Styrelsemöte LSF - Långestrands samfällighetsförening

Comments

Transcription

Styrelsemöte LSF - Långestrands samfällighetsförening
Långestrands
samfällighetsförening
PROTOKOLL FRÅN MÖTE
2015-08-01
Styrelsemöte LSF
Tidpunkt:
2015-08-01, kl 10.00
Lokal:
Johan Hjerkinn, Långestrandsvägen 20
Närvarande:
Johan Hjerkinn, Ordförande og referent
Svein Osa, styrelseledamot
Bjørn G. Moberg, styrelseledamot
Mona Jørgensen, styrelseledamot
Maria Kjølberg Evensen, styrelsesuppleant
Lennart Olausson, adjungerad
Förhindrad;
Ingen
1. KORT PRESENTASJONSRUNDE - NYE STYRET
Johan ønsket velkommen. Forslag til dagsorden og innkalling sendt per mail. Medlemmene i det nye styret ga en kort presentasjon av seg selv og sitt forhold til Långestrand.
Tatt til orientering.
2. STYRETS OPPGAVER I HENHOLD TIL STATUTTENE
Johan orienterte kort om styrets viktigste oppgaver og Lennart ga mer utfyllende informasjon om status og tilstand (se også agenda punkt 4). Styret skal i henhold til statuttene:
1) förvalta samfälligheterna och föreningens tillgångar,
2) föra redovisning över föreningens räkenskaper,
3) föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare
4) årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
5) om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika
verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
6) i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.
Sida 1 (3)
Långestrands samfällighetsförening
Protokoll
Våra olika verksamhetsgrenar är;
 Administration av föreningen
 Vattenanläggningen (Brunnen i Keviken, Pumpstationen på Snäckvägen samt
ledningssystemet)
 Brygganläggningen inkl vägen till bryggan
 Vägarna (Långestrandsvägen, Snäckvägen, Musselvägen) inkl diken och dagvattenanläggningar
 Administrera avgifter för sjöbodarna
 Administrera avgifter för BDT-anläggning i
Gjennomgangen av styrets ansvar og oppgaver i forhold til vedtekter og praktiske
gjøremål ble tatt til etterretning.
3. KONSTITUERING AV STYRET
Ordförande;
Sekreterare;
Ledamot;
Ledamot;
Suppleant;
Adjungerad styrelseledamot;
Johan Hjerkinn (2:86)
Svein Osa (2:190)
Mona Jørgensen (2:188)
Bjørn G. Moberg (2:189)
Maria Kjølberg Evensen (2:90)
Lennart Olausson (2:89)
4. VIKTIGE BESLUT FRA ÅRSMÖTET 2015 SAMT OPPFØLGING AV
STYRETS ANSVAR




Funksjonärer 2015/16 – spesielle ansvarsområder.
 Vattenanläggningen;
Bengt Rosengren (2:106)
 Brygganläggningen;
Rolf Gulestø (2:99)
 Hjemmeside/web;
Lennart Olausson (2:89)
 Redovisning;
BK Byrån
 Revisorer;
Rolf Gulestø og Birger Svenson
Risikoanalyse vann
 Tilgang til rent vann er en svært viktig oppgave. Det foretas to målinger
av vannkvaliteten per år. Selv om vannkvaliteten er bra og vi har god tilgang til vann, er det ønskelig å gjøre en utredning på hva som eventuelt
kan gjøres for å redusere risiko knyttet til tilgang til rent vann. Styret diskuterte saken. Bjørn tar ansvar for å følge opp saken i samarbeid med
Bengt Rosengren. Saken tas opp igjen på neste styremøte.
Bytte av yttre pontonbrygge
 Lennart orienterte om saken. Styret må bestille og inngå konkrakt innen
tilbudsfrist 15. august. Båter bør fjernes fra bryggen innen 15. oktober.
Det er ønskelig med en badetrapp på utsiden av både den nye og den
gamle bryggen i tilfelle noen faller i vannet. Styret bør bli informert om
vedlikeholdsplanen som er utarbeidet på neste styremøte. Lennart og
Johan følger opp saken.
Forvalting av veier
Sida
2 (3)
Långestrands samfällighetsförening
Protokoll

Styret skal forvalte Långestrand, Mussel- og Snäckveien, mens Öddö
samfallighetsforening forvalter Keviksveien. Det finnes grus tilgjengelig
for å fylle små hull i veien etter nedbør. For å sikre at vann renner vekk,
bør Styret vurdere hvorvidt det bør investeres i et nytt gruslag på toppen.
Det er ikke mulig å høvle veiene noe mer. Lennart har bedt om et tilbud. Venter på svar.

Føre foreningens regnskaper
o Lennart orienterer på hjemmesidene om frist for betaling 15.9.
o Resultat og balanseregning bestilles for gjennomgang på neste styremøte

Sverige skal være representert i Styret. Det henvises til egen beskrivelse i statuttene når det gjelder valg av styremedlemmer. Lennart oppdaterer nevnte beskrivelse. Johan vurderer om det er nødvendig å fremme saken på neste årsmøte.

Kommende dugnader: Det er ønskelig å lage en dugnadsliste og eventuelt bruke
hjemmesidene for å få innspill. Det ble kommentert at flere nye medlemmer bl.a.
ikke kjenner til praksis vedrørende rydding av stranden påskeaften. Sak og forslag til innspill tas opp igjen på neste styremøte. Ansvar ALLE.

Salg av sjøbod. Lennart og Johan avventer tilbud.

Ønskelig at Maria (suppleant) deltar i styremøte på lik linje med øvrige.
Eventuelt:
 Neste styremøte: Lørdag 19. september. Sted: Långestrandvägen 20 (hos Johan). Johan innkaller.
Sida
3 (3)
Långestrands samfällighetsförening
Protokoll