Dags att applicera psykologin!

Comments

Transcription

Dags att applicera psykologin!
Dags att applicera psykologin!
Vi har nu jobbat med ett urval av psykologiska
förklaringar till brottslighet, deras grundtankar,
vetenskapliga grund och deras prediktioner
(förutsägelser). Nu är det din tur att svara på det
du har lärt dig, och reflektera över
konsekvenserna som dessa teorier och synsätt får
på din, och psykologins bild av människan.
Börja med att läsa om fallet Jesper Blom. Besvara
sedan följande frågeställning. Omfattningen på
arbetet har ingen övre gräns, men för att jag ska
ha en ärlig chans att kunna fylla i åtminstone Ekriterierna, är en rekommendation att
frågeställningen får åtminstone en sida med bra
och genomtänkt text. Med detta menas att man
innan man börjar skriva vet vad man vill ha sagt
och hur man vill säga det.
Deadline för arbetet är onsdag den 13/5. Skicka
arbetet till: [email protected]
1. Perspektiven och deras människosyn
Till området rättspsykologi berör vi flera olika psykologiska perspektiv; biologisk
psykologi (kognitiva nedsättningar, oförmåga att känna empati), socialpsykologi
(umgänge med avvikande kamrater), personlighetspsykologi (personlighetsstörningar)
och utvecklingspsykologi (resiliens, kvalitét i uppfostran). Men även andra perspektiv
gör anspråk på att kunna förklara kriminalitet, exempelvis den tidiga
beteendepsykologin, som menade att kriminalitet var en konsekvens av förstärkning
och modellinlärning av antisocialt beteende över tid.
Vilket eller vilka perspektiv hjälper oss bäst i att förstå kriminalitet? – Varför? Vad leder
psykologin, och de psykologiska perspektiven för syn på människan? Hänvisa till fallet
med Jesper Blom och dina egna erfarenheter när du formulerar ditt svar.
Kunskapskrav: Psykologi 2b
För betyget E
Eleven redogör översiktligt för
några psykologiska perspektivs
förklaringar till mänskliga
beteenden, känslor och tankar
inom valt tillämpningsområde
(Biologisk psykologi).
För betyget C
För betyget A
Eleven redogör utförligt för
några psykologiska perspektivs
förklaringar till mänskliga
beteenden, känslor och tankar
inom valt tillämpningsområde
(Biologisk psykologi).
Eleven redogör utförligt och
nyanserat för några
psykologiska perspektivs
förklaringar till mänskliga
beteenden, känslor och tankar
inom valt tillämpningsområde
(Biologisk psykologi).
Eleven redogör översiktligt för
Eleven redogör utförligt för
Eleven redogör utförligt och
några psykologiska perspektivs
några psykologiska perspektivs
nyanserat för några
förklaringar till mänskliga
förklaringar till mänskliga
psykologiska perspektivs
beteenden, känslor och tankar
beteenden, känslor och tankar
förklaringar till mänskliga
inom valt tillämpningsområde
inom valt tillämpningsområde
beteenden, känslor och tankar
(Brottspsykologi).
(Brottspsykologi).
inom valt tillämpningsområde
(Brottspsykologi).
Eleven redogör också
Eleven redogör också utförligt
Eleven redogör också utförligt
översiktligt för psykologiska
för psykologiska sammanhang
och nyanserat för psykologiska
sammanhang och fenomen
och fenomen utifrån
sammanhang och fenomen
utifrån enkla frågeställningar…
frågeställningar…
utifrån komplexa
frågeställningar…
…I samband med det relaterar eleven till egna erfarenheter.
Eleven värderar med enkla
Eleven värderar med enkla
Eleven värderar med nyanserade
omdömen de psykologiska
omdömen de psykologiska
omdömen de psykologiska
perspektivens förklaringsvärde
perspektivens förklaringsvärde
perspektivens förklaringsvärde
och för enkla resonemang om
och för välgrundade resonemang och för välgrundade och
deras betydelse för helhetssynen
om deras betydelse för
nyanserade resonemang om
på människan.
helhetssynen på människan.
deras betydelse för helhetssynen
på människan.
Eleven formulerar med viss
Eleven formulerar med viss
Eleven formulerar med säkerhet
säkerhet enkla psykologiska
säkerhet psykologiska
komplexa psykologiska
frågeställningar och väljer med
frågeställningar och väljer med
frågeställningar och väljer med
viss säkerhet någon psykologisk viss säkerhet några
säkerhet några psykologiska
teori och modell.
psykologiska teorier och
teorier och modeller.
modeller.
Eleven prövar frågeställningarna
Eleven prövar frågeställningarna Eleven prövar frågeställningarna
med hjälp av givna experiment
med hjälp av valda experiment
med hjälp av valda experiment
och observationer. Dessutom för
och observationer samt
och observationer, motiverar
eleven enkla resonemang om
genomför experimenten och
sina val samt genomför
resultatet och drar enkla
observationerna med
experimenten och
slutsatser.
tillfredsställande resultat.
observationerna med gott
Dessutom för eleven
resultat. Dessutom för eleven
välgrundade resonemang om
välgrundade och nyanserade
resultatet och drar välgrundade
resonemang om resultatet och
slutsatser.
drar välgrundade och
nyanserade slutsatser.
Grönmarkerade rutor innebär att eleven har uppnått kunskapskravet för gällande nivå. Om ett
kunskapskrav är rödmarkerat innebär det att eleven inte uppnått denna nivå vid givet eller givna tillfällen.
Vita rutor innebär mål som ej ännu har testats.