Riktlinjer för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA

Comments

Transcription

Riktlinjer för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA
1 (6)
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Personal och utbildning
Handläggare
E-post
2015-01-23
Mary Folkesson
[email protected]
Riktlinjer för arbetsplatsförlagt lärande,
APL, och lärande i arbete, LIA
– för gymnasieskolor, vuxenutbildning och
yrkeshögskolor i Stockholms läns landsting
Det är många som är inblandade i APL/LIA-verksamheten; skolor,
studerande, verksamheter, handledare med flera. Alla måste ha en enhetlig
bild av hur utbildningen inom landstinget är upplagd, vem som ansvarar för
vad och vilka krav som ställs på respektive part. Detta för att säkerställa
kvaliteten och för att utnyttja de resurser som finns på bästa sätt. Därför
finns dessa riktlinjer.
Prioriteringar vid APL/LIA-platsfördelning
Önskemålen om APL/LIA överstiger landstingets möjligheter att erbjuda
platser. För att i möjligaste mån tillfredsställa efterfrågan gäller följande
prioriteringar:
1) Studerande på gymnasiet över 18 år i årskurs tre (åk3) på vård- och
omsorgscollege i Stockholms län.
2) Studerande på yrkeshögskoleutbildningar som leder till vårdyrken
som Stockholms läns landsting har behov av.
3) Studerande på gymnasiet över 18 år i årskurs tre (åk3) från skolor i
Stockholms län.
4) Studerande på komvux som går fördjupningskurs/termin tre (T3)
från skolor i Stockholms län.
5) Studerande på gymnasiet över 18 år i årskurs tre (åk3), alternativt
studerande på komvux i fördjupningskurs/termin tre (T3), skrivna i
Stockholms län, som går distansutbildning i omvårdnadsprogram
på skolor utanför Stockholms län.



På akutsjukhus och vårdcentraler prioriteras studerande som läser
kursen akutsjukvård.
Inom psykiatrin prioriteras studerande som läser kursen psykiatri 2.
Skolor som genomfört/planerar handledarutbildning under aktuell
kurs prioriteras.
2 (6)
2015-01-23
Begränsningsperioder
För att utnyttja verksamheternas kapacitet maximalt finns det
begränsningsperioder. En begränsningsperiod innebär att APL/LIAperioderna, oavsett antal veckor, måste förläggas inom respektive
begränsning. För att bedömning av den studerande ska kunna göras måste
perioden omfatta minst tre veckor. Det är önskvärt att skolornas perioder
fördelas jämnt över terminerna.
Under vårterminen är APL/LIA-perioderna fem veckor och under
höstterminen fyra veckor.
2
3
4
5
6
7
Period VT1
35
36
37
8
9
10
11
12
Period VT2
38
39
Period HT5
40
41
Period HT6
13
14
15
16
17
Period VT3
42
43
44
45
18
19
20
21
Period VT4
46
47
Period HT7
Förfrågningsrutiner

Landstinget har ingen central antagning för APL/LIA-platser.
Skolorna gör förfrågan om platser direkt till respektive verksamhets
VIL-samordnare (samordnare för verksamhets integrerat lärande)
med kopia till landstingets funktionsbrevlåda
[email protected]

För att så många studerande som möjligt ska kunna beredas plats
får skolorna inte göra överbeställningar.

För höstterminen ska önskemålen vara hos verksamheternas
samordnare senast den 31 mars. Besked om antal platser och
placering ska vara skolan tillhanda senast den 15 maj.

För vårterminen ska önskemålen vara hos verksamheternas
samordnare senast den 30 september. Besked om antal platser och
placering ska vara skolan tillhanda senast den 15 november.

Blanketten ”Förfrågan om APL/LIA-platser” ska användas för
platsförfrågan. Lovveckor ska preciseras.

Platsförfrågningar handläggs enbart av skolornas utsedda APL/LIAsamordnare. De studerande eller anhöriga får inte själva kontakta
48
49
Period HT8
50
3 (6)
2015-01-23
verksamheterna för att söka platser. Annan skolpersonal får inte
heller kontakta verksamheternas avdelningar/mottagningar i
samma ärende.

Inskickad platsförfrågan ska bekräftas av mottagande verksamhets
samordnare.
Placeringar
Den studerande ska inte göra sin APL/LIA på en vårdcentral där hon/han
är listad och inte heller på en avdelning där hon/han varit patient.
Kontaktuppgifter enligt ”Mall för information om studerande till
mottagande verksamhet” ska skickas till arbetsplatsen, med kopia till
verksamhetens VIL-samordnare, senast två veckor innan första APL-dagen.
Även mål för praktiken, bedömningsunderlag etc. ska bifogas.
Den studerande ska uppmanas att i god tid inför APL/LIA-periodens början
läsa sin e-post. Den studerande ska ha med legitimation och ett
underskrivet dokument om de sekretessregler som gäller. Detta intyg ska
lämnas till ansvarig handledare eller chef när praktiken börjar och sparas
av verksamheten. Dessutom ska den studerande ha med sig ett hälsointyg
eller en hälsodeklaration enligt Smittskydd Stockholms regler som finns på
Vårdgivarguiden
Landstinget kräver att skolan gör minst ett kontaktbesök under respektive
APL/LIA-period samt vid behov ger det stöd som handledare efterfrågar.
Avbokningar
Eventuella avbokningar ska meddelas både till arbetsplatsen och till
verksamhetens samordnare. Avbokning ska ske senast fredagen två
kalenderveckor innan APL/LIA-start och bekräftas av mottagande
verksamhets samordnare. Sker avbokningen senare eller under redan
påbörjad praktik, har verksamheten rätt att fakturera skolan för ej utnyttjad
APL/LIA-plats.
Med avbokning menas alla orsaker till att den studerande inte utnyttjar en
erbjuden plats.
4 (6)
2015-01-23
Checklista – vem gör vad?
För att göra det enkelt att stämma av vem som ansvarar för vad finns det en
checklista.
Skolans ansvar:

