Grattis - du ska bli handledare!

Comments

Transcription

Grattis - du ska bli handledare!
Grattis - du ska
bli handledare!
Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd
Att handleda elever under praktik
Att vara handledare för en elev på gymnasieskolan eller yrkeshögskolan
kan vara både lärorikt, utvecklande och ansvarsfullt. Inom gymnasieskolan
kallas detta för APL (Arbetsplatsförlagt lärande) och för yrkeshögskoleutbildningar kallas den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen för LIA (Lärande i arbete).
APL och LIA är arbetslivets viktigaste medverkan i det svenska utbildningssystemet. Det är en kurs med kursmål och ämnen och ämnesmål som ska
uppnås och betygsättas. Lärandet är en process som ger förståelse och leder
till nya handlingsmönster utifrån det man är med om. Man lär sig om det
man utför.
Handledaren är en mycket viktig person för eleven men också för arbetsplatsen, företaget, branschen och utbildningsanordnaren. Man blir inte bara
elevens stöd och förebild utan bidrar även till att arbetsplatsen och branschen får en ny kunnig person. Som handledare får du möjlighet att dela
med dig av din yrkeserfarenhet samtidigt som du får en chans att utveckla
dig själv och ditt arbete.
Lycka till och välkommen in i rollen som handledare!
”Om jag ska lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag
först finna henne där hon är och börja just där ”
Sören Kierkegaard.
-2-
Innehållsförteckning
Fakta ........................................................................................................................................... 4
Gymnasieutbildning ............................................................................................................................ 4
Yrkeshögskoleutbildning ..................................................................................................................... 4
“Varför ska jag vara handledare” ............................................................................................... 4
Utbildningens mål ...................................................................................................................... 5
Syftet med APL ........................................................................................................................... 5
APL – några utmaningar ............................................................................................................. 5
Ditt uppdrag som handledare .................................................................................................... 6
Handledarens olika uppgifter ..................................................................................................... 6
Stöd till dig som handledare ...................................................................................................... 7
Handledarrollen.......................................................................................................................... 7
Första mötet/introduktionen ..................................................................................................... 8
Under praktiken ......................................................................................................................... 9
Arbetsmiljön för elever på praktik ............................................................................................. 9
Skolans ansvar ..................................................................................................................................... 9
Skolans och arbetsplatsens gemensammaansvar ............................................................................... 9
Arbetsplatsens ansvar ......................................................................................................................... 9
Arbetsmiljön särskilt viktig på gymnasiet .......................................................................................... 10
Regler................................................................................................................................................. 10
Försäkring ................................................................................................................................. 10
Ansvarsförsäkring för studerande ............................................................................................ 10
Återkoppling och bedömning ................................................................................................... 11
Checklista efter praktiken ........................................................................................................ 11
Yrkesroller ................................................................................................................................ 11
Fastighetsvärd ................................................................................................................................... 11
Fastighetsskötare .............................................................................................................................. 11
Fastighetstekniker ............................................................................................................................. 12
Fastighetsingenjör ............................................................................................................................. 12
Fastighetsförvaltare........................................................................................................................... 12
-3-
Fakta
Gymnasieutbildning
•
•
•
•
•
•
Gymnasieskolan är en grundläggande nivå för yrkeskunskaper
Gymnasieskolans yrkesprogram är på 3 år.
Minst 15 veckor, under de tre åren, ska vara APL.
De flesta eleverna kommer från VVS – och Fastighetsprogrammet (inriktning Fastighet)
Det finns tre yrkesutgångar inom inriktningen: fastighet, fastighetsvärd,
fastighetstekniker och fastighetsskötare.
Gymnasieskolan är formellt sett en frivillig skolform, men i dagens samhälle är en
godkänd gymnasieutbildning i praktiken minimikravet för att komma in i arbetslivet.
Yrkeshögskoleutbildning
•
•
•
•
Utbildningar på mellan ett och tre år.
En utbildningsform på eftergymnasial nivå.
Teori varvas med praktik – en tredjedel av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete).
