KS beslut - Uddevalla kommun

Comments

Transcription

KS beslut - Uddevalla kommun
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
2015-08-26
§ 255
Dnr KS 2015/00085
Samråd om förslag till Vindbruksplan 2015
Sammanfattning
Kommunen har tagit fram ett förslag till vindbruksplan som pekar ut tre områden som
möjliga för utbyggnad av vindkraft. Förslaget har varit på samråd 3 mars - 4 maj 2015.
Det inkom 61 svar från myndigheter, kommunala nämnder, organisationer, andra
kommuner samt individer och grupper av individer. Samtliga inkomna synpunkter har
samlats och kommenterats i en samrådsredogörelse som kommunstyrelsen har att ta
ställning till.
I kommunen finns idag 13 vindkraftverk som är uppförda och ytterligare 9 verk som har
bygglov eller tillstånd att uppföras. Om samtliga dessa verk uppförs har Uddevalla
uppfyllt sin andel av det nationella målet för utbyggnad av vindkraft. Det fattas dock 27 vindkraftverk i Uddevalla för att bidra till att uppnå det regionala målet för
vindkraftsutbyggnad.
Synpunkterna på de tre lokaliseringsalternativen kan översiktligt beskrivas:
Område 1 är, som Länsstyrelsen (Ls) bedömer i sitt samrådssvar, i konflikt med
riksintresset för friluftliv på Herrestadsfjället. Område 1 är även i konflikt med
säkerhetavstånd till Telecoms mast samt hinderfrihet för in- och utflygning vid Rörkärr
flygfält vid Bången. Närboende har uttryckt oro för negativ påverkan på boendemiljön.
Kultur och fritidnämnden har avstyrkt område 1 som lämplig.
Samhällbyggnadsnämnden har tillstyrkt området som lämplig för utbyggnad av
vindkraftverk.
Område 2 är i konflikt med Länsstyrelsens planer att bilda ett naturreservat av området
samt Kultur och fritidsnämndens planer för utveckling av området för stadsnära
friluftsliv. Länsstyrelsen är tillståndsgivare till vindkraftetableringar. Då Länsstyrelsen
avstyrker område 1 och 2 i samrådet kommer länsstyrelsen sannolikt heller inte att
lämna någon tillstånd för vindkraft i områdena. Kultur och fritidnämnden har avstyrkt
område 2 som lämplig. Samhällbyggnadsnämnden har tillstyrkt området som lämplig
för utbyggnad av vindkraftverk.
För område 3 har tre olika ställningstagande övervägts:
1. 5 verk enligt samrådsförslaget
2. 3 verk enligt försiktighetsprincipen i den fördjupade landskapsanalysen
3. Område 3 tas bort som utbyggnadområde.
Den sammanvägda bedömningen är att man inte bör föreslå vindkraftverk i område 3.
Anledningen till detta är att risken för negativ påverkan bedöms större än förväntade
positiva effekter. Tyngst i bedömningen väger risken för negativ påverkan av ljud från
vindkraftverken. Anledningen är att ett flertal bostäder finns i förhärskande vindriktning
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
2015-08-26
forts. § 255
kombinerat med att ljudmarginalen till gällande riktvärden för ljud är liten. I området
finns också en stark opinion, oro och ovilja till att det etableras vindkraftverk i området.
Bedömningen tar även stöd i att samhällsbyggnadsnämnden ställer sig tveksam till en
etablering i område 3.
Den sammanvägde bedömningen efter samrådet är att ingen av de utpekade områdena
föreslås för utbyggnad av vindkraft.
Kommunen har i förslaget till vindbruksplan uttryckt att kommunen inte stödjer de
utpekade riksintressena för vindkraft i södra delarna av kommunen. Kommunen
framhåller att det inte är lämpligt med vindkraft i den södra delen av kommunen med
bakgrund av kommunens landskapsanalys, visualiseringar, fördjupad landskapsanalys
och kommunens erfarenheter av vindkraft nära bostäder. Kommunen har utifrån
underlaget dessutom avstyrkt 25 vindkraftverk i området.
Utförligare motivering till ställningstagandena redovisas i samrådsredogörelsen.
