloven og beskæftigelsesloven
13
5.3
Uddannelseshjælp efter aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser
15
5.4
Fleksjob efter beskæftigelseslovens kapitel 13 mv.
15
5.5
Ledighedsydelse og særlig ydelse til fleksjobvisiterede efter aktivlovens kapitel 7
16
5.6
Integrationsområdet, kontanthjælp til personer omfattet af introduktionsprogrammet, tilbud,
tilskud og hjælp i særlige tilfælde
16
5.7
Ressourceforløb og ressourceforløbsydelse
17
5.8
Sygedagpenge efter sygedagpengelovens bestemmelser
17
PwC
1
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
5.9
Revalidering og forrevalidering efter aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser
18
5.10
Jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse eller lønrefusion
19
5.11
Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2013
19
6.
Social-, Børne- og Integrationsministeriets ressortområder
20
6.1
Administrationsgrundlag samt kvalitets- og ledelsestilsyn for det specialiserede børn og unge
område i afdelingen for Børn og Unge
20
6.2
Administrationsgrundlag samt kvalitets- og ledelsestilsyn for det specialiserede
voksenområde
20
Merudgiftsydelse til børn og unge efter servicelovens § 41 og kompensation for tabt
arbejdsfortjeneste, jf. servicelovens § 42
21
6.4
Merudgifter til voksne efter servicelovens § 100
21
6.5
Områder med statsrefusion efter servicelovens § 176 - Særligt dyre enkeltsager
22
6.6
Hjælp i særlige tilfælde, jf. LAS kapitel 10
23
6.7
Udgifter til repatriering efter repatrieringslovens bestemmelser
24
6.8
Førtidspension
24
6.9
Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2013
24
7.
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters ressortområder
25
8.
Fravalg af områder
26
6.3
BILAG 3
27
Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet
for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds områder - regnskabsåret 2014
BILAG 4
36
Temarevision 2014 – Virksomhedspraktik og løntilskud
36
Den gennemførte analyse
39
PwC
2
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
BILAG 2
Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de
sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder,
der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra
Staten vedrørende regnskabsåret 2014
PwC
3
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
1.
Revision af områder med refusion eller tilskud fra Staten
Vi har afsluttet revisionen af Roskilde Kommunes regnskab for 2014, vedrørende de sociale,
beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten.
Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, internationale revisionsstandarder, kommunens revisionsregulativ samt

Bekendtgørelse nr. 789 af 25. juni 2014 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og
revision på visse områder inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale
Forholds, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og
Undervisningsministeriets ressortområder.
Vi har i forbindelse med revisionen af områderne, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten,
efterprøvet, om

regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af
regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter
samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I tilknytning hertil har vi vurderet, om der er taget
skyldige økonomiske hensyn ved opgaveløsningen,

de eksisterende interne forretningsgange og instruktioner for (sags)administrationen er
hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende,

det interne ledelses- og kvalitetstilsyn er hensigtsmæssigt og betryggende i kontrolmæssig
henseende,

