Referat af generalforsamling i Ahl Drænlaug afholdt 4. april 2015 kl

Comments

Transcription

Referat af generalforsamling i Ahl Drænlaug afholdt 4. april 2015 kl
Referat af generalforsamling i Ahl Drænlaug afholdt 4. april 2015 kl. 9.30 i
Århuskolonien på Ahl
Dagsorden:
1. Velkomst og valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning med efterfølgende debat om laugets fremtidige arbejde:
1. Medlemstal, kontakt til medlemmer, bestyrelsens konstituering
2. Vedligehold og dialogen med kommunen (Peter Egestad)
3. Status for område 2 (Jesper Heldgaard)
4. Status for område 3-5 (Peter Egestad)
5. Godkendelse af beretning
6. Debat – den fremtidige indsats
3. Regnskabsfremlæggelse og godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag – der er ikke indkommet forslag
5. Budget for det kommende år. Evt. fastsættelse af kontingent (Helle Sejersen / Jan Mølgaard)
6. Valg af medlemmer til laugets bestyrelse samt 2 suppleanter. Helle Sejersen, Jan Mølgaard og Ole
Hvitved er på valg.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt
I mødet deltog ca. 75.
På vegne af Århuskolonien bød Henning Lindberg velkommen til forsamlingen, som velvilligt havde lagt hus
til.
Ad 1
Jesper Heldgaard bød velkommen til den første ordinære generalforsamling. Til dirigent valgtes Mads
Lundberg og Jan Mølgaard som referent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet
Ad 2
1. Jan Mølgaard orienterede om medlemmer og bestyrelsen:
Der er indmeldte 117 medlemmer i 2014 og 6 i 2015 ud af 220 hustande.
Der er registreret 131 hustande med mindst 1 mailadresse.
Vi har fremlagt en adresseliste, hvor manglende email-mailadresser kan noteres.
For kontakt til medlemmer er oprettet en email-postkasse og en web:
[email protected]
www.ahl-draenlaug.dk
Vi opfordrer alle til at bede naboer i området om at sende deres email-adresse, så de kan få tilsendt
nyhedsbrev og gerne indmelde sig i drænlauget.
Bestyrelsen har valgt at have fælles formandskab:
Bestyrelsen består af Erik Sejersen, Ole Hvitved, Jesper Heldgaard, Peter Egestad, Helle Sejersen,
Jan Mølgaard og Henning Lindberg.
2. Peter Egestad orienterede om vedligeholdelse af dræn og dialog med kommunen
Kommunen ønsker ingen dialog og afklaring af vedligeholdelse så længe klagesager pågår.
Vedligeholdelse kører som sædvanlig i henhold til kendelsen a’ 1972. Vi har dog vanskeligt ved at
forstå den praksis kommunen anvender. Dvs. om der er et system i vedligeholdelsen. Derfor ser
bestyrelsen frem til at mødes med kommunen og få afdækket dette, så snart klagesagerne er
afsluttede.
Spørgsmål/kommentar:
Der fremkom flere eksempler med meget vand på grundene bl.a. Fasanstien 1 og Sneppestien 6 og
8. og hvad man skal gøre i sådanne tilfælde.
Man skal altid anmelde dette til kommunen og gerne med en cc til drænlauget. Vi har lagt en
vejledning til dette på hjemmesiden.
Vi har konstateret nogle konstruktionsfejl i drænet, som vi gerne vil drøfte med kommunen. Det er
ejernes ansvar at dræn ikke blokeres af trærødder.
I forhold til kendelsen er det ikke helt klart, hvilke dræn der er omfattet af kendelsen og som
kommunen vedligeholder, og hvad der er private dræn, som ejerne vedligeholder. Bestyrelsen
arbejder på at afklare dette.
3. Jesper Heldgaard orienterede om status i område 2
Der er ingen afgørelse og dermed ingen administrative klagemulighed ifht. kommunens
gennemførelse af drænarbejdet i område 2. Derfor indsendte Jesper på Laugets vegne en klage til
Miljø og Naturklagenævnet.
Denne blev afvist med begrundelsen: Tidsfrist overskredet og at vi ikke er klageberettiget.
Vi mente dog, nu da projektet i område 3-5 er afvist af Miljøklagenævnet, at der er en mulighed for
klage over kommunens behandling af projektet i område 2. Dette er dog igen afvist af NMKN.
Vi har nu henvendt os til Statsforvaltningens tilsyn for at få dem til at se på sagen. Et svar fra
