Verksamhetsplan 2014

Comments

Transcription

Verksamhetsplan 2014
Verksamhetsplan
2014
Polismyndigheten i Norrbotten
Utgivare: Polismyndigheten i Norrbotten, Box 50135, 973 24 Luleå
Diarienummer: A266.465/2013
Foto: Roine Norström, Magnus Carlborg, Lars Hedelin, Elisabeth Hammami
form: Informationsenheten
2Grafisk
VERKSAMHETSPLAN
2014
INNEHÅLL
Innehåll
FÖRORD4
EN MYNDIGHET 20155
VERKSAMHETENS INRIKTNING6
Underrättelsestyrt arbete7
Händelsestyrt arbete7
Operativ resurs7
Gränsöverskridande brottslighet7
Anpassad organisation8
Polisstyrelsens inriktning8
MÅL FÖR VERKSAMHETEN9
Våldsbrottslighet9
Våld i offentlig miljö9
Grov organiserad brottslighet9
Brott i nära relationer9
Mängdbrott10
Livsstilskriminella10
Bedrägerier10
Inbrottsstölder i bostad10
Organiserad brottslighet11
Ungdomars brottslighet11
Trafiksäkerhet11
Narkotikabrott12
IT-relaterad brottslighet12
Brottsofferarbete13
Service och ärenden13
Enhetlig och rättsäker handläggning av ärenden
13
Miljöbrott14
Verkställighetsarbete och gränskontroll
14
Krishantering14
VERKSAMHETSSTÖD15
Intern styrning och kontroll15
Ekonomi15
Chefs- och medarbetarstöd15
Medarbetarskap15
Arbetsmiljöansvar15
Mångfald och likabehandling15
Chefernas kommunikativa uppdrag
15
Förändringsledning15
Kompetensförsörjning16
Kompetensförsörjningsprocessen16
Rekrytering16
Polisens IT-baserade verksamhetsstöd16
Verksamhetsskydd16
Hållbar utveckling16
FOTNOTER17
VERKSAMHETSPLAN 2014
3
FÖRORD
Förord
Polismyndigheten i Norrbotten står inför det sista året
som egen myndighet då vi snart övergår till att bli en
Polismyndighet i landet. Vi skapar de bästa förutsättningarna för denna förändring genom att göra ett mycket gott arbete och vi underlättar övergången genom att
bidra med den samlade kunskap som vi har från lång
erfarenhet av att bedriva polisverksamhet över stor yta.
Vår verksamhet ska kännetecknas av att:
•
•
•
•
Vi har låg brottslighet inom mängdbrotten
Vi gör allt för att utreda anmälda brott
Alla får ett gott bemötande från Polisen
Norrbottningarna har ett högt förtroende för polisens
sätt att sköta sitt arbete
• Medarbetarna känner stolthet över det arbete som vi
gemensamt utför
Det övergripande målet för polisen är att minska
brottsligheten och öka tryggheten. Vår gemensamma
utgångspunkt måste vara att vi arbetar för att så få brott
som möjligt drabbar våra medborgare. Det förebyggande arbetet måste prioriteras och vår synlighet ska
vara hög.
Vi ska ha en drivkraft att utreda och lagföra brott för att
få bort brottslingar från gatan. Polisverksamheten ska
inriktas med ett särskilt fokus på de fåtal personer som
livnär sig på en stor mängd av brottsligheten.
Polismyndigheten i Norrbotten ska kännetecknas av
handlingskraft och operativ styrka där ett tidigt ingripande kan vara att föredra när det finns olika handlingsalternativ. Resursen kan då användas till ett större antal
insatser och ge en brottsförebyggande effekt.
Att vi klarar upp brott är en viktig faktor för att få
nöjda brottsoffer. Vi måste under hela utredningsprocessen, från anmälan till att ärendet redovisas till
åklagare, förbättra dialogen och informationen till den
som utsatts för brott. Eftersom kontakten med brottsoffer sker på många plan inom polisverksamheten, inom
såväl ingripandeverksamheten som utredningsarbetet
måste vi försäkra oss om att detta inte prioriteras bort.
”Vår gemensamma
utgångspunkt
måste vara att vi
arbetar för att så få
brott som möjligt
drabbar våra medborgare. Det förebyggande arbetet
måste prioriteras
och vår synlighet
ska vara hög.”
Allmänheten är vår viktigaste källa till information och
vi bygger grunden till tillit och ett starkt förtroende genom en god kontakt med den som utsatts för brott. Vi
ska visa respekt för alla människor och stå upp för alla
människors lika värde.
Vi ska lägga kraft på de brott som begås av våra ungdomar och göra allt vi kan för att förhindra nyrekrytering
och utveckling av ungdomsbrotten. Vi ska se till att
dessa brott utreds enligt gällande tidsfrister, därigenom
bidrar vi till att samhället snabbt reagerar på denna typ
av brottslighet.
Det är viktigt att vi tar hand om våra medarbetare.
Medarbetarna ska känna engagemang i arbetet och vi
ska fortsätta vårt gemensamma arbete för att skapa
ökad arbetsglädje och motivation på våra arbetsplatser.
Medarbetarna är vår viktigaste resurs och vi ska främja
en god arbetsmiljö som präglas av god kommunikation,
öppenhet och delaktighet.