Är kostnadsfri, men däremot får studenterna betala för exempelvis litteratur precis som
vid en högskoleutbildning.
Handledarrollen kan se ut på många olika sätt beroende på yrke och utbildningsupplägg. Det
som är gemensamt är att handledaren är den som får APL/LIA att fungera i praktiken.
“Varför ska jag vara handledare”
Både du och eleven får förhoppningsvis lära er mycket under det arbetsplatsförlagda lärandet.
•
•
•
•
Du får själv reflektera.
Du får ny inspiration.
Eleven blir ”en extra hand”.
Eleven kan bli en ny medarbetare.
Att APL-perioden blir bra hänger på inställningen av ditt engagemang, och att du avsätter/får
avsätta tid för uppdraget. Att ha en elev som är intresserad av varför du gör på ett speciellt sätt
kan leda till att du själv blir tvungen att reflektera över ditt jobb. Det kanske finns bättre sätt att
göra arbetsuppgifterna på? Det kan vara inspirerande för dig att bli uppmärksammad för dina
kunskaper, och att få dela med sig av kunskap är ofta en positiv upplevelse.
Kontakten med en elev kan bli en nytändning i jobbet. Det som börjat bli tråkigt kan bli intressant igen när man får någon som bryr sig och vill veta mer. Att ta emot en elev kan innebära att
man får en extra hand på jobbet, arbetet kan bli lite lättare, bara man ser upp med att inte utnyttja eleven. För både arbetskamrater och arbetsgivare blir APL en möjlighet att se vad den studerande går för. När det sedan behövs nya medarbetare är det lättare att ta kontakt med någon
som man redan känner.
-4-
Några bra förutsättningar för att vara handledare:
•
•
•
•
Att du ä r intresserad av att vara handledare.
Att du har goda yrkeskunskaper och ä r intresserad av fö rmedla dem.
Att du tycker att det ä r stimulerande att arbeta med ungdomar.
Att du få r den tid du behö ver fö r utbildning och handledarskap.
Utbildningens mål
Det primära målet för utbildningen är att den leder till jobb inom det yrkesområde som utbildningen gäller. Fastighetsbranschen har idag svårt att hitta personer med en bred kunskap om
fastigheter, förvaltning och skötsel. Därför är det viktigt för företagen och branschen att sådana
personer utbildas. Men viktigast kanske är att varje elev ska ha möjlighet att med verklig kompetens kunna få ett arbete.
Syftet med APL
•
•
Ge eleven möjlighet att utveckla de teoretiska kunskaperna så att de blir omsatta till
praktiska färdigheter
Ge nya praktiska kunskaper som kan vidareutveckla eleven
APL – några utmaningar
•
•
•
•
•
Vilka praktiska möjligheter finns?
Har arbetsplatsen tid och råd?
Finns den kunskap och det stöd som behövs?
Vilka rutiner och verktyg finns?
Finns lämpliga arbetsuppgifter?
Tänk på att:
•
•
•
All APL ska vara planlagd.
Att avtal ska ingås mellan skolan och företaget.
Att avtal mellan skola och fö retag ska fö regå s av lokal ö verenskommelse mellan fö retaget
och facklig organisation.
Att ta emot elever har med attityder att göra – vad vi tror oss veta och vad vi anser om saker och
ting, men också praktiska möjligheter. Har arbetsplatsen tid och råd? Har du som handledare
den kunskap och det stöd som behövs? Vilka rutiner och verktyg finns? Vilka arbetsuppgifter
kan/ska elever få göra på din arbetsplats?
-5-
På vilket sätt kan ni lägga upp det dagliga arbetet så att eleverna får den utbildning de ska ha på
ett naturligt sätt?
Ditt uppdrag som handledare
Dina uppgifter som handledare formas dels efter arbetsplatsens förutsättningar, dels utifrån de
krav som utbildningsanordnaren ställer. Det är viktigt att du känner fullt stöd från arbetsplatsens ledning och dina kollegor och att ditt handledaruppdrag är ordentligt förankrat på arbetsplatsen. För att göra ett bra jobb är det en förutsättning att du får tillräckligt med tid avsatt för
uppdraget.
