LPP i historia åk. 9

Comments

Transcription

LPP i historia åk. 9
LPP i historia åk. 9 - Världskrigen
Centralt innehåll/Big Q:s
1)
2)
3)
4)
5)
Vilka är orsakerna och
följderna till kolonialism
och imperialismen under
1800-talet?
Vilka är orsakerna och
följderna till första
världskriget?
Ge exempel på
nationalism och olika
formar av demokrati och
diktatur under
mellankrigstiden.
Vilka var orsakerna och
följderna till andra
världskriget?
Beskriv och berätta om
hur människor upplevde
kolonialism, totalitär
diktatur , förtryck, rasism
och motstånd mot detta.
.
Centrala begrepp
Bolsjeviker
Centralmakterna/
trippelalliansen
Ententen
Februarirevolutionen
Kapprustning
Kommunism
NF/ Nationernas förbund
Versaillefreden
Västfronten
Östfronten
Börskraschen
Depression
Fascism
Gulag
Koncentrationsläger
Nazism
Raslära
Antisemitism
Förintelsen
Molotov-RippentropAkten
el-Alamein
Pearl Harbor
Stalingrad
Dagen – D
Nürnbergrättegången
Undervisning
Bedömning
Förmågor
•
SYFTE MED LEKTIONER
•
PÅ LEKTIONSTID:
(Formativ bedömning)
SAMBAND OCH
RESONEMANG:
•
GENOMGÅNGAR:
Anteckna, återberätta till bilder
a)
Aktivt och självständigt
arbete under lektionerna
b)
Miniwhite-boards.
Använda en historisk
referensram som innefattar olika
tolkningar av tidsperioder,
händelser, gestalter, kulturmöten
och utvecklingslinjer
c)
1, 2, 3 – kort/ Grön, Gul,
Röd
d)
Utvärdering efter lektion
EXIT-PASS Återkoppling
Vad har du lärt dig?
Vad vill du veta?
•
•
•
•
ETA: Eget Tyst Arbete
EPAK:
Enskilt, Par, Alla, Källa
HISTORISK FILM
ÖVNINGAR KOPPLADE
TILL DE OLIKA
FÖRMÅGORNA:
a)
Tidsaxel som sätts upp i
klassrummet: Händelser, Orsaker
och Följder (Samband)
b)
Förklaringsmodeller
(Samband)
-
Ringar på vattnet
Orsaker ?/Följder?
c)
Källkritiska övningar
d)
Historiebruk
e)
Lektionstester i slutet av
lektionerna. Återkoppling
f)
Aktivt deltagande i
diskussioner.
•
AVSLUTANDE
BEDÖMNING:
•
•
Seminarium
Prov Återkoppling
BEGREPP, KÄLLOR OCH
HISTORIEBRUK:
•
Använda historiska begrepp för
att analysera hur historisk
kunskap ordnas, skapas och
används.
•
Kritiskt granska, tolka och
värdera källor som grund för att
skapa historisk kunskap.
•
Reflektera över sin egen och
andras användning av historia i
olika sammanhang och utifrån
olika perspektiv.