Svensk polis ska samlas i en polismyndighet från och
med 2015 och vi ska förbereda oss för den sammanslagningen. Vi ska fortsätta att leverera en mycket god
polisverksamhet till norrbottningarna så att vi förtjänar
det förtroende de har visat oss genom åren. Därigenom
har vi de bästa förutsättningarna inför framtiden. Håkan Karlsson
Länspolismästare
4
VERKSAMHETSPLAN 2014
EN MYNDIGHET 2015
En myndighet 2015
Svensk polis står inför en av de största organisationsförändringarna i modern tid då vi snart övergår till att
bli en myndighet i landet. Att detta kommer att påverka
verksamheten i Norrbotten under 2014 är ofrånkomligt, men det kommer inte ha någon inverkan på vår
ambition att göra ett gott arbete. Vi kommer att ta vårt
ansvar för att förändringsarbetet kan ske parallellt med
den planerade linjeverksamheten.
För att nå fram till ett lyckat resultat krävs att alla tar
sitt ansvar och bidrar med åsikter om hur vi vill forma
vår framtid. Myndigheten kommer att verka för att
skapa forum så att dessa frågor kan hanteras och att vi
snabbt kommer in i den nya organisationen.
Att vi lyckas med detta är en övergripande målsättning
för 2014 då den nya organisationen kommer att ställa
högre krav på ökad effektivitet och flexibilitet. Tillsammans kommer vi att skapa en attraktiv och trivsam
arbetsplats.
om Polissamordningen
Arbetsplan
lämnas till
regeringen
Beslut fattas om mål
och inriktning för den
nya organisationen
Beslut fattas om
polisregioner och
huvudorter
2013
KVarTal 1
KVarTal 2
Struktur för organisation,
ledning och styrning
blir klart
Regionchefer
rekryteras
Rubrik Rubrik
Rubrik
KVarTal 3
Medarbetare får erbjudande
om verksamhetsövergång till
den nya Polismyndigheten
den 1/1 2015
startar den nya
Polismyndigheten
Nyckelbefattningar
tillsätts
2014
KVarTal 4
KVarTal 1
KVarTal 2
KVarTal 3
KVarTal 4
sÅ Blir Polisen en sammanHÅllen mYndigHeT
550
119
550
550
117
1965
21
117
11721
1990-tal
21
21 11
Vad
Vem
HUr
Den nya polismyndigheten startar den 1 januari 2015 och polis­
samordningen är det arbete som kommer att forma hur den nya polis­
myndigheten ska arbeta och fungera. Förändringar i omvärlden och
kriminalitet som snabbt ändrar karaktär gör att det finns ett behov av
en mer flexibel organisation. Beslutet om polissamordningen vilar på
en enig riksdag och stor samstämmighet bland remissinstanserna.
Genom att ta bort gamla gränser och öka samordningen kan Polisen få
bättre förutsättningar att bli mer effektiva och flexibla.
Polissamordningen leds av regeringens särskilda utredare Thomas
Rolén med stöd av en så kallad genomförandekommitté. Genom­
förandekommittén stöttar polisen i förändringsarbetet så att den
ordinarie verksamheten kan fungera som vanligt och inte bli lidande
under perioden fram till den 1 januari 2015. En viktig stödgrupp i
arbetet är polisanställda – från hela Sverige med olika befattningar,
funktioner och erfarenheter – som valts ut och deltar i arbetet i en
så kallad reformstödsgrupp. Även arbetstagarorganisationerna, andra
berörda myndigheter och frivilligorganisationer är involverade i arbetet.
Polissamordningen kommer att ske steg för steg i sju faser. Syftet
med de sju faserna är att dela upp arbetet i en logisk ordning så att
rätt frågor får rätt prioritet vid rätt tillfälle. Arbetet är omfattande
vilket gör att alla frågor inte kan diskuteras samtidigt. En utgångs­
punkt för polissamordningen är att den nya myndigheten byggs
utifrån polisens redan existerande sju samverkansområden. En annan
utgångspunkt är att den nya organisationen byggs underifrån med
fokus på det lokala polisarbetet – för att säkerställa att polisen får
rätt möjlighet att förebygga och klara upp brott nära medborgarna.
11
2015
facebook.com/polissamordningen
Affisch_A3_liggande_0620.indd 1
@polissamordningen
www.polissamordningen.se
Intrapolis
2013-06-20 08:51
VERKSAMHETSPLAN 2014
5
VERKSAMHETENS INRIKTNING
Verksamhetens inriktning
Grunden för Polisens legitimitet i samhället ligger i att
vår verksamhet är rättssäker och enhetlig. De arbetsmetoder vi använder måste vara proportionerliga och
ändamålsenliga. Polisens värdegrund är basen i vårt
förhållningssätt mot varandra inom organisationen.
Värdegrunden ska även vara levande i vårt sätt att
arbeta utanför vår egen organisation.
Polisens nationella plan för likabehandling ska under
året implementeras i vårt arbete och synas såväl i våra
verksamhetsresultat som i vårt förhållningssätt mot
varandra i myndigheten.
Genom att alla medarbetare bidrar, och tillåts komma
med kritik och förslag på åtgärder, så kan vi nå bättre
resultat och få större förtroende.