Elving Andersson (C), Kenneth Engelbrektsson (S), Magnus Jacobsson (KD), Rolf
Jonsson (FP), Anna-Malin Björk Joelsson (C), Carin Ramneskär (M), Gunilla
Magnusson (MP), Christer Hasslebäck (UP), Monica Bang Lindberg (FP), Rolf Carlson
(SD) och Annelie Högberg (S) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-06-29.
Samrådsredogörelse för förslag till Vindbruksplan 2015, 2015-07-06.
Vindbruksplan, samrådshandling 2015-02-02.
Miljökonsekvensbeskrivning för Uddevalla kommuns vindbruksplan, samrådshandling,
2015-02-02.
Yttrande från Försvarsmakten, 2015-08-20.
Yrkanden
Anna-Malin Björk Joelsson (C) och Carin Ramneskär (M): återremiss till
kommunledningskontoret för att ta fram ett förslag med möjliga utbyggnadsområden
och där samtliga riksintressen för vindkraft inarbetas i planen inklusive de områden som
avstyrktes genom att kommunen utnyttjade den kommunala vetorätten i februari 2014.
Kenneth Engelbrektsson (S): bifall till förslaget i handlingarna, samt att tillägga att
kommunen ställer sig positiv till område 1 och 2.
Magnus Jacobsson (KD), Rolf Jonsson (FP), Christer Hasslebäck (UP) och Rolf Carlson
(SD): bifall till förslaget i handlingarna.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
2015-08-26
forts. § 255
Propositionsordning
Ordförande ställer först proposition på Anna-Malin Björk Joelssons (C) och Carin
Ramneskärs (M) yrkandet om återremiss mot avgörande idag och finner
kommunstyrelsen besluta avgöra ärendet idag.
Ordförande ställer därefter proposition på förslaget i handlingarna och finner
kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.
Ordförande ställer sist proposition på Kenneth Engelbrektssons (S) tilläggsyrkande och
finner kommunstyrelsen bifalla tilläggsyrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att inga nya områden för vindbruk pekas ut i vindbruksplanen,
att kommunen stödjer riksintressen för vindbruk i norra delen av kommunen men inte i
södra delen av kommunen,
att kommunen ställer sig positiv till område 1 och 2,
att i övrigt godkänna samrådsredogörelsen, samt
att samrådsredogörelsen utgör underlag för vindbruksplanen inför utställning.
Reservation
Magnus Jacobsson (KD), Rolf Jonsson (FP), Christer Hasslebäck (UP) och Rolf Carlson
(SD) reserverar sig mot beslutet att kommunen ställer sig positiv till område 1 och 2.
Anna-Malin Björk Joelsson (C), Carin Ramneskär (M) och Mikael Staxäng (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget återremissyrkande, med motiveringen att:
Förslaget till vindbruksplan är att betrakta som ett icke-förslag. Alla
utbyggnadsområden från samrådshandlingen avstyrks. Detta innebär ett totalstopp för
ytterligare utbyggnad av vindkraft i Uddevalla kommun och omställningen av
energisystemet till ett hållbart system äventyras. Även länsstyrelsen konstaterar detta i
sitt svar på samrådet genom att bland annat framföra: ”Genom kommunens skrivning i
planen kan Länsstyrelsen inte anse att riksintresse för vindbruk är tillgodosett”
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
2015-08-26
Centerpartiet och Nya Moderaterna yrkar därför att förslaget till vindbruksplan
återremitteras i syfte att ta fram ett förslag med möjliga utbyggnadsområden och där
samtliga riksintressen för vindkraft inarbetas i planen inklusive de områden som
avstyrktes genom att kommunen utnyttjade den kommunala vetorätten i febr 2014 och
därmed stoppade byggnationen av 25 vindkraftverk.
Vid protokollet
Annica Åberg
Justerat 2015-08-28
Ingemar Samuelsson, Christer Hasslebäck
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2015-08-28 intygar
Annica Åberg
Expedierat 2015-08-29
Rabbalshede Kraft
Länsstyrelsen
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande

Similar documents