Markedsfokus på Østrig

Comments

Transcription

Markedsfokus på Østrig
Økonomiske tendenser
Markedsfokus på Østrig
December 2015
DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på
di.dk > policy og analyser > markedsfokus
Markedsfokus på Østrig bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.
Tabel 1: Østrigske nøgletal
Østrig
Danmark
8,5
5,6
50
55
452
346
BNP pr. indbygger (US$)
53.100
61.500
BNP pr. indbygger (købekraftskorrigeret, US$)
Opstart af virksomhed - rangering i Doing Business1
46.420
101
44.343
25
Handel over grænsen - rangering i Doing Business1
19
7
3,2
-
39,7
47,3
22,1
19,1
-1,5
86,8
-0,8
42,6
51,1
0,8
0,8
0,4
0,7
5,2
5,7
6,2
17,6
34,7
Markedsforhold
Befolkning, mio.
Forsørgerbyrden
2
BNP (mia. US$)
Udenlandske investeringer og handel
Danske investeringer (beholdn.3 i mia.kr.)
Udenlandske investeringer (beholdn. i pct. af BNP)
Investeringskvote, investeringer i pct. af BNP.
4
4
Økonomiske forhold
Offentligt budgetoverskud (% af BNP)
Offentlig bruttogæld, pct. af BNP1
Offentlig nettogæld, pct. af BNP1
Inflation (%, forbrugerpriser).
5
Betalingsbalancen (% af BNP)
Ledighed (% af arbejdsstyrken).
6
7
Andel af arbejdstyrken med videregående uddannelse , pct.
1: 2014, 2: Forsørgerbyrden er summen af de 0-14 årige og de over 65 årige delt med antallet af 15-64
årige, 2014-tal 3: Beholdning er den samlede værdi af danske direkte investeringer ultimo 2014, 4: 2014-tal,
5: Sidste observation oktober 2015, 6: Sidste observation september 2015, 7: 2006-tal
Økonomiske tendenser
Tabel 2: Økonomiske udsigter for Østrig
2011
BNP
Industriproduktion
Inflation
Betalingsbalance
(Realvækst)
(Realvækst)
(Procent)
(Mia. USD)
3,1
6,1
3,3
7,0
2012
2013
2014
0,3
0,7
2,0
8,4
0,4
-0,1
1,7
8,6
Historiske tal
0,9
1,2
2,4
6,1
2015
Konsensusskøn
0,8
1,5
1,7
2,6
1,0
1,6
6,9
6,3
Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Østrig
Løbende prognoser for real BNP-vækst for 2015-2016
Pct.
2.0
Pct.
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
0.5
0.5
0.0
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Tidspunkt for vækstskøn
2014
2015
BNP-vækst i 2014
BNP-vækst i 2015
BNP-vækst i 2016
Anm: 2015-observationen for BNP-væksten i 2014, er den realiserede årsvækst.
Sidste obs. nov. 2015
2016
0.0
Økonomiske tendenser
Figur 2: Eksport og import i Østrig
Sæsonkorrigeret mængdeindeks
2000 = 100
180
2000 = 100
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Import
80
Eksport
Kilde: Macrobond, sidste obs. 3.kvt. 2015
Figur 3: Forbrug og investeringer i Østrig
Sæsonkorrigeret mængdeindeks
2000 = 100
125
2000 = 100
125
120
120
115
115
110
110
105
105
100
100
95
95
90
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Offentligt forbrug
Privat forbrug
Kilde: Macrobond, sidste obs. 3.kvt. 2015
Investeringer
90
Økonomiske tendenser
Figur 4: Industriproduktionen i Østrig
Sæsonkorrigeret
2005=100
130
2005=100
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
70
Kilde: Macrobond, sidste obs. sep. 2015
Figur 5: Ledigheden i Østrig
Sæsonkorrigeret
Pct.
10
Pct.
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
04
05
06
07
08
Kilde: Macrobond, sidste obs. okt. 2015
09
10
11
12
13
14
15
5
Økonomiske tendenser
Figur 6: Forbruger- og erhvervstillid i Østrig
Sæsonkorrigeret indikator
Balance
20
Balance
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
-40
-40
-50
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Erhvervstillid
-50
Forbrugertillid
Kilde: Macrobond, sidste obs. nov. 2015
Figur 7: Udviklingen i eurokursen
DKK pr. 100 euro
747
U.S. Dollars pr. 100 euro
160
746
140
745
120
744
100
743
742
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
DKK pr. 100 euro
U.S. Dollars pr. 100 euro
Kilde: Danmarks Nationalbank, sidste obs. nov. 2015
80
Økonomiske tendenser
Figur 8: Vareeksport til Østrig
Sum over seneste 12 måneder
Indeks, 2000=100
170
Indeks, 2000=100
170
160
160
150
150
140
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90
01
02
03
04
EU (15)
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
90
Danmark
Note: Indeks baseret på eksportværdier i Euro.
Kilde: DI, Eurostat (Comext), sidste obs. aug. 2015
Figur 9: Dansk eksport og import til Østrig
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