Förutsättningar för handledaren:
•
•
•
•
•
•
Handledaren handleder eleven och har den direkta kontakten med yrkeslä raren.
Handledaren ansvarar fö r den yrkesmä ssiga och sociala funktionen i elevernas
kompetensutveckling på arbetsplatsen.
Handledarens ordinarie arbetsuppgifter ska organiseras på ett så dant sä tt att
handledaruppdraget i mö jligaste må n kan genomfö ras utan stö rning.
Handledaren ska ha kompetens fö r sitt uppdrag.
Fö r den tid som gå r å t fö r uppdraget som handledare erhå ller handledaren lö n som
motsvarar ordinarie lö n plus handledartillä gg.
Planering och upplä ggning av den lokala arbetsplatsfö rlagda utbildningen samt
introduktion av elev ska ske i samverkan mellan yrkeslä rare och handledare.
Handledarens olika uppgifter
•
•
•
•
•
•
•
Att ta emot och introducera eleven på arbetsplatsen.
Beskriva arbetet, visa, instruera, öva.
Planera och följa upp.
Underlä tta lä randet.
Att i samrå d med skolan bedö ma nä r eleven klarat av utbildningsmå len.
Beakta skydds- och sä kerhetsfrå gor.
Dokumentera.
Som handledare kan du komma att ha en del kontakt med utbildningsanordnaren. Det kan innebära att du deltar i möten och är med och planerar och organiserar praktiken.
Som handledare kan det ingå att visa arbetet och de olika arbetsuppgifterna. Du är kanske den
som ska instruera och låta deltagarna prova och öva. Fundera över hur du ska gå till väga när du
ska visa ett arbetsmoment.
I din roll som handledare ingår det att reflektera över och bedöma hur APL har fungerat. Hur
kan du konkret gå tillväga vid bedömning? Ett sätt är att du kontinuerligt ger återkoppling till
eleven – då behöver det inte bli så dramatiskt. Utbildningsanordnaren är huvudansvarig för genomförandet av utbildningen. Du är experten som kan arbetsplatsen.
-6-
Ett annat bra sätt att dokumentera och följa studentens lärande är att använda en loggbok eller
en dagbok. Det underlättar ditt arbete och tydliggör vilka moment studenten klarar av och vad
som han eller hon kanske behöver öva mer på. En manual för kursmål och vad som lämpligt ska
provas/tränas under APL (i gymnasieskolan) finns framtaget av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.
Stöd till dig som handledare
Att du får tillräckligt med tid till din uppgift har stor betydelse. Kolla därför med arbetsgivaren
hur det ser ut för din del. Delta i handledarutbildning om du blir erbjuden detta. Om du inte har
möjlighet att delta i en handledarutbildning har Skolverket tagit fram en webbaserad utbildning.
Din arbetsgivares stöd är avgörande för ditt engagemang. Har arbetsgivaren förstått vikten av
ditt arbete? Visar ledningen tillräckligt intresse? En positiv ledning ger extra uppmuntran.
En viktig pusselbit är också utbildningsanordnarens inställning. Även om de inte kan bidra ekonomiskt så är intresse, information, täta kontakter och uppmuntran ett viktigt stöd. Det är viktigt att utbildningsanordnaren tydliggör vilka kursmål som eleven behöver nya och/eller fördjupade kunskaper om och vilka saker som särskilt behöver färdighetstränas. Det bästa är att skolan, eleven och företaget skriftligt dokumenterar detta. (Mallen som finns beskriven ovan är ett
bra hjälpmedel.)
Ett bra stöd kan också dina kollegor ge. Är ni fler med handledaruppgifter på ditt jobb? Finns det
fler i de närmsta omgivningarna som kan träffas? Ett sådant utbyte kan ge både inspiration och
stöd.
Handledarrollen
Handledaren förbereder praktikperioden och är den som tar emot, informerar och introducerar
eleven i företaget. Det är handledaren som ordnar med praktiska saker som skåp och arbetskläder. Eleven ska informeras om att det är handledaren som är kontaktperson för frågor och önskemål rörande praktiken, samt för sjukanmälan eller annan frånvaro.
