Protokoll Alpina rådet 150624 Ulf Lidberg Lasse Kjällberg Johan

Comments

Transcription

Protokoll Alpina rådet 150624 Ulf Lidberg Lasse Kjällberg Johan
Protokoll Alpina rådet 150624
Ulf Lidberg
Lars Melin
Ulf Olofsson
Inger Nordqvist
Janne Klein (ej närvarande)
Lasse Kjällberg
Tom Pietilä
Ville Bylin
Anders Sundqvist
Karin Sundberg
Johan Hyllienmark
Åke Moänge
1. Föregående protokoll
Protokollet godkändes
Beslut
1. Uttagna åkare till Internationella ungdomstävlingar får låna jackor Ski Team Sweden.
2. Arbetsgrupp tillsätts för analys av RIG/NIU
3. Nya anmälningsavgifter. Bifogas
4. Nordisk överenskommelse om anmälningsavgifter
5. Nordisk överenskommelse tävling U14 och U16
2. Lägesrapport
a. Lägesrapport SSF
De olika grenarna inom SSF står inför olika utmaningar. Alpint har en positiv utveckling vad gäller
ekonomi.
Viss omorganisation på Stab
.
b. Lägesrapport Landslagen
i. Verksamhet
Rekrytering av dam- resp. herrchef är klar. Planering av säsongen är i stort sett klar.
Rekrytering av övriga tränare kommer att slutföras under den närmaste tiden.
ii. FoU
Ingen rapport
iii. Ekonomi
Budget för landslag ökar för att möta kommande stora tävlingar, JVM/WC final/VM 2019
Marknadsråd bidrar med erfarenhet/kompetens/kontaktnät. 4 möten/år och däremellan spontana
kontakter
c. Lägesrapport Nationell verksamhet
i.
Ekonomi (budget/utfall)
Ingen ökning av nationell budget inför kommande år
ii. Skiduniversitetet
Östersund, Ny tränare. Arbete för en långsiktig lösning för Skidhögskolan i Östersund. 11 antagna
2015-2016
Tärnaby, Johan Öhagen ansvarig tränare. Jobbar mot flera universitet. 11 antagna 2015-2016
Umeå, Möten om kommande samarbete. Positivt från Umeå Universitet och Umeå Kommun.
Tidsplan för start HT 2017
iii. Skidgymnasier
Ny dimensionering med start HT 2015.
SSF/Alpint/RIG-skolor bör göra djupare analys inför ny dimensionering
AR vill tillsätta arbetsgrupp för att se över antal skidgymnasieskolor och verksamhet
iv. Utbildning
Bifogas
v. Tävlingsplanering
Stomprogram 2015-2016
vi. Ungdomsverksamheten
Skolningsläger bokade. Skolningsverksamheten förändras inte till kommande säsong.
E-Mail
[email protected]
TELEFON
+46 (0)23 874 40
ADRESS
Riksskidstadion, SE-791 19 Falun
Org Nr
802003-0287
Bankgiro
720-7699
www.skidor.com
Ansvarig operativ, Lars Lifvendahl, Ansvarig administration Ulf Rockström
d. Lägesrapport arbetsgruppernas arbete
i. Barn & Ungdom
Ingen rapport
ii. Junior & Senior
Ingen rapport
iii. Regelgrupp
Ingen rapport
iv. Utbildningsgrupp
Se bilaga
3. AR´s aktivitetsplan
Ingen genomgång av aktivitetsplan gjordes
4. Föranmälda frågor
a.Status VM gruppen
VM gruppen. Alla medlemmar i gruppen är kontaktade. Ville B kallar till möte i mitten av augusti.
b. RIG-Järpen. Lägesrapport
Frågan har tagits upp av SSF styrelse och AR inväntar svar.
SSF Styrelse vill avsätta pengar för att utbilda inom Skidor vill på RIG/NIU
c. Alpin organisation 2015-2016
Önskemål, Kommunikatör, Digital plattform vi styr själva
Ny nationell chef 1/7 2015. Befintlig arbetsbeskrivning. Rekrytering ej klar.
d. AR 2015-2016
AR inväntar SSF styrelse besked hur val till AR/LR ska ske
e. Förslag till Nordisk överenskommelse FIS/Ungdomstävlingar och förslag upplägg Nordiska
Cupen
Nordisk överenskommelse, 30 platser på FIS tävlingar i FIN/NOR kan utnyttjas
Åkare inom FIS kvot betalar inte startavgiftsavgift eller liftkort. Åkare utöver FIS kvot betalar 20 Euro
i startavgift samt liftkort
U14 och U16 får tävla i NOR/FIN i nationella förutsatt att arrangören accepterar det. LVC/USM
undantaget i Sverige
Nordisk Cup, programmet redovisas vid senare tillfälle
f. Startavgifter
Startavgifter justeras 2015-2016
g. Förändringar i FIS regelverk för ungdomstävlingar
FIS flaggar för justeringar av tävlingsbegränsningar för 1:a-årsjuniorer samt ev. översyn av
åldersindelningar igen
h. Strategiarbete
Strategiarbetet har utgått från Visionen ”Bäst i världen, Alla på snö”
SSF Värdegrund, Tydlighet-Öppenhet-Respekt
Arbetet har mynnat i Nulägesanalys, Nyanalys med strategimålsättning
Medlemmar i AR får arbetet och ska lämna återkoppling vecka 27
Arbetet lämnas till Ville B för att länkas samman med strategi från Landslag och Marknad
Nästa möte
Ev. telefonmöte
Fysiskt möte
Avstämning strategisk arbete
Augusti
2

Similar documents