Statsforvaltningen forventes i maj eller juni.
Der er fortsat et mål at få kompensation for de beløb, kommunen har opkrævet hos
sommerhusejerne i forbindelse med det store projekt i område 2 er lovlige. Vi ved, at der er folk i
område 2, der har advokater til at se på spørgsmålet, og at Silkeborglejren er parat til at gøre krav
om kompensation som en prøvesag og gerne vil høre fra andre, der vil gå med i en sådan en
prøvesag. Kontakt bestyrelsen for nærmere oplysninger.
Spørgsmål/kommentar:
Der var en kommentar fra en fremmødt (rådgiver), som spurgte til om de eksisterende
hovedledninger af beton er mufferør (tætte) eller langt ende mod ende (drænende).
Der er et problem med, hvem der tager sig af stikledninger, der går over flere grunde og over veje.
De nye kloakledninger kan både være en fordel (vand kan trænge ned) og ulempe(dræn kan være
gravet over) for dræningen.
Der var et forslag til bestyrelsen om at inddrage nogle medlemmer i arbejdet med rådgivning og
kortlægning af problemerne. Dette vil vi arbejde videre med.
4. Peter Egestad orienterede om status for område 3-5
Projektet er stoppet med afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet. Vi afventer nu at
taksationskommissionen tager stilling til om kommunen kan opkræve de rådgiverudgifter, som
allerede er opkrævet grundejerne. Svar herpå forventes inden en måned og medlemmerne vil blive
orienteret i et nyhedsbrev
5. Bestyrelsens mundtlige beretningen blev godkendt.
6. Fremtidig indsats.
Der blev skitseret nogle scenarier:
- Skal vi arbejde på en ny kendelse til erstatning af den nuværende 1972 kendelse?
- Skal vi fastholde 1972 kendelsen og fortsætte dialogen med kommunen om vedligeholdelse af
drænene?
- Skal vi selv overtage vedligeholdelse af drænene og selv stå for økonomien?
Generelforsamlingen gav udtryk for at vi fortsat skal arbejde for en effektiv vedligeholdelse af
drænene jvf. 1972 kendelsen,
Der var forslag om at vi lave nogle særlige arbejdsgrupper til at bistå bestyrelsen med rådgivning
omkring dræning og andre praktiske opgaver.
Bestyrelsen takker for interessen og har noteret navne på frivillige, der evt. kan deltage i eventuelle
arbejdsgrupper.
Flere var indstillet på at hjælpe med en omdeling af opfordringer til indmeldelse i drænlauget.
Vi noterede følgende navne:
Karin Nyhus, Lærkestien 29
Niels Jørgen, Lærkestien 13
Lotte Nielsen, Brombærvej 1
Else Roland, Egernstien 20
Pernille Jørgen Harevej 10
Der var spørgsmål om vi skulle inddrage politikkerne og evt. pressen i vores ønsker om dialog og
fremdrift i afklaring af vedligeholdelsen.
Vi mener ikke tiden er til at inddrage pressen. Der har været møde med Borgmesteren og
Udvalgsformanden for Teknik og Miljø. Dette sidste vil vi fortsat arbejde med..
Ad 3
Peter/Helle fremlagde regnskabet som blev godkendt:
Hovedtal indsættes her:
Indtægter: indmeldelsesgebyrer, renter
kr. 5.858,92
Udgifter: hjemmeside
kr. 368,30
Årets resultat, indestående i bank
kr. 5.490,62
Ad 4
Der var ingen indkomne forslag
Ad 5
Der var forslag fra bestyrelsen om et kontingent på 100 kr/år.
Herved har vi kapital til rådighed, hvis der opstår behov for eksternt hjælp til rådgivning.
Af andre poster kan nævnes gebyr til drift af hjemmeside og administration af klagesager.
Det blev godkendt.
Ad 6
Valg til bestyrelse
På valg er Jan Mølgaard, Helle Sejersen og Ole Hvitved, som modtager genvalg
De blev valgt.
Suppleanter var ikke på valg og fortsætter: John Rosborg og Jesper Ørskov Nielsen.
Ad 7
Hans Hvitved blev valgt til revisor og Erik Lorentsen, Harevej 12 til revisorsuppleant.
Ad 8
Der var spørgsmål hvorvidt lauget kan bistå med orientering i forbindelse med salg af ejendomme. Lauget
bistår gerne med information, men kan i sagens natur ikke give eksakte tal på de fremtidige udgifter.
Herefter sluttede generalforsamlingen
f. referat Jan Mølgaard
4. april 2015

Similar documents