ADbrev-3 2015 (efter Areamötet hösten -15)

Comments

Transcription

ADbrev-3 2015 (efter Areamötet hösten -15)
AD-brev Nr 3
Allehanda information och anteckningar från Areamötet i Katrineholm lördagen den 12
september 2015
Mötesplats:
Deltagande Zontor:
Klubbar och deltagare:
Djulö Värdshus
34
Eskilstuna
4
Flen-Malmköping
Höglandet
Jönköping
Jönköping II
Katrineholm-Vingåker
Linköping
Norrköping
Nyköping-Oxelösund I
Nyköping-Oxelösund II
Trosa
Örebro I
Örebro II
3
2
2
9
1
4
6
2
Inledning
Redan på gårdsplanen välkomnade Katrineholms Zontorna oss till Stora Djulö Herrgård. Vår
Zonta flagga hissades och den fick vaja hela denna september
dag. Efter resan smakade kaffe och smörgås gott. Innan
programmet startade köpte vi lotter och botaniserade bland
många böcker som var till försäljning. Lotterna kostade 20 kr/st.
och böckerna 50. På det dignande vinstbordet fanns
konsthantverk av olika slag.
Ebba Johannesson, Katrineholmsklubbens president hälsade oss välkomna till Stora Djulö.
Ulla-Britt Höjer hälsades också välkommen och Christina Rylander Bergqvist, vice Guvernör
presenterade sig. När alla deltagare presenterat sig startade programmet.
På distriktets sex areamöten, hösten 2015 ska programmen ha fokus på Advocacy och
Ledarskap.
”AD information”
Ulla-Britt inledde med att informera:
Verksamhetsberättelse 2014 – 2015
 Alla Areans klubbar skickade in verksamhetsberättelserna på tid – STORT TACK FÖR
DET! – Vi har belönats med ett diplom
 Gemensam genomgång av verksamhetsberättelserna kommer att göras vid presidentmötet i
oktober
Sid. 1 (7)
 Donationer. Areans 13 klubbar har under verksamhetsåret donerat 37 996 USD till ZIF.
Störst bidragsgivare är Jönköping, Linköping och Norrköping som under verksamhetsåret
ordnade större ”event”
 Till ”lokala projekt” har klubbarna bidragit med drygt 100 tkr
 Medlemsutveckling – ett av ZI:s mål är att klubbarnas medlemsantal ska öka med 10 %.
Tyvärr har Area 05 inte ökat, utan minskat med 15 medlemmar. (31/5 2014 i förhållande
till samma datum 2015).
Distriktsmötet i Nyköping (DM) – några axplock
 Protokoll från DM finns publicerat på hemsidan
 Deltagarnas utvärdering gav ”gott betyg”
 Överskott från ”ankrace” (9 250 kr), korsord (4 000 kr) och lotteri (17 670 kr) gav totalt
30 920 kr. Överskottet från ”ankracet” och lotteriet tillfaller ZISVAW och korsordet
Amelia Erhard fonden
 Vid DM valdes Caisa Björndal (Jönköping I) till AD och Eva Hesse Sundin (Eskilstuna)
till vice AD.
”Handledning för klubbstyrelse och medlemmar 2014 -2016”
 Ett ovärderligt verktyg för alla styrelser och bra kunskapsmaterial för alla medlemmar!
 Handledningen är reviderad (2/9). Vad som är ändrat/tillagt framgår på sid. 2
 Kräver inloggning – eftersom det finns namn och e-postadresser till ett antal personer
 Tips – ”spara ner” handledningen på datorns ”skrivbord”.
Klubbstadgar
 Reviderade distrikts- och klubbstadgar (”standard stadgar”) godkändes vid DM
 Stadgarna finns på hemsidan (www.zonta21.org) under ”Distrikt 21”
 Klubbstadgar är ”inget ett måste”, men viktigt för att kunna ”göra rätt”.
Bokmässan i Göteborg
 24 – 27 september 2015
 Ett reviderade bokmärken kommer då att vara klart
 Liksom förra året så kommer det att finnas en bemannad ”Zontamonter” under mässan.