Att informera den studerande om att det enbart är skolornas
APL/LIA-samordnare som gör förfrågan om plats, inte den
studerande själv eller dennes anhöriga.

Att samtliga studerande som går ut på APL i landstingets
verksamheter har läst och är godkända i kurserna Vård och
Omsorgsarbete 1 + 2. De som ska göra sin APL inom akutsjukvård
ska dessutom ha läst och vara godkänd i kursen Medicin 1 eller
motsvarande. Studerande som ska göra sin APL inom psykiatri ska
dessutom ha läst och vara godkänd i kursen Psykiatri 1 eller
motsvarande.
Förutom avklarade kurser ska de studerande vara så väl förberedda
att de har möjlighet att nå kunskapskraven inom kursen och målen
för APL.

Att lämna kontaktuppgifter angående studerande enligt ”Mall för
information om studerande till mottagande verksamhet” senast två
veckor innan den första APL-dagen.

Att den studerande har tillräckligt goda kunskaper i svenska språket
för att kunna kommunicera med patienter och personal.

Att ingen annan undervisning planeras under APL/LIA-perioden.

Att de skolor som får APL/LIA-platser inom landstingets
verksamheter, eller verksamheter med avtal, bjuder in till
handledarkurs för handledande undersköterskor. Det kan göras
enskilt eller tillsammans med andra skolor. Det ska vara minst en
heldag per läsår.

Att informera den studerande om
o att hon/han ska följa det schema som handledaren gjort.
o att hon/han måste närvara 100 procent av planerad tid,
under minst tre veckor, för att bli bedömd av handledaren.
o rutinerna angående hälsointyg och hälsodeklaration (se
Vådgivarguiden).
5 (6)
2015-01-23
o
o
o
hanteringen angående sekretessregler.
att hon/han ska genomgå e-utbildningen Vårdhygien (se
Vårdgivarguiden).
att hon/han inte ska göra APL/LIA på avdelning/mottagning
där hon/han är/har varit patient eller är listad.
Den studerandes ansvar:

Att inte själv eller med hjälp av anhöriga söka APL/LIA-plats.

Att i god tid innan APL/LIA-periodens början läsa sin e-post, även
på den adress som eventuellt erhållits från skolan.

Att i god tid innan APL/LIA-perioden startar få kontakt med
kommande APL/LIA-plats.

Att ha en giltig legitimation samt ett hälsointyg från skolhälsovården
(gymnasiet) eller en signerad hälsodeklaration (Komvux och
yrkeshögskolan) att visa för ansvarig handledare eller chef. (se
Vårdgivarguiden)

Att ha läst igenom och skrivit under dokumentet om de
sekretessregler som gäller. Detta ska lämnas till ansvarig handledare
eller chef.

Att ha gått igenom e-utbildningen Vårdhygien (se Vårdgivarguiden).

Att följa det schema som gjorts upp av handledaren.

Att närvara 100 procent av den planerade tiden. Det är en
förutsättning för att få en bedömning.

Att ta del av och följa de lokala riktlinjer som gäller på APL/LIAplatsen. Det kan gälla exempelvis rökning och telefonanvändning.

Att lämna anhörigs namn och telefonnummer till APL/LIA-platsen.

Att, om verksamheten så önskar, skriva/fylla i en utvärdering efter
APL/LIA-periodens slut.
6 (6)
2015-01-23
Ersättning
Detta hanteras enbart av landstingets verksamheter och
verksamheter med landstingsavtal, inte av skolor. (Undantag sena
avbokningar, se nedan).
Ersättning utgår endast till Stockholms läns landstings egna verksamheter
eller verksamheter med vårdavtal med landstinget. Ersättning ges för de
studerande som finns upptagna i prioriteringsordningen på sidan 1 i detta
dokument.
Fakturering görs inte lokalt av mottagande enheter utan samordnat för
respektive verksamhet.




APL och LIA ska faktureras separat.
APL och LIA ersätts med 700 kr per studerande och vecka. Tre
dagar eller mer = en vecka. Kortare tid ersätts per dag. Lovveckor
ersätts inte.
Fakturering bör ske terminsvis, dock senast den 1 december
respektive år.
Vid för sen avbokning av plats, se under rubriken Avbokningar,
faktureras inte landstinget. För sådan APL/LIA-period har
verksamheten rätt att fakturera skolan med 700 kr per studerande
och outnyttjad vecka. Tre dagar eller mer = en vecka. Kortare tid
ersätts per dag.
Faktureringsadress:
Stockholms läns landsting/LSF
Ref: 2950 15303
Box 120 41
102 22 Stockholm