Markedsfokus på Portugal

Comments

Transcription

Markedsfokus på Portugal
Økonomiske tendenser
Markedsfokus på Portugal
December 2015
DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på
di.dk > policy og analyser > markedsfokus
Markedsfokus på Portugal bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.
Tabel 1: Portugisiske nøgletal
Portugal
Danmark
10,4
5,6
54
55
233
346
BNP pr. indbygger (US$)
22.400
61.500
BNP pr. indbygger (købekraftskorrigeret, US$)
Opstart af virksomhed - rangering i Doing Business1
26.975
10
44.343
25
Handel over grænsen - rangering i Doing Business1
29
7
5,7
-
55,2
47,3
14,6
19,1
-4,9
130,2
-0,8
42,6
120,1
0,8
0,7
0,4
-2,0
5,2
12,2
6,2
13,5
34,7
Markedsforhold
Befolkning, mio.
Forsørgerbyrden
2
BNP (mia. US$)
Udenlandske investeringer og handel
Danske investeringer (beholdn.3 i mia.kr.)
Udenlandske investeringer (beholdn. i pct. af BNP)
Investeringskvote, investeringer i pct. af BNP.
4
4
Økonomiske forhold
Offentligt budgetoverskud (% af BNP)
Offentlig bruttogæld, pct. af BNP1
Offentlig nettogæld, pct. af BNP1
Inflation (%, forbrugerpriser).
5
Betalingsbalancen (% af BNP)
Ledighed (% af arbejdsstyrken).
6
7
Andel af arbejdstyrken med videregående uddannelse , pct.
1: 2014, 2: Forsørgerbyrden er summen af de 0-14 årige og de over 65 årige delt med antallet af 15-64
årige, 2014-tal 3: Beholdning er den samlede værdi af danske direkte investeringer ultimo 2014, 4: 2014-tal,
5: Sidste observation oktober 2015, 6: Sidste observation september 2015, 7: 2006-tal
Økonomiske tendenser
Tabel 2: Økonomiske udsigter for Portugal
2011
BNP
Industriproduktion
Inflation
Betalingsbalance
(Realvækst)
(Realvækst)
(Procent)
(Mia. USD)
-1,8
-1,3
3,7
-15,0
2012
Historiske tal
-3,2
-5,0
2,8
-4,3
2013
2014
-1,4
0,8
0,3
1,2
0,9
1,6
-0,3
1,3
2015
Konsensusskøn
1,6
1,6
2,3
2,2
0,5
1,0
1,0
1,2
Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Portugal
Løbende prognoser for real BNP-vækst for 2015-2016
Pct.
1.8
Pct.
1.8
1.6
1.6
1.4
1.4
1.2
1.2
1.0
1.0
0.8
0.8
0.6
0.6
0.4
0.4
0.2
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Tidspunkt for vækstskøn
2014
2015
BNP-vækst i 2014
BNP-vækst i 2015
BNP-vækst i 2016
Anm: 2015-observationen for BNP-væksten i 2014, er den realiserede årsvækst.
Sidste obs. nov. 2015
2016
0.2
Økonomiske tendenser
Figur 2: Eksport og import i Portugal
Sæsonkorrigeret mængdeindeks
2000 = 100
180
2000 = 100
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Import
80
Eksport
Kilde: Macrobond, sidste obs. 3.kvt. 2015
Figur 3: Forbrug og investeringer i Portugal
Sæsonkorrigeret mængdeindeks
2000 = 100
120
2000 = 100
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Offentligt forbrug
Privat forbrug
Kilde: Macrobond, sidste obs. 3.kvt. 2015
Investeringer
50
Økonomiske tendenser
Figur 4: Industriproduktionen i Portugal
Sæsonkorrigeret
2005=100
110
2005=100
110
105
105
100
100
95
95
90
90
85
85
80
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
80
Kilde: Macrobond, sidste obs. okt. 2015
Figur 5: Ledigheden i Portugal
Sæsonkorrigeret
Pct.
6.5
Pct.
6.5
6.0
6.0
5.5
5.5
5.0
5.0
4.5
4.5
4.0
4.0
3.5
3.5
3.0
04
05
06
07
08
Kilde: Macrobond, sidste obs. okt. 2015
09
10
11
12
13
14
15
3.0
Økonomiske tendenser
Figur 6: Forbruger- og erhvervstillid i Portugal
Sæsonkorrigeret indikator
Balance
10
Balance
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
-40
-40
-50
-50
-60
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Erhvervstillid
-60
Forbrugertillid
Kilde: Macrobond, sidste obs. nov. 2015
Figur 7: Udviklingen i eurokursen
DKK pr. 100 euro
747
U.S. Dollars pr. 100 euro
160
746
140
745
120
744
100
743
742
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
DKK pr. 100 euro
U.S. Dollars pr. 100 euro
Kilde: Danmarks Nationalbank, sidste obs. nov. 2015
80
Økonomiske tendenser
Figur 8: Vareeksport til Portugal
Sum over seneste 12 måneder
Indeks, 2000=100
350
Indeks, 2000=100
350
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50
01
02
03
04
EU (15)
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
50
Danmark
Note: Indeks baseret på eksportværdier i Euro.
Kilde: DI, Eurostat (Comext), sidste obs. aug. 2015
Figur 9: Dansk eksport og import til Portugal
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
10
Mia. kr.
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
05
06
Eksport
07
08
09
10
Import
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. sep. 2015
11
12
13
14
15
0
Økonomiske tendenser
Tabel 3: Dansk vareeksport til Portugal
Vareeksporten fordelt på brancher, mio. kr.
Seneste
Eksportbrancher
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Råstofudvinding
Fremstillingsindustri
- Nærings- og nydelsesindustri
- Tekstil, beklædning og læderindustri
- Træ-, papir- og grafisk industri
- Mineralolie-, kemisk- gummi- og plastindustri
-- heraf: Medicinalindustri
- Sten-, ler- og glasindustri
- Metalvareindustri
- Maskinindustri
- Elektronikindustri
- Transportmiddelindustri
- Møbelindustri og anden industri
Øvrige brancher samt ikke branchefordelt eksport
Samlet vareeksport
2012
65
0
1.522
545
54
20
228
157
15
63
260
203
42
92
267
1.854
2013
104
0
1.719
693
57
18
375
150
14
59
142
245
41
74
191
2.014
2014
91
0
1.785
578
60
24
537
82
14
82
153
212
45
80
328
2.205
12 mdr.
123
0
1.848
704
100
35
335
115
16
89
186
237
55
92
328
2.299
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden december 2014 - november 2015.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
Tabel 4: Top 10 over danske eksportvarer til Portugal
Vareeksport fordelt på produkter, mio. kr.
Nr. Eksportvarer
2014
1 Brændselsolier fra bituminøse mineraler, med indhold af svovl på> 1 vægt% (undtagen til kemisk 372
omdannelse, og som ind
2 Torsk "Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus", tørret, saltet, ikke røget clipfish (undtagen
73
filet og slagteaffal
3 Tarme, blærer og maver, hele eller stykker deraf, af andre dyr end fisk, ferske, kølede, frosne, saltede,
72 i saltlage, tørrede e
4 Affald og skrot, af jern og stål, fragmenteret "Shredderskrot" (undtagen affald og skrot af primærelementer,
72
primærbatterie
5 Torsk "Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus", saltet eller i saltlage kun (undtagen filet
72 og slagteaffald)
6 Affald og skrot, af jern og stål, ikke fragmenteret, ikke i pakker (undtagen affald og skrot af primærelementer,
59
primærbatte
7 Lægemidler bestående af blandede eller ublandede produkter, til terapeutisk eller profylaktisk brug,57sat i doseret "inkl. De
8 Næringsmidler, tilberedte, i.a.n., med indhold af mælkefedt på >= 1,5 vægtprocent, af saccharose54
eller isoglucose på >=
9 Stillehavslaks, atlanterhavslaks og donaulaks, fersk/kølet
49
10 Kød af hornkvæg, udbenet, fersk eller kølet
42
Ti største i alt
922
Samlet vareeksport
2.205
Anm.: Diskretionerede varegrupper indgår ikke i oversigten
Økonomiske tendenser
Tabel 5: Dansk og europæisk vareeksport til Portugal
Vareeksport fordelt på produkter
Danmark, mio. kr.
Seneste
2014
12 mdr.
491
620
406
127
242
182
193
276
184
216
94
104
81
99
79
89
73
90
63
106
62
94
49
66
47
42
39
50
37
45
36
54
29
35
2.205
2.297
Eksportvarer
Animalske og vegetabilske produkter
Mineralske produkter
Metalvarer mv.
Farmaceutiske produkter
Tilberedte fødevarer
Elektriske motorer, generatorer mv.
Maskiner til industrielt brug mv.
Måle- og præcisionsinstrumenter
Mekaniske apparater
Tekstil og beklædning
Kemiske produkter, ekskl. farmaceutiske
Træ- og papirvarer samt møbler mv.
IT hardware
Kommunikations- og informationselektronik
Transportmidler
Plast- og gummiprodukter
Øvrige produkter
Samlet vareeksport
EU-15, mia.kr.
Seneste
2014
12 mdr.
32,6
41,8
13,9
15,3
34,1
43,1
13,1
18,0
17,4
22,8
12,5
15,3
13,5
16,8
8,1
10,8
12,6
16,2
28,2
35,7
24,8
31,6
15,6
19,7
4,9
5,9
9,9
12,4
34,9
46,6
21,8
28,0
5,8
8,0
303,6
387,9
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden november 2014 - oktober 2015.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
Tabel 6: Dansk eksport til Portugal
Seneste
Mio. kr.
2012
2013
2014 12 måneder
Samlet varehandel (inkl. diskretioner)
1695
1829
2008
1678
Note: Seneste 12 måneder er summen af perioden okt. 2014 - sep. 2015. Mindre forskelle i afgrænsningen ifht. tabel 3, 4 og 5
Kilde: Danmarks Statistik
Markedsfokus er en del af DI's løbende overvågning af dansk og international økonomi, og den er baseret
på statistikkilder, som DI finder troværdig: Macrobond, Eurostat, Consensus Economics, IMF, WTO,
OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og FN. Gengivelse af materiale fra Markedsfokus skal ske
med DI anført som kilde.
DI • 1787 København V
Tlf. 3377 3377 • Fax 3377 3300 • [email protected] • www.di.dk

Similar documents