anvendelsen af it-systemer er hensigtsmæssig og betryggende i kontrolmæssig henseende.
Revisionen er i øvrigt udført med udgangspunkt i en talmæssig og kritisk gennemgang af kommunens
anmodning til ressortministerierne om restafregning af refusion og tilskud fra Staten. Alle relevante
opgørelser og specialregnskaber er inddraget. Ved revisionen af opgørelser, specialregnskaber og lignende
er der foretaget afstemning til de enkelte hovedbogskonti. Bevillinger fra forskellige forsøgs- og andre
puljer, der er tilgået Kommunen og regnskabsaflagt i løbet af året, er ligeledes revideret, jf. fortegnelsen i
beretning vedrørende årsregnskabsrevisionen.
Vi har foretaget en stikprøvevis gennemgang af relevant bilagsmateriale, hvor vi blandt andet har påset, at
bogføringen er behørigt dokumenteret, og at de autoriserede konteringsregler er fulgt. Desuden er det
stikprøvevis kontrolleret, at det enkelte bilag er forskriftsmæssigt attesteret og anvist, ligesom det er påset,
at der foreligger fornøden kvittering eller anden dokumentation for afholdte udgifter. For udgifter og
indtægter, der er genstand for personbogføring, er der foretaget afstemning til regnskabsmaterialet,
herunder relevante it-materialer (registrantlister, periodeopgørelser, tillægs- og fradragslister og lignende).
PwC
4
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
2.
Samlet konklusion på den udførte revision
På baggrund af de samlede resultater af vores revision, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den
daglige administration af de områder, som varetages i Jobcenteret og Ydelsescenteret, og som har relation
til de sociale og beskæftigelsesmæssige områder i Roskilde Kommune, som helhed har været varetaget på
en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2014. Det er vores vurdering, at man som helhed
lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger.
Vi har dog konstateret et højere fejlniveau ved revisionen for 2014 end for tidligere år, hvilket efter vores
opfattelse blandt andet kan tilskrives implementering af nye regelsæt som følge af reformerne af fleksjob og
førtidspension, kontanthjælp samt sygedagpenge.
På baggrund af de samlede resultater af vores revision af de gennemgåede områder i Børn og Unge, er det
vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af det specialiserede børn og unge
område som helhed administreres på en hensigtsmæssig og betryggende måde, ligesom det er vores
vurdering, at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger
for dette område.
På baggrund af de samlede resultater af vores revision af de gennemgåede områder i Voksenservice, er det
vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af området for merudgifter til voksne
som helhed administreres hensigtsmæssigt og betryggende og efter gældende regelsæt. Det er vores
opfattelse, at det øvrige specialiserede voksenområde ikke fuldt ud administreres på en hensigtsmæssig
måde, ligesom det er vores vurdering, at man på dette område ikke fuldt ud lever op til lovgivningens og
ministeriernes bestemmelser og vejledninger.
PwC
5
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
3.
Revisionsbemærkninger
Vores revision har givet anledning til følgende revisionsbemærkninger, som byrådet skal tage stilling til.
3.1
Beskæftigelsesministeriets ressortområder
3.1.1
Uddannelseshjælp efter aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser
Vi har foretaget revision af 7 bevillingssager, hvori der er bevilget uddannelseshjælp, og vi har i denne
forbindelse konstateret fejl af forskelligartet karakter i alle 7 sager. Der er blandt andet konstateret fejl i
forhold til læse-skrive- og regnetest, afholdelse af rettidige opfølgninger, afgivelse af rettidige tilbud efter
beskæftigelsesloven, tilbud om mentor, kontering af ydelserne samt indholdet i afgørelsesbrevene til
ansøgerne.
Kommunen oplyser, at der har været problemer med at foretage læse-, skrive- og regnetest, og at der fra
august - september 2014 er oprettet nyt tilbud, der også har fokus på læse-, skrive- og regnetest, og som
skal sikre en systematik i at få foretaget testen. Det er vores opfattelse, at dette tiltag er relevant, og at det
på denne baggrund må forventes, at ansøgerne fremover vil blive læse-, skrive- og regnetestet i
overensstemmelse med reglerne herom.
Der er generelt konstateret mange fejl i forhold til udfærdigelse af afgørelsesbreve til ansøgerne, og
kommunen har på baggrund af resultaterne af revisionsgennemgangen omformuleret såvel de
standardtekster, der anvendes til partshøringsskrivelser som afgørelsesbreve. Endvidere har kommunen
gennemgået alle breve på området med hele sagsbehandlergruppen, så fokus rettes mod at bruge de rette
breve på den korrekte måde.
Kommunen oplyser desuden, at der på baggrund af resultaterne af revisionsgennemgangen er udarbejdet
en ny procedure med henblik på at sikre, at aktive tilbud afgives rettidigt i overensstemmelse med reglerne
om ret og pligt til tilbud i beskæftigelseslovens kap. 17 a.
Vi vil følge op på dette i forbindelse med revisionen for 2015.
3.1.2
Kontanthjælp efter aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser
Vi har foretaget revision af 7 bevillingssager, hvori der er bevilget kontanthjælp, og vi har i denne
forbindelse konstateret fejl af forskelligartet karakter i alle 7 sager. Der er blandt andet konstateret fejl i
forhold til læse-skrive- og regnetest, økonomiske sanktioner, afholdelse af rettidige jobsamtaler, afgivelse
af rettidige tilbud efter beskæftigelsesloven, manglende aktive CV’er på Jobnet, udbetaling af ydelserne
samt indholdet i afgørelsesbrevene til ansøgerne.
Der er generelt konstateret mange fejl i forhold til udfærdigelse af partshørings- og afgørelsesbreve til
ansøgerne, og kommunen har på baggrund af resultaterne af revisionsgennemgangen omformuleret såvel
de standardtekster, der anvendes til partshøringsskrivelser som afgørelsesbreve. Kommunen har endvidere
gennemgået alle breve på området med hele sagsbehandlergruppen, så fokus rettes mod at bruge de rette
breve på den korrekte måde.
Vi anbefaler desuden kommunen, at sætte fokus på afgivelse af rettidige aktive tilbud i henhold til reglerne
om ret og pligt til tilbud i beskæftigelseslovens kap. 17 samt afholdelse af rettidige jobsamtaler som en del
af det individuelle kontaktforløb.
PwC
6
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
Endelig anbefaler vi, at der fastlægges procedurer, der sikrer stillingstagen til, om mangelfuldt eller
manglende aktivt CV på Jobnet skal medføre økonomiske sanktioner for ansøgeren.
Vi vil følge op på dette i forbindelse med revisionen for 2015.
3.1.3
Temarevision af virksomhedspraktik og løntilskud i forhold til den del, der
omhandler løntilskud
Som en del af temarevisionen af virksomhedspraktik og løntilskud har vi foretaget revision af 6
bevillingssager, hvori der er bevilget ansættelse med løntilskud, og vi har i denne forbindelse konstateret
fejl i 5 af de 6 bevillingssager.
Der er blandt andet konstateret fejl i forhold til manglende dokumentation for antal ansatte i
virksomheden, herunder rimelighedskravet mellem antal ordinært ansatte og antal ansatte med løntilskud,
manglende beskrivelser af formålet med løntilskudsansættelsen og manglende dokumentation for, at
betingelsen om, at personen ikke kan blive ansat med løntilskud hos den arbejdsgiver, hvor pågældende
senest har været ansat, er opfyldt.
Vi anbefaler styrket fokus på, at blanketterne med arbejdsgivers oplysninger til brug for afgørelse om
løntilskud altid udfyldes korrekt, eftersom der i flere sager manglede afgørende oplysninger i blanketterne.
Der forelå generelt jobplaner i sagerne, men i 4 af sagerne fremgik det ikke, hvad formålet med
løntilskudsansættelse var i det konkrete tilfælde. Mangler i jobplanerne har været den hyppigst
forekommende fejl ved denne temarevision i Roskilde Kommune.
Kommunen oplyser at have indskærpet over for medarbejderne og anden aktør, som har haft ansvaret for
udarbejdelse af en del af jobplanerne, at formålet med løntilskudsansættelsen skal fremgå af jobplanen, og
kommunen forventer, at fejlen ikke vil opstå igen.
Vi vil følge op på dette i forbindelse med revisionen for 2015.
3.2
Social- Børne- og Integrationsministeriets ressortområder
3.2.1
Det specialiserede voksenområde, jf. servicelovens §§ 85 – 108
Vi har konstateret fejl i 9 af 12 gennemgåede sager, som vedrører forhold der har væsentlig betydning for
den bevilgede støtte i enkeltsagerne. Der ses i 3 sager ikke faglige begrundelser for støtten og/eller omfang
og formål med denne, der er i 8 sager fejl i forhold til handleplaner og i 2 sager kunne de beskrevne formål
og indsatsmål være mere konkrete, således at det giver leverandørerne bedre mulighed for at tilrettelægge
den rette støtte, og således at der kan foretages opfølgning på effekten af den bevilgede støtte. I 7 sager er
der enten ikke ført journal efter gældende regler, eller der er ikke sket journalføring i sagerne, fordi der
ikke er foretaget opfølgning og sagsbehandling i det hele taget, hvilket kan skyldes, at der ikke har været
henvendelser fra/om borgeren, selvom der i længere perioder ikke er foretaget revurderinger i sagerne.
Det er oplyst af Voksenservice, at implementeringen af de politisk godkendte retningslinjer for ”god
sagsbehandling” er godt i gang, idet der tages udgangspunkt i principperne heri, når der foretages
revurderinger i løbende sager, såvel som ved sagsbehandling af nye sager.
Voksenservice har iværksat arbejdet med opfølgning i samtlige sager med henblik på, at få opdateret
sagerne med et veldokumenteret og aktuelt grundlag, og herunder at øge borgerinddragelsen i forbindelse
med udredning og vurdering, samt tilrettelæggelse af støtten i sagerne.
PwC
7
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
Vi anbefaler, at der fastlægges en handleplan for dette arbejde, herunder, at der iværksættes procedurer,
der sikrer, at alle sager fremadrettet bliver revurderede løbende.
Herudover anbefaler vi, at der sættes fokus på de konstaterede forhold i forbindelse med det fremadrettede
ledelsestilsyn for hele det specialiserede voksenområde.
Vi vil følge op på dette i forbindelse med revisionen for 2015.
PwC
8
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
4.
Redegørelse for den udførte revision
4.1
Overordnet regnskabsanalyse af det samlede regnskabsmateriale
I forbindelse med den afsluttende revision har vi foretaget en overordnet regnskabsanalyse af
driftsregnskabet for regnskabsåret 2014.
Resultaterne af denne overordnede analyse har ikke givet anledning til yderligere revisionshandlinger.
4.2
Opgørelse af endelig restrefusion mv.
Kommunens opgørelse over endelig statsrefusion af sociale ydelser for 2014 udviser en samlet statsrefusion
på DKK 371 mio.
Områder
I Aktiv- og Servicelov
Samlet refusion 2014
Samlet refusion 2013
237.892.282
224.207.104
5.276.000
399.343.182
0
0
68.150.424
70.523.808
8.011.072
8.032.927
VI Forsikrede ledige
21.478.769
24.686.607
VII Integrationsområdet
28.038.261
19.888.108
25.828
30.880.917
2.296.635
87.950
371.169.271
777.650.603
II Pensioner
III Børnetilskud
IV Dagpenge
V Delpension og fleksydelse
VIII Boligstøtte
VI Berigtigelser tidligere år
I alt
Den samlede refusion for 2014 DKK 371 mio. og for 2013 udviser den samlede refusion DKK 778 mio. Den
store afvigelse mellem årerne kan forklares ved at pensioner og boligstøtte er overgået til Udbetaling
Danmark.
KONKLUSION
Revisionen af opgørelsen over endelig restrefusion af sociale ydelser for 2014 har ikke givet anledning til
bemærkninger.
PwC
9
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
4.3
Særligt dyre enkeltsager
Kommunens opgørelse over statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter servicelovens § 176 udviser samlet
statsrefusion på DKK 23.7 mio.
Vi har gennemgået grundlaget for refusionsopgørelsen, hvorunder vi har foretaget stikprøvevis kontrol af 5
bevillingssager. Vi har endvidere vurderet, om der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne
forretningsgange, der kan medvirke til at sikre et korrekt grundlag for opgørelsen af statsrefusion i særligt
dyre enkeltsager efter servicelovens § 176.
På baggrund af de samlede resultater af vores gennemgang af statsrefusionsopgørelsen for særligt dyre
enkeltsager for regnskabsåret 2013, samt vores overordnede vurdering af de etablerede forretningsgange er
det vores opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring
af korrekt hjemtagelse af statsrefusion. Det er ligeledes vores opfattelse, at statsrefusionsopgørelsen er
udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende refusionsregler for området.
Det endelige refusionsskema vedrørende særligt dyre enkeltsager er påtegnet uden forbehold.
4.4
Det lokale beskæftigelsesråd
På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af opgørelsen vedrørende midler til Det lokale Beskæftigelsesråd for regnskabsåret 2014 er vi af den opfattelse, at denne er udarbejdet i overensstemmelse med
regnskabets bogførte poster og gældende retningslinjer for området. Vi er samtidig af den opfattelse, at der
er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af korrekt grundlag for
opgørelse af forbrugte midler og hjemtagelse af tilskud.
Opgørelsen over midler til Det lokale Beskæftigelsesråd er påtegnet uden forbehold.
4.5
Boligstøtte
På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af refusionsopgørelsen vedrørende lån efter boligstøttelovgivningen er vi af den opfattelse, at opgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets
bogførte poster og gældende lovgivning. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret
hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af korrekt udarbejdelse af opgørelse af
lån efter boligstøttelovgivningen.
Refusionsopgørelsen vedrørende lån efter boligstøttelovgivningen er påtegnet uden forbehold.
4.6
Systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer
I forbindelse med vores afsluttende regnskabsanalytiske gennemgang har vi påset, om der foreligger
tilfredsstillende afstemninger mellem de udbetalte beløb fra it-systemerne, økonomisystemet og
indberetninger til SKAT.
Det er vores vurdering, at der som helhed foreligger tilfredsstillende afstemninger af ydelsessystemerne og
tilhørende personregistranter til bogføringen, ligesom der som helhed foreligger tilfredsstillende
afstemninger i forhold til indberetninger til SKAT, af A-indkomst, A-skat, AM-bidrag og ATP.
4.7
Statusafstemninger
I forbindelse med vores afsluttende regnskabsanalytiske gennemgang har vi stikprøvevis påset, at der
foreligger tilfredsstillende afstemninger af statuskonti med tilknytning til de sociale- og beskæftigelsesmæssige områder.
PwC
10
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
Der foreligger et velgennemarbejdet materiale med specifikationer af alle væsentlige statuskonti pr. ultimo
2014. Det er vores vurdering, at der er tilrettelagt tilfredsstillende procedurer for sikring af løbende
afstemninger af alle statuskonti.
4.8
Indsats mod socialt snyd
Organisation
Kontrolenheden er organisatorisk placeret i Borgerservice og refererer til Beskæftigelses- og
Socialudvalget.
Kontrolarbejdet tager udgangspunkt i gældende lovgivning.
Personale
Kontrolteamet er bemandet med 2 medarbejdere, som udover at kontrollere konkrete sager, fungerer som
konsulenter for sagsbehandlerne i kommunen.
Anmeldelser
I 2014 har kontrolteamet i Borgerservice og sagsbehandlere i Ydelsesområdet opdaget snyd med sociale
ydelser i 126 sager.
Besparelse i 2014
Arbejdet i kontrolenheden har i 2013 medført en besparelse på DKK 13,4 mio. heraf udgør Roskilde
Kommunes andel DKK 9,4 mio.
Samarbejdspartnere
Kontrolmedarbejder samarbejder med Skat, boligsociale medarbejdere, politiet og andre offentlige
myndigheder.
Udbetaling Danmark
Alle anmeldelser der vedrører borgere, der modtager barselsdagpenge, børnetilskud, pension og boligstøtte
er videresendt til Udbetaling Danmark, idet kontrolteamet ikke har kompetence til at træffe afgørelse i
disse sager.
Kontrolenheden skal af egen drift eller på anmodning fra Udbetaling Danmark undersøge og beskrive sager
på Udbetaling Danmarks kompetenceområde. Når sagerne er oplyst, videresendes de til Udbetaling
Danmark til afgørelse. Kommunen får ikke en specifik tilbagemelding på afgørelsen eller det økonomiske
resultat.
KONKLUSION
Det er vores opfattelse, at kontrolteamet fungerer meget tilfredsstillende såvel vedrørende forhold som
administreres af Roskilde Kommune som vedrørende forhold til eksterne samarbejdspartnere, herunder
Udbetaling Danmark.
4.9
Revision af bevillingssager
Vi har tilrettelagt revisionen af bevillingssager efter bestemmelserne i ressortministeriernes
revisionsbekendtgørelser, og har i den forbindelse aflagt besøg i de enkelte afdelinger i kommunen i
regnskabsåret 2014.
Formålet med revisionsbesøgene i afdelingerne har været at vurdere, hvorvidt der i kommunen er taget
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved driften af de virksomheder, der er
PwC
11
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
omfattet af regnskabet for 2014. Vi har ved besøgene stikprøvevis efterprøvet, om forretningsgange, interne
kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis.
I tilknytning hertil har vi vurderet, om der ved sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle afgørelser,
der er truffet af decisionsmyndigheder og ankeinstanser. Der er således tale om en såvel juridisk kritisk –
som en økonomisk kritisk gennemgang af områderne (forvaltningsrevision).
Revisionen af bevillingssager inden for de nævnte hovedområder er foretaget stikprøvevis med
udgangspunkt i, at der skal sikres en relevant repræsentativitet. Stikprøverne er udvalgt ud fra en
kombination, baseret på konkrete og generelle erfaringer med fejlrisiko, inden for de enkelte
hovedområder samt ud fra et væsentlighedskriterium, hvor der indgår forhold af økonomisk,
sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter. Vi har derudover ved udvælgelsen af stikprøverne
særligt vægtet nyetablerede bevillingssager på hovedområder, hvor der er adgang til at udøve et skøn.
Endelig har vi stikprøvevis efterprøvet, om man ved etablering af nye bevillingssager og ved den løbende
lovpligtige opfølgning har udnyttet de tilgængelige muligheder for at foretage elektronisk kontrol af
oplysninger om økonomiske forhold, herunder om der i fornødent omfang sker sammenholdelse af
oplysningerne fra forskellige registre for at sikre, at der ikke udbetales uforenelige eller uberettigede
ydelser.
PwC
12
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
Redegørelse til ressortministerierne af omfang samt resultater af
revisionen af bevillingssager
5.
Beskæftigelsesministeriets ressortområder
5.1
Vurdering af interne forretningsgange og ledelses- og kvalitetstilsyn
inden for beskæftigelsesområdet
Vi har som led i revisionen af Roskilde Kommunes regnskaber for 2014 vurderet, om det internt beskrevne
grundlag for sagsadministrationen er dækkende og hensigtsmæssigt, samt om det efterleves. Vi har i
forbindelse med vores sagsrevision vurderet og efterprøvet væsentlige forretningsgange.
Endelig har vi som led i revisionen vurderet og efterprøvet, om der er etableret et hensigtsmæssigt og
betryggende internt ledelses- og kvalitetstilsyn.
På grundlag af resultaterne af den samlede gennemgang er det vores vurdering, at der som helhed er
etableret et godt administrationsgrundlag, herunder at der som helhed er tilrettelagt et meget
fyldestgørende og tilfredsstillende samt hensigtsmæssigt internt ledelses- og kvalitetstilsyn for områderne.
Det er ligeledes vores opfattelse, at de fastlagte retningslinjer som helhed efterleves.
5.2
Kontanthjælp og aktivering efter aktivloven og beskæftigelsesloven
Vi har gennemgået 7 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter aktivlovens og beskæftigelseslovens
bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i KMD Aktiv, med fokus på sager,
som er opstartet i andet kvartal af 2014.
Vi har konstateret fejl i alle de 7 gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til nedenstående fejltyper:

I 3 bevillingssager er der ikke gennemført fyldestgørende eller rettidige jobsamtaler som en del af det
individuelle kontaktforløb. I 2 af de 3 bevillingssager er ansøgerne omfattet af målgruppen LAB § 2,
nr. 3 Aktivitetsparate. Denne målgruppe har ret til en koordinerende sagsbehandler, der skal sikre
en helhedsorienteret indsats på tværs af de kommunale forvaltninger og andre myndigheder, men
eftersom der ikke er fulgt op i sagerne, har ansøgerne ikke modtaget denne tværfaglige og
koordinerede indsats. Fejlene har ikke umiddelbart refusionsmæssig betydning.

I 3 bevillingssager har ansøgerne ikke fyldestgørende, aktive CV på Jobnet. Eftersom det for
kontanthjælpsmodtagere er et krav, at ansøgerne skal have et CV på Jobnet, er det vores opfattelse,
at manglende opfyldelse af dette krav skulle medføre en stillingtagen til, hvorvidt der skulle
gennemføres økonomiske sanktioner. Der er ikke taget stilling til, om de manglende eller
mangelfulde CV’er skulle medføre økonomiske sanktioner. Fejlene har udbetalings- og
refusionsmæssig betydning.

I 1 bevillingssag, hvor ansøger ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, fremgår det ikke
af sagen, at der er afgivet tilbud om læse-, skrive- og regnetest. Fejlen har ikke umiddelbart
refusionsmæssig betydning.

I 4 bevillingssager er reglerne om ret og pligt til tilbud efter beskæftigelseslovens kap. 17 ikke
overholdt, og ansøgerne har således ikke modtaget korrekte aktive tilbud efter beskæftigelseslovens
kap. 9b-12 rettidigt. Fejlene har ikke umiddelbart refusionsmæssig betydning.
PwC
13
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning

I 1 bevillingssag foreligger der ikke fremmødelister fra iværksatte tilbud, og det kan således ikke
afgøres, om ansøger har haft udeblivelser, der skulle medføre økonomiske sanktioner. Fejlen kan
have haft udbetalings- og refusionsmæssig betydning.

I 4 bevillingssager er begrundelserne i brevene til ansøgerne med afgørelse om bevilling af
kontanthjælp mangelfulde. Den materielle afgørelse er i de 4 sager korrekt, og fejlene er således af
formel karakter uden udbetalings- eller refusionsmæssig betydning.

I 1 af bevillingssagerne foreligger der ikke en afgørelse til ansøger med begrundelse for, hvorfor der
er bevilget kontanthjælp fra et senere tidspunkt end ansøgningstidspunktet. Vi har modtaget
dokumentation på, at ansøgers afsluttede uddannelse var en grunduddannelse, der forventedes
efterfulgt af en elev-, lære- eller praktikplads, hvorfor det var korrekt at bevilge kontanthjælp med
den konkrete startdato, jf. Ankestyrelsens principafgørelse nr. 38-13.
Kommunen oplyser, at Ankestyrelsens principafgørelse om forholdet har været sendt til ansøger,
men kommunen medgiver samtidig, at dette ikke er tilstrækkeligt til at udgøre en fyldestgørende
forvaltningsretlig begrundelse.
Den manglende begrundelse for bevillingstidspunktet kan have haft betydning for ansøgers
stillingtagen til, om der skulle klages over afgørelsen. Det fremgår i øvrigt ikke, at ansøger har
modtaget klagevejledning.