Handledaren/företaget kontaktar eleven, exempelvis kan man skriva ett välkomstbrev i god tid
innan praktikperioden. Det ger en välkomnande bild av företaget och praktisk information till
eleven. I brevet kan eventuellt även bifogas ett schema över praktikperioden. Var inte rädd för
att ställa krav på eleven, givetvis rimliga sådana. Brevet ska i god tid informera om frågor som
eleverna oftast har:
•
•
•
•
•
Hur hittar jag dit?
När skall jag vara där?
Hur skall jag klä mig?
Har de omklädningsrum och duschar?
Var skall jag äta min lunch?
-7-
Som elev är det uppskattat att man blir behandlad som om man vore anställd, även om man bara
är där en kortare tid. Alla arbeten har delar som är tråkiga och ”sega”. Att enbart låta eleven
delta i de moment som är roliga ger en skev bild av verksamheten. Ingår det ”tråkiga” moment i
det ordinarie arbetet så låt, i den mån det är möjligt, eleven även ta del av detta. Det är inte heller meningen att handledaren skall vara den som eleven följer med under hela sin praktik. Handledaren ser till att eleven kommer till nya avdelningar och nya provuppgifter, och att schemat
någorlunda följs.
Första mötet/introduktionen
Att som elev komma till en okänd arbetsplats med nya människor känns för de flesta nervöst –
därför är det viktigt att få en bra start. För eleven känns det ofta viktigt att så snabbt som möjligt
bli ”en i gänget”. Som handledare kan du underlätta och påskynda anpassningen genom att informera om hur det går till på just din arbetsplats med olika praktiska frågor. Här nedan följer
några tips inför det första mötet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mö t eleven i entré n/receptionen. Hä lsa vä lkommen, presentera dig sjä lv. Lå t
eleven/eleverna presentera sig.
Berä tta om vad som nä rmast ska hä nda.
Frå ga eleven vilka kunskaper de har om fö retaget, och berä tta kort om fö retaget.
Informera om arbetstider, raster, klä der, koder, nycklar, skå p, lunchrum, toalett och andra
praktiska saker. Accepterar man flextid? Anvä nds stä mpelklocka? Och kan man byta
arbetspass?
Lä mna ö ver en kortfattad information om fö retaget, arbetstider och andra regler, om
man blir sjuk hur gö r man då ?
Berä tta kort vad som kommer att hä nda under elevens APL hos fö retaget Visa vilka
arbetsmoment som eleven ska arbeta med/lä ra sig under tiden på fö retaget.
Frå ga vilka fö rvä ntningar eleven har.
Du som handledare presenterar eleven fö r chefer, arbetsledning och arbetskamrater, och
visar runt på fö retaget.
Du kan också överlämna en journal eller dagbok för eleven att föra under praktiken.
Informera om vart eleven skall vända sig om du inte är där.
Diskutera med den studerande om hur ni kan hå lla kontakt under tiden på arbetsplatsen.
Kom ö verens om tider/dagar fö r avstä mning.
Informera om hur arbetet ä r organiserat. Glö m inte att berä tta om rutiner och eventuella
sä kerhetsregler, så dant som du kanske tycker ä r sjä lvklart, men inte ä r det fö r den som ä r
ny.
Informera om vem som ä r skyddsombud.
Fundera om det på din arbetsplats finns något av speciell vikt som eleven borde känna
till.
Missa inte att tala om uppträdandet gentemot hyresgäster och andra personer som
eleven kommer i kontakt med, att samma beteende gäller för elever som för övriga
anställda! Poängtera att även eleven representerar företaget utåt.
-8-
Under praktiken
I arbetslivet är vi ofta sådana att vi gärna påpekar fel och brister som kan uppstå. Det omvända
inträffar allt för sällan. Vi är dåliga på att ge beröm och positiva kommentarer. Att som elev få
höra att man löst en uppgift på ett bra sätt stimulerar till att fortsätta att utvecklas.