6.5
Mia. kr.
6.5
6.0
6.0
5.5
5.5
5.0
5.0
4.5
4.5
4.0
4.0
3.5
3.5
3.0
05
06
Eksport
07
08
09
10
Import
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. sep. 2015
11
12
13
14
15
3.0
Økonomiske tendenser
Tabel 3: Dansk vareeksport til Østrig
Vareeksporten fordelt på brancher, mio. kr.
Seneste
Eksportbrancher
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Råstofudvinding
Fremstillingsindustri
- Nærings- og nydelsesindustri
- Tekstil, beklædning og læderindustri
- Træ-, papir- og grafisk industri
- Mineralolie-, kemisk- gummi- og plastindustri
-- heraf: Medicinalindustri
- Sten-, ler- og glasindustri
- Metalvareindustri
- Maskinindustri
- Elektronikindustri
- Transportmiddelindustri
- Møbelindustri og anden industri
Øvrige brancher samt ikke branchefordelt eksport
Samlet vareeksport
2012
141
1
3.658
414
573
90
608
195
72
187
647
563
225
278
249
4.048
2013
159
1
3.536
467
619
43
435
77
48
235
708
545
168
267
321
4.016
2014
150
0
3.674
453
657
62
475
107
42
217
774
535
197
263
285
4.109
12 mdr.
169
1
4.517
517
876
80
554
125
59
241
911
686
276
316
386
5.072
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden december 2014 - november 2015.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
Tabel 4: Top 10 over danske eksportvarer til Østrig
Vareeksport fordelt på produkter, mio. kr.
Nr. Eksportvarer
2014
1 Enzymer og tilberedte enzymer, i.a.n. (undtagen osteløbe og koncentrater deraf samt lipoproteinlipase
100 og aspergillus alka
2 Ventiler til oliehydrauliske transmissioner
65
3 Vinddrevne elektriske generatorer
59
4 Konstruktioner og dele til konstruktioner af jern og stål, ian (ekskl. broer og brosektioner, tårne??, 55
gittermaster, døre, vindu
5 Høreapparater (undtagen dele og tilbehør)
55
6 T-shirts og undertrøjer, af trikotage af bomuld
47
7 Tandhjulsudvekslinger (undtagen med cylindriske, koniske eller cylinderkoniske tandhjul samt snekkegear
42
og gearkasser
8 Reagensmidler på underlag, til diagnostisk brug eller til laboratoriebrug, sammensatte reagensmidler
37 til diagnostisk brug e
9 Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner
35
10 Sweatere, pullovere, cardigans, veste og lignende varer, af trikotage af kemofibre, til kvinder eller piger
33 (undtagen pully-shir
Ti største i alt
528
Samlet vareeksport
4.109
Anm.: Diskretionerede varegrupper indgår ikke i oversigten
Økonomiske tendenser
Tabel 5: Dansk og europæisk vareeksport til Østrig
Vareeksport fordelt på produkter
Danmark, mio. kr.
Seneste
2014
12 mdr.
654
870
429
518
416
469
297
351
279
324
274
326
272
375
246
268
239
303
227
258
187
220
179
261
166
201
124
185
85
94
32
39
3
6
4.109
5.069
Eksportvarer
Tekstil og beklædning
Mekaniske apparater
Animalske og vegetabilske produkter
Maskiner til industrielt brug mv.
Metalvarer mv.
Måle- og præcisionsinstrumenter
Farmaceutiske produkter
Elektriske motorer, generatorer mv.
Træ- og papirvarer samt møbler mv.
Kemiske produkter, ekskl. farmaceutiske
Tilberedte fødevarer
Transportmidler
Plast- og gummiprodukter
Kommunikations- og informationselektronik
Øvrige produkter
IT hardware
Mineralske produkter
Samlet vareeksport
EU-15, mia.kr.
Seneste
2014
12 mdr.
45,2
57,3
46,8
58,7
31,5
39,5
32,8
41,3
84,9
108,8
18,8
23,7
24,0
31,6
32,3
39,1
42,9
54,0
39,4
49,5
27,9
35,5
75,1
92,9
40,9
51,5
19,1
23,9
17,2
23,7
8,7
10,4
32,5
39,9
619,9
781,3
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden november 2014 - oktober 2015.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
Tabel 6: Dansk eksport til Østrig
Seneste
Mio. kr.
2012
2013
2014 12 måneder
Samlet varehandel (inkl. diskretioner)
4002
3980
4048
3998
Note: Seneste 12 måneder er summen af perioden okt. 2014 - sep. 2015. Mindre forskelle i afgrænsningen ifht. tabel 3, 4 og 5
Kilde: Danmarks Statistik
Markedsfokus er en del af DI's løbende overvågning af dansk og international økonomi, og den er baseret
på statistikkilder, som DI finder troværdig: Macrobond, Eurostat, Consensus Economics, IMF, WTO,
OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og FN. Gengivelse af materiale fra Markedsfokus skal ske
med DI anført som kilde.
DI • 1787 København V
Tlf. 3377 3377 • Fax 3377 3300 • [email protected] • www.di.dk