Målen måste vara förankrade hos chefer och medarbetarna för att nå bra resultat. Tidigare erfarenheter och
resultat ska ligga till grund för de åtaganden som görs
ute i verksamheten. Uppföljning av dessa åtaganden är
en naturlig del för att uppnå en erfarenhetslärande organisation. Såväl kvalitet som produktivitet ska vara hög
och verksamheten ska bedrivas på ett rättssäkert sätt i
enlighet med beslutade metoder och strategier.
Polisens verksamhet ska ledas och planeras enligt fastställda metoder. Polisens underrättelsemodell (PUM)
och polisens nationella utredningskoncept (PNU) är
beprövade arbetsmodeller som ska tillämpas. Att jobba
med synlighet och tillgänglighet bidrar till ökad trygghet och stärker Polisens förtroende. Arbetet ska ske ute
på gatan, via webbplats och i sociala medier. Polisen
ska vara lyhörd för hur vi uppfattas och detta ska vara
styrande för hur vi kommunicerar med allmänheten.
Vi ska ha en drivkraft att utreda och lagföra brott för
att få bort brottslingar från gatan. Ett tidigt ingripande,
jämfört med ett längre spaningsarbete, kan vara att
föredra även om det kan innebära ett lägre straffvärde.
Resursen kan då användas till ett större antal insatser
och ge en brottsförebyggande effekt.
”Vår målsättning är att de som bor och vistas i Norrbotten ska känna sig trygga och ha en stor tilltro
till rättsväsendet. Brottsförebyggande arbete och väl tillvaratagna resurser ska leda till att färre brott
begås. Vi ska även se till att våra utredande enheter blir effektivare så att fler brott klaras upp.
Allmänheten ska få bra service och vi ska stärka vårt förtroende.”
Polisens övergripande mål
Polisens värdegrund
Färre brott ska begås
Polisens uppdrag är att öka tryggheten och minska
brottsligheten. Vi genomför vårt uppdrag professionellt och skapar förtroende genom att vara:
Polisen ska genom planlagt brottsförebyggande arbete
bidra till att färre brott begås.
Engagerade – med ansvar och respekt.
Uppdraget till polisen från medborgarna är tydligt: vi
ska bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Rikspolischefen pekar ut fem mål:
Fler brott ska klaras upp
Polisen ska genom sin utredande verksamhet verka för
att fler brott ska klaras upp.
Människor ska känna sig trygga
Polisen ska bidra till att människor känner trygghet och
mindre oro för brott.
Vi ska bli synligare
Polisen ska arbeta enligt metoder som gör oss synligare och mer tillgängliga för allmänheten.
Förtroendet ska vårdas och stärkas
Polisen ska slå vakt om det höga förtroende allmänheten har för oss och arbeta för att det stärks ytterligare.
6
VERKSAMHETSPLAN 2014
Vi tar ansvar för vår uppgift och värnar om allas lika
värde.
Effektiva – för resultat och utveckling.
Vi är fokuserade på resultat, samarbete och ständig
utveckling.
Tillgängliga – för allmänheten och varandra.
Vi är hjälpsamma flexibla och stödjande.
VERKSAMHETENS INRIKTNING
Underrättelsestyrt arbete
Operativ resurs
Polisarbetet ska vara planerat och strukturerat. Arbetet
ska baseras på vår kunskap om brottslighet, gärningspersoner och andra faktorer som påverkar det som stör
ordningen i vårt samhälle. Polisens underrättelsemodell (PUM) är ett metodstöd skapat i syfte att vägleda hur resurserna ska användas på ett optimalt sätt.
Kriminalunderrättelsetjänstens uppdrag är att samla
in, kartlägga och analysera underrättelser och trender
om brottslig verksamhet. Det underlaget genererar
goda förutsättningar för planering och styrning av det
operativa arbetet. Att använda rätt resurser vid rätt
tidpunkt är en nyckel för att nå framgång i arbetet med
att bekämpa brottsligheten.
Myndigheten ska med ett slagkraftigt och flexibelt
arbetssätt kunna agera mot strategiskt viktiga brott. En
förmåga att genomföra spaning och utredning som är
tillämpbar mot det som anses vara såväl organiserad,
systematiserad brottslighet som mot andra brott. Operativa ledningsgruppen styr inriktningen som förstärker
den geografiska enhetens arbete där utpekad kompetens
krävs. Genom detta har vi även skapat goda förutsättningar för att vi gemensamt med övriga myndigheter
bidrar till ett tryggare samhälle.
Händelsestyrt arbete
En liten del av polisens arbete är händelsestyrt, det vill
säga att arbetsinsatserna sker efter att brott begåtts eller
att andra situationer uppstått. Dessa jobb avbryter det
planerade arbetet och vi har på förhand liten möjlighet att påverka när det sker. Vi kan i viss mån arbeta
förebyggande i syfte att minimera antalet händelser och
genom utbildning kan vi säkerställa att vi är väl förberedda för att hantera sådana situationer.
Gränsöverskridande brottslighet
De som i dag begår brott i Sverige har med tiden
expanderat sitt kriminella territorium. Kommun och
länsgränser är inget som begränsar de kriminellas framfart. Inte ens landets gränser hindrar var de begår sina
brott. Vi utvecklar därför ständigt vårt samarbete med
andra brottsbekämpande aktörer. Detta involverar både
landets polismyndigheter och internationella polisorgan. I samarbetet ingår även operativ brottsanalys1 för
att snabbt kunna möta upp och motverka den gränsöverskridande brottsligheten.