I 1 bevillingssag, hvor ansøger var samlevende på tidspunktet for ansøgning om kontanthjælp, er der
først flere måneder senere truffet afgørelse om samliv og dermed gensidig forsørgerpligt mellem de 2
personer.
Ansøger har modtaget kontanthjælp siden marts 2014, og afgørelse om samliv og gensidig
forsørgerpligt er fremsendt medio august 2014. Fra og med juli 2014 er der foretaget fradrag i
ansøgers kontanthjælp for samleverens indtægter. Afgørelsen om samliv skulle have været truffet
tidligere, og den sene afgørelse har haft udbetalings- og refusionsmæssig betydning. Samtidig er det
vores opfattelse, at der ikke kunne foretages fradrag på baggrund af samlevers indtægter i ansøgers
kontanthjælp for juli måned 2014, når afgørelsen om samliv og gensidig forsørgerpligt først er
fremsendt i august måned 2014.
På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores opfattelse, at området ikke
administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt, hvorfor vi har afgivet
revisionsbemærkning på området, jf. foranstående afsnit 3 ”Revisionsbemærkninger”.
PwC
14
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
5.3
Uddannelseshjælp efter aktivlovens og beskæftigelseslovens
bestemmelser
Vi har gennemgået 7 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter aktivlovens og beskæftigelseslovens
bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i KMD Aktiv, med fokus på sager,
som er opstartet i andet kvartal 2014.
Vi har konstateret fejl i alle de 7 gennemgåde sager, som kan henføres til nedenstående fejltyper:

I 3 bevillingssager er der ikke kontinuerligt gennemført rettidige opfølgninger på det individuelle
kontaktforløb. Fejlene har ikke umiddelbart refusionsmæssig betydning.

I 3 bevillingssager er reglerne om ret og pligt til tilbud efter beskæftigelseslovens kap. 17 a ikke
overholdt, og ansøgerne har således ikke rettidigt modtaget korrekte tilbud efter
beskæftigelseslovens kap. 9b-12. Fejlene har ikke umiddelbart refusionsmæssig betydning.

I 5 bevillingssager, hvor ansøgerne ikke havde gennemført en ungdomsuddannelse, er der ikke inden
for en måned (eller senere) gennemført en læse-, skrive- og regnetest. Fejlene har ikke umiddelbart
refusionsmæssig betydning, men det er vores vurdering, at disse fejl har karakter af systematiske fejl.

I 1 bevillingssag, hvor der er bevilget mentor efter beskæftigelseslovens kap. 9 b, foreligger der ikke
en aftale mellem ansøger og Jobcenteret omkring denne mentorbevilling. Det er et krav, at en sådan
aftale skal foreligge, og det er vores opfattelse, at manglende aftale har refusionsmæssig betydning.

I 1 bevillingssag er uddannelseshjælpen i en kort periode konteret med for høj refusionssats. Fejlen
har refusionsmæssig betydning, og kommunen foretager berigtigelse.

I 7 bevillingssager har vi konstateret fejl og mangler i forhold til afgørelsesbreve til ansøgerne i
forbindelse med afgørelse om bevilling af uddannelseshjælp samt evt. aktivitetstillæg. I nogle af
sagerne er der ikke fremsendt afgørelsesbreve til ansøgerne, og i andre sager er begrundelsen for
afgørelsen mangelfuld, eftersom det ikke fremgår, efter hvilket hjemmelsgrundlag, afgørelserne er
truffet. I stedet fremgår det, at afgørelsen er truffet efter de retsregler, der fremgik af det tidligere
fremsendte partshøringsbrev, hvilket efter vores opfattelse ikke er tilstrækkeligt til at kunne udgøre
en forvaltningsretlig begrundelse. Den materielle afgørelse er i alle sagerne korrekt, og fejlene er
således af formel karakter uden udbetalings- eller refusionsmæssig betydning.
På baggrund af de samlede resultater af sagsgennemgangen er det vores opfattelse, at området ikke
administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt, hvorfor vi har afgivet
revisionsbemærkning på området, jf. foranstående afsnit 3 ”Revisionsbemærkninger”.
5.4
Fleksjob efter beskæftigelseslovens kapitel 13 mv.
Vi har gennemgået 6 bevillingssager, hvori der er foretaget visitation til fleksjob i 2014, efter
beskæftigelseslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på grundlag af lister udleveret af
kommunen.
Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager, hvorfor det er vores opfattelse, at området
administreres hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt.
PwC
15
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
5.5
Ledighedsydelse og særlig ydelse til fleksjobvisiterede efter
aktivlovens kapitel 7
Vi har gennemgået 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ledighedsydelse efter aktivlovens bestemmelser.
Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i KMD Aktiv.
Vi har konstateret fejl i 2 af de gennemgåede sager, som kan henføres til nedenstående fejltyper:

I 1 bevillingssag er revurdering efter aktivlovens § 74 c gennemført ca. 2 måneder for sent. Fejlen har
ikke refusionsmæssig betydning.

I 1 bevillingssag hjemtog kommunen fortsat statsrefusion for den udbetalte ledighedsydelse, selvom
der havde været udbetalt ledighedsydelse i mere end 18 ud af 24 måneder. Fejlen har
refusionsmæssig betydning, og kommunen har foretaget berigtigelse.
De konstaterede fejl er af enkeltstående karakter, og 3 bevillingssager er gennemgået, uden at der er
konstateret fejl. På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores opfattelse, at området
som helhed administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt.
5.6
Integrationsområdet, kontanthjælp til personer omfattet af
introduktionsprogrammet, tilbud, tilskud og hjælp i særlige tilfælde
Vi har gennemgået 5 sager, hvori der er bevilget ydelser til personer omfattet af integrationslovens
bestemmelser. Sagerne er tilfældigt udvalgt på baggrund af bevillinger i KMD Aktiv, og der er primært lagt
vægt på nyere sager.
Vi har konstateret fejl i 4 af de gennemgåede sager, som kan henføres til nedenstående fejltyper:

I 2 bevillingssager havde ansøgerne ikke modtaget tilbud om udarbejdelse af integrationsplan efter
integrationslovens § 15 a inden for maks. 3 måneder. Kommunen oplyser, at ansøgerne efterfølgende
er blevet tilbudt integrationsplaner. Fejlene har ikke umiddelbart refusionsmæssig betydning.

I 4 bevillingssager fremgik det ikke af sagen, at ansøgerne var blevet tilbudt helbredsmæssig
vurdering efter integrationslovens § 15 d. I 2 af sagerne er kommunen enig i, at den helbredsmæssige
vurdering ikke er blevet tilbudt, mens kommunen oplyser, at tilbuddet er afgivet i de 2 øvrige sager,
men at dette blot ikke er noteret i sagerne. Når forholdet ikke fremgår af sagen, er det vores
opfattelse, at det ikke er dokumenteret. Kommunen har nu afgivet tilbud om helbredsmæssig
vurdering og noteret tilbuddet i alle 4 bevillingssager. Fejlene har ikke umiddelbart refusionsmæssig
betydning.

I 1 bevillingssag er rettidigheden for opfølgning på integrationskontrakten overskredet med ca. 1
måned. Kommunen oplyser, at der har været gennemført opfølgning, men at dette ikke er blevet
noteret i sagen. Når forholdet ikke fremgår af sagen, er det vores opfattelse, at det ikke er
dokumenteret. Fejlen har ikke umiddelbart refusionsmæssig betydning.
Vi anbefaler fokus på, at ansøgerne gives de tilbud, de i helhold til integrationsloven har ret til, og at det
noteres i sagerne, at tilbuddet er afgivet, samt hvorvidt ansøgerne ønsker at benytte sig af tilbuddet.
Eftersom de fleste forhold var i orden i sagerne, er det vores opfattelse, at området som helhed
administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt.
PwC
16
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
5.7
Ressourceforløb og ressourceforløbsydelse
Vi har gennemgået 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ressourceforløb og ressourceforløbsydelse efter
aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt på baggrund af bevillinger i KMD
Aktiv.
Vi har konstateret fejl i 4 af de gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til nedenstående fejltyper:

I 1 bevillingssag er der efter vores opfattelse ikke dokumentation for, at der er foretaget tilstrækkelig
opfølgning på ressourceforløbet. I sagen er lovgivningens krav til opfølgning overholdt, men det
fremgår af sagen, at der skal følges op min. 1 gang månedligt. Kommunen oplyser, at denne
hyppigere opfølgning er foregået gennem ansøgers mentor, men der er i sagen ingen dokumentation
for denne opfølgning. Såfremt opfølgningerne er foretaget, er notatpligten således ikke overholdt.
Fejlen har ikke refusionsmæssig betydning.

I 4 bevillingssager var der ved revisionsgennemgangen ikke angivet en periode for det bevilgede
ressourceforløb, og det kunne således ikke afgøres, hvorvidt ressourceforløbet havde en varighed på
min. 1 og maks. 5 år. Kommunen har efterfølgende berigtiget forhold, og vi har modtaget
dokumentation for, at ressourceforløbene er bevilget med en varighed på min. 1 og maks. 5 år.
Fejlene har ikke refusionsmæssig betydning.
De manglende angivelser af varigheden for ressourceforløbene er af formel karakter og har ikke haft
betydning for sagernes forløb. Kommunen oplyser, at der er opmærksomhed på angivelse af tidsperiode for
de ressourceforløb, der fremadrettet bevilges.
Selvom der er konstateret fejl i 4 ud af 5 bevillingssager er det vores opfattelse, at området som helhed
administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt.
5.8
Sygedagpenge efter sygedagpengelovens bestemmelser
Vi har gennemgået 10 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter sygedagpengelovens
bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af listemateriale, dp143 fra KMD doc2archive.
Vi har konstateret fejl i 9 af de 10 gennemgåede sager, som kan henføres til nedenstående fejltyper:

I 5 bevillingssager er rettidigheden for afholdelse af opfølgninger på sygedagpengeforløbet enkelte
gange overskredet. Overskridelserne af rettidigheden har en varighed på 2-6 uger. Fejlene har ikke
umiddelbart refusionsmæssig betydning.

I 1 bevillingssag, hvor det er noteret i sagen, at ansøger er i stand til at deltage i beskæftigelsesindsats med aktive tilbud, fremgår det ikke af sagen, om ansøger skal deltage i aktive tilbud, eller
hvorfor dette ikke vurderes relevant. Kommunen har efterfølgende redegjort for, hvorfor det ikke
vurderes at være relevant at iværksætte aktive tilbud i den konkrete sag, men det er vores opfattelse,
at denne vurdering skulle fremgå af sagen.

I 6 bevillingssager er der konstateret mangler i henvisningerne til hjemmelsgrundlaget i brevene til
ansøger i forbindelse med afgørelse om forlængelse af sygedagpengeperioden. I nogle af sagerne
henvises der til en historisk lovbekendtgørelse, som ikke længere er gældende, og hvor perioderne
med forlængelse af sygedagpengene er anderledes, end efter gældende lovgivning.
PwC
17
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning

Af andre sager fremgår det, at lovgrundlaget blandt andet er Lov nr. 720 af 25. juni 2014 (loven, der
udmøntede sygedagpengeloven) §§ 7, 24 og 27. Eftersom der er tale om en ændringslov, som
omfatter ændringer i flere forskellige love, er det vores opfattelse, at det ikke er tilstrækkeligt at
henvise til bestemmelserne på denne måde. De paragraffer, der henvises til, er ikke ændringslovens
§§ 7, 24 og 27, men derimod sygedagpengelovens §§ 7, 24 og 27, som er ændret i denne ændringslov.
Den anvendte hjemmelshenvisning kan således give anledning til forvirring hos ansøger. Der bør i
stedet henvises til bekendtgørelse af lov om sygedagpenge nr. 833 af 27. juni 2014, som er den
gældende lovbekendtgørelse med de indarbejdede ændringer, der er trådt i kraft pr. 1. juli 2014.
Kommunen er enig i, at der er henvist til et mangelfuldt eller fejlagtigt lovgrundlag, både i
forbindelse med partshøring og afgørelse.
Brevene med afgørelserne er dannet fra Jobcenterets fagsystem KMD Opera, hvorfor kommunen har taget
kontakt til IT-leverandøren KMD og gjort opmærksom på, at disse standardbreve straks skal rettes, hvilket
efterfølgende er sket. Kommunen har desuden gennemgået og rettet alle breve om partshøring og
afgørelser med korrekt lovgrundlag.
Hjemmelshenvisninger er en væsentlig del af en korrekt begrundelse i en forvaltningsretlig afgørelse.
Afgørelserne er imidlertid materielt korrekte, og de fejlagtige hjemmelshenvisninger er af formel karakter
uden betydning for sagens forløb.
Ud over de fejlagtige hjemmelshenvisninger i afgørelserne, som kommunen allerede har ageret på,
anbefaler vi fokus på overholdelse af rettidigheden i forbindelse med opfølgninger i Jobcenteret.
På baggrund af de samlede resultater af sagsgennemgangen er det vores opfattelse, at området som helhed
administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt.
5.9
Revalidering og forrevalidering efter aktivlovens og
beskæftigelseslovens bestemmelser
Vi har gennemgået 5 bevillingssager, hvori der er bevilget forløb under (for)revalidering efter aktivlovens
og beskæftigelseslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i KMD Aktiv
med fokus på nye sager.
Der er konstateret fejl i 3 af de gennemgåede sager, som kan henføres til nedenstående fejltyper:

I 1 bevillingssag var sagen fejloprettet som en forrevalideringssag. Det var ved vores gennemgang
ikke muligt, at finde det relevante dokumentationsgrundlag for bevilling af revalidering, og
kommunen har oplyst, at sagen ikke skulle behandles som en revalideringssag, men skulle have
været registreret som en LAB § 2.10 selvforsørgende og ikke som LAB § 2.4 (for)revalidering.
Ansøger modtager ingen forsørgelsesydelse fra kommunen, og fejlen har ikke udbetalings- eller
refusionsmæssig betydning.

