Podroben program

Comments

Transcription

Podroben program
Vabimo vas na seminar
Javnopravni vidiki
stvarnega premoženja
• Javna infrastruktura (lastništvo, investicije),
• Razlaga in uporaba izjem po Zakonu o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnostih (ZSPDSLS),
• Stavbna pravica z vidika ZSPDSLS in področnih
zakonov,
• Nepremičninske javne dajatve lokalnih skupnosti
Četrtek, 21. januar 2016
s pričetkom ob 09.00 uri
Grand Hotel Union Business, dvorana Orhideja
Miklošičeva 3, Ljubljana
Predavatelji:
Samo JEREB, Računsko sodišče Republike Slovenije
Janja PAVŠIČ, Občina Piran
Domen NEFFAT LL.M. (Heidelberg),
Odvetniška družba Neffat o.p., d.o.o.
dr. Aleksij MUŽINA,
Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o.
Javnopravni vidiki stvarnega premoženja
• Javna infrastruktura (lastništvo, investicije),
• Razlaga in uporaba izjem po Zakonu o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnostih (ZSPDSLS),
• Stavbna pravica z vidika ZSPDSLS in področnih zakonov,
• Nepremičninske javne dajatve lokalnih skupnosti
Vsebina seminarja
Pravna razmerja glede javne infrastrukture, naj gre za prometno (cestno, železniško), komunalno
ali energetsko infrastrukturo, so ključnega pomena za njeno upravljanje. Lastništvo in z njim
povezana upravičenja in obveznosti, mora biti jasno, pregledno in predvsem sistemsko primerno
urejeno. Posledično so tudi investicije v javno infrastrukturo odvisne in vezane na lastništvo te
infrastrukture. Položaj javne infrastrukture in vprašanja lastništva v povezavi z investicijami bo
predstavljen na seminarju. Stvarno premoženje države in občin predstavlja tako nepremično,
kakor tudi premično premoženje. Posebna pravila morajo biti spoštovana pri ravnanju s tem
premoženjem, vključujoč določene izjeme in pravne podlage, ki ob izpolnitvi določenih pogojev
omogočajo manj formalizirane postopke. Izjeme, interpretacija in možnosti javnih subjektov v
postopkih razpolaganja s stvarnim premoženjem, bodo predstavljeni na seminarju. Za izvedbo
določenih projektov, vključujoč javno-zasebno partnerstvo, je stavbna pravica ključnega
pomena in poznavanje možnosti njene uporabe omogoča tudi nekatere izvedbene rešitve, ki
bodo predstavljene na seminarju. Komunalni prispevek kot dajatev občini za stroške gradnje
komunalne opreme oz. priključitev na obstoječo komunalno infrastrukturo je bistvenega pomena
pri investicijah zasebnikov, ki vključujejo gradnjo objektov. Posebnosti pri določanju komunalnega
prispevka z vidika vabila investitorjev v občino je predmet seminarja.
Komu je seminar namenjen?
Seminar je namenjen vsem javnim subjektom, ki so lastniki javne infrastrukture, z njo razpolagajo
(investicije). Poleg tega predvsem tistim, ki so lastniki nepremičnin in drugega stvarnega
premoženja, ki ga upravljajo v skladu s postopki, določenimi v ZSPDSLS. Občinam oz. pristojnim
osebam občine, ki se ukvarjajo z določitvijo in odmero komunalnega prispevka ter drugim osebam,
ki se pri svojem delu srečujejo s postopki v zvezi z javno infrastrukturo, stvarnim premoženjem
javne sfere in komunalnim prispevkom, zlasti pa:
• predstavnikom občin in države, ki delujejo na področju javne infrastrukture
in investicij v javno infrastrukturo,
• osebam, ki imajo pristojnosti vodenja postopkov razpolaganja s stvarnim
premoženjem občine, države in drugih javnih subjektov (javna podjetja, agencije, ipd.),
• članom strokovnih komisij za razpolaganje s stvarnim premoženjem,
• pripravljavcem programov za razpolaganje s stvarnim premoženjem,
• pravnikom v pravnih službah občin in drugih javnih subjektih,
• članom nadzornih odborov občin,
• občinskim revizorjem,
