6. Fråga om stamman blivit i behörig ordning utlyst

Comments

Transcription

6. Fråga om stamman blivit i behörig ordning utlyst
PROTOKOLL FRÄN FÖRENINGSSTÄMMAN
i Brf. Solstrålen 2015-05-11
l. Stämmans öppnande
Bo Måbrink förklarade stämman öppnad.
2. Godkännande av dagordningen
Stämman godkände-dagordningen
3. Val av ordförande för stämman.
Daniel Persson valdes till ordförande.
4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare.
Anmäldes att Bo Måbrink för protokollet.
5. Val av två justerare tillika rösträknare.
Helcio de Lima och Kristina Nikkonen valdes.
6. Fråga om stamman blivit i behörig ordning utlyst.
Stämman förklarade sig rätt kallaä.
7. Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes*till 21 röster. (Bilaga l)
8. Redovisning av styrelsens årsredovisning för 2014.
Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna
9. Revisorernas berättelse för 2014.
Lades till handlingarna efter genomgång.
lO.Fråga om fastställande av balans-och resultaträkning.
Beslut togs att fastställa balans-och resultaträkningen för 2014.
11.Beslut om resultatdispositioner.
Beslut togs att resultatet överförs i ny räkning.
12.Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt.
13.Arvode åt styrelsen.
Stämman beslutade att arvordet för 2015 är fyra prisbasbelopp.
14.Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Styrelsen:
BoMåbrink (Omval) 2 år till 2017 18 röster
Helcio De Lima (Omval) 2 år till 2017 16 röster
Kristina Nikkonen (Nyval) 2 år till 2017 18 röster
Anders Dahlen ( ej vald)'
2 röster
Blanka
3 röster
Suppleanter
Kajsa Lindh (nyval) l år till 2016
Henrik Nilsson (nyval) l år till 2016
15.Val av revisorer.
^f
Till revisor valdes: PWC Revisionsbyrå. Ingen revisorsuppleant valdes.
16. Val av valberedning.
Valdes Marie-Louise Mowitz (sammankallnade) Anders Dahlen, Patrik
Hansson.
17. Av styrelsen hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar inlämnade
motioner. Inga ärende behandlades
18.Stämmans avslutande.
Daniel Persson förklarade stämman avslutad.
Malmö 2015-05-11
Ordförande
Bo Måbrink
Daniel Persson
Justeras:
/(_>>
Helciode Lima
\ Krfétina Nikkonen
-0
Röstlängd Brf. Solstrålen årsstämma 2015-05-11
Diana Starck
Helcio de Lima
Kristina Nikkonen
Patrik Hansson
Susan More
Birgitta Wahlgren
Danica Basic
Bo Måbrink
Henrik Nilsson
Caroline Nilsson
Klara Kristoffersson/Anders Weirum
Karna Lind
Maria Schäfer
Annie Luong
Per Hult
Anders Dahlen
Robert Andersson Haraldsson
Marie-Louise Mowitz/Björn Svensson
Mattias Jönhill
Kajsa & Tobias Lindh
Irene Andersson
^

Similar documents