Informationsbrev från Vårdvalsenheten

Comments

Transcription

Informationsbrev från Vårdvalsenheten
Informationsbrev från
Vårdvalsenheten
2015-03-19
Korrigering i Krav- och kvalitetsbok 2015
Ett par mindre fel har upptäckts i Krav- och kvalitetsbok 2015, avseende målrelaterade
kvalitetsindikatorer som kan ge ersättning. Nedanstående text tydliggör hur dessa indikatorer
beräknas.
Kapitel 6.1.5 Målrelaterad ersättning för kvalitet
Äldre
Text i KoK-bok: Hembesök av samtliga besök – personer 75 år och äldre
Ska vara: Hembesök läkare av samtliga läkarbesök – personer 75 år och äldre.
Olämpliga läkemedel
Text i KoK-bok: Olämpliga läkemedel till personer 75 år och äldre (DDD/100 personer)
Ska vara: Olämpliga läkemedel till personer 75 år och äldre (DDD/person)
Kapitel 6.1.5 Målrelaterad ersättning för kvalitet - flytt av indikator
Psykisk ohälsa/Förebyggande hälsofrämjande vård + övriga indikatorer
AUDIT vid samtal om alkoholvanor, som idag ligger under rubrik ”Psykisk ohälsa” flyttas i
utbetalningsunderlaget till Förebyggande hälsofrämjande vård + övriga indikatorer.
Detta för att få överensstämmelse med Munin.
Planerat driftstopp för IT-tjänsten KLARA SVPL (Samordnad Vård- och
Omsorgsplanering)
Tisdagen den 31 mars mellan kl. 16:00 och 20:00 sker ett planerat driftstopp för IT-tjänsten
KLARA SVPL och då finns ingen åtkomst till tjänsten. Driftstoppet beror på en uppdatering.
Användare ska logga ur IT-tjänsten KLARA SVPL på tisdagen den 31 mars senast kl. 16:00
och kan logga in igen efter kl. 20:00.
Mer information om driftstoppet uppdateras på hemsidan:
www.vgregion.se/svpl under Aktuellt på förstasidan. I bifogat dokument Sammanställning av
innehåll i patch till KLARA SVPL finns information om vilken utveckling och förändring som
gjorts. Detta för en bättre användbarhet.
Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se/vgprimarvard
Förstå mig rätt – ett sätt att minska missförstånd
För att patienten ska kunna vara delaktig i sin behandling, ta ansvar för sin hälsa och fatta
beslut om sin vård är det viktigt att patienten får information, förstår den och kan tillgodogöra
sig den. Patientlagen betonar att ”den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra
sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen”.
Kunskapscentrum för Jämlik vård har tagit hjälp av den så kallade Teach back-metoden och
utarbetat ett samtalsstöd för att minska missförstånd i patientmötet, som vi har valt att kalla
Förstå mig rätt. Metoden hjälper personalen att försäkra sig om att patienten förstår den
information som ges kring hälsa och behandling.
Ladda ner informationsblad om metoden Förstå mig rätt
Forskningsreferenser
Vill du beställa foldrar? Skicka ett mejl till:
[email protected]
Kontaktperson för frågor:
Anke Samulowitz
[email protected]
Tel: 0709-62 53 57
Förenkla arbetet med sjukskrivningar genom ”Guide för tidig samverkan” och
differentierade läkarintyg
Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade i december 2014 att vårdcentralerna i Västra
Götalandsregionen ska införa rutiner i patientärenden som kräver intern samordning inom
vården och samverkan med andra aktörer såsom t.ex. Försäkringskassan och arbetsgivare. Ett
särskilt utvecklingsprojekt har bedrivits i samarbete med Försäkringskassan för att utveckla
arbetsrutiner för en enklare och effektivare sjukskrivningsprocess. Resultatet har lett till en
”Guide för tidig samverkan” där vårdcentralerna kan skapa rutiner i sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocessen med hjälp av ett datorbaserat verktyg. Preliminära resultat visar att
detta arbetssätt ger kortare sjukskrivningar.
Nu finns möjligheten för alla vårdcentraler att införa ”Guide för tidig samverkan” och
samtidigt arbeta med differentierade läkarintyg, båda delarna införs samtidigt. Guiden innebär
att vårdcentralen arbetar med är att utveckla och förbättra struktur, arbetssätt och rutiner
tillsammans med berörda parter. För de patienter som har behov, tas kontakt med arbetsgivare
och/eller Försäkringskassan för att boka avstämningsmöten från det att patienterna uppsöker
sjukvården. Rutinen innebär att vårdcentralen ska ha en Rehabkoordinator eller liknade
funktion.
Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se/vgprimarvard
Vårdcentralen får samtidigt möjlighet att använda differentierat intygsskrivande. Det innebär
att kraven på information i läkarintygen minskas vid okomplicerade sjukskrivningar under 2
månader i enlighet med det försäkringsmedicinska beslutstödet. Arbetssättet innebär ett bättre
omhändertagande av patienten och snabbare handläggning hos Försäkringskassan. Läkarnas
arbete med sjukskrivningar blir enklare.
För vidare information och intresseanmälan kontakta respektive processledare via länken:
Kontaktlista över lokala processledare i Västra Götalandsregionen
Kontaktpersoner för frågor:
Mats Swanberg
[email protected]
Malin Nymann
[email protected]
Inbjudan regionalt seminarium om nya nationella riktlinjer för vård vid astma
och KOL
Se bifogat dokument Inbjudan regionalt seminarium om nya nationella riktlinjer för vård vid
astma och KOL som vänder sig till alla som har intresse av eller arbetar med astma och KOL.
Ansök om sociala investeringsmedel för barn och unga
Västra Götalandsregionen har inrättat sociala investeringsmedel med inriktning på barns och
ungas framtida utveckling och hälsa tillsammans med kommunerna. Under 2015 är 30
miljoner kronor avsatta till hälsofrämjande och förebyggande investeringar som på sikt
förbättrar barns och ungas förmåga att klara sin skolgång.
Nu kan VGR:s egna verksamheter ansöka om sociala investeringsmedel för tidsbegränsade
satsningar. Nya metoder och arbetssätt ska prövas för barn och unga för att sedan
implementeras i ordinarie verksamhet.
Verksamheterna- exempelvis vårdcentraler, familjecentraler, mödra- och barnhälsovården,
ungdomsmottagningar, barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomsmedicin -ansöker
i samverkan med kommunala verksamheter.
Sista ansökningsdag är den 30 april, kontaktinformation på hemsidan:
www.vgregion.se/socialainvesteringar
Regionutvecklingsnämnden har i uppdrag att koordinera genomförandet av sociala
investeringsmedel i samverkan med folkhälsokommittén, hälso- och sjukvårdsnämnderna och
rättighetskommittén och fattar beslut om ansökningsmedel den 25 juni.
Kontaktperson för frågor:
Camilla Lundén
[email protected]
Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se/vgprimarvard

Similar documents