Glöm inte bort att i möjligaste mån behandla eleven som en anställd. Gäller kl. 16 för hemgång
gäller det även eleven. Utnyttja faktumet att eleven inte är ”hemmablind”, ibland behövs en utomståendes åsikt. Uppmana till att meddela fel på hemsidor och annat som kanske kan förbättras.
Arbetsmiljön för elever på praktik
Praktik är en viktig del i elevernas förberedelse för ett arbetsliv. När elever går ut på praktik eller arbetsplatsförlagt lärande (APL) till en arbetsplats utanför skolan har både skolan och arbetsgivaren ansvar för elevernas arbetsmiljö.
Skolans ansvar
Innan elever går ut på arbetsplatsförlagt lärande (APL) ska skolan:
•
•
välja lämpliga praktikmiljöer så att eleverna inte utsätts för risker i sin arbetsmiljö
informera arbetsgivaren om elevens kunskaper, färdigheter och mognad
Det är skolan som, enligt 2 § arbetsmiljöförordningen, formellt ska anmäla allvarliga skador och
tillbud som händer eleven under praktiktiden.
Skolans och arbetsplatsens gemensamma ansvar
Skolan och arbetsplatsen ska tillsammans:
•
•
•
•
•
bestämma elevens arbetstider
bestämma arbetsuppgifter utifrån elevens förutsättningar
bestämma handledningens art och omfattning
bestämma vem som ska förse eleven med personlig skyddsutrustning
underrätta skyddsombudet om elevens arbetsuppgifter och kunskapsnivå.
Arbetsplatsens ansvar
Arbetsgivaren som tar emot en elev på APL ska:
•
•
•
•
•
•
se till att arbetet blir säkert för eleven
se till att eleven får tillräcklig introduktion och handledning
se till att eleven arbetar under ledning och tillsyn av en lämplig person
se till att handledaren har tillräckliga kunskaper för sitt uppdrag
se till att handledaren har tillräckligt med tid för att fullgöra uppdraget
se till att tillbud eller olyckor som berör eleven rapporteras till skolan.
-9-
Det är en fördel om arbetsgivaren har rutiner för att anmäla allvarliga olyckor och tillbud direkt
till Arbetsmiljöverket även för elever som gör praktik. Men formellt är det skolans ansvar att anmäla.
Arbetsmiljön särskilt viktig på gymnasiet
Det är särskilt viktigt att elever som går yrkesutbildningar och arbetar praktiskt i skolan och ute
på företag får goda kunskaper i arbetsmiljöfrågor inom sina yrkesområden. I framtiden kommer
de själva att bli arbetstagare, arbetsgivare, konstruktörer, projektörer, konsulter etc. Praktiken
blir därför en viktig del av deras utbildning i arbetsmiljö och kan komma att påverka deras inställning till arbetsmiljöarbete i sitt framtida yrkesliv.
Regler
Arbetsmiljön vid APL regleras av arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga i arbetslivet, AFS 1996:1. Enligt arbetsmiljölagen likställs elever med arbetstagare, både
i skolan och då de befinner sig på en arbetsplats, även om de inte är anställda. Se kapitel 2–4 och
7–9 i arbetsmiljölagen. Du hittar alla regler på www.av.se Under temat Så får ungdomar arbeta
kan du läsa mer om vad som gäller vid praktik.
Den som ska var på APL ska första dagen erhålla information om arbetsmiljö, säkerhet och
skyddsorganisation. Vid en arbetsplatsolycka eller tillbud som berör eleven på arbetsplatsen
åligger det arbetsgivaren att skyndsamt beskriva och rapportera händelsen skriftligt till utbildningsanordnaren som sedan rapporterar händelsen till arbetsmiljöverket.
Försäkring
Enkelt uttryckt - skolan har försäkring för eleverna, både på gymnasiet och på yrkeshögskolan
Denna försäkring motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Den gäller i Sverige och
omfattar olycksfall under skoltid och under färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Den omfattar även vissa speciella fall av sjukdom.
Ansvarsförsäkring för studerande
Denna försäkring gäller under utbildningsmomentet APL och LIA i Sverige. Försäkringen omfattar skada som en elev tillfogar en icke-statlig arbetsgivare eller företagare hos vilken utbildningen bedrivs.