• komunalnim podjetjem,
•revizorjem,
•odvetnikom.
Četrtek, 21. januar 2016,
s pričetkom ob 9. uri
Program
09.00 – 10.15
Samo JEREB
LASTNIŠTVO IN INVESTICIJE V JAVNO INFRASTRUKTURO (POLOŽAJ Z VIDIKA DRŽAVE,
LOKALNIH SKUPNOSTI IN JAVNIH PODJETIJ).
10.15 – 10.45 ODMOR
10.45 – 11.45
Janja PAVŠIČ
ODPRTA VPRAŠANJA RAZLAGE ZAKONA O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN
SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTIH (ZSPDSLS) (ozka in preširoka) uporaba izjem,
uporaba metod pri poslih upravljanja, metode cenitev).
11.45 – 12.45
Domen NEFFAT LL.M. (Heidelberg)
POSEBEJ O STAVBNI PRAVICI KOT OBLIKI UPRAVLJANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM
(PRESOJA Z VIDIKA ZAKONA O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH
LOKALNIH SKUPNOSTIH (ZSPDSLS) IN PODROČNE ZAKONODAJE).
12.45 – 13.00 ODMOR
13.00 – 14.30
Na seminarju so
mogoča vprašanja
udeležencev in
razprava.
Nepremičninske javne dajatve lokalnih skupnosti – okrogla miza, ki jo vodi dr. Aleksij Mužina z gosti strokovnjaki lokalnih skupnosti
ODMERE KOMUNALNEGA PRISPEVKA IN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA
ZEMLJIŠČA.
a) dopustnost splošnega/posebnega zniževanja plačila komunalnega prispevka
kot vabilo novih investitorjem v občino,
b) ohranjanje in (ne)dopustno spreminjanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
glede na stališča Ustavnega sodišča in novi ZIPRS 2016/2017,
c) stališča sodne prakse o posameznih pravnih vprašanjih odmere in odziv nanjo.
Javnopravni vidiki stvarnega premoženja
Četrtek, 21. januar 2016
Grand Hotel Union Business (dvorana Orhideja), Miklošičeva 3, Ljubljana
Prijava in odjava
• Prosimo, da nas o udeležbi obvestite po priloženi prijavnici. Prijavnico nam lahko pošljete
po pošti, faksu, e-pošti ali preko interneta. Na podlagi prijavnice bomo izstavili
predračun, po opravljeni storitvi bomo poslali račun.
• Pisne odjave upoštevamo 3 delovne dni pred izvedbo. V primeru nepravočasne odjave
zaračunamo 50% celotne kotizacije, v primeru neudeležbe brez odjave pa kotizacije ne
vračamo oz. jo zaračunamo v celoti.
Kotizacija in plačilo
• Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 209 € in DDV po stopnji 22 %.
• Po predhodnem dogovoru je pri večjem številu udeležencev možen popust.
• V kolikor se na seminar prijavi večje število udeležencev, vas vljudno prosimo,
da na prijavnici navedete omenjeni popust.
• Kotizacija vključuje udeležbo na strokovnem seminarju in postrežbo v času seminarja.
• Kotizacijo je potrebno poravnati na transakcijski račun NEBRA d.o.o.,
št. 6100 0000 8269 791 (pri Delavski hranilnici, d.d.).
• Rok plačila za proračunske porabnike je 30 dni po prejemu računa v skladu s predpisi.
Trajanje (predvidoma)
od 09.00 do 14.30 ure
INFORMACIJE:
NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18, p.p. 4350, 1001 Ljubljana
T: 01/300 00 60, 300 00 61 | F: 01/300 00 65 | GSM: 031/662 193
E: [email protected] | http://www.nebra.si/
Transakcijski račun št.: 6100 0000 8269 791
Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 209 € in DDV po stopnji 22 %.
Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice. Pridržujemo si pravico do
spremembe lokacije.
Prijavnica na seminar Javnopravni vidiki stvarnega premoženja, 21. Januar 2016
Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
ime in priimek
e-mail
ime in priimek
e-mail
ime in priimek
e-mail
PLAČNIK
Ime plačnika
Naslov plačnika (ulica/št., poštna št./kraj):
Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite)
da
ID za DDV plačnika:
TRR za e račun:
Telefon:
Faks:
ne
E-mail plačnika:
Datum:
Žig:
Podpis odgovorne osebe: