(RSL 1, RSL 6), Fredrik Romare, Håkan Klarin (pdf, nytt fönster

Comments

Transcription

(RSL 1, RSL 6), Fredrik Romare, Håkan Klarin (pdf, nytt fönster
Program eSPIR
Statusrapport 9
1(3)
2015-01-30
Version:1.0
Utfärdad av: Fredrik Romare, programledare
Godkänd av: Håkan Klarin, IT-direktör LiÖ, ordf. styrgrupp
Mallversion 1.2
Statusrapport eSPIR (Samverkande Processer i Regionen)
Vad har hänt sedan förra statusrapporten (2014-12-03)
Övergripande
eSPIR har genomfört programledarbyte i december 2014. Ny programledare är Fredrik Romare från
Landstinget i Östergötland.
Huvudsakliga mål för nya programledaren till styrgruppsmötet 150116:
1. Beskriva hur styrningen av eSPIR ska genomföras
2. Fastställa status/nuläge för arbetsmålen 1-4
3. Genomföra programledaröverlämning från Helene Kenzler till Fredrik Romare
1. Styrning av eSPIR
I första steget kommer styrningen ske enligt bilden nedan. Därefter ska man stegvis forma en
regionsgemensam styrning av Cosmicprojekten, t.ex. genom ett program med en ledning.
Program eSPIR
Statusrapport 9
2(3)
2015-01-30
Version:1.0
Utfärdad av: Fredrik Romare, programledare
Godkänd av: Håkan Klarin, IT-direktör LiÖ, ordf. styrgrupp
Mallversion 1.2
2. Fastställa status för arbetsmål 1-4
Fredrik har sammanställt status för arbetsmålen 1-4. Huvudsakligt stöd under överlämningsfasen har
varit från Helene Kenzler.
Huvuddelen av det operativa arbetet i arbetsmålen har startat sent (nov/dec 2014) vilket innebär att
programmets leveranser kommer att förskjutas under 2015. En orsak till förseningen är
programdirektivet fastställts sent samt att det varit för långt avstånd mellan programledning och de
som genomför det praktiska arbetet. Arbete har fördelats inom programmet men förankringen och
drivning har varit otillräcklig.
Programmets tidplan behöver därför ses över.
Arbetsmål 1. Beslutsstöd Psykiatri
Arbetet har startat sent och målet behöver konkretiseras och fastställas, men det finns fortfarande
möjligheter att uppnå resultat under 2015.
Arbetsmål 2. Ensad remisshantering
Arbetet har startat sent och målet behöver konkretiseras och fastställas, men det finns fortfarande
möjligheter att uppnå resultat under 2015. Tidplanen påverkas av R8 programmets utrullningsplan
för 8.0.
Arbetsmål 3. Ensa Läkemedelsmodulen
Arbetet är inte startat. Målet behöver konkretiseras och fastställas. Det finns möjligheter att uppnå
resultat inom ramarna för R8.1 projekten. Tidplanen för 2015 är beroende av R8 programmets
utrullningsplan för 8.1.
Arbetsmål 4. Samverkansmodell
Som första steg planerar eSPIR att regionens samverkansmodell ska efterlikna och koppla till
kundgruppens ledningsstruktur för Cosmic. Främsta orsaken är att den strukturen måste eSPIR
programmet förhålla sig till, samt att syftet med rollerna och forumen för Cosmic är till stor del lika
med syftet med eSPIR, fast eSPIR har regionalt fokus.
Den slutliga målsättningen med samverkansmodellen är att den ska omfatta alla
regionsgemensamma initiativ med målet att uppnå samverkan där det är möjligt.
Program eSPIR
Statusrapport 9
3(3)
2015-01-30
Version:1.0
Utfärdad av: Fredrik Romare, programledare
Godkänd av: Håkan Klarin, IT-direktör LiÖ, ordf. styrgrupp
Mallversion 1.2
3. Programledaröverlämning
Överlämningen från Helene Kenzler är genomförd. Hon finns tillgänglig för frågor. Nu pågår arbete
med att driva på de delar där Programmet har möjlighet att nå resultat i närtid parallellt med att
fortsätta konkretisera och fastställa arbetsmålen.
Vad händer närmaste perioden?
Det som främst händer den närmaste perioden är:





Fortsätta att konkretisera och fastställa status för arbetsmålen.
Inlärningsperiod för ny programledare.
Öka progress inom arbetsmål 1 och 2
Fortsatt arbete med samverkansmodell.
Strategisk plan för regionslikhet för Cosmic inom eSPIR
Utmaningar, hinder, förväntningar



Risk att målstatus är sämre än vad som först antogs.
Brist på tillgänglig tid för programmet. Det gäller såväl inkörning av ny programledare, resurser i
styrgrupp, kärntrupp och övriga kompetenser och resurser som behövs, vilket påverkar både
kvalitet i arbete, tidsplaner och även kan riskera resultat.
Programmets utökade omfattning och inriktning ställer krav på för ändamålet ”rätt” bemanning.

Similar documents