”16-days” – ”Zonta Says NO”
 25/11 – 10/12
25/11 – Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor
10/12 – Internationella dagen för mänskliga rättigheter
 På den internationella hemsidan (www.zonta.org) finns bra information om ”Zonta Says
NO”. Adressen till direktlänk är: http://zontasaysno.com
 Distriktsstyrelsen uppmanar alla klubbar att ordna någon aktivitet under ”16-days”
perioden. Flera förslag på aktiviteter finns redovisade i ”Zontasaysno” – dokumentet.
Sid. 2 (7)
Zontas nya logga
 Alla klubbar har informerats om att införa den ”nya” logotypen senast 15/6
 Glöm inte att också byta till den nya loggan på dokument som ”lever vidare”.
 Namnbricka med den nya loggan är på vit botten
 OBS! Ny leverantör. Beställs hos ”Tellus Flaggor och Reklam AB” - Se handboken
avsnitt 12
 Distriktets PR, Tina Hilding, har ett antal nya ”roll-up dukar” till försäljning
 Det finns inget uttalat krav på att alla medlemmar ska byta gamla namnbrickor mot nya –
varje klubb bestämmer.
Verksamhetsplan – Zonta International – Distrikt 21 – Area- och klubbnivå
 Enl. Convention beslut ska vi ha verksamhetsplan med mål och aktiviteter. Målen ska vara
mätbara och följas upp
 För bienniet 2014 – 2016 ska vi ha mål och aktiviteter för:
- Service
- Advocacy
- Medlemskap
 I augusti 2014 tog distriktsstyrelsen verksamhetsplan för distriktet. Vid Area- och
presidentmöte i september/oktober arbetade vi med Areans verksamhetsplan, och utifrån
den skulle klubbarna ta fram ”sina”
 Uppföljning av klubbarnas verksamhetsplaner kommer att göras vid höstens presidentträff.
President- och IT/webbträff för Area 05
 10 oktober i Gränna
 Inbjudan har skickats ut.
”Regler för ersättning”
 Reviderat PM finns på hemsidan
 Kompletteras med policy för resp. klubb?
”Utskick”
 Distriktsstyrelsen arbetar för att få ett gemensamt dokument för Guvernör-, AD- och
medlemskommitténs information till medlemmarna – inte som nu ”ett från varje”.
Areamöte våren 2016
 16 april – huvudpunkt, genomgång inför Convention i Nice.
Convention 2016
 Nice 2 – 6 juli
 Redan nu är det ide att söka billigt flyg – finns från 1 500 kr t o r.
Jönköping I
 60-års jubileum 29 oktober
 Lena Wahlgren och Inga Johansson informerade och delade ut inbjudningar
 Inbjudan finns också på hemsidan.
Sid. 3 (7)
”ADVOCACY” – vad är Advocacy, vad görs på internationell- och på distriktsnivå, samt
hur ska vi arbeta på klubbnivå?
Margit Webjörn, ordförande i den internationella Advocacy kommittén och Ing-Marie
Andrée, mångfaldsstrateg i Landstinget Sörmland var inbjudna att dela med sig av sina
kunskaper.
Advocacy = Opinionsbildning - Påverkan
Ulla-Britt inledde med att informera om Zonta organisationens regelverk:
 På Internationell nivå – Govering Documents 2014 (Bylaws) och bienniets tre mål:
-Service
- Advocacy
- Resources
 I Distrikt 21:s verksamhetsplan finns mål och aktiviteter för bienniet, för Service,
Advocacy och Medlemskap. För Advocacy, ska ”Zonta vara den självklara aktören i
kvinnofrågor och genom kunskapsöverföring och aktivt agerande skapa opinionsbildning i
syfte att åstadkomma en attitydförändring”
- Mål 1
- Mål 2
- Mål 3
- Mål 4
Opinionsbildning och Service samarbetar vid alla projekt
Minst en aktivitet per år ska ha fokus på Opinionsbildning
Skapa förståelse för ZI och FN:s verktyg för opinionsbildning genom
information och utbildning
Opinionsbildande åtgärder ska, så långt möjligt ha mätbara effekter.