VERKSAMHETSPLAN 2014
7
VERKSAMHETENS INRIKTNING
Anpassad organisation
Myndigheten måste vara beredd på att anpassa sin organisation. Sammanslagningen till en polismyndighet,
tillsammans med förbättrings- och samverkansmöjligheter som vi själva utvecklar, gör att förändringar
kommer att ske. Basen i verksamheten ska dock fortsatt
vara en lokalt förankrad polis nära medborgarna.
Polisstyrelsens inriktning
Polisstyrelsen lyfter vikten att skapa trygghet för
allmänheten. Att ha en lokalt förankrad polis med två
områdespoliser i varje kommun möjliggör upprätthållande och utveckling av samverkan med kommunerna.
8
VERKSAMHETSPLAN 2014
Då länet utgör en viktig resurs med betydande naturvärden prioriterar polisstyrelsen arbete mot CITESbrott2.
Polismyndigheten ska även fortsättningsvis aktivt
arbeta i samverkan med andra myndigheter och organisationer med stöd till våldsutsatta kvinnor.
Polissamordningen, som ansvarar för arbetet med en
polismyndighet, trycker särskilt på vikten av att polisverksamheten har lokal förankring. En stark bas i verksamheten grundas på att polisen finns i alla kommuner.
Vår satsning på områdespoliser i alla kommuner borgar
för ett gott samarbete med övriga förvaltningar och
myndigheter.
MÅL FÖR VERKSAMHETEN
Mål för verksamheten
Våldsbrottslighet
Våldsbrott får avsevärda konsekvenser för de som
drabbas. Brotten medför även stora samhällsekonomiska belastningar.
Nationella mål
Våldsbrottslighet ska minska
Myndighetens mål
l
l
Färre våldsbrott ska begås
Polisen ska bidra till att lagföringen för våldsbrott ska öka
Våld i offentlig miljö
Strategi:
• underrättelsestyrd polisiär närvaro på strategiska
platser
• dokumentera bevissäkring med ljud och bild
• god samverkan med externa aktörer enligt ANDTstrategin3
• Ansvarsfull alkoholservering4
• Arena krogen5
• Krogar mot knark6
• Kronobergsmodellen7
Grova våldsbrott
Strategi:
• arbetet ska bedrivas enligt Polisens metodstöd för
utredning av grova brott - PUG
• fokus på att aktivt stödja och skydda målsägande och
bevispersoner
Brott i nära relationer
Strategi:
• bevissäkringen ska öka genom dokumentation med
ljud och bild och efterforskning av eventuella vittnen
• SOL 14§8 ska användas när barn under 18 år finns i
familjen, oavsett om de är närvarande vid brottstillfället eller ej
• strukturerade riskanalyser ska genomföras
• strategisk samverkan med externa myndigheter och
organisationer
• LVM 6§9 ska beaktas i ärenden med koppling till
drogmissbruk
• handbok och åtgärdskort ska finnas tillgängliga och
användas
• stödjande målsägande- och vittnesarbete vilket leder
till högre lagföring
VERKSAMHETSPLAN 2014
9
MÅL FÖR VERKSAMHETEN
Mängdbrott
Mängdbrott är brott med stor påverkan i vardagen för
de som drabbas. Exempel är bedrägerier och inbrottsstölder. Ett fåtal gärningspersoner begår en oproportionerligt stor del av dessa brott. Dessa gärningspersoner
benämns livsstilskriminella.
Fokus i arbetet ska ligga på inbrottsstölder i bostad då
dessa är mycket integritetskränkande. Bland annat ska
spårsäkringen på brottsplatsen bli effektivare. Myndigheten bidrar med resurser till nationella mängdbrottstyrkan.
Nationella mål
Fler mängdbrott ska förebyggas och klaras upp
Myndighetens mål
Att utifrån lokala förutsättningar arbeta för att
bidra till polisens nationella mål.
Livsstilskriminella
Strategi:
• fokuslistan10 ska hållas uppdaterad
• brottsplatsundersökningar där livsstilskriminella kan
vara misstänkta ska prioriteras
• arbetet mot livsstilskriminella ska vara en naturlig del
av den dagliga verksamheten
• fortlöpande informera om arbetet som bedrivs och
underrättelser som inkommit
• aktiv samordning tillsammans med åklagare
• dialog med personerna på fokuslistan
• motiverande samtal11 när det bedöms lämpligt
• samverkan med Landstinget, Kriminalvården,
kommunerna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Frivården och frivilligorganisationer.
