anbudsunderlaget - Advokatbyrån Kaiding

Comments

Transcription

anbudsunderlaget - Advokatbyrån Kaiding
1 (4)
ANBUDSUNDERLAG
FASTIGHETEN ÖVERKALIX 5:24 MED AKTIV BERGTÄKT
Allmänt
För konkursbos räkning infordras anbud på fastigheten Överkalix Nybyn 5:24.
Konkursgäldenären är ägare till 9/10 av fastigheten, anbudsförfarandet och
försäljningen avser dock även delägarens fastighetsandel. Hela skifte 1 kommer
dock att undantas från försäljningen.
Anbud emotses på övriga fastigheten som helhet eller delar därav. På fastigheten
är en aktiv bergtäkt belägen, denna kan säljas separat för avstyckning. Den
ungefärliga avstyckningen av bergstäkten framgår av anbudsunderlaget och
omfattar ca 8 ha. Området kommer dock fastställas slutligt vid en eventuell
lantmäteriförrättning. Köparen av täkten skall svara för kostnaderna för
lantmäteriförrättningen.
Anbud kan även avse fastigheten utan bergtäkten. Skifte 1 beläget i Nybyn är
bebyggt med bostadshus och ekonomibyggnader samt en växthusanläggning
kommer vid varje försäljningsalternativ undanhållas från försäljningen och
avstyckas från fastigheten på konkursboets bekostnad.
Advokatbyrån Kaiding
Umeå
Skellefteå
Piteå
Luleå
Kalix
Haparanda
Gällivare
Box 2, 952 21 Kalix
Besök: Norra Parkgatan 2
Tel: 010-19908509, 070-5148080
Fax: 010-2990869
Bankgiro: 204-0475
F-skattsedel
E-post: [email protected]
Webb: www.kaiding.se
Bankgiro klientmedel: 204-0467
Org nr: 994700-9438
2 (4)
Fastigheten omfattar totalt 343,3 hektar varav 283,5 hektar utgörs av produktiv
skogsmark inklusive hänsynsmark. Skifte 1 omfattar ca 3 ha. Virkesförrådet på
den produktiva skogsmarken uppgår till 18 310 m3sk. Fastigheten har av
Skogsstyrelsen värderats till 5 305 000 kr i juli 2015. I samband med värderingen
har även en grön skogsbruksplan upprättats. Skogsstyrelsens värdering omfattar
inte bergtäkten som värderats separat värderats till 537 000 kr – 900 000 kr under
olika brytningstakt. Bergtäkten har värderats av LRF Konsult. Området för
bergtäkten har upplåtits med nyttjanderätt till tillståndshavaren. Avtalet löper till
och med 20161231 och förlängs med ytterligare två år för det fall uppsägning inte
sker inom sex månader före giltighetstidens slut.
Villkor för försäljningen
Följande villkor kommer att upptas i köpekontraktet.
Betalning och tillträde
Köparen skall vid köpekontraktets tecknande erlägga en handpenning om 10 %
av köpeskillingen. Slutbetalning sker därefter på tillträdesdagen.
Tillträde sker efter överenskommelse.
Lagfart och förvärvstillstånd
Köparen svarar för lagfartsansökan och de kostnader detta medför. Köparen
står även kostnaden för uttag av eventuella nya pantbrev.
Köparen ansvarar för att om behov därtill föreligger omgående efter
köpekontraktets tecknande ansöka om erforderligt tillstånd enligt (1979:230)
jordförvärvslagen och svarar för samtliga kostnader förenat med detta.
Friskrivning
Fastigheten säljes i befintligt skick och konkursboet kommer att friskriva sig
från allt ansvar för eventuella fel och brister i fastigheten.
Konkursboet friskriver sig även från ansvar för uppgifter i de externa
värderingar som inhämtats och bilagts denna anbudspromemoria.
Avstyckning
Vid försäljning av täkten separat ankommer det köparen att svara för och
bekosta avstyckning av området för täkten.
---
3 (4)
Fri prövningsrätt och rätt till mellanförsäljning förbehålles.
Ytterligare upplysningar lämnas av Jerker Gramner på telefon 070-5148080 /
010-1990850 alternativt genom [email protected]
Anbud tillställs Jerker Gramner via brev eller e-mail, anbud emotses senast
den 9 oktober 2015.
Kalix den 31 augusti 2015
Jerker Gramner
Konkursförvaltare
Bilaga:
1. Anbudsblankett
2. Överkalix Nybyn 5:24 exkl. bergtäkt
a) Värderingsutlåtande, Skogsstyrelsen 2015-07-02
b) Utdrag ur fastighetsregistret
c) Kartmaterial
3. Bergtäkt
a) Värderingsutlåtande LRF Konsult 2015-06-24
b) Tillstånd för täktverksamhet
c) Kartmaterial och bilder
4 (4)
Returneras till:
Advokatbyrån Kaiding
Att: Jerker Gramner
Box 2, 952 21 Kalix
[email protected]
ANBUDSBLANKETT
Anbudsgivare
Namn:
_____________________________________
Postadress:
_____________________________________
E-mail:
_____________________________________
Telefon:
_____________________________________
Undertecknad lämnar härmed ett anbud om _____________________kr
Anbudet avser:
□
Hela Överkalix Nybyn 5:24 förutom skifte 1.
□
Enbart bergtäkt
□
Hela fastigheten förutom bergtäkt och skifte 1.
_______________________________________________
Ort och datum:
_______________________________________________
Anbudsgivarens underskrift