Gruppen för fristående gymnasieskolor Anteckningar 150917.docx

Comments

Transcription

Gruppen för fristående gymnasieskolor Anteckningar 150917.docx
Göteborgsregionens kommunalförbund
ANTECKNINGAR
Gruppen för fristående gymnasieskolor
2015-09-17
Anteckningar från möte i Gruppen för fristående
gymnasieskolor
Tid: Torsdag 17 september 2015 kl 8.30-12.00
Plats: At work, Rum Obelix
Närvarande
____________________________
Lars Hegedüs, Aniaragymnasiet, Göteborg
Martin Jonson, Donnergymnasiet, Göteborg
Lena Hellsten, Drottning Blankas Gymnasieskola, Göteborg
Suah Nilsson, Hermods Gymnasium, Göteborg
Veronica Glanzelius, International IT College, Göteborg
Jonas Nilsson, Kitas Gymnasium, Göteborg
Malin Luukinen, Lärlingsgymnasiet, Ale
Anette Edström, NTI Gymnasiet, Göteborg
Eva Petersen, NTI Mediegymnasiet, Göteborg
Lina Augustsson, Plusgymnasiet, Göteborg
Maria Sjödin, Praktiska Gymnasiet, Kungsbacka
Yvonne Gustafsson, Sjölins Gymnasium, Göteborg
Marie Tell, Sveriges Ridgymnasium, Kungsbacka
Sofia Reimer, GR, sekreterare och t.f. ordförande
1.
Välkomna och introduktion
2.
Presentation av reservantagningen och det nya antagningssystemet
Sabina Svahn, GR Utbildning Gymnasieantagningen, presenterade
reservantagningen. Totalt antal antagna elever till samtliga gymnasieskolor inom GR
är 9 493. Av dessa är 5 859 antagna på kommunala skolor och 3 634 på fristående
skolor. 82% är antagna till sitt förstahandsval av både program och skola och 92%
är antagna till det program de önskat i första hand. Det är 50 behöriga reserver.
Andelen antagna till yrkesprogram har gått ned en procentenhet och andelen
antagna till högskoleförberedande program har ökat med motsvarande.
Det resonerades kring årets antagning i Indra2. Talades specifikt om vilken
information som ges tillgång till och att det finns begränsningar. Sabina informerade
om att inkomna synpunkter till Gymnasieantagningen dokumenteras och tas upp i
samband med planeringen av kommande utveckling av systemet.
3.
Uppstart av lärgrupper med fokus på närvarofrämjande förhållningssätt
Två lärgrupper bildades av närvarande ledamöter. Grupperna gavs möjlighet att
resonera fram vilken inriktning inom området närvarofrämjande arbetssätt som de
skulle fokuseras på. Grupperna bestämde även datum för nästa lärgruppsträff, samt
övriga ramar för arbetet.
Sammankallande i grupperna blev Yvonne Gustafsson (Grupp 1) och Anette Edström
(Grupp 2). Grupp 1 kommer att presentera sitt arbete vid mötet den 4 december och
Grupp 2 kommer att presentera vid första mötet år 2016.
1
Göteborgsregionens kommunalförbund
4.
Från kurs till process – Pedagogiskt Centrums utbud
Kristoffer Creutz, GR Utbildning Pedagogiskt Centrum, informerade om Pedagogiskt
Centrum arbete med processutbildningar. Forskning har visat att sporadiska
föreläsningar/kurser för enskilda medarbetare inte ger förändrad praktik i
undervisningen. Att följa upp, ha en plan och låta lärare arbeta med de föreläsningar
de deltagit vid kan vara ett sätt för lärarkåren att förankra idéer till verklig praktik. Kompetensutveckling bör vara en lärandeprocess; inspiration ges genom exempelvis
föreläsning/kurs, nya metoder prövas i undervisningen, följt av att metoderna
utvärderas i kollegiet. På det sättet beprövas undervisningen och ger upphov till
förändrad praktik. Första frågan som alltid behöver ställas och stå i centrum för
kompetensutvecklingsinsatser är: Vad behöver våra elever? Nästa fråga är: Vilka
förmågor behöver skolans lärare utveckla för att tillgodose elevernas behov?
Pedagogiskt Centrum kan erbjuda processutbildningar (innehållandes kurser,