Bedrägerier
Myndighetens mål
l
l
Andelen ärenden redovisade till åklagare ska öka
Antalet anmälda brott ska minska
Strategi:
• informera om trender och hur man kan undvika att
drabbas
10
VERKSAMHETSPLAN 2014
• operativ brottsanalys ska söka samband mellan brott,
för att kunna öka lagföringen
• vidta förebyggande åtgärder för att minska antalet
brott
• fokusera på att lagföra de mest brottsaktiva bedragarna i länet
Inbrottsstölder i bostad
Myndighetens mål
l
l
Antalet inbrottsstölder i bostäder ska minska
Andel redovisade ärenden till åklagare ska öka
Strategi:
• brottsplatsundersökning ska ske vid samtliga inbrott i
permanentbostad12
• operativ brottsanalys13
• genomföra DNA-topsningar
• vidta förebyggande åtgärder för att minska antalet
brott
• upptäcka och agera mot seriebrott
• riktat arbete mot livsstilskriminella fokuspersoner
• försvåra avyttring av tillgripet gods genom att agera
mot häleriverksamhet
MÅL FÖR VERKSAMHETEN
Organiserad brottslighet
Grov organiserad brottslighet drabbar många människor och företag. Det förekommer även att grova brottslingar försöker störa den rättsliga processen. Det blir ett
allvarligt hot mot samhället när den är systemhotande.
Exempel på områden som kan förekomma inom grov
organiserad brottslighet är miljöbrott, narkotikabrott,
människohandel, illegala vapen och otillåten påverkan.
Strategi:
• utveckla arbetet med sociala insatsgrupper
• samverka med externa aktörer (skola, socialtjänsten
i kommunerna)
• erbjuda medling
• identifiera ungdomar som riskerar att utveckla en
kriminell livsstil
• orossamtal14
• använda SoL 14§15 då barn under 18 år kan
antas fara illa på grund av eget beteende
Nationella mål
Polisen ska bidra till att försämra förutsättningarna för att bedriva såväl organiserad brottslighet som grov organiserad och systemhotande
brottslighet.
Myndighetens mål
Att utifrån lokala förutsättningar arbeta för att
bidra till polisens nationella mål.
Strategi:
• tillgångsutredningar i syfte att återta vinning av brott
• samverka med externa parter
• medverka i Regionalt underrättelsecentrum, RUC
• medverka i Regional Operativ Ledningsgrupp
• identifiera och jobba mot strategiska målpersoner
• samarbeta med Rikskriminalpolisen, RKP, och
aktionsgrupper.
Ungdomars brottslighet
Tidiga och tydliga insatser mot ungdomar som begår
brott kan motverka allvarlig kriminalitet i framtiden.
Snabb handläggning och andra former av stöd kan
bidra till förhindrad upprepad kriminalitet. Särskild
prioritering av utredningar av brott mot ungdomar ska
ske.
Nationella mål
Polisen ska bidra i arbetet med att identifiera
ungdomar som riskerar att välja en kriminell
livsstil. Ungdomsutredningar ska bedrivas skyndsamt och effektivt.
Myndighetens mål
Trafiksäkerhet
Antalet dödade och allvarligt skadade i trafiken ska
minska. Polisen ska bidra till att regelefterlevnaden
ökar. Trafiksäkerhetsarbetet ska även ses som en metod
för att nå annan brottslighet, underrättelser och information.
Nationella mål
Polisen ska bidra till att antalet skadade och
dödade i trafiken minskar
Myndighetens mål
Att utifrån lokala förutsättningar arbeta för att
bidra till polisens nationella mål.
Strategi:
• alla poliser i yttre tjänst ska delta i trafiksäkerhetsarbetet
• arbetet ska bedrivas i enlighet med den nationella
trafiksäkerhetsstrategin16
• fokus på att sänka medelhastigheten
• fokus på användande av skyddsutrustning och
nykterhet
• fokus på oskyddade trafikanter
• yrkesmässig trafik ska kontrolleras enligt EU-direktiv
• INVIT17 ska användas
• SMADIT18 ska användas
• insatser mot aggressiv körning
• arbetet ska bedrivas både på väg och i terräng
• anmäla enligt SoL 14§19 om en misstänkt rattfyllerist/
drograttfyllerist har barn under 18 år.
Handläggning av ärenden ska ske med hög
effektivitet och kvalitet.
VERKSAMHETSPLAN 2014 11
MÅL FÖR VERKSAMHETEN
Narkotikabrott
Narkotika är en drivkraft för annan brottslighet. Problematiken finns på olika nivåer – kopplat till mängdbrott,
ungdomar, grov organiserad brottslighet och trafik.
Nationella mål
Polisen ska bidra till att tillgången på och
användningen av narkotika minskar.
Myndighetens mål
Att utifrån lokala förutsättningar arbeta för att
bidra till polisens nationella mål.
Strategi:
• förhindra nyrekrytering till missbruk genom att
minska tillgången till narkotika
• poliser i yttre tjänst ska arbeta mot individers eget
bruk och överlåtelser av narkotika på gatunivå samt
drograttfyllerier
• särskilt fokus på försäljning till och bland ungdomar
• samverkan med externa aktörer för att få ungdomar
att sluta använda narkotika
• aktivt delta i det samordnade arbetet mot alkohol,
narkotika, droger och tobak, (ANDT)
• motiverande samtal20
• kartläggning av lokal problembild samt analys av
arbetsmetoder kopplat till kön för att säkerställa att
både unga kvinnor och unga män synliggörs
IT-relaterad brottslighet
Vårt moderna samhälle med högt användande och beroende av informationsteknik är utsatt för IT-relaterad
brottslighet. Dessa brott kan leda till stort lidande och
utsatthet för individer och orsaka stor påverkan på
samhällskritisk infrastruktur. De ekonomiska vinsterna
är höga för de som begår dessa brott. Vanligt förekommande IT-relaterade brott är bedrägerier och hot, trakasserier samt ärekränkningar riktade mot ungdomar.