I 2 bevillingssager er revalideringsydelsen ikke konteret korrekt i forhold til ansøgers
aktivitetsstatus. I den ene sag hjemtog kommunens statsrefusion med for lav sats, og i den anden sag
gjorde det modsatte forhold sig gældende. Fejlene har refusionsmæssig betydning, og kommunen
har foretaget berigtigelse.
Vi anbefaler fokus på korrekt kontering af revalideringsydelse, eftersom kommunen kan være berettiget til
enten 30 %, 50 % eller 65 % statsrefusion for ydelsen, afhængigt af ansøgers aktivitetsstatus.
PwC
18
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
På baggrund af de samlede resultater af sagsgennemgangen er det vores opfattelse, at området som helhed
administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt.
5.10
Jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse eller lønrefusion
Vi har gennemgået 2 bevillingssager, hvori der er bevilget jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse
eller lønrefusion til arbejdsgiver. Sagerne er udvalgt på baggrund af bevillinger i KMD Aktiv og udgjorde på
tidspunktet for revisionsgennemgangen den fulde sagsmængde på området.
Vi har konstateret fejl i begge bevillingssager, som kan henføres til, at den måde, hvorpå der henvises til
lovgrundlaget for afgørelsen om stop af sygedagpenge og iværksættelse af jobafklaringsforløb er
mangelfuld.
Det fremgår, at lovgrundlaget blandt andet er Lov nr. 720 af 25. juni 2014 (loven, der udmøntede
sygedagpengeloven) §§ 7, 24 og 27. Eftersom der er tale om en ændringslov, som omfatter ændringer i flere
forskellige love, er det vores opfattelse, at det ikke er tilstrækkeligt at henvise til bestemmelserne på denne
måde. De paragraffer, der henvises til, er ikke ændringslovens §§ 7, 24 og 27, men derimod
sygedagpengelovens §§ 7, 24 og 27, som er ændret i denne ændringslov.
Den anvendte hjemmelshenvisning kan således give anledning til forvirring hos ansøger. Der bør i stedet
henvises til bekendtgørelse af lov om sygedagpenge nr. 833 af 27. juni 2014, som er den gældende
lovbekendtgørelse med de indarbejdede ændringer, der er trådt i kraft pr. 1. juli 2014.
Kommunen er enig i, at der er henvist til et mangelfuldt eller fejlagtigt lovgrundlag, både i forbindelse med
partshøring og afgørelse.
Brevene med afgørelserne er dannet fra Jobcenterets fagsystem KMD Opera, hvorfor kommunen har taget
kontakt til IT-leverandøren KMD og gjort opmærksom på, at disse standardbreve straks skal rettes, hvilket
efterfølgende er sket. Kommunen har desuden gennemgået og rettet alle breve om partshøring og
afgørelser med korrekt lovgrundlag.
Hjemmelshenvisninger er en væsentlig del af en korrekt begrundelse i en forvaltningsretlig afgørelse.
Afgørelserne er imidlertid materielt korrekte, og de fejlagtige hjemmelshenvisninger er af formel karakter
uden betydning for sagens forløb.
På baggrund af de samlede resultater af sagsgennemgangen er det vores opfattelse, at området som helhed
administreres hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt.
5.11
Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2013
5.11.1
Beskæftigelsesministeriets ressortområder
Vi har modtaget Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering’s decisionsskrivelse af 10. december 2014,
vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2013 på områder med statsrefusion for
Roskilde Kommune.
Der er ikke forhold heri, hvor STAR anmoder om redegørelse i revisionsberetningen for 2014.
PwC
19
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
6.
Social-, Børne- og Integrationsministeriets ressortområder
6.1
Administrationsgrundlag samt kvalitets- og ledelsestilsyn for det
specialiserede børn og unge område i afdelingen for Børn og Unge
Vi har som led i vores revision for 2014 vurderet, om det internt beskrevne grundlag for administrationen
af det specialiserede børn og unge område er dækkende og hensigtsmæssigt, samt om det efterleves.
Vi har i forbindelse med vores sagsrevision vurderet og efterprøvet væsentlige forretningsgange.
Endelig har vi som led i revisionen vurderet, om der er etableret et hensigtsmæssigt og betryggende internt
kvalitets- og ledelsestilsyn.
Afdelingen for Børn og Unge i Roskilde Kommune udfører fagligt og økonomisk ledelsestilsyn 2 gange
årligt.
Ledelsestilsynets formål er blandt andet at vurdere lovmedholdeligheden i sagerne, og at påse, at der også
er et økonomisk fokus ved sagsbehandlingen.
Ledelsestilsynene foretages tematiseret, og der er således fastlagt særlige fokuspunkter. For det første
halvår i 2014 var fokus handleplaner og opfyldelse af de særlige lovkrav ved underretninger. For det andet
halvår var fokuspunkterne børnesamtaler/inddragelse af børnene samt reglerne omkring underretninger.
Det er vores vurdering, at der foreligger et godt administrationsgrundlag, og at dette som helhed efterleves.
Det er ligeledes vores vurdering, at ledelsestilsynet giver et tilstrækkeligt grundlag for en vurdering af
kvaliteten i sagerne, og om gældende regelsæt efterleves.
6.2
Administrationsgrundlag samt kvalitets- og ledelsestilsyn for det
specialiserede voksenområde
Vi har som led i vores revision for 2014 vurderet, om det internt beskrevne grundlag for administrationen
af det specialiserede voksenområde er dækkende og hensigtsmæssigt, samt om det efterleves. Vi har i
forbindelse med vores sagsrevision vurderet og efterprøvet væsentlige forretningsgange.
Endelig har vi som led i revisionen vurderet, om der er etableret et hensigtsmæssigt og betryggende internt
kvalitets- og ledelsestilsyn.
I Voksenservice udføres ledelsestilsyn 4 gange årligt, hvor der tilfældigt udvælges sager til tilsyn, efter et
bestemt administrativt indsatsområde, og efter paragrafområde. Ved ledelsestilsynet tages der
udgangspunkt i både faglige og økonomiske hensyn, og områdelederen følger op, såfremt der konstateres
fejl i sagerne.
Ud over det formelle ledelsestilsyn har afdelingen et visitationsudvalg, hvor sager vedr. Servicelovens §§
85, 103, 104, 107 og 108 tages op. Der afholdes møde hver 14. dag, og afsnitslederen er formand.
På området for Servicelovens § 100 er nedsat et råd, som træffer afgørelse i alle § 100 sager. I rådet sidder
afsnitslederen og medarbejdere fra Voksenservice. Rådet afholder ligeledes møder hver 14 dag.
Vi har fået oplyst, at der ikke findes et politisk vedtaget serviceniveau på området for særlig støtte og
merudgifter, men at man har et administrativt serviceniveau i form af interne retningslinjer, som rådgivere
og visitationsudvalg tager udgangspunkt i ved sagsbehandlingen og afgørelser i sagerne.
PwC
20
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
Efter en gennemgang af de enkelte ledelseskontroller, der er registreret for 2014, er det vores vurdering, at
forholdene giver et tilstrækkeligt grundlag for en vurdering af kvaliteten i sagerne, herunder om gældende
regelsæt efterleves. Dog vil vi anbefale, at ledelsestilsynet i en periode holder fokus på de i revisionen
konstaterede fejl, således at det sikres, at garantiforskrifter og opfølgninger er gennemgående for alle sager.
6.3
Merudgiftsydelse til børn og unge efter servicelovens § 41 og
kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, jf. servicelovens § 42
Vi har gennemgået 6 bevillingssager, hvori der er bevilget støtte til merudgifter efter servicelovens § 41 og §
42 til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Sagerne er udvalgt tilfældigt ud fra aktuel
bevillingsoversigt, udleveret af kommunen.
Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager, hvorfor det er vores vurdering, at området som helhed
er varetaget hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt.
6.4
Merudgifter til voksne efter servicelovens § 100
Vi har gennemgået 6 sager, hvori der er bevilget støtte til merudgifter til voksne efter servicelovens § 100.
Udvælgelsen er foretaget tilfældigt, på grundlag af aktuel bevillingsoversigt udleveret af kommunen.
Vi har konstateret fejl i 4 af de gennemgåede sager, som kan henføres til nedenstående fejltyper:

At der i 2 sager ikke fremgår faglige vurderinger af, og begrundelser for de enkelte merudgifter – i 1
sag er merudgiftsansøgningen ikke færdigbehandlet, næsten 1 år efter modtagelsen.

At der i 2 sager ikke er foretaget en korrekt beregning eller sandsynliggørelse af de enkelte
merudgifter.

At der i 1 sag ikke er afgivet en afgørelse næsten 1 år efter en hjemvisning af en anke.

At der i 2 sager ikke er foretaget en revurdering af sagen.

At der i 1 sag ikke er ført korrekte oplysninger i journalen, hvorved grundlaget for borgerens
berettigelse til den bevilgede ydelse, efter Servicelovens § 100, ikke fremgår af sagen.
Flere af fejlene kan henføres til 1 sag, hvor der vil blive foretaget revurdering i februar 2015. For de øvrige
sager er der tale om enkeltstående fejl, som er baseret på, at der ikke er foretaget kontinuerlig opfølgning
på sagen. Det er oplyst, at der er taget kontakt til samtlige borgere, som modtager merudgiftsydelse, og at
denne kontakt følges op i løbet af marts måned, med henblik på revurdering af sagerne inden for en kortere
periode.
På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen, er det vores vurdering, at området som helhed er
varetaget hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt.
PwC
21
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
6.5
Områder med statsrefusion efter servicelovens § 176 - Særligt dyre
enkeltsager
6.5.1
Det specialiserede børn og ungeområde, servicelovens § 52 mfl.
Vi har gennemgået 8 bevillingssager, hvori der er bevilget støtte til forebyggende foranstaltninger eller
anbringelser efter servicelovens § 52. Sagerne er udvalgt tilfældigt på grundlag af aktuel bevillingsoversigt,
udleveret af kommunen.
Vi har konstateret fejl i 1 af de gennemgåede sager, som kan henføres til, at der ikke er fulgt op på en
børnesamtale, eller der er ikke redegjort for, hvorfor børnesamtalen ikke er afholdt.
På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores vurdering, at området som helhed er
varetaget hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt.
6.5.2
Det øvrige specialiserede voksenområde – jf. servicelovens §§ 85 - 108
Vi har gennemgået 12 sager på det øvrige specialiserede voksenområde. Udvælgelsen er foretaget tilfældig,
på grundlag af aktuel bevillingsoversigt udleveret af kommunen.
Vi har konstateret fejl i 9 af de 12 gennemgåede sager, som kan henføres til nedenstående fejltyper:

At der i 8 sager enten mangler en myndighedshandleplan, eller det fremgår ikke, om borger er blevet
tilbudt denne, og har fravalgt den.

At der i 3 sager ikke ses myndighedens faglige begrundelser for, og omfanget af den bevilgede støtte.

At der i 2 sager ikke findes målbare indsatsmål, således at der kan sikres en løbende opfølgning på
opfyldelsen af de fastlagte mål og en vurdering af borgers fortsatte støttebehov.

