05. Utökning av parkeringsplatser på Gärdet

Comments

Transcription

05. Utökning av parkeringsplatser på Gärdet
FM centrum
Utfärdat av:
Patrik Strängberg
Dokumentnamn:
Version:
Produkt/Projekt/Verksamhet
Diarienr:
FC 2014-394
Datum:
2015-02-27
Sida
1/2
Regionstyrelsen
Utökning av parkeringsplatser på Gärdet, ViN
Investering markanläggning (IM), produktion
Vrinnevisjukhuset
Fastighet 083000
Projekt: 70002688
Bakgrund
Projekt Vision 2020 planerar för att samla alla omklädningsrum i en byggnad vars entré är
mot ”Gärdet”. I planeringen finns även att via en ytterligare infart styra all personaltrafik mot
p-platsen på ”Gärdet”. För att både under Vision 2020 och även efter projektets slut
tillgodose det ökade p-platsbehovet på ”Gärdet” krävs det en omfattande p-platsutbyggnad.
Genom ovanstående utbyggnad kommer behovet av personalparkeringar på sjukhusets
framsida att minska och ökar besökandes tillgänglighet.
Genomförande
En projektering är gjord som innefattar ca 420 nya parkeringsplatser, vilket motsvarar
antalet personalparkeringar som finns på framsidan av sjukhuset idag. För att ersätta de
parkeringsplatser som försvinner p.g.a bodetableringar samt att den arrenderade marken där
den så kallade ”bananparkeringen” finns på sikt försvinner, byggs hela den nya
personalparkeringen direkt. Detta blir också en kostnadseffektiv lösning.
När vårdavdelningarna är byggda är tanken att samtlig personal ska byta om i de centrala
omklädningsrummen vid ”gärdet”. I första skedet kommer en del av den nya parkeringen att
dediceras till byggnadsarbetare och en del till personal. Byggnadsarbetarnas parkering
kommer inte att asfalteras i detta skede utan det görs när vårdbyggnaderna med de centrala
omklädningsrummen tas i bruk.
Ekonomi
Kostnaden för att genomföra ovanstående uppgår till 7 700 000 kr inklusive den tidigare
framskrivningen (för projektering) på 200 000 kr.
Kostnaden hanteras som en investering markanläggning (IM).
Hela investeringen läggs som en behovshyra på hela Vrinnevisjukhuset.
Avskrivningstiden följer fastslagna styrprinciper. Avskrivningstiden är 50 år.
Tider
Färdigställande beräknas till kvartal 3, 2015.
Bilaga
Ritning: Personalparkering Gärdet ViN.pdf
Postadress
Region Östergötland
FM centrum
581 85 LINKÖPING
Besöksadress
Drottninggatan 16
Telefon
010-103 00 00
Telefax
010-103 02 79
Org.nr
232100-0040
FM centrum
Utfärdat av:
Patrik Strängberg
Dokumentnamn:
Version:
Produkt/Projekt/Verksamhet
Diarienr:
FC 2014-394
Datum:
2015-02-27
Sida
2/2
Förslag till beslut
Att ge uppdrag åt FM centrum att genomföra ovanstående markinvestering inom en
kostnadsram om 7 700 000 kr.
FM centrum
___________________________
Micael Antamo
Produktionsenhetschef
_______________
Reine Sundell
Fastighetschef
Godkännes
___________________________
Barbro Naroskyin
Regiondirektör
Postadress
Region Östergötland
FM centrum
581 85 LINKÖPING
Besöksadress
Drottninggatan 16
Telefon
010-103 00 00
Telefax
010-103 02 79
Org.nr
232100-0040
VRINNEVISJUKHUSET I
www.eqcgroup.se