Nationella mål
Polisen ska öka sin förmåga att bekämpa
IT-relaterad brottslighet
Myndighetens mål
Att utifrån lokala förutsättningar arbeta för att
bidra till polisens nationella mål.
Strategi:
• kompetensen för att bekämpa och utreda IT-relaterade
brott ska öka
• bevissäkring och tydligare prioritering ska leda till en
ökad uppklaring av IT-relaterade brott
”Arbetet med personsäkerhet och brottsofferstöd säkerställer uppföljning av hatbrottsmarkerade
anmälningar i anmälnings- och utredningssystem. Ett särskilt stöd för utsatta kvinnor och barn finns
att tillgå. Riskanalyser på individnivå gör att vi kan erbjuda och följa upp de skyddsåtgärder vi anser
nödvändiga.”
12
VERKSAMHETSPLAN 2014
MÅL FÖR VERKSAMHETEN
Brottsofferarbete
Att vi klarar upp brott är en viktig faktor för att få
nöjda brottsoffer. Den första kontakten ett brottsoffer får med polisen är ofta via Polisens kontaktcenter,
Länskommunikationscentralen eller någon av våra
receptioner. Kontakten med brottsoffer sker på många
plan inom verksamheten, inom såväl ingripandeverksamheten som utredningsarbetet. Brottsoffer är vår
viktigaste källa till information och ett gott bemötande
ökar våra möjligheter att utreda och lagföra brott. Det
goda bemötandet hjälper brottsoffret att hantera det
inträffade och undvika upprepad utsatthet.
Vi ska på ett professionellt sätt stödja de som utsatts för
brott genom personsäkerhets- och brottsofferstödjande
arbete. Genom att ha strukturerat delar av brottsofferarbetet effektiviseras utredningsprocessen.
Nationella mål
Andelen brottsoffer som är nöjda med Polisen
ska öka
Myndighetens mål
Att utifrån lokala förutsättningar arbeta för att
bidra till polisens nationella mål.
Strategi:
• fokus på brottsoffer ska finnas i all verksamhet
• inrättande av personsäkerhets- och brottsoffergrupp
• uppföljning av kontaktförbud
• strukturerade riskanalyser i tillämpbara fall
• uppföljning av hatbrottsmarkeringar i anmälningsoch utredningssystem
• erbjuda och följa upp skyddsåtgärder
• identifiera och förebygga upprepad utsatthet för brott
• säkerställa att rätt kunskap och bemötande finns vid
första kontakten
Service och ärenden
Det är inte bara brottsoffer som kommer i kontakt med
polismyndigheten. Medborgare ringer för att få upplysningar, söker information via e-tjänster och besöker
våra receptioner i syfte att bland annat ansöka om pass,
lämna in vapen eller hittegods. Vår målsättning är därför att hålla en hög och professionell servicenivå.
Nationella mål
Andelen servicemottagare som är nöjda med
Polisens service ska öka
Myndighetens mål
Att utifrån lokala förutsättningar arbeta för att
bidra till polisens nationella mål.
Strategi:
• implementera den nationella servicestrategin
• utveckla tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning
• fokus på bemötande
• handläggningstider för serviceärenden ska uppfattas
som rimliga
Enhetlig och rättsäker
handläggning av ärenden
Handläggning av polisrättsärenden är en viktig kontakt
med allmänheten. Den myndighetsutövning som sker
måste vara rättssäker då den kan få stora konsekvenser
såväl för enskilda personer som för ordning och säkerhet i samhället.
Nationella mål
Polisen ska öka sin förmåga att handlägga ärenden på ett effektivt, enhetligt och rättssäkert sätt
Myndighetens mål
Att utifrån lokala förutsättningar arbeta för att
bidra till polisens nationella mål.
Strategi:
• tillämpa nationella rutiner
• verka för enhetlig och rättssäker hantering av
polisrättsärenden
• handläggningstider för polisrättsärenden ska uppfattas
som rimliga
VERKSAMHETSPLAN 2014 13
MÅL FÖR VERKSAMHETEN
”En inkomstkälla för den grova organiserade
brottsligheten är miljöbrott. Att myndigheten
arbetar mot miljöbrott är ett led i att försvåra
för den grova organiserade brottsligheten.”
Krishantering
Myndigheten upprätthåller en god beredskap för att
kunna verka då svårare situationer uppstår. Vi har
förstärkt förmåga att agera vid särskilda händelser i
form av katastrofer, större olyckor samt händelser som
i övrigt påverkar samhället i hög omfattning. Arbetet i
Regionala rådet23 kommer att ytterligare stärka vår förmåga att tillsammans med andra myndigheter hantera
särskilda händelser.
I myndigheten ska finnas en resurs för att hantera särskilt farliga och komplicerade situationer. Till exempel
handlar det om att kunna verka mot farlig person.
Miljöbrott
Att värna om naturen och vår miljö ska vara ett arbete
där polisen aktivt bidrar. Myndigheten ska ha kompetens för arbetet med att värna om de värden i naturen
som kan skadas. Arbetet sker i samarbete med Åklagarmyndigheten, Naturvårdsverket, Tullverket och Länsstyrelsen21.