 Areanivå – För Area 05 utarbetades mål hösten 2014. Verksamhetsplanen för 2014 – 2016
finns på distriktets hemsida under ”Klubbar” – ”Area 05”
 Klubbnivå – Vid Areamötet i Linköping hösten 2014 uppmanades klubbarna att ta fram
verksamhetsplan för ”sin” klubb. Vid presidentträffen i oktober kommer genomgång att
göras av detta arbete.
 Distriktets Advocacykommitté har följande medlemmar:
- Susanne Malmström, Jönköpings Zontaklubb (sammankallande)
- Karin Müchler, Gällivare Zontaklubb
- Kerstin Ekstrand-Christiansson, Halmstad Zontaklubb
- Astrida Jurkele, Riga Zontaklubb
 Advocacykommitténs verksamhetsplan finns på distriktets hemsida.
********
Margit berättade om Zonta organisationens mångåriga samarbete med FN. En viktig uppgift
är att påverka lagstiftning och attityder. Vi måste ta ställning till:
 Vad vill vi åstadkomma utifrån Zontas vision?
 Vad är viktigast för kvinnor nära oss?
 Vi måste själva göra något och för det krävs att vi har kunskap!
Margit informerade också om följande organisationers arbete:
 FN Förenta Nationerna UN www.un.org
 Europarådet / Council of Europé www.coe.int
Sid. 4 (7)
 2011 Istanbul Konvention. Konventionen är ratificerad av 17 stater, däribland Sverige och
undertecknad av ytterligare 20 stater. Bindande efter ratificering.
Istanbul Conventionens hörnstenar
Förebyggande: Attityder
Prevention
Utbildning
Samarbete
Skydd:
Offrens säkerhet
Protection
Hjälp
Rådgivning
Åtal:
Lagstiftning
Prosecution
Rättegångar
Utredningar
Övervakning av konventionens genomförande
Monitoring
- Zonta och andra NGO:s
Sammanfattning av Istanbul Konventionen finns på många språk, bl. a på svenska och
lettiska:
www.coe.int/en/web/istanbul-convention/publications
I tidskriften ”The Zontian” (May 2015) finns två artiklar som Margit författat. ”A life Free of
Violence – A Call for Zonta Action” och “Empowering woman worldwide through service and
advocacy”.
********
Ing-Maries innehållsrika pass ”Mäns våld mot Kvinnor” / ”Våld i nära relationer” inleddes
med att v i såg en video ”Det finns stunder”, som beskriver hur den hörselskadade Fredrika
kränks av sin man/pojkvän. Därefter gick Ing-Marie igenom:
 Fakta kring mäns våld mot kvinnor
 Information om Juno Bloms utredning
 Zonta Says No – 16-days”
Ing-Maries anförande är svårt att sammanfatta, hennes utförliga PP-bilder publiceras
tillsammans med detta dokument på Zontas hemsida på:– ”Klubbar” – ”Area 05”.
Adresser till två länkar:
o Utbildningsmaterial om kvinnor med funktionshinder utsatta för våld:
http://amphi.se/materal/det-finns-stunder
o Slutbetänkande till ”Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld
och förtryck (SOU 2015:55)
http://www.regeringen.se/contentassets/738becd6961e4a3d8d986c00b8c8bc9e/nationellstrategi-mot-mans-vald-mot-kvinnor-och-hedersrelaterat-vald-och-fortryck-sou 2015 55.pdf
Sid. 5 (7)
Därefter diskuterade vi tillsammans ”Hur kan
klubbarna praktiskt arbeta med Advocacy”, och
hur kan vi koppla samman ”Service och Advocacy”
under ”16-days”? Gå in på länken:
http://zontasaysno.com här finns sammanfattande
information om Advocacy (tools) och olika förslag
på vad vi kan göra (actions).
Distriktsstyrelsen uppmanar alla distriktets klubbar att genomföra en ”Zonta Says NOaktivitet” under ”16-days perioden”.
