Informationsblad: Plattform Norrköping

Comments

Transcription

Informationsblad: Plattform Norrköping
 PlattformNorrköping
information handläggare
Plattform Norrköping är en verksamhet som vänder sig till personer folkbokförda i
Norrköpings kommun, som har en komplex problematik och i nuläget står långt ifrån
arbetsmarknaden. I ordinarie verksamhet har samverkanslösningar prövats tidigare,
men inte fungerat. För den enskilde personen är målet med att delta i Plattformen att
närma sig arbetsmarknaden.
Målgrupp
• Personer 16-64 år som står långt ifrån arbetsmarknaden och som är i behov
av samordnade insatser för att kunna närma sig arbetsmarknaden.
•
Personen ska bedömas ha förutsättningar att med stöd kunna klara av
arbetsförberedande/arbetslivsinriktad rehabilitering.
•
Personen har ofta en komplex problematik och har svårigheter att tillgodogöra
sig ordinarie myndigheters insatser.
Koordinatorstöd
Varje deltagare i Plattform Norrköping får en koordinator. Koordinatorn börjar med att
göra en behovsinventering tillsammans med deltagaren, för att identifiera vilket
behov av stöd som finns. Koordinatorernas stöd anpassas efter deltagarens behov
och förutsättningar och ser därför olika ut. Det kan t.ex. handla om stöd i möten och
att samordna stöd från olika myndigheter.
Du ska ha en tro på att personen på sikt ska klara av arbete/studier. Att ansöka till
Plattform Norrköping bygger på deltagarens egen önskan, vilja och motivation till att
delta. Huvudmännen för Plattform Norrköping är överens om att inga sanktioner ska
drabba den enskilde om han/hon tackar nej till deltagande. Du som varit med och
stöttat din kund/klient/patient till Plattformen kommer att ha ett fortsatt huvudansvar
för deltagarens planering framåt.
Ansöka till Plattform Norrköping

När du bedömt att individen har behov av och förutsättningar för att delta i
Plattform Norrköping och att ordinarie verksamhet inte kan tillgodose detta
behov har du en dialog med din representant i samverkansteamet
(se dokument Representanter i samverkansteamet).

Är du och din representant i samverkansteamet överens om att din
kund/klient/patient tillhör målgruppen tar du kontakt med individen (bokar ett
besök) för att berätta om Plattform Norrköping.

Om din kund/klient/patient vid besöket önskar ansöka är du behjälplig.
Ansökan och samtycke finns på samordningsförbundet Östra Östergötlands
hemsida: www.samordning.org
Lämna informationsbladet Vad händer när du har ansökt.

Ansökan och samtycke lämnar du sedan till din representant i
samverkansteamet som vidarebefordrar den till Plattform Norrköping.
Samverkansteamet som träffas var fjortonde dag tar därefter upp
ansökningarna i turordning efter ankomstdatum.

Efter att ansökan har tagits upp i samverkansteamet får du återkoppling från
din representant. Om din kund/klient/patient erbjuds deltagande i Plattformen
återkommer en koordinator till dig för att boka ett möte. Om deltagande inte är
aktuellt lämnar samverkansteamet förslag på annan planering.
Vi jobbar tillsammans!
Vi är koordinatorer i Plattform Norrköping!
Anna-Karin Gillner
Ingrid Hermansson
[email protected]
[email protected]
011-15 17 08
010-486 42 34
Jeanette Lundin Johansson
Johanna Mässing
[email protected]
[email protected]
010-487 56 08
010-487 55 76
Britta Karlsson Orvar
Marie Richt
[email protected]
[email protected]
0730-20 27 18
0767-92 48 00
Anna Svensson
Pernilla Törnqvist
[email protected]
[email protected]
011-15 53 20
010-114 54 23
Samordnare: Tina Johansson
[email protected]
011-15 22 01
Adress:
Samordningsförbundet Östra Östergötland
Repslagaregatan 12 Plan 1
602 32 Norrköping
För mer information besök vår hemsida, www.samordning.org