Verkställighetsarbete
och gränskontroll
Verkställighetsarbetet inom polisen har tillsammans
med Migrationsverket och Kriminalvården utvecklats
i en arbetsmetodik för att effektivisera verkställighetsprocessen. Polisen i Norrbotten har varit delaktig
i denna process och kommer att fortsätta jobba enligt
dessa metoder. Gränskontroll mot tredje land22 är en
annan verksamhetsgren som ska genomföras.
14
VERKSAMHETSPLAN 2014
”Vår förmåga att agera i fjällvärlden ska
vara mycket god och vi har en stark fjällräddningsorganisation.”
VERKSAMHETSSTÖD
Verksamhetsstöd
Intern styrning och kontroll
Engagerade medarbetare som bidrar i processen leder
till bättre resultat. Ansvarsfördelningen på olika nivåer
i organisationen måste vara tydlig för att uppnå effektivitet. De risker som identifieras måste dokumenteras
och hanteras enligt tydliga rutiner. Myndigheten ska
uppfylla förordningen (2007:603) om intern styrning
och kontroll.
Ekonomi
Ekonomin ska vara i balans. All verksamhet inom
myndigheten ska bedrivas effektivt och inom ramen
för tillgängliga medel. Varje chef ansvarar för att aktivt
planera sin verksamhet utifrån de givna ekonomiska
ramarna. I planeringen ska hänsyn tas till att även
kunna hantera oförutsedda situationer.
Chefs- och medarbetarskap
Medarbetarskap
Alla i myndigheten har ett ansvar för att uppdraget
utförs professionellt och med hög rättssäkerhet. En
tydlig fördelning av ansvaret för uppdraget ska vara
genomgående i verksamheten. Dialog mellan chefer
och medarbetare, såväl när det gäller verksamhetsutveckling som individuell prestation, leder till ett bra
resultat. Alla medarbetare har ett eget ansvar att söka
upp och ta del av information som ges, samt ta initiativ
till kommunikation. Förväntningarna på medarbetare
och chefer framgår av Polisens medarbetarpolicy.
Arbetsmiljöansvar
En god arbetsmiljö säkerställs genom ett väl utvecklat
systematiskt arbetsmiljöarbete. Myndighetens chefer
ansvarar för att behärska den kompetens som krävs för
att ta sitt arbetsgivaransvar. Detta innefattar att avsätta
tid för utbildning inom arbetsmiljöområdet, planera in
lokala och centrala skyddskommittéer, arbetsplatsträffar, medarbetar- och lönesamtal, skyddsronder, riskanalyser samt ansvara för årliga uppföljningar. En chef
ansvarar även för att vid behov initiera och genomföra
kvalitativ rehabilitering på ett korrekt sätt. De hand-
lingsplaner som enheterna upprättade som ett resultat
av 2013 års medarbetarundersökning ska under året
följas upp av ansvarig chef på
varje enhet.
Mångfald och likabehandling
Polisens plan för likabehandling24 anger hur myndigheten ska arbeta med dessa frågor. Vi har, genom vår
möjlighet att påverka, ett viktigt uppdrag att slå vakt
om de mänskliga rättigheterna. Vi ska vara medvetna
om att likabehandling och kunskap om mångfald hjälper oss att nå våra verksamhetsmål. Respekt för allas
lika värde ska prägla vårt arbete både i mötet med allmänheten och inom vår organisation. Likabehandling
är en förutsättning för att skapa en god mångfald inom
vår verksamhet.
Chefernas kommunikativa uppdrag
Varje chef har ett kommunikativt uppdrag, det vill säga
att chefen ansvarar för att vara länken mellan myndighetens mål och medarbetarnas förståelse för dessa mål.
Varje chef ska omsätta myndighetens mål till enhetens
mål och kommunicera detta till medarbetarna på ett sätt
så att de får en förståelse för hur deras arbete påverkar
myndighetens resultat25. Hur styrningen av arbetstiden
påverkar resultatet ska också kommuniceras.
Förändringsledning
Under året kommer den under 2013 påbörjade satsningen på förändringskommunikation/ledning att
fortsätta. Målgruppen för 2014 är direkta chefer och
deras medarbetare. Varje chef har som ansvar att vid
arbetsplatsträffar och övriga möten med personalen
kommunicera det pågående förändringsarbetet så att
medarbetarna känner sig trygga inför 2015. Detta
innebär att chefer måste hålla sig uppdaterade avseende
de beslut som fattas inför 2015, samt säkerställa att
medarbetarna får möjlighet att påverka bland annat via
lokala skyddskommittéer.
VERKSAMHETSPLAN 2014 15
VERKSAMHETSSTÖD
Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjningsprocessen
Det strategiska arbetet med att säkerställa att myndigheten har den kompetens den behöver för att nå
verksamhetens mål dokumenteras i myndighetens kompetensförsörjningsplan. Den nuvarande planen med
inriktning 2013-2015 betonar att kompetensutveckling
kan nås på flera sätt, bland annat genom arbetsrotation,
bredvidtjänstgöring, studiebesök samt genom utbildning. Den strategiska planen ses över varje år i december inför enheternas kompetensplanering.
