Patientlagen - Stockholms läns landsting

Comments

Transcription

Patientlagen - Stockholms läns landsting
Patientlagen
Ny lag som reglerar vad som gäller
ur patientens perspektiv
Börjar gälla 1 januari 2015
Eva Printz, Projektledare för införandet av patientlagen
i Stockholms läns landsting
2014-08-18
Kommunikation
Syftet är att stärka patientens ställning
och ge patienten bättre förutsättningar
till integritet, självbestämmande och
delaktighet i sitt möte med vården.
I en patientcentrerad vård är
patienten en partner i relationen med
vårdgivaren och tar en mer aktiv roll
i beslut kring den egna vården.
Detta ställer ökade krav på hälsooch sjukvårdspersonalen att bjuda in
patienten i diskussioner kring
utformningen och genomförandet av
vårdinsatser.
På patienten ställs samtidigt ökade
krav på kunskaper för att han eller
hon aktivt ska kunna delta i beslut
och utformning av vårdinsatsen.
Informationsplikten förtydligas och utökas
Informationsplikten förtydligas och utökas
Patienten ska få information om:
1.sitt hälsotillstånd,
2.de metoder som finns för undersökning vård och behandling,
3.de hjälpmedel som finns för personer med
funktionsnedsättning,
4.vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård,
5.det förväntade vård- och behandlingsförloppet,
6.väsentliga risker för komplikationer och biverkningar,
7.eftervård, och
8.metoder för att förebygga sjukdom eller skada.
Informationsplikten förtydligas och utökas
Patienten ska även få information om:
1.Möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt
samt vårdgivare och utförare av offentligt finansierad hälso- och
sjukvård,
2.möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast
vårdkontakt,
3.vårdgarantin, och
4.möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård
i ett annat EES-land eller i Schweiz.
Individuellt anpassad information, förtydligas
 Information ska anpassas till mottagarens
ålder, mognad, erfarenhet, språkliga
bakgrund och andra individuella
förutsättningar
 Vårdpersonal ska så långt som möjligt
försäkra sig om att mottagaren har förstått
innehåll och betydelse
 Information ska lämnas skriftligt om det
behövs eller efterfrågas
2014-08-18
Kommunikation
Barns behov
vägledande
Ny medicinsk bedömning
Krav på samtycke
förtydligas
En patient som omfattas
av ett landstings ansvar
för hälso- och sjukvård
får välja utförare av
offentligt finansierad
öppen vård i hela landet.
Möjlighet att lista
sig hos vårdgivare i
andra landsting
Möjlighet att välja
en fast läkarkontakt
i andra landsting
Berör alla delar i Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
Styrgrupp
Kommunikation
Eva Norrman
Olle Olofsson
Ann Eva Allgren Askensten
Seher Korkmaz
Eva Gezelius
Listning
Sara Pütsep
Tore Johansson
Kitty Kook Wennberg
Peter Ölund
Anna Nergårdh
Anders Nettelbladt
Projektägare
Ekonomisk hantering,
kostnadseffekter
Agneta Vistam
Styrgruppsordförande
Eva Printz
Projektledare
Förändring av fullmakt för
vårdgivare
Agneta Vistam
Avtalsfrågor
Peter Ölund
Systemfrågor
Christina Sollenberg
2014-08-18
Kommunikation
Info till Vårdgivare
•VGG uppdaterade texter
•Filmer om lagen och delaktighet i patientmötet
•Generell presentation av lagen
•Detaljerade presentation om info till patienter o
närstående med diskussionspunkter
•Faktablad på VGG
•Supporttelefon på VGG
•Info på möten med vårdgivare
•Artiklar i HSNnytt
2014-08-18
Kommunikation
Info till patienter o invånare
•1177 Vårdguiden nya och uppdaterade texter
•Knappval 1 på 1177 telefon
•Artikel i tidningen 1177 Vårdguiden
•Nationell kampanj i mars
•Informationsmaterial till patientorganisationer

Similar documents