föreläsningar, workshops, processtöd) för att arbeta med de identifierade
förmågorna.
Områden som Pedagogiskt Centrum i dag leder processutbildningar inom är:
• Bedömning för lärande
• Digitala verktyg i undervisning
• Systematiskt kvalitetsarbete
• Elevmedverkan och delaktighet
• Inkludering och utanförskap
• Entreprenöriellt lärande
• Kollegialt lärande
Gruppen resonerade också vilka utvecklingsområden som finns på deras respektive
skola, exempelvis nämndes verktyg för kommunikation mellan lärare – elev och
kollegialt lärande.
5.
Skolinspektionens nya tillsynsprocess
Hans Larson och Fredrik Mattsson, enhetschefer vid Regelbunden tillsyn Göteborg,
Skolinspektionen informerade om sin nya tillsynsmodell.
En förändring från tidigare år att hela utbildningsföretaget/friskolekoncernen får
tillsyn samtidigt, oavsett om deras skolenheter ligger i olika kommuner. Tidigare fick
friskolor tillsyn samtidigt som den kommun de var placerade i fick till tillsyn.
Skolinspektionen anser att denna förändring är bra med tanke på likvärdigheten.
Tillsynsmodellen löper numera under en 3-årsperiod, från januari 2015 till december
2017. Det är under perioden förstärkt fokus på uppföljning, råd och vägledning efter
genomförd tillsyn. Det är också mer fokus på huvudmannanivån än det varit tidigare,
t ex på vilka förutsättningar skolenheter ges för att bedriva sitt arbete utifrån
styrdokumenten och hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar på
huvudmannanivå. Skolinspektionen har nu även bättre förutsättningar att granska
skolans arbetsprocesser genom exempelvis lektionsobservationer.
Under perioden ökas intensiteten av besök jämfört med tidigare. Mellan 2015 och
2017 ska samtliga fristående skolor få besök. Ca 80 % kommer f s.k. basbesök,
medan ca 20 % kommer få prioriterade besök. Mer tid kommer att förläggas hos de
prioriterade skolorna än hos de som får basbesök. Utgångspunkten för urvalet är
offentlig statistik, resultat från elevenkäter och personalenkäter. I första vändan
2
Göteborgsregionens kommunalförbund
väljs de 20 % med sämst resultat ut för tillsyn. I andra vändan kommer urvalet även
baseras på föreläggande med vite i tidigare tillsyn, relation mellan provbetyg och
slutbetyg, samt ekonomisk risk/stabilitet.
Frågan ställs om Skolinspektionen tar med skolpengens summa när de undersöker
ekonomisk risk, då skolenheterna har olika skolpeng beroende på vilken kommun
deras skola finns. Detta är inget som Skolinspektionen tar hänsyn till i nuläget.
6. Övrigt
Två nya personer utses till arbetsutskottet. Arbetsutskottet består nu av Lina
Augustsson, Anette Edström, Jonas Kornbrink och Sofia Reimer (sekr.). Om det finns
frågeställningar från gruppen som önskas lyftas under kommande möten kan dessa
mejlas till Sofia.
En önskan om få att träffa beslutsfattare för skolan i Göteborg, utbildningspolitiker
och/eller utbildningschefer, på kommande möten lyftes. Syftet vore att skapa
kommunikationskanaler mellan de kommunala och fristående aktörerna, samt
minska polariseringen som i dag upplevs finnas dem emellan. Det lyfts att alla
arbetar för ett gemensamt uppdrag. Det resoneras samtidigt om frågan ryms inom
ramen för Gruppen för fristående gymnasieskolors syfte och uppdrag, samt om den
kan vara för lokal för att intressera samtliga i gruppen. Önskemålet kommer lyftas
internt på GR och återkoppling kommer att ges till gruppen om möjliga arenor för
detta.
Nästa möte är 21 oktober 13-16.00 tillsammans med Gymnasienätverket. Alla hälsas
varmt välkomna då!
/Sofia Reimer
Sekreterare, GR
3

Similar documents