BARNKORT / ELEVKORT Datum: Härmed tillåter jag att mitt barn får

Comments

Transcription

BARNKORT / ELEVKORT Datum: Härmed tillåter jag att mitt barn får
BARNKORT / ELEVKORT
Datum:
Barnets namn
Personnummer
Vårdnadshavare/ familjehem
Vårdnadshavare 1
Vårdnadshavare 2
E-post
E-post
Tfn hem
Tfn arbete
Tfn hem
Tfn arbete
Mobil
Mobil
Utdelningsadress
Utdelningsadress
Postnummer
Postadress
Postnummer
Postadress
Jag har enskild vårdnad
Andra personer som kan kontaktas om vårdnadshavare inte kan nås
Namn
Telefon
Övriga upplysningar
Synnedsättning
Allergi
Hörselnedsättning Sjukdom/handikapp som personalen bör ha
kännedom om:_______________________
Annat hemspråk än
Följer/har följt BVC:s
svenska:___________ vaccinationsprogram
Övrigt:
Härmed tillåter jag att mitt barn får följa med i personalens bil, fastspänd enligt fastställda normer och under
förutsättning att fordonet har gällande trafikförsäkring:
Ja
Nej
Ort och datum
Namnteckning vårdnadshavare 1
Namnförtydligande
Namnteckning vårdnadshavare 2
Namnförtydligande
Vårdnadshavare 1 vill att följande personer, t ex ny
partner, får ta del av information om barnet.
Vårdnadshavare 2 vill att följande personer, t ex ny
partner, får ta del av information om barnet.
Vårdnadshavare 2 godkänner att ovanstående personer
får informationen.
Vårdnadshavare 1 godkänner att ovanstående personer
får informationen.
__________________________________
__________________________________
Namnteckning vårdnadshavare 2
Namnteckning vårdnadshavare 1
Fortsätt till baksidan
Medgivande till bildpublicering
Barnet/elevens namn
Grupp/Klass
Jag tillåter att bilder av mitt barn publiceras i följande sammanhang:
På förskolans/skolans hemsida

I broschyrer som används för att informera om verksamheten

I elevarbeten/dokumentationer som kommer att finnas i barns pärmar

I samband med utställningar på förskolan, fritidshem, skola, bibliotek mm

I samband med nyhetsinslag i TV, tidningar och liknande

Jag tillåter inte att bilder med mitt barn publiceras vid något tillfälle.

Ort
Datum
Vårdnadshavares 1 underskrift:
Vårdnadshavares 2 underskrift:

Similar documents