Medlemskommittén – Christina Rylander Bergqvist och Marie-Louise Hegewald
Christina inledde med att berätta om medlemskommitténs mödosamma arbete för att få ”rätt”
personuppgifter i både ZI:s och distriktets medlemsregister. Det har tagit tid – ”men nu är det
rätt”! Några fakta som vi fick ta del av:
o D 21 hade 2128 medlemmar den 1 juni 2015
o D 21 har 67 klubbar med i genomsnitt 32 medlemmar. 2 klubbar har mer än 60, 5 har mer
än 50. 3 klubbar har färre än 10 (Lettland)
o ”Elektronisk intresseanmälan” Under perioden september 2014 – april 2015 kom 16
intresseanmälningar. 9 har tackat ”ja” till medlemskap
o Under perioden juni – september 2015 har 10 intresseanmälningar kommit. När en
intresseanmälan kommit kontaktar Christina den klubb som är aktuell, med uppmaning att
ta kontakt med den som anmält sitt intresse
o Marie-Louise redovisade medlemsutvecklingen inom Area 05
o På hemsidan under ”Medlemskap” finns mycket information.
NYHET!
Medlemskommittén har en ”egen” brevlåda” – [email protected] – den ska vi använda
för att anmäla nya medlemmar, de som slutar (glöm inte anmälan till ZI), samt att ställa
frågor. ALLA FRÅGOR ÄR VÄLKOMNA!
*********
Lunchpaus med Djulös paradrätt genom åren
Gravad lax, dillstuvad potatis, hovmästarsås, sallad, hembakat bröd, kaffe och maffig kaka.
”Det litterära Katrineholm”
Katrineholms Zontorna berättade om författare som haft eller har anknytning till Katrineholm
och Vingåker och det var många! Först fick vi höra om Selma Lagerlöf och Nils Holgerssons
underbara resa genom Sverige. Vildgåsen Akka och Nils rastade i närheten av Djulö under sin
resa norr ut. I rask takt presenterades ytterligare sju.
”Ledarskap”
Vår internationella president Maria José Landeira Oestergaard vill att vi ska fokusera på
”Ledarskap” under bienniet och tillsatte en särskild ”Leadership Committé” efter Convention
2014. I den här kommittén ingår bl. annat vår svenska Zonta Marie-Louise Zeisig (Stockholm
IV). Dagens tema var ”Hur kan och ska vi arbeta med ledarskapsutveckling på klubbnivå”.
Sid. 6 (7)
Christina har lång erfarenhet som egen företagare, konsult, ledare/utbildare/projekt och som
processledare. Christina gav oss en inblick i vad ledarskap är – allmänt och om ledarskap i
ideella organisationer. Vi fick också surra i små bikupor under detta pass med olika frågor.
Några tänkvärda ord från Christina:







Vi är inte vår ålder – vi är vår generation
Vad attraherar nästa generation
Att motivera och engagera
När visade du en medlem uppskattning senast
När var du modig senast
vad innebär ett bra klimat i din klubb
3 saker att ha när det kärvar: *) varmt hjärta, *) kall hjärna, *) is i magen.
Information från Ingegerd Wennerbeck, ”Foundation ambassador”
Christina gav en lägesrapport från Ingegerd. Bl. a att:
 ZIF redovisar att måluppfyllelsen uppgick till 48 % den 31 juli 2015 (2 528 225 USD)
 D21 i topp på ZIF:s bidragslista
 Klubbar i D21:s topplista är: *) Sundsvall, *) Linköping, *) Lund, *) Trelleborg-Vellinge,
*) Falkenberg.
Avslutning av dagen med eftermiddagskaffe, utvärdering och vinstdragning
Samtidigt som vi drack kaffe, diskuterade dagens program och hur vi kan jobba vidare i våra
resp. klubbar. Sedan var det dags för lottdragning, många glada vinnare fick välja från det
digra vinstbordet.
Katrineholmklubben har bestämt att behållningen från lotteri- och bokförsäljningen ska
tillfalla det internationella Zonta projektet ”Gender Responsive Schools in Vietnam” (UN
Trust Fund). Mål – Skapa en skolmiljö för tonårsflickor/- pojkar i Hanoi, fri från könsrelaterat
våld. Behållningen blev ca 5 000 kronor.
Vid pennan
Ulla-Britt Höjer
AD – Area 05 – 2014 – 2016
Övertygelse – Engagemang – Mod
Sid. 7 (7)