- 10 -
Återkoppling och bedömning
Ett avslutande samtal mellan dig och studenten om hur det fungerat är bra. Att få och ge feedback, positiv eller negativ, hör till. Kanske blir det en sista chans för eleven att få förklarat något
som han eller hon inte riktigt förstått. Eleven kommer att få betyg på vad hon eller han lärt sig,
betyget sätts av utbildningsanordnaren i samråd med dig. Ta dig tid att förklara och ge möjlighet
till kommentarer och frågor. Ett sätt att visa på värdet av uppgifter är att låta representant för
ledning vara med på avslutningsmötet.
Diskutera vad som har varit bra, mindre bra och vad som kan göras annorlunda. Vad har praktikanten lärt sig och hur ser hon eller han på företagets verksamhet, företagande, företagsamhet
och arbetsliv efter praktiken? De upplevelser och erfarenheter som gjorts kan bidra till att förbättra kommande praktikperioder.
En sak man kan göra är att ge eleven ett intyg för praktikperioden som eleven sedan kan använda i sin meritbeskrivning.
Checklista efter praktiken
•
•
•
•
•
•
Koder tillbaka
Skåpnycklar
Passerkort
Verktyg
Koder, byta efteråt? Ex. inloggning, passerkoder
Övrigt
Yrkesroller
Här presenterar vi de olika yrkesrollerna och vad de innebär.
Fastighetsvärd
Fastighetsvärden är fastighetsägarens ansikte utåt. Fastighetsvärden säkerställer att hyresgästerna känner sig trygga och nöjda i sina arbets- och boendemiljöer. Fastighetsvärden har budgetansvar för sitt eget område och utför t ex besiktningar vid in- och avflyttning. Felsökning samt
enklare justeringar och reparationer kan ingå. Fastighetsvärden bygger och vårdar goda långvariga relationer med kunderna i den eller de fastigheter han/hon ansvarar för. Rollen är inriktad
på kundrelationer men kan också innehålla skötsel av fastigheten och dess teknik. Arbetsledning
kan förekomma.
Fastighetsskötare
Fastighetsskötaren ansvarar för inre och yttre skötsel av fastigheten. Utför vissa mindre reparationer i fastigheten och sköter anläggningar och utrustning i den yttre miljön. Fastighetsskötaren
har dagliga hyresgästkontakter.
- 11 -
Fastighetstekniker
Fastighetsteknikern är en specialist med ansvar för att genomföra drift, skötsel och underhåll av
fastighetens tekniska system. Det innebär att fastighetsteknikern i sitt dagliga arbete säkerställer att dessa system fungerar enligt fastighetsägarens krav och hyresgästens förväntningar. Fastighetsteknikern kan ha tekniskt fastighetsansvar för en eller flera fastigheter. Rollen innebär
vanligtvis inget personalansvar, dock kan arbetsledning förekomma.
Fastighetsingenjör
Fastighetsingenjören är en teknisk specialist som har huvudansvaret för att optimera fastighetens tekniska system. Det innebär att utveckla drift- och underhållsverksamheten och att ha ett
tydligt kostnadsansvar för detta. Fastighetsingenjören har ansvar för de kvalificerade upphandlingarna som berör fastigheter. Innebär ibland en ledarroll med personalansvar.
Fastighetsförvaltare
Fastighetsförvaltaren har det affärsmässiga ansvaret för en eller flera fastigheter. I rollen ingår
att utveckla, bevara och förädla fastigheterna samt säkerställa att kunderna är nöjda och att fastigheternas ekonomi utvecklas enligt mål och planer. Fastighetsförvaltaren har ett övergripande
ansvar, och leder och fördelar arbetet. I rollen kan personalansvar ingå.
Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd
Sveavägen 31, 5 tr | 111 34 Stockholm
08– 564 80 650 | [email protected] | www.fastun.se
Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har till uppgift att långsiktigt främja
kompetenssäkring och kompetensutveckling inom
kollektivavtalsparternas verksamhetsområde.
juni 2015
- 12 -