Rekrytering
Var gång en medarbetare slutar ska överväganden göras
avseende möjligheten att förändra arbetsmetoder samt
utveckla kompetensen hos övriga medarbetare innan
behov om nyrekrytering framställs.
Om behovet av rekrytering finns följer myndigheten
den nationellt framtagna rekryteringsprocessen. Under
2014 kommer det sedan länge planerade IT-baserade
rekryteringsstödet att kunna användas av chefer i linjen.
Varje chef ansvarar för att, med utgång i Polisens
ledarkriterier, identifiera och utveckla lämpliga medarbetare till att anta chefsuppdrag. Det arbetet ska också
resultera i att fler kvinnor rekryteras till chefstjänster.
Möjlighet till karriärväxling är bra för både individen
och organisationen. Myndigheten och dess chefer ska
utifrån en fastställd aktivitetsplan planera in attraktionskapande aktiviteter för att säkerställa en långsiktighet avseende kompetensförsörjning.
16
VERKSAMHETSPLAN 2014
Polisens IT-baserade
verksamhetsstöd
Målet för polisens IT-baserade verksamhetsstöd är att
bidra till ett väsentligt förbättrat resultat för verksamheten i stort. De nya verksamhetsstöden kräver förändrade arbetssätt. För att kunna tillgodogöra sig nya IT-stöd
behöver myndigheten säkerställa planering gällande
exempelvis utbildning, förändringsledning, kommunikation, säkerhet samt nyttohemtagning.
God kvalitet vid utveckling och införanden säkerställs
genom myndighetens styr- och referensgrupper.
Verksamhetsskydd
Verksamhetsskyddet kommer att utvecklas så att
arbetet kan bedrivas med höga krav i form av skydd
för de anställda, sekretess i arbetet och säker hantering
och förvaring av utrustning. Lokaler ska utformas och
skyddas för att säkra verksamheten26.
Hållbar utveckling
Eftersom det blir allt mer angeläget att värna om vår
miljö kommer polismyndigheten i Norrbotten att fortsätta utvecklingen av alternativa mötesformer. Videooch telefonkonferenser ska vara ett naturligt inslag i
verksamheten för att minska bilanvändandet. Möten
ska om möjligt förläggas så att kollektiva färdmedel
kan utnyttjas. Förutom miljövinsterna kommer detta att
medföra att vi reducerar antalet restimmar, viktig tid
som istället kan läggas på operativt arbete.
Fotnoter
1
Att söka och finna samband mellan brott genom forensiska spår, gärningspersons tillvägagångssätt, ärendetyper m.m.
Handel och befattning med fridlysta djur och växter.
3
Alkohol, narkotika, dopning och tobak.
4
Samverkan i alkoholrelaterade problembilder mellan polis, ordningsvakter, kommun, länsstyrelse och krögare för att minska våld och
skador i offentlig miljö.
5
Samverkan mellan polisen, kommunerna och krögare för att skapa en tryggare krogmiljö.
6
Samarbete mellan krogar och myndigheter för att minska och förhindra användandet av narkotika i krogmiljö.
7
Modellen innebär att ingripa och förverka alkohol och att rapportera brott mot alkohollag och lokal ordningsföreskrift. Fokus ska vara
mot langare och innehav och förtäring på ”gatunivå”. Kontakt med föräldrar till ungdomar ska ske.
8
Socialtjänstlagen som anger polisens skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om ett barn kan fara illa.
9
Lag om vård av missbrukare i vissa fall som anger polisens skyldighet att anmäla till socialtjänst om att någon kan vara i behov av vård
enligt denna lag.
10
Lista på aktiva brottsmisstänkta.
11
Samtalsmetod som hjälper till att motivera människor till att förändra sin livsstil.
12
Definition permanentbostad: villa, radhus, lägenhet.
13
Resultaten från brottsplatsundersökningarna och spåranalyser ska sammanföras med information från underrättelseverksamheten.
14
Hembesök då en ungdom uppmärksammats av polis/kommun genom drogmissbruk eller annat riskbeteende.
15
Socialtjänstlagen som anger polisens skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om ett barn kan fara illa.
16
Polisens trafiksäkerhetsstrategi och arbete mot kriminella på vägnätet, POA325-4941/10.
17
Metod för att jobba mot vaneförbrytare i trafiken.
18
Samverkansmodell mellan polis och socialtjänst.
19
Socialtjänstlagen som anger polisens skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om ett barn kan fara illa.
20
Samtalsmetod som hjälper till att motivera människor till att förändra sin livsstil.
21
Strategier mot miljöbrott, POA-226-1179/0.
22
Inpassering vid gräns mot icke Schengen land.
23
En samverkansform mellan myndigheter och andra aktörer som berörs vid större kriser.
24
Polisens plan för likabehandling 2013-2016, HR-749-216/13.
25
Som stöd för detta uppdrag finns bland annat broschyren ”Att kommunicera resultat – en handledning för chefer” samt boken ”Den
kommunikativa chefen – en handbok för chefer inom Polisen”.
26
Policy för Polisens verksamhetsskydd PVS-240-6196/06.
2
VERKSAMHETSPLAN 2014 17
18
VERKSAMHETSPLAN 2014