At for 7 sager, er sagen enten ikke sagsbehandlet, fordi der ikke har været henvendelser fra/om
borgeren, herunder at der ikke er foretaget revurdering og opfølgning eller der er ikke ført
systematisk og struktureret journal.
På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen, er det vores vurdering, at området ikke fuldt ud er
varetaget hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt. Vi har derfor givet revisionsbemærkning for
området, jf. foranstående afsnit 3 ”Revisionsbemærkninger”.
Ledelsen for området har oplyst, at der er iværksat tiltag i forhold til manglende handleplaner i de enkelte
sager. Fremadrettet tilbydes handleplaner til borgere i samtlige nye sager, samt i sager, hvor kommunen
foretager opfølgning i eksisterende sager.
Kommunen har pr. 20. april 2015 fulgt op på flere af de gennemgåede sager, og vi har efterfølgende
modtaget materiale, der viser, at borger i 4 sager er tilbudt myndighedshandleplan i april 2015, og at der
for 2 af disse er udarbejdet handleplan jf. servicelovens § 141. For 3 sager er der foretaget revurdering af
borgers støttebehov.
Ledelsen for området har foretaget en gennemgang af de seneste 3 måneders sager, som har været forelagt
Visitationsmødet. Det er i den forbindelse konstateret, at der har været tilbudt handleplan i 75 % af
sagerne. Ledelsen har foretaget en sammenligning til en analyse, som KL har foretaget i forbindelse med en
evaluering af VUM. KL’s analyse viser, at borgerne i 45% af tilfældene ikke havde fået tilbudt en
handleplan. Roskilde Kommune ligger således væsentlig højere, hvorfor ledelsen for området ikke på
PwC
22
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
denne baggrund finder, at revisionens bemærkning omkring dette forhold er berettiget. Samtidig oplyses,
at der har været stort fokus på udarbejdelse af handleplaner i det sidste 1½ år, hvor der er udarbejdet
handleplaner i sagerne.
I forbindelse med revisionen for 2013, blev der også konstateret fejl i forhold til handleplanen, idet der blev
konstateret fejl i 5 af 11 gennemgåede sager Det er positivt, at der er fokus på handleplanerne, og at
kommunen i forbindelse med visitationen i de første 3 måneder af 2015 har konstateret, at handleplaner er
tilbudt i 75% af sagerne.
Selvom kommunens analyse viser, at der har været tilbudt handleplaner i et større antal sager end KL’s
analyse viser, er dette efter vores opfattelse ikke et tilstrækkeligt grundlag til, at vurdere, at dette delelement er i orden, eftersom vi ved vores revision for 2014 ikke har kunnet se forbedringer i dette forhold i
de gennemgåede sager. Vi skal samtidig præcisere, at de gennemgåede sager er udvalgt tilfældigt.
Det er oplyst, at der i juni 2014 er sket politisk godkendelse af retningslinjer for ”god sagsbehandling”.
Disse retningslinjer er taget i brug, således at skriftligheden i sagerne fremadrettet bør følge denne
standard.
Ledelsen for området har ligeledes oplyst, at man vurderer, at der ikke er risiko for, at der er leveret ydelser
til borgere uden berettigelse, trods de revisionsmæssige konstateringer af manglende faglige begrundelser i
3 ud af 12 sager. Dette forhold er det efter vores opfattelse først muligt at tage stilling til, når der er
foretaget en revurdering af borgers støttebehov i de enkelte sager.
Ledelsen har oplyst, at man har prioriteret sine ressourcer på grund af meget medarbejderfravær i
afdelingen, og at ressourcerne er anvendt på sager med størst behov for sagsbehandling. Revurderinger i
velkørende sager har derfor ikke været prioriteret. Det er ledelsens opfattelse, at den konstaterede
manglende journalføring må ses i sammenhæng med, at nogle revurderinger har måttet udsættes, og at der
ikke har været grundlag for journalføring, herunder at der ikke har været grundlag for elektronisk
dokumentation i InCorp eller KMD-sag.
Det er samtidig oplyst, at der i flere af sagerne findes dokumentation i papirform. Vi har i enkelte sager
modtaget dokumentation i papirform, men noget af dette materiale har efter vores opfattelse været
uaktuelt, og hidrører fra sagsbehandling der ligger 6 – 8 år tilbage, hvor der senest er foretaget
sagsbehandling i den pågældende sag.
Det er endvidere oplyst, at der afholdes månedlige partnerskabsmøder med interne tilbud, herunder
hjemmevejledning efter Servicelovens § 85, og længerevarende botilbud efter Servicelovens § 108.
Partnerskabsmøderne er et led i en større samarbejdsplanlægning, som bl.a. sikrer, at de interne udførerenheder kan stille konkrete spørgsmål vedr. borgerne til myndigheden og samtidigt orientere om borgerens
tilbud. Herudover afholdes hver 14. dag visitationsmøder, hvor en fagkoordinator og relevante fagpersoner
deltager.
6.6
Hjælp i særlige tilfælde, jf. LAS kapitel 10
6.6.1
Samværsudgifter efter aktivlovens § 83
Vi har gennemgået 3 bevillingssager, hvori der er bevilget hjælp til samværsudgifter efter aktivlovens
bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i KMD Aktiv med fokus på nyere
sager.
PwC
23
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
Vi har konstateret fejl i 1 af de gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til nedenstående fejltyper:

Det var i forbindelse med sagsgennemgangen ikke muligt at finde en samværsresolution eller en
aftale om det fastsatte samvær. Kommunen oplyser, at dokumentation for samværsret nu er
rekvireret hos ansøger. Manglende dokumentation for samværsret betyder, at der ikke er
dokumentation for, at ansøger er berettiget til hjælp efter aktivlovens § 83, hvorfor fejlen kan have
haft refusionsmæssig betydning.

Det fremgår ikke af sagen, hvorvidt transportudgiften til samværet fordeles mellem forældrene.
Ansøger har udelukkende fået bevilget økonomisk hjælp til transportudgifter i forbindelse med
samvær, uden at udgifterne er fordelt mellem forældrene, hvorfor det er vores opfattelse, at der
dermed ikke er dokumentation for, at ansøger har fået bevilget den korrekte ydelse. Fejlen har
udbetalings- og refusionsmæssig betydning.

Det har ikke været muligt at finde et afgørelsesbrev til ansøger i sagen. Ansøger har ikke fået fuldt ud
medhold i sin ansøgning om samværsudgifter og skulle derfor have en afgørelse med begrundelse og
klagevejledning. En sådan foreligger ikke, og oplysninger fremgår ikke i øvrigt af sagens akter.
Kommunen er enig og oplyser, at ansøger mundtligt har modtaget bevilling og klagevejledning.
Vi anbefaler fokus på, at det fulde dokumentationsgrundlag er til stede i sagen, inden der bevilges
økonomisk hjælp til samværsudgifter efter aktivlovens § 83. Samtidig anbefaler vi fokus på, at de
forvaltningsretlige regler om afgørelser til ansøger overholdes, særligt i sager, hvor ansøger ikke får fuldt
ud medhold i sin ansøgning.
På baggrund af de samlede resultater af sagsgennemgangen er det vores opfattelse, at området som helhed
administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt.
6.7
Udgifter til repatriering efter repatrieringslovens bestemmelser
Vi har gennemgået 2 bevillingssager, hvori der er bevilget hjælp til repatriering efter repatrieringslovens
bestemmelser. De reviderede sager udgør den fulde sagsmængde inden for området.
Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager, hvorfor det er vores opfattelse, at området
administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt.
6.8
Førtidspension
Vi har 4 bevillingssager, hvori der er bevilget førtidspension efter pensionslovens bestemmelser. Sagerne er
udvalgt på grundlag af liste med tilkendte førtidspensionssager i 2014, udleveret af kommunen.
Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager, hvorfor det er vores opfattelse, at området
administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt.
6.9
Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2013
Vi har modtaget Ankestyrelsens decisionsskrivelse af 27. februar 2015 vedrørende Roskilde Kommunes
revisionsberetning for regnskabsåret 2013. Der er ikke forhold heri, hvor Ankestyrelsen anmoder om
redegørelse i revisionsberetningen for 2014.
Ankestyrelsen anbefaler dog fortsat opmærksomhed på områderne for servicelovens §§ 85 – 108.
PwC
24
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
7.
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters ressortområder
7.1
Byfornyelse
Vi har foretaget en gennemgang af byfornyelsesområdet i kommunen. Byfornyelsesområdet omfatter
følgende:

Lov om byfornyelse
herunder områderne: Helhedsorienteret byfornyelse, Bygningsfornyelse, Aftalt boligforbedring og
Bygningsforbedringsudvalg.

Lov om byfornyelse og udvikling af byer
herunder områderne: Områdefornyelse og Bygningsfornyelse.
Revisionen er udført i overensstemmelse med de bekendtgørelser, der er relevante for de enkelte
beslutningstyper, herunder:

Bekendtgørelse nr. 352 af 24. april 2006 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og
udvikling af byer.

Bekendtgørelse nr. 579 af 20. juni 2008 om statsrefusion af kommunale udgifter efter lov om
byfornyelse og udvikling af byer.
I forbindelse med den foretagne revision er det bl.a. efterprøvet, at de af byrådet trufne beslutninger er i
overensstemmelse med gældende love om byfornyelse.
Det er påset, at der er taget økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af
byggeregnskaberne og de kommunale udgifter.
Det er tillige påset, at udgifter og indtægter har hjemmel i de af byrådet vedtagne bevillinger. Om afvigelser
mellem regnskab og budget henvises til de af kommunen udarbejdede bemærkninger til regnskaberne.
Den talmæssige korrekthed og sammenhæng mellem regnskaberne/opgørelserne og de enkelte poster er
kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale.
Revisionen er foretaget ved stikprøver i det omfang, det er skønnet forsvarligt, og gældende forskrifter ikke
har været til hinder herfor.
PwC
25
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
8.
Fravalg af områder
I henhold til Regnskabsbekendtgørelsens § 71, stk. 6, jf. § 67, stk. 3 skal revisionen redegøre for og
begrunde fravalg af gennemgang af personsager på områder eller konti, hvor revisor på anden måde har
tilvejebragt en begrundet overbevisning om, at sagsbehandlingen er betryggende. Endvidere skal revisor
udarbejde en turnusrevisionsplan for de konti, der ikke bliver revideret hvert år.
Vi har med udgangspunkt i de anførte bestemmelser fravalgt gennemgang af personsager for følgende
områder for 2014 på baggrund af, at de enkelte områder ikke har væsentlig økonomisk betydning,
herunder forekommer der for enkelte af områderne ingen udgifter i 2014. Områderne prioriteres til
gennemgang i efterfølgende år.









Delpension
Efterlevelseshjælp efter aktivlovens § 85a
Tilskud til hjælpemidler, mentorordning mv. efter beskæftigelseslovens kap. 14 mfl.
Hjælp i særlige tilfælde efter IL kapitel 6
Grundtilskud, tilskud til uledsagede mindreårige, IL § 45
Refusion og/eller resultattilskud IL § 45 og LAS kapitel 14, § 100, stk. 2
Hjælp til flygtninge (100 % statsrefusion)
Advokatbistand
Botilbud jf. servicelovens §§ 109 og 110
Herudover har vi fravalgt gennemgang af personsager for 2014 for efterfølgende områder på baggrund af,
at vi på anden vis har tilvejebragt en begrundet overbevisning om, at sagsbehandlingen af bevillingsområdet varetages hensigtsmæssigt og betryggende. Herunder har vi ikke de foregående år konstateret fejl
i sagsadministrationen. Der er også områder som indgår i Temarevisionen for 2014.









