Socialtjänst utan biståndsbedömning?

Comments

Transcription

Socialtjänst utan biståndsbedömning?
INBJUDAN till seminarium
Socialtjänst utan
biståndsbedömning?
24 april 2015 kl 9.30 – 15.30
Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm
Linköpings kommun har sedan början av 1990-talet varit ledande i utvecklingen av lättillgänglig socialtjänst.
Men det är inte bara i Linköping som man arbetar på detta sätt. En kartläggning som vi nyligen genomfört
visar att en mycket hög andel av Sveriges kommuner erbjuder socialtjänst utan biståndsbedömning. Detta
gäller i såväl individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri som äldreomsorg.
Resultatet av kartläggningen presenteras på seminariet. Linköping kommer att redovisa tankarna bakom sitt
breda genomförande av öppna sociala tjänster. De berättar också om pågående processer i förvaltningsdomstolarna, t.ex. om rättssäkerhet vid socialtjänst utan biståndsbedömning. Vid Linköpings universitet pågår
utvärdering av Linköpingsmodellen. Om detta berättar forskare vid Centrum för Kommunstrategiska Studier (CKS). Socialdepartementet arbetar f.n. med direktiv för en översyn av socialtjänstlagstiftningen. Om detta berättar chefen för departementets enhet för socialtjänst. Seminariet avslutas med ett panelsamtal där politik,
forskning och profession möts i dialog om vilken roll som öppna sociala tjänster kan och bör få i framtidens
socialtjänst.
Program
Moderator: Göran Johansson, STQM
9.30 Samling med kaffe 10.00 Socialtjänst utan biståndsbedömning - Eva Lindh, Linköpings kommun
10.10 Kommunernas öppna sociala tjänster – så här ser det ut - Åke Svenson, STQM
11.15 Lättillgänglig socialtjänst i Linköping - Elisabeth Ekström-Ulvenäs, Linköpings kommun
12.00 LUNCH
13.00 Så utvärderas Linköpings servicetjänster! - Josefina Syssner och Martin Börjeson, Linköpings universitet
13.45 Fruktpaus 14.00 Dags för en ny socialutredning? - Per-Anders Sunesson, Socialdepartementet
14.30 Panelsamtal: Vägar till mer av öppna sociala tjänster
Eva Lindh (s), Linköpings kommun
Andréa Ström (m), Stockholms stad
Martin Börjeson, Linköpings universitet
Karl Gudmundsson, Föreningen Sveriges Socialchefer
15.30 Avslutning
Frågor och diskussion i anslutning till varje avsnitt!
Medverkanden
Moderator: Göran Johansson, seniorkonsult i STQM, f.d.
socialdirektör i Sundsvall m.fl. kommuner samt statlig utredare
(bl.a. Vanvårdsutredningen).
Eva Lindh, kommunalråd (s) med ansvar för äldre-, social- och
omsorgsfrågor i Linköpings kommun.
Åke Svenson, seniorkonsult i STQM, f.d. socialdirektör i Järfälla
kommun, m.fl. kommuner samt sekreterare i Socialtjänstutredningen 1997-99.
Elisabeth Ekström-Ulvenäs, gruppchef och planeringsledare på
Omsorgs- och äldreförvaltningen i Linköpings kommun.
Josefina Syssner, docent i kulturgeografi och föreståndare för
Centrum för kommunstrategiska Studier (CKS) vid Linköpings
universitet.
Martin Börjeson, docent i socialt arbete och forskare knuten till
Centrum för Kommunstrategiska Studier (vid CKS) vid
Linköpings universitet.
Per-Anders Sunesson, departementsråd och chef för enheten för
familj och sociala tjänster vid Socialdepartementet.
Andréa Ström (m), vice ordförande i Socialnämnden i Stockholm
stad, samt ledamot av Östermalms stadsdelsnämnd och vice ordförande i dess sociala delegation.
Karl Gudmundsson, socialdirektör i Norrköpings kommun och
ordförande i Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS).
Inbjudan vänder sig till:
Politiker, tjänstemän och andra
verksamma i kommunernas
socialtjänst, statliga myndigheter,
intresseorganisationer, fackliga
organisationer och
frivilligorganisationer.
Plats:
Bonnier Conference Center
Torsgatan 21, Stockholm
Deltagaravgift:
1 250 kr (exkl moms), inkl kaffe
och lunch. Vidare ingår rapporten
Socialtjänst utan biståndsbedömning, som publiceras under
våren 2015 av Linköpings kommun,
CKS och STQM (se mera information på STQMs webbplats.)
Rapporten erhålls vid konferensen
alternativt sänds ut i efterhand.
OBS! Rabatterad deltagaravgift
975 kr vid anmälan senast 25 mars.
Anmälan:
Anmälan sker på STQMs webbplats:
www.stqm.com/valfard/socialtjanst/
OBS! Begränsat antal platser!

Similar documents