Markedsfokus på Filippinerne

Comments

Transcription

Markedsfokus på Filippinerne
Økonomiske tendenser
Markedsfokus på Filippinerne
December 2015
DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på
di.dk > policy og analyser > markedsfokus
Markedsfokus på Filippinerne bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.
Tabel 1: Filippinske nøgletal
Filippinerne
Danmark
Markedsforhold
Befolkning, mio.
Andel af befolkning under 15 år, pct.2
99,4
5,6
35
18
BNP, mia. US$
285
346
2.850
6.950
61.500
44.300
160
25
116
7
12,4
47,3
200
-
20,5
29,1
18,3
53,7
32,0
1979
48,5
1950
65,2
62,5
37,2
42,6
N/A
0,8
28,0
31,6
BNP pr. indbygger, US$
BNP pr. indbygger, købekraftskorr. løbende internationale $
Opstart af virksomhed - rangering i Doing Business1
Handel over grænsen - rangering i Doing Business
1
Udenlandske investeringer og handel
Udenlandske investeringer, beholdn. i pct. af BNP3
4
Danske investeringer, beholdn. i mio.kr.
Investeringskvote, investeringer i pct. af BNP
Eksportkvote, eksport i pct, af BNP3
3
Importkvote, import i pct. af BNP3
WTO medlemskab
Økonomiske balancer og udvikling
Erhvervsfrekvens i pct.3
1
Offentlig bruttogæld, pct. af BNP
Offentlig nettogæld, pct. af BNP1
Andel af arbejdsstyrken med videregående uddannelse, pct.
Landbrugets andel af BNP, pct.
Internet, per 1.000 indbyggere3
3
5
11,2
1,4
370
950
Note 1: 2014, Note 2: 2009-tal, 3: 2013-tal, 4: Beholdning er den samlede værdi af danske direkte investeringer ultimo
2014, 5: 2008-tal, Kilde: UNCTAD, Verdensbanken, IMF
Økonomiske tendenser
Tabel 2: Økonomiske udsigter for Filippinerne
2011
BNP
Inflation
Betalingsbalance
(Realvækst)
(Procent)
(Mia. USD)
3,7
4,6
5,6
2012
2013
2014
7,1
3,0
11,4
6,1
4,1
10,9
Historiske tal
6,7
3,2
6,9
2015
Konsensusskøn
6,1
6,1
3,2
3,5
11,9
11,7
Note: Konsensusskøn er gennemsnittet af 9 aktuelle prognoser for filippinsk økonomi
Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Phillipinerne
Løbende prognoser for real BNP-vækst for 2015-2016
Pct.
6.6
Pct.
6.6
6.4
6.4
6.2
6.2
6.0
6.0
5.8
5.8
5.6
5.6
5.4
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Tidspunkt for vækstskøn
2014
2015
BNP-vækst i 2014
BNP-vækst i 2015
BNP-vækst i 2016
Anm: 2015-observationen for BNP-væksten i 2014, er den realiserede årsvækst.
Sidste obs. nov. 2015
2016
5.4
Økonomiske tendenser
Figur 2: Udviklingen i den filippinske valutakurs
DKK pr. 100 peso
16
U.S. Dollars pr. 100 peso
2.50
2.40
15
2.30
14
2.20
13
2.10
12
2.00
11
10
1.90
06
07
08
09
DKK pr. 100 peso
10
11
12
13
14
15
1.80
U.S. Dollars pr. 100 peso
Kilde: Macrobond, sidste obs. nov. 2015
Figur 3: Vareeksport til Filippinerne
Sum over seneste 12 måneder
Indeks, 2000=100
350
Indeks, 2000=100
350
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
EU (15)
Danmark
Note: Indeks baseret på eksportværdier i Euro.
Kilde: DI, Eurostat (Comext), sidste obs. aug. 2015
50
Økonomiske tendenser
Figur 4: Dansk eksport og import til Philippinerne
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
2.5
Mia. kr.
2.5
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
0.5
0.5
0.0
05
06
Eksport
07
08
09
10
11
12
13
14
15
0.0
Import
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. sep. 2015
Tabel 3. Dansk vareeksport til Filippinerne
Vareeksporten fordelt på brancher, mio. kr.
Eksportbrancher
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Råstofudvinding
Fremstillingsindustri
- Nærings- og nydelsesindustri
- Tekstil, beklædning og læderindustri
- Træ-, papir- og grafisk industri
- Mineralolie-, kemisk- gummi- og plastindustri
-- Medicinalindustri
- Sten-, ler- og glasindustri
- Metalvareindustri
- Maskinindustri
- Elektronikindustri
- Transportmiddelindustri
- Møbelindustri og anden industri
Øvrige brancher samt ikke branchefordelt eksport
Samlet vareeksport
2012
0,4
0,0
468,2
156,4
2,1
4,5
100,0
53,8
6,2
18,9
73,4
57,7
4,8
44,3
80,5
549,0
2013
0,3
0,0
531,1
156,0
2,8
3,6
120,3
64,9
3,8
28,7
108,6
54,1
9,0
44,2
84,2
615,6
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden december 2014 - november 2015.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
2014
3,8
0,1
1108,5
194,2
10,7
5,6
149,7
71,4
4,3
28,8
497,0
118,3
34,5
65,5
111,0
1223,4
Seneste
12 mdr.
6,4
0,1
878,2
244,8
10,5
6,9
191,6
108,1
4,7
38,6
187,9
76,5
24,7
92,1
149,0
1033,6
Økonomiske tendenser
Tabel 4. Top 10 over danske eksportvarer til Fillippinerne
Vareeksport fordelt på produkter, mio. kr.
Nr. Eksportvarer
2014
1 Vinddrevne elektriske generatorer
342,7
2 Statiske vekselrettere med effekt > 7,5 kVA (undtagen af den art der anvendes sammen med
51,0
telekommunikat
3 Lægemidler, bestående af blandede eller ublandede produkter, til terapeutisk eller profylaktisk
44,6
brug, i doseret
4 Spiseligte slagtebiprodukter af tamsvin, frosset (undtagen lever)
35,0
5 Flager, granulater og pellets, af kartofler
29,1
6 Dele til stel og indfatninger til briller, beskyttelsesbriller og lignende, i.a.n.
27,9
7 Fragtskibe samt skibe til kombineret passager- og godstransport, søgående (undtagen køle-27,4
og fryseskibe, ta
8 Maskiner, som fungerer ved hjælp af trådelektroder "trådgnistningsmaskiner", numerisk styrede
17,6
9 Katalysatorer på bærestof, med nikkel eller nikkelforbindelser som aktivt stof, i.a.n.
16,6
10 Peptoner og derivater deraf; andre proteinstoffer og derivater deraf, i.a.n.; hudpulver, også behandlet
15,2
med chro
Ti største i alt
607,0
Samlet vareeksport
1.223,4
Anm.: Diskretionerede varegrupper indgår ikke i oversigten
Tabel 5. Dansk og europæisk vareeksport til Filippinerne
Vareeksport fordelt på produkter
Eksportvarer
Elektriske motorer, generatorer mv.
Animalske og vegetabilske produkter
Farmaceutiske produkter
Kemiske produkter, ekskl. farmaceutiske
Mekaniske apparater
Maskiner til industrielt brug mv.
Måle- og præcisionsinstrumenter
Tilberedte fødevarer
Transportmidler
Metalvarer mv.
Træ- og papirvarer samt møbler mv.
Tekstil og beklædning
Øvrige produkter
IT hardware
Plast- og gummiprodukter
Kommunikations- og informationselektronik
Mineralske produkter
Samlet vareeksport
Danmark, mio. kr.
Seneste
2014
12 mdr.
428,9
41,8
186,1
243,0
121,7
168,2
93,0
109,7
84,7
91,8
71,1
96,5
70,5
89,1
52,0
62,3
34,5
25,4
29,0
40,4
21,9
28,1
9,8
10,5
6,3
6,1
6,3
7,1
4,5
7,9
2,8
5,3
0,3
0,3
1.223,4
1.033,6
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden december 2014 - november 2015.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
EU-15, mia.kr.
Seneste
2014
12 mdr.
2,0
2,1
3,5
4,6
2,5
3,4
2,5
3,2
2,7
3,8
2,5
3,7
1,7
2,3
3,0
3,8
15,3
15,2
1,6
2,3
1,7
2,3
0,9
1,2
0,9
1,2
0,2
0,3
1,2
1,7
5,7
8,0
0,1
0,1
48,1
59,0
Økonomiske tendenser
Tabel 6: Dansk eksport til Filippinerne
Seneste
Mio. kr.
Samlet varehandel (inkl. diskretioner)
2012
2013
574
625
2014 12 måneder
1.238
844
Note: Seneste 12 måneder er summen af perioden okt. 2014 - sep. 2015. Mindre forskelle i afgrænsningen ifht. tabel 3, 4 og 5
Kilde: Danmarks Statistik
Markedsfokus er en del af DI's løbende overvågning af dansk og international økonomi, og den er baseret
på statistikkilder, som DI finder troværdig: Macrobond, Eurostat, Consensus Economics, IMF, WTO,
OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og FN. Gengivelse af materiale fra Markedsfokus skal ske
med DI anført som kilde.
DI • 1787 København V
Tlf. 3377 3377 • Fax 3377 3300 • [email protected] • www.di.dk

Similar documents