Fleksydelse
Servicejob (løntilskud)
Seniorjob
Løntilskud efter beskæftigelseslovens kap. 12
Forsikrede ledige
Personlige tillæg til pensionister
Særlig uddannelsesydelse ved ophørt dagpenge
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Beboerindskudslån
For funktion 5.68.90 Driftsudgifter, jf. LAB kapitel 10 mv. er der ikke særskilt udvalgt sager, men såfremt
der indgår tilbud i de øvrige udvalgte sager med kontanthjælp, og aktivering bliver dette også kontrolleret.
PwC
26
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
BILAG 3
Oversigt over konstaterede fejl og mangler på
Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Børn,
Ligestilling, Integration og Sociale Forholds områder regnskabsåret 2014
PwC
27
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
Kommunenavn:
Roskilde
Revideret af:
PwC
Beskæftigelsesministeriet
Funktion
Sagsområde
Regler
Antal
Væsentlige
Væsentlige
Systema-
Systema-
Kommen-
Området
Området
Revisions
udvalgte
fejl uden
fejl med
tiske /
tiske /
tarer vedr.
fravalgt
administreres
bemærk-
sager
refusions-
refusions-
generelle
generelle
konstate-
generelt i
ninger
mæssig
mæssig
fejl uden
fejl med
rede fejl
overensstem-
betydning
betydning
refusions-
refusions-
melse med
mæssig
mæssig
gældende regler ved
betydning
betydning
(Antal
noteres)
noteres)
(Ja/Nej)
(Ja/Nej)
(Noteres
angivelse
(henvisning
(Antal
Forbehold
til afsnit)
af samme
(Ja/Nej)
(Ja/Nej)
nummere-
(Antal
ring som
noteres)
fremgår af
revisionsberetningen)
Funktion
Kontant-og uddannelseshjælp.
5.57.73,
Udbetaling, beregning og
samt 5.57.75
kontering. Rådighedsvurdering og
LAS
7/7
18/13
2/5
Ja
Nej
5.2 + 5.3
Nej
2
Nej
Nej
5.9
Nej
Nej
3.1.1 +
3.1.2
sanktionering.
Funktion
Aktivering, kontaktforløb,
5.57.75
jobplaner mv.
Funktion
Revalidering inkl. forrevalidering
LAB
Indgår under foranstående sager
LAS kap. 6
5.57.75 samt
5
1
Ja
5.58.80
Funktion
Tilskud til udgifter til
LAB kap. 9 b,12,
5.58.80,
hjælpemidler, mentor,
14 og 15 samt
5.58.81,
befordringsgodtgørelse m.v. samt
kap. 18
5.68.91 og
tilskud til jobrotation og
5.68.98
voksenlærlinge, løntilskud m.v.
PwC
Ja
28
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
Funktion
Sagsområde
Regler
Antal
Væsentlige
Væsentlige
Systema-
Systema-
Kommen-
Området
Området
Revisions
udvalgte
fejl uden
fejl med
tiske /
tiske /
tarer vedr.
fravalgt
administreres
bemærk-
sager
refusions-
refusions-
generelle
generelle
konstate-
generelt i
ninger
mæssig
mæssig
fejl uden
fejl med
rede fejl
overensstem-
betydning
betydning
refusions-
refusions-
melse med
mæssig
mæssig
gældende regler ved
betydning
betydning
(Antal
noteres)
noteres)
(Ja/Nej)
(Ja/Nej)
(Noteres
angivelse
(henvisning
(Antal
Forbehold
til afsnit)
af samme
(Ja/Nej)
(Ja/Nej)
nummere-
(Antal
ring som
noteres)
fremgår af
revisionsberetningen)
Funktion
Driftsudgifter
LAB kap. 10 m.v.
Fleksjob
LAB §§ 69 - 75
Ledighedsydelse og særlig ydelse
LAS kap. 7
5.68.90
Funktion
5.58.81
Funktion
5.58.81
Funktion
Sygedagpenge
5.57.71 og
Dette indgår under de øvrige gennemgåede områder
6
0
0
Nej
Nej
5.4
Nej
Ja
5
1
1
Nej
Nej
5.5
Nej
Ja
10
12
0
Nej
Nej
5.8
Nej
Ja
Lov om sygedagpenge
8.51.52
Funktion
Fleksydelse
8.51.52
Funktion
fleksydelse
Delpension
8.51.52
Funktion
5.68.96
Lov om
delpension
Seniorjob
5.68.97
Funktion
Lov om
Lov om
seniorjob
Servicejob (løntilskud)
Ja
Ja
Ja
Lov om
ophævelse af lov
Ja
om servicejob
PwC
29
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
Funktion
Sagsområde
Regler
Antal
Væsentlige
Væsentlige
Systema-
Systema-
Kommen-
Området
Området
Revisions
udvalgte
fejl uden
fejl med
tiske /
tiske /
tarer vedr.
fravalgt
administreres
bemærk-
sager
refusions-
refusions-
generelle
generelle
konstate-
generelt i
ninger
mæssig
mæssig
fejl uden
fejl med
rede fejl
overensstem-
betydning
betydning
refusions-
refusions-
melse med
mæssig
mæssig
gældende regler ved
betydning
betydning
(Antal
noteres)
noteres)
(Ja/Nej)
(Ja/Nej)
(Noteres
angivelse
(henvisning
(Antal
Forbehold
til afsnit)
af samme
(Ja/Nej)
(Ja/Nej)
nummere-
(Antal
ring som
noteres)
fremgår af
revisionsberetningen)
Funktion
Forsikrede ledige
§ 82a i lov om
5.57.78,
(medfinansiering af a-dagpenge,
arbejdsløshedsfo
5.68.90 og
opfølgning kontaktforløb og
r-sikring m.v. og
5.68.91
tilbud)
LAB
Udarbejdelse af
IL § 19
integrationskontrakt inden for 1
*)
måned
Løbende opfølgning på
IL § 20
integrationskontrakten
Funktion
Tilbud om integrationsprogram,
5.46.60
herunder aktive
Ja
5
7
0
Nej
Nej
5.6
Nej
Ja
*) Indgår under foranstående sagsantal.
IL Kapitel 4
beskæftigelsesrettede tilbud og
*) Indgår under foranstående sagsantal.
tilbud om ordinær
danskuddannelse
Funktion
Tilbud om introduktionsforløb,
5.46.60
herunder aktive
IL Kapitel 4a
*) Indgår under foranstående sagsantal.
beskæftigelsesrettede tilbud, tilbud
om arbejdsmarkedsrettet
PwC
30
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
Funktion
Sagsområde
Regler
Antal
Væsentlige
Væsentlige
Systema-
Systema-
Kommen-
Området
Området
Revisions
udvalgte
fejl uden
fejl med
tiske /
tiske /
tarer vedr.
fravalgt
administreres
bemærk-
sager
refusions-
refusions-
generelle
generelle
konstate-
generelt i
ninger
mæssig
mæssig
fejl uden
fejl med
rede fejl
overensstem-
betydning
betydning
refusions-
refusions-
melse med
mæssig
mæssig
gældende regler ved
betydning
betydning
(Antal
noteres)
noteres)
(Ja/Nej)
(Ja/Nej)
(Noteres
angivelse
(henvisning
(Antal
Forbehold
til afsnit)
af samme
(Ja/Nej)
(Ja/Nej)
nummere-
(Antal
ring som
noteres)
fremgår af
revisionsberetningen)
danskundervisning og ordinær
danskuddannelse
Funktion
Udbetaling af kontanthjælp til
5.46.61
udlændinge omfattet af
LAS kapitel 4
*) Indgår under foranstående sagsantal.
integrationsprogrammet.
Funktion
Resultattilskud og refusion
5.46.60 og
IL § 45 og LAS
kapitel 14 § 100
5.46.61
*) Indgår under foranstående sagsantal.
stk. 2
Funktion
Henvisning til danskuddannelse
Danskuddannels
5.46.60
efter danskuddannelsesloven
es-lovens §§ 2,
*) Indgår under foranstående sagsantal.
2a og 2b
Funktion
Forsørgelse og aktivering af
5.58.82
personer i ressourceforløb, der
LAB kapital 12 a
5
5
0
Nej
Nej
5.7
Nej
Ja
2
2
0
Nej
Nej
5.10
Nej
Ja
modtager ressourceforløbsydelse.
Funktion
Forsørgelse og aktivering af
5.58.82
personer i jobafklaringsforløb, der
modtager ressourceforløbsydelse.
PwC
LAB kapital 12 b.
31
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
Funktion
Sagsområde
Regler
Antal
Væsentlige
Væsentlige
Systema-
Systema-
Kommen-
Området
Området
Revisions
udvalgte
fejl uden
fejl med
tiske /
tiske /
tarer vedr.
fravalgt
administreres
bemærk-
sager
refusions-
refusions-
generelle
generelle
konstate-
generelt i
ninger
mæssig
mæssig
fejl uden
fejl med
rede fejl
overensstem-
betydning
betydning
refusions-
refusions-
melse med
mæssig
mæssig
gældende regler ved
betydning
betydning
(Antal
noteres)
noteres)
(Ja/Nej)
(Ja/Nej)
(Noteres
angivelse
(henvisning
(Antal
Forbehold
til afsnit)
af samme
(Ja/Nej)
(Ja/Nej)
nummere-
(Antal
ring som
noteres)
fremgår af
revisionsberetningen)
Funktion
5.57.79
Funktion
5.57.78 og
5.57.79
Lov om
Særlig uddannelsesydelse til
uddannelsesledige, hvis dagpengeperiode udløb ordning til
ledige, som har
i 2013 samt dertilhørende
opbrugt deres
dagpengeret.
aktiveringsudgifter.
LAB kapitel 13 d
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
og lov om
arbejdsløshedsfo
(medfinansiering af midlertidig
r-sikring § 52o.
arbejdsmarkedsydelse og
Ja
Ja
tilhørende aktiveringsudgifter)
LAS - Lov om aktiv socialpolitik,
LAB - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
IL – Lov om integration af udlændinge i Danmark
Ja
Er der manglende afstemninger på
Nej
x
Beskæftigelsesministeriets område
PwC
32
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Funktion
Sagsområde
Regler
Antal
Væsentlige
Væsentlige
Systema-
Systema-
Kommen-
Området
Området
Revisions
udvalgte
fejl uden
fejl med
tiske /
tiske /
tarer vedr.
fravalgt
administreres
bemærk-
sager
refusions-
refusions-
generelle
generelle
konstate-
generelt i
ninger
mæssig
mæssig
fejl uden
fejl med
rede fejl
overensstem-
betydning
betydning
refusions-
refusions-
melse med
mæssig
mæssig
gældende regler angivelse af
betydning
betydning
(Ja/Nej)
(Ja/Nej)
(Antal
noteres)
noteres)
(Noteres ved
samme
(henvisning
(Antal
Forbehold
til afsnit)
nummere(Ja/Nej)
(Ja/Nej)
ring som
(Antal
fremgår af
noteres)
revisionsberetningen)
Funktion
Statsrefusion – Særligt dyre
SEL § 176
5.22.07
enkeltsager
**)
Det specialiserede voksenområde
SEL §§ 85 – 108
**)
Det specialiserede børn og unge
SEL § 52
område
**)
Hjælp til flygtninge
SEL § 181,
(Udgifter med 100 %
dagtilbudsloven
statsrefusion)
§ 99, LAS § 107
Er beskrevet i efterfølgende linjer.
12
20
0
Nej
Nej
6.5.2
Nej
Nej
8
1
0
Nej
Nej
6.5.1
Nej
Ja
3.2.1
Ja
og LAB kap. 12
og 14 mv.
Funktion
Merudgiftsydelse
SEL § 41
5.57.72
Funktion
5.57.72
PwC
6
Tabt arbejdsfortjeneste
0
0
Nej
Nej
6.3
Nej
Ja
SEL § 42
Indgår under sager med merudgiftsydelse.
33
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
Funktion
Sagsområde
Regler
Antal
Væsentlige
Væsentlige
Systema-
Systema-
Kommen-
Området
Området
Revisions
udvalgte
fejl uden
fejl med
tiske /
tiske /
tarer vedr.
fravalgt
administreres
bemærk-
sager
refusions-
refusions-
generelle
generelle
konstate-
generelt i
ninger
mæssig
mæssig
fejl uden
fejl med
rede fejl
overensstem-
betydning
betydning
refusions-
refusions-
melse med
mæssig
mæssig
gældende regler angivelse af
betydning
betydning
(Antal
noteres)
noteres)
(Ja/Nej)
(Ja/Nej)
(Noteres ved
samme
(henvisning
(Antal
Forbehold
til afsnit)
nummere(Ja/Nej)
(Ja/Nej)
ring som
(Antal
fremgår af
noteres)
revisionsberetningen)
Funktion
Advokatbistand, aktindsigt mv.
SEL § 72
Funktion
Dækning af nødvendige
SEL § 100
5.57.72
merudgifter
Funktion
Botilbud
SEL § 109
Botilbud
SEL § 110
Funktion
Hjælp i særlige tilfælde
LAS kap. 10
5.57.72
(enkeltudgifter, sygebehandling,
Ja
5.28.20
6
8***)
0
Nej
Nej
6.4
Ja
5.38.42
3
særlig hjælp vedrørende børn,
Ja
Ja
5.38.42
Funktion
Nej
1
2
Nej
Nej
6.5.1
Nej
Ja
flytning)
Funktion
Efterlevelseshjælp
LAS kap. 10 a
5.57.72
Funktion
Ja
Beboerindskudslån
8.32.23/8.51.5
individuel
2
Funktion
5.48.67
PwC
Lov om
Er gennemgået i forbindelse med den regnskabsmæssige gennemgang af refusionsopgørelsen.
boligstøtte
Personlige tillæg til pensionister
Lov om social
pension
Ja
34
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
Funktion
Sagsområde
Regler
Antal
Væsentlige
Væsentlige
Systema-
Systema-
Kommen-
Området
Området
Revisions
udvalgte
fejl uden
fejl med
tiske /
tiske /
tarer vedr.
fravalgt
administreres
bemærk-
sager
refusions-
refusions-
generelle
generelle
konstate-
generelt i
ninger
mæssig
mæssig
fejl uden
fejl med
rede fejl
overensstem-
betydning
betydning
refusions-
refusions-
melse med
mæssig
mæssig
gældende regler angivelse af
betydning
betydning
(Antal
noteres)
noteres)
(Ja/Nej)
(Ja/Nej)
(Noteres ved
samme
(henvisning
(Antal
Forbehold
til afsnit)
nummere(Ja/Nej)
(Ja/Nej)
ring som
(Antal
fremgår af
noteres)
revisionsberetningen)
Førtidspension efter
4
pensionsloven
Funktion
Hjælp i særlige tilfælde
IL kapitel 6
Funktion
Grundtilskud, tilskud til
IL § 45
5.46.60
uledsagede mindreårige
Funktion
Udbetaling af repatrieringsstøtte
Repatrieringslov
5.46.65
m.v.
ens §§ 7-8
0
0
Nej
Nej
6.7
Nej
Ja
Ja
5.46.61
Ja
2
0
0
Nej
Nej
6.6
Nej
Ja
SEL - Lov om social service
IL – Lov om integration af udlændinge i Danmark
***) Fejlene kan have haft refusionsmæssig betydning.
Ja
Er der manglende afstemninger på Ministeriet for
Nej
x
Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds
område
Udfyldt af: __________PwC______________________________________
(revisors navn)
PwC
35
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
BILAG 4
Temarevision 2014 – Virksomhedspraktik og løntilskud
PwC
36
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
Beskæftigelsesministeriet udmeldte den 14. maj 2014 temarevisionen af virksomhedspraktik og ansættelse
med løntilskud.
Revisionen skal klarlægge, i hvilket omfang kommunernes afgørelser om bevilling af tilbud om
virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere er behandlet i
overensstemmelse med regler og praksis, herunder om der er foretaget korrekt hjemtagning af statsrefusion.
Undersøgelsen skal omfatte 10 sager, hvor kommunen har truffet afgørelse om bevilling af
virksomhedspraktik og/eller ansættelse med løntilskud hos offentlig eller privat arbejdsgiver. Der skal
udtages 4 sager, hvor der er truffet afgørelse om bevilling af virksomhedspraktik og 6 sager, hvor der er
truffet afgørelse om ansættelse med løntilskud.
Målgruppen for undersøgelsen er modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp efter lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats § 2, stk. 1, nr. 1, 2 og 3. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af lister over
etablerede virksomhedspraktikker og løntilskud i 2014. Listerne er udleveret af kommunen.
Revisor skal ikke undersøge, om reglerne om løn- og ansættelsesforhold, konkurrenceforvridning og
bruttostøtteintensitet er overholdt, og heller ikke om virksomhederne er udelukket fra løntilskudsordningen
på grund af reglerne om udelukkelse af visse virksomheder.
Revisor skal, ud over gennemgangen af sagsdokumenterne for de konkrete sager, gennemgå kommunens
forretningsgangsbeskrivelse, herunder kommunens kvalitets- og legalitetskontrol.
Endelig skal revisor se på, om kommunen har hjemtaget korrekt refusion i forbindelse med bevilling af
tilbud.
8.1.1
Resultater af temarevisionen
Der er ved gennemgangen konstateret fejl i 7 af de 10 bevillingssager.
Fejlene fordeler sig således, at der konstateret fejl i 2 af de 4 sager, hvori der er bevilget virksomhedspraktik,
mens der er konstateret fejl i 5 af de 6 sager, hvori der er bevilget ansættelse med løntilskud.
I sagerne omhandlende virksomhedspraktik er der konstateret følgende fejltyper:

I 1 bevillingssag er formålet med virksomhedspraktikken ikke beskrevet og opfyldt.

I 1 bevillingssag er det ikke dokumenteret, at varighedsbegrænsningen for virksomhedspraktik er
opfyldt.

I 1 bevillingssag foreligger der ikke en skriftlig erklæring fra arbejdsgiver og en
medarbejderrepræsentant om, at betingelsen om det maksimale antal personer i virksomhedspraktik
og ansatte med løntilskud i forhold til antallet af ordinært ansatte er overholdt.
Kommunen har velbeskrevne forretningsgange til håndtering af aftaler om virksomhedspraktik, og der er i
alle sager vedr. virksomhedspraktik anvendt de relevante blanketter til indhentning af oplysninger om
virksomhedens ansatte mv.
Vi anbefaler styrket fokus på, at blanketterne med arbejdsgivers oplysninger til brug for afgørelse om
virksomhedspraktik altid udfyldes korrekt.
PwC
37
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
Desuden anbefaler vi fokus på, at formålet med virksomhedspraktikken fremgår eksplicit af sagens akter,
gerne af jobplanen, herunder også, at der fremgår en konkret, individuel vurdering i forbindelse med
forlængelse af en virksomhedspraktik.
På baggrund af de samlede resultater af sagsgennemgangen vedr. virksomhedspraktik, er det vores
opfattelse, at kommunen har hensigtsmæssige forretningsgange, der som helhed fungerer på betryggende
vis. Dette ses også derved, at 3 af de 4 gennemgåede sager, hvori der er bevilget virksomhedspraktik, samlet
set vurderes at være korrekte.
I sagerne omhandlende ansættelse med løntilskud er der konstateret følgende fejl:

I 2 bevillingssager, hvor ansøgerne var ansat med løntilskud i private virksomheder, er der ikke
dokumentation for det gennemsnitlige antal ansatte i de foregående 12 måneder.

I 4 bevillingssager er formålet med løntilskudsansættelsen ikke beskrevet og opfyldt. Der forelå
generelt jobplaner i sagerne, men i de 4 sager var disse ikke fyldestgørende med beskrivelse af formålet
med løntilskudsansættelsen i henhold til LAB § 52.

I 1 bevillingssag er det ikke dokumenteret, at betingelsen om, at personen ikke kan blive ansat med
løntilskud hos den arbejdsgiver, hvor pågældende senest har været ansat, er opfyldt.

