Andra världskriget

Comments

Transcription

Andra världskriget
So/Svenska
9d
Vt-12
Andra världskriget
Andra världskriget
Strävansmål enligt kursplanen i SO



Förvärva sin förmåga att bedöma olika texter, medier och andra källor som tolkar och belyser
historiska förlopp
Tillägna sig kunskaper om betydelsefulla gestalter, händelser och epoker
Utveckla förståelse av historiska företeelser och skeendens bakgrund och samband och att dessa kan
uppfattas, förklaras och tolkas ur olika perspektiv.
Strävansmål enligt kursplanen i svenska



Utveckla sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa läsningen
och arbetet med texten till dess syfte och karaktär,
Genom eget skrivande fördjupa sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i
språket samt utveckla sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang
Utveckla sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd
Undervisningsmål
Du utvecklar ditt kunnande om orsaker och konsekvenser av Andra världskriget, du införskaffar även
kunskaper om viktiga händelser och personer under denna tidsperiod. Du ska också lära dig att
källkritiskt granska information.
Du kan skriva ett prov eller en text i form av en faktauppsats som följer en given mall, innehåll och
formalia. Din text är skriven på korrekt svenska, meningsbyggnad, språk och grammatik. Du arbetar
med kamratrespons. Du visar även att du kan läsa en bok samt att du förstår innehållet och kan
använda det du lär dig om innehållet i din faktauppsats samt i en reflekterande text.
So/Svenska
9d
Vt-12
Andra världskriget
Undervisningens innehåll
Under lektionerna har vi genomgångar och du läser om Andra världskriget i läroboken och hämtar
information i andra källor, som t.ex. dokumentärfilm samt lyssnar på Mietek Grosher. Du letar efter
relevant information i lämpliga medier genom att använda bibliotek, Internet etc. Du skriver din
faktauppsats på lektionerna i So och i svenska. Du läser en skönlitterär bok som handlar om denna
tidsperiod samt skriver en reflekterande text kring innehållet i boken.
Bedömning
Du bedöms på hur väl du skriver ett prov eller en faktauppsats, både till formalia (se formalia häfte),
innehåll och språk samt hur väl du skriver en reflekterande text . Bedömning sker även under
arbetets gång genom respons från lärare samt genom kamratrespons där ni läser varandras texter
och ger återkoppling. Du bedöms också på hur väl du kopplar samman orsak och verkan samt
värderar olika källor. Tänk på att uppsatsens resultat är beroende av din frågeställning.
Lycka till!
Mats och Kristin.