I 2 bevillingssager er det ikke dokumenteret, hvor mange ordinært ansatte og hvor mange ansatte i
henholdsvis løntilskud og virksomhedspraktik, virksomheden har haft de seneste 3 (4) måneder forud
for ansættelsen i løntilskud, og det er således ikke dokumenteret, at betingelsen om det maksimale
antal personer i virksomhedspraktik og ansatte med løntilskud i forhold til antallet af ordinært ansatte
er overholdt.
Kommunen har velbeskrevne forretningsgange til håndtering af aftaler om ansættelse med løntilskud, og der
er i alle sager vedr. løntilskud anvendt de relevante blanketter til indhentning af oplysninger om
virksomhedens ansatte m.v.
Vi anbefaler styrket fokus på, at blanketterne med arbejdsgivers oplysninger til brug for afgørelse om
løntilskud altid udfyldes korrekt, eftersom der i flere sager manglede afgørende oplysninger i blanketterne.
Der forelå generelt jobplaner i sagerne, men i 4 af sagerne fremgik det ikke, hvad formålet med
løntilskudsansættelse var i det konkrete tilfælde. Mangler i jobplanerne har været den hyppigst
forekommende fejl ved denne temarevision i Roskilde Kommune.
Ifølge LAB § 52 gives tilbud om løntilskud til personer, der er omfattet af LAB § 2, nr. 1-5 og 11-14 med
henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer, men i 4 af de 6
gennemgåede sager omhandlende løntilskud, fremgik det ikke af sagerne, at dette var formålet.
Kommunen oplyser at have indskærpet over for medarbejderne og anden aktør, som har haft ansvaret for
udarbejdelse af en del af jobplanerne, at formålet med løntilskudsansættelsen skal fremgå af jobplanen, og
kommunen forventer, at fejlen ikke vil opstå igen.
På baggrund af de samlede resultater af sagsgennemgangen vedr. løntilskud, er det vores opfattelse, at
selvom kommunen har hensigtsmæssige forretningsgange, fungerer disse ikke fuldt ud på betryggende vis.
Dette ses ved, at der i 5 af 6 sager er konstateret afgørende mangler, hvilket betyder, at disse 5 sager samlet
set ikke kan siges at være korrekte. Vi har derfor givet revisionsbemærkning på området, jf. foranstående
afsnit 3 ”Revisionsbemærkninger”.
PwC
38
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
Den gennemførte analyse
1.
Virksomhedspraktik – Oplysninger om kommunens afgørelse
Den materielle vurdering af kommunens afgørelser – virksomhedspraktik
1.1.
Hvor mange afgørelser er samlet set korrekte
Antal sager, der samlet set er korrekte
3
Antal sager, der samlet set ikke er korrekte
1
Den materielle vurdering af kommunens afgørelser – virksomhedspraktik
1.2.
Er sagerne tilstrækkeligt oplyst?
I hvor mange sager er der ingen oplysninger som mangler?
2
I hvor mange sager mangler enkelte mindre oplysninger?
0
I hvor mange sager mangler flere og/eller væsentlige oplysninger?
1
I hvor mange sager mangler afgørende oplysninger?
1
Generelt i forhold til administrationen af sagerne om virksomhedspraktik
1.3.
Har kommunen hensigtsmæssige forretningsgange, herunder hensigtsmæssig
dokumentations- og kvalitetskontrol, der fungerer på betryggende vis til
håndtering af aftale om virksomhedspraktik?
Ja
X
Nej
-
Revisors bemærkninger/anbefalinger
Kommunen har velbeskrevne forretningsgange til håndtering af aftaler om virksomhedspraktik, og
der er i alle sager vedr. virksomhedspraktik anvendt de relevante blanketter til indhentning af
oplysninger om virksomhedens ansatte m.v.
Vi anbefaler styrket fokus på, at blanketterne med arbejdsgivers oplysninger til brug for afgørelse
om virksomhedspraktik altid udfyldes korrekt.
Desuden anbefaler vi fokus på, at formålet med virksomhedspraktikken fremgår eksplicit af sagens
akter, gerne af jobplanen, herunder også, at der fremgår en konkret, individuel vurdering i
forbindelse med forlængelse af en virksomhedspraktik.
På baggrund af de samlede resultater af sagsgennemgangen vedr. virksomhedspraktik, er det vores
opfattelse, at kommunen har hensigtsmæssige forretningsgange, der som helhed fungerer på
betryggende vis. Dette ses ved, at 3 af de 4 gennemgåede sager, hvori der er bevilget
virksomhedspraktik, samlet set vurderes at være korrekte.
PwC
39
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
Konkret i forhold til administrationen af sagerne om virksomhedspraktik
1.4.
Fordeling mellem virksomhedspraktikker i offentlige og private
virksomheder
I hvor mange sager har virksomhedspraktikken været i privat virksomhed?
3
I hvor mange sager har virksomhedspraktikken været i offentlig virksomhed?
1
Formålet med virksomhedspraktik
1.5.
I hvor mange sager er formålet med virksomhedspraktik beskrevet og
opfyldt? (LAB § 42)
Antal sager hvor formålet er beskrevet og opfyldt
3
Antal sager hvor formålet ikke er beskrevet og opfyldt
1
Revisors eventuelle bemærkninger
Særlige betingelser om virksomhedspraktik
1.6.
I hvor mange sager er det dokumenteret, at betingelserne om, at der ikke kan
gives tilbud om virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor personen senest
har været ansat, er opfyldt? (BAB § 56, stk. 3)
Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt
4
Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt
0
Varighedsbetingelserne for virksomhedspraktik
1.7.
I hvor mange sager er det dokumenteret, at varighedsbegrænsningen er
opfyldt? (LAB § 44)
Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt
3
Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt
1
Rimelighedskravet for virksomhedspraktik
1.8.
I hvor mange sager fremgår det, hvor mange ordinært ansatte og hvor mange
ansat i hhv. virksomhedspraktik og løntilskud, virksomheden har haft 3
måneder forud for etableringen af virksomhedspraktikken? (LAB § 48 og BAB
§ 60)
Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt
4
Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt
0
PwC
40
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
Rimelighedskravet for virksomhedspraktik
1.9.
I hvor mange sager er det dokumenteret, at betingelsen om det maksimale
antal personer i virksomhedspraktik og ansatte med løntilskud i forhold til
antallet af ordinært ansatte er overholdt? (BAB § 60)
Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt
4
Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt
0
Rimelighedskravet for virksomhedspraktik
1.10.
I hvor mange sager er det dokumenteret, at der er en skriftlig tilkendegivelse
fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt dette krav er
opfyldt? (BAB § 60)
Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt
3
Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt
1
Hvis tilbuddet om virksomhedspraktik er på mere end 13 uger, skal følgende besvares
1.11.
I hvor mange sager er det dokumenteret, at etableringen har været drøftet
mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte? (LAB §
48, stk. 2 og BAB § 59, stk. 1)
Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt
Ej relevant
Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt
Ej relevant
Hvis tilbuddet om virksomhedspraktik er på mere end 13 uger, skal følgende besvares
1.12.
I hvor mange sager er der en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en
medarbejderrepræsentant om, hvorvidt ovennævnte betingelser er opfyldt?
(BAB § 59, stk. 3)
Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt
Ej relevant
Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt
Ej relevant
Anden afgrænsning af virksomheden - virksomhedspraktik
1.13.
I hvor mange sager er det dokumenteret, at der er sket en fravigelse af
reglerne om P-nummer? (BAB § 60, stk. 4)
Antal sager, hvor der er sket anden afgrænsning
0
Antal sager, hvor der ikke er sket anden afgrænsning
0
PwC
41
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
Anden afgrænsning af virksomheden - virksomhedspraktik
1.14.
I hvor mange sager, hvor der er sket anden afgrænsning en P-nummer
foreligger der enighed og skriftlig tilkendegivelse heraf fra arbejdsgiver og en
medarbejderrepræsentant? (BAB § 60, stk. 4)
Antal sager, hvor der er enighed og skriftlig tilkendegivelse?
0
Antal sager, hvor der ikke er enighed og skriftlig tilkendegivelse?
0
PwC
42
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
2.
Ansættelse med løntilskud – Oplysninger om kommunens afgørelse
Den materielle vurdering af kommunens afgørelser – virksomhedspraktik
2.1.
Hvor mange afgørelser er samlet set korrekte
Antal sager, der samlet set er korrekte
1
Antal sager, der samlet set ikke er korrekte
5
Den materielle vurdering af kommunens afgørelser – virksomhedspraktik
2.2.
Er sagerne tilstrækkeligt oplyst?
I hvor mange sager er der ingen oplysninger som mangler?
1
I hvor mange sager mangler enkelte mindre oplysninger?
0
I hvor mange sager mangler flere og/eller væsentlige oplysninger?
0
I hvor mange sager mangler afgørende oplysninger?
5
Generelt i forhold til administrationen af sagerne om ansættelse med løntilskud
2.3.
Har kommunen hensigtsmæssige forretningsgange, herunder
dokumentations- og kvalitetskontrol, der fungerer på betryggende vis, til
håndtering af bevilling af ansættelse med løntilskud?
Ja, kommunen har hensigtsmæssige forretningsgange
-
Nej, kommunen har ikke hensigtsmæssige forretningsgange
X
Revisors eventuelle bemærkninger/anbefalinger
Kommunen har velbeskrevne forretningsgange til håndtering af aftaler om ansættelse med
løntilskud, og der er i alle sager vedr. løntilskud anvendt de relevante blanketter til indhentning af
oplysninger om virksomhedens ansatte m.v.
Vi anbefaler styrket fokus på, at blanketterne med arbejdsgivers oplysninger til brug for afgørelse
om løntilskud altid udfyldes korrekt, eftersom der i flere sager manglede afgørende oplysninger i
blanketterne.
Der forelå generelt jobplaner i sagerne, men i 4 af sagerne fremgik det ikke, hvad formålet med
løntilskudsansættelse var i det konkrete tilfælde. Mangler i jobplanerne har været den hyppigst
forekommende fejl ved denne temarevision i Roskilde Kommune.
Ifølge LAB § 52 gives tilbud om løntilskud til personer, der er omfattet af LAB § 2, nr. 1-5 og 11-14
med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer, men i 4 af
de 6 gennemgåede sager omhandlende løntilskud, fremgik det ikke af sagerne, at dette var
formålet.
Kommunen oplyser at have indskærpet over for medarbejderne, at formålet med
løntilskudsansættelsen skal fremgå af jobplanen, og kommunen forventer, at fejlen ikke vil opstå
igen.
På baggrund af de samlede resultater af sagsgennemgangen vedr. løntilskud, er det vores
opfattelse, at selvom kommunen har hensigtsmæssige forretningsgange, fungerer disse ikke fuldt
ud på betryggende vis. Dette ses ved, at der i 5 af 6 sager er konstateret afgørende mangler, hvilket
betyder, at disse 5 sager samlet set ikke kan siges at være korrekte.
PwC
43
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
Konkret i forhold til administrationen af sagerne om ansættelse med løntilskud
2.4.
I hvor mange af sagerne har ansættelse med løntilskud været i private
virksomheder?
Antal sager
2.5.
5
I hvor mange af sagerne har ansættelse med løntilskud været i offentlige
virksomheder?
Antal sager
1
Gælder kun ansættelse med løntilskud i private virksomheder
Gælder kun private virksomheder – ledighedsperioden før ansættelse med løntilskud
2.6.
I hvor mange sager er kravet om, at den ledige skal have været ledig i en
periode på sammenlagt/i en sammenhængende periode på mere end 6
måneder overholdt? (LAB § 51, stk. 2 og 3)
Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt
5
Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt
0
Gælder kun private virksomheder – ansættelse med løntilskud i en virksomhed, der ejes af pågældendes
ægtefælle m.v.
2.7.
I hvor mange sager er det dokumenteret, at betingelsen om, at der ikke kan
gives tilbud om ansættelse med løntilskud i en virksomhed, der ejes af den
pågældendes ægtefælle, registrerede partner eller samlever opfyldt? (BAB §
65, stk. 1)
Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt
5
Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt
0
Gælder private virksomheder – om det gennemsnitlige antal ansatte i de foregående 12 måneder
2.8.
I hvor mange sager er der dokumentation for det gennemsnitlige antal ansatte
i de foregående 12 måneder samt at ansættelse med løntilskud ikke sker i en
stilling, der er blevet ledig ved afskedigelse eller fratrædelse af en ansat uden
støtte inden for de foregående 3 måneder? (BAB § 73, stk. 2)
Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt
3
Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt
2
PwC
44
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
Gælder for private virksomheder – om arbejdsfordeling
2.9.
Er kravet om, at der ikke etableres løntilskudsansættelse i en virksomhed,
hvor der er etableret eller aftalt arbejdsfordelingsordninger, overholdt? (BAB
§ 73, stk. 5)
Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt
5
Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt
0
Udfyldes ved private virksomheder uden ansatte
2.10.
Har jobcenteret påset, at merbeskæftigelseskravet er overholdt? (BAB § 73)
Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt
1
Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt
0
Gælder både ansættelse med løntilskud i offentlige og private virksomheder
Gælder både for privat og offentlig virksomhed – formålet med løntilskud
2.11.
I hvor mange sager er formålet med løntilskud beskrevet og opfyldt? (LAB §
52)
Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt
2
Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt
4
Revisors eventuelle bemærkninger
Der forelå generelt jobplaner i sagerne, men disse var ikke i alle sager fyldestgørende med
beskrivelse af formålet med løntilskudsansættelsen i henhold til LAB § 52.
Kommunen oplyser at have indskærpet over for medarbejderne og anden aktør, som har haft
ansvaret for udarbejdelse af en del af jobplanerne, at formålet med løntilskudsansættelsen skal
fremgå af jobplanen, og kommunen forventer, at fejlen ikke vil opstå igen.
Gælder både offentlige og private virksomheder – formålet med løntilskud
2.12.
I hvor mange sager er det dokumenteret, at de ansatte er positive overfor at
medvirke til opfyldelse af formålet med ansættelsen? (BAB §§ 77, stk. 1 og 78,
stk. 1
Privat virksomhed: Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt
4
Privat virksomhed: Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt
0
Offentlig virksomhed: Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt
1
Offentlig virksomhed: Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt
0
PwC
45
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
Gælder både offentlige og private virksomheder – varighedsbetingelser
2.13.
I hvor mange sager er det dokumenteret, at varighedsbetingelserne er
opfyldt? (LAB § 53)
Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt
6
Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt
0
Gælder både for offentlige og private virksomheder – ansættelse med løntilskud seneste ansættelsessted
2.14.
I hvor mange sager er det dokumenteret, at betingelsen om, at personen ikke
kan blive ansat med løntilskud hos den arbejdsgiver, hvor pågældende senest
har været ansat, er opfyldt? (BAB § 65, stk. 2)
Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt
5
Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt
1
Gælder både offentlige og private virksomheder – rimelighedskravet
2.15.
Er det dokumenteret, hvor mange ordinært ansatte og hvor mange ansatte i
henholdsvis løntilskud og virksomhedspraktik, virksomheden har haft de
seneste 3 (4) måneder forud for ansættelsen i løntilskud? (LAB § 62 og BAB §
79)
Antal sager, hvor dokumentationskravet er opfyldt
4
Antal sager, hvor dokumentationskravet ikke er opfyldt
2
Gælder både offentlige og private virksomheder – rimelighedskravet
2.16.
I hvor mange sager er det dokumenteret, at betingelsen om det maksimale
antal personer i virksomhedspraktik og ansatte med løntilskud i forhold til
antallet af ordinært ansatte er overholdt? (BAB § 79)
Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt
4
Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt
2
Gælder både offentlige og private virksomheder – rimelighedskravet
2.17.
I hvor mange sager foreligger der en skriftlig tilkendegivelse fra
arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt
rimelighedskravet er opfyldt? (BAB § 79, stk. 2)
Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt
6
Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt
0
PwC
46
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
Gælder både offentlige og private virksomheder – rimelighedskravet
2.18.
I hvor mange sager har kommunen indhentet andre oplysninger end
blanketter (fx AB 201, AB 206) til brug for vurderingen af, om
rimelighedskravet er opfyldt?
Antal sager, hvor der er indhentet andre oplysninger
0
Antal sager, hvor der ikke er indhentet andre oplysninger
6
Revisors eventuelle bemærkninger
Gælder både offentlige og private virksomheder – Afgrænsning af virksomheder
2.19.
I hvor mange sager er der sket en fravigelse af reglen om afgrænsning via Pnummeret (BAB § 79, stk. 4)
Antal sager, hvor der er sket anden afgrænsning
0
Antal sager heraf, hvor der ikke foreligger skriftlig tilkendegivelse fra
arbejdsgiver og medarbejderrepræsentant om, at der er enighed om anden
afgrænsning
0
Gælder både offentlige og private virksomheder – Høring af de ansatte
2.20. I hvor mange sager er det dokumenteret, at repræsentanter for de ansatte er
blevet hørt om ansøgningen (LAB § 60 og BAB §§ 77, stk. 1 og § 78, stk. 1)
Privat virksomhed: Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt
4
Privat virksomhed: Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt
0
Offentlig virksomhed: Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt
1
Offentlig virksomhed: Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt
0
Gælder både offentlige og private virksomheder – Merbeskæftigelseskravet
2.21.
I hvor mange sager er der enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at
betingelserne om merbeskæftigelse er opfyldt? (BAB §§ 77, stk. 2 og § 78, stk.
2)
Privat virksomhed: Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt
4
Privat virksomhed: Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt
0
Offentlig virksomhed: Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt
1
Offentlig virksomhed: Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt
0
PwC
47
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
Gælder både offentlige og private virksomheder – Merbeskæftigelseskravet
2.22.
I hvor mange sager foreligger der forud for etableringen af løntilskuddet
skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant
om, at betingelserne er opfyldt? (BAB §§ 77, stk. 3 og § 78, stk. 3)
Privat virksomhed: Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt
5
Privat virksomhed: Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt
0
Offentlig virksomhed: Antal sager, hvor betingelsen er opfyldt
1
Offentlig virksomhed: Antal sager, hvor betingelsen ikke er opfyldt
0
Gælder både offentlige og private virksomheder – Merbeskæftigelseskravet
2.23.
-
Er der dokumentation for, at ansættelse med løntilskud udgør en
nettoudvidelse, eller er der dokumentation for, at stillingen er blevet ledig
som følge af én af de nedenstående grunde (BAB § 73 og § 74)
Frivillig afgang
Afgang på grund af alder
Frivillig reduktion af arbejdstiden
Afskedigelse på grund af forseelse
Antal sager, hvor dokumentationskravet er opfyldt
6
Antal sager, hvor dokumentationskravet ikke er opfyldt
0
Gælder både offentlige og private virksomheder – Merbeskæftigelseskravet
2.24.
-
Har kommunen indhentet andre oplysninger i sagerne end
blanketoplysningerne om, hvorvidt merbeskæftigelseskravet er opfyldt? (LAB
§ 61, stk. 1, BAB § 73, stk. 2 og § 76, stk. 2)
Oplysninger fra SKAT (private virksomheder)
Indhentet dokumentation fra virksomheden (offentlig virksomhed), indhentet budget,
andet.
Antal sager, hvor der er indhentet andre oplysninger
0
Antal sager, hvor der ikke er indhentet andre supplerende oplysninger end
blanketoplysningerne
6
Revisors eventuelle bemærkninger
PwC
48
Roskilde Kommune
Bilag 2 - 4 til revisionsberetning
3.
3.1.
Hjemtagning af refusion
Har kommunen hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for
hjemtagelse af korrekt refusion for løntilskud?
Ja, kommunen har hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for
hjemtagelse af korrekt refusion for løntilskud
X
Nej, kommunen har ikke hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange
for hjemtagelse af korrekt refusion for løntilskud
-
3.2.
Er løntilskud til personer, jf. LAB § 2, nr. 1, i tilbud efter kapitel 12 i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats, registreret på funktion 5.68.91, gruppering 102106 på dranst 1, og er løn til personer i løntilskud registreret på funktion
5.68.95, gruppering 001?
Ja
X
Nej
-
3.3.
Er refusion vedr. løntilskud til personer, jf. LAB § 2, nr. 1, i tilbud efter kapitel
12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreret på funktion 5.68.91,
gruppering 006 på dranst 2?
Ja
X
Nej
-
3.4.
Er løntilskud til personer, jf. LAB § 2, nr. 2-3, i tilbud efter kapitel 12 i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats registreret på funktion 5.68.75, gruppering 011
på dranst 1 og evt. tilbagebetaling på 063, og er løn til personer i løntilskud
registreret på funktion 5.68.98, gruppering 009?
Ja
X
Nej
-
3.5.
Er refusion vedr. løntilskud til personer, jf. § 2, nr. 2-3 i tilbud efter kapitel 12
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreret på funktion 5.68.75,
gruppering 002 på dranst 2?
Ja
X
Nej
-
Revisors eventuelle anbefalinger / bemærkninger
PwC
49