Ändringsanmälan, Näringsdrivande trossamfund

Comments

Transcription

Ändringsanmälan, Näringsdrivande trossamfund
Ändringsanmälan
931
Näringsdrivande trossamfund
1 (6)
851 81 Sundsvall
0771-670 670
www.bolagsverket.se
Skicka till:
Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt.
Underteckna blanketten och skicka in den i original.
1. Organisationsnummer
Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Trossamfundets namn
2. Kontaktperson i detta ärende Kom ihåg att fylla i e-postadress och telefonnummer så att vi enkelt kan kontakta dig.
Kontaktpersonens förnamn och efternamn
Företagsnamn
Postadress
Postnummer
E-postadress
Postort
Telefonnummer dagtid
Ev. depositionskontonr (tre siffror)
3. Anmälan gäller
Adress
Trossamfundets adress
Trossamfundets e-postadress
Företrädares adress
Namn och verksamhet
Nytt namn för näringsverksamheten
Ändring av näringsverksamhet
Företrädare och revisor
Styrelseledamöter
Styrelsesuppleanter
Särskilda firmatecknare
Firmateckning
Revisorer
Revisorssuppleanter
Revisionsbolag
Huvudansvarig revisor
Annat
Andra ändringar
4. Trossamfundets nya adress
Postadress
Postnummer
Postort
Län
E-postadress
Säte
5. Nytt namn för näringsverksamheten Lämna gärna flera förslag och låt dem bli så olika som möjligt.
Förslag nr 1
Förslag nr 2
Förslag nr 3
Bolagsverket 931 2015-07-16
6. Ändring av näringsverksamhet
Revisors adress
2 (6)
7. Styrelseledamöter Fyll i personuppgifter för nyvalda styrelseledamöter.
Personnummer
Land (om bosatt utomlands)
Efternamn
Samtliga förnamn
Postadress
Postnummer
Personnummer
Land (om bosatt utomlands)
Efternamn
Samtliga förnamn
Postadress
Postnummer
Personnummer
Land (om bosatt utomlands)
Efternamn
Samtliga förnamn
Postadress
Postnummer
Personnummer
Land (om bosatt utomlands)
Efternamn
Samtliga förnamn
Postadress
Postnummer
Personnummer
Land (om bosatt utomlands)
Efternamn
Samtliga förnamn
Postadress
Postnummer
Personnummer
Land (om bosatt utomlands)
Efternamn
Samtliga förnamn
Postadress
Postnummer
Personnummer
Land (om bosatt utomlands)
Efternamn
Samtliga förnamn
Postadress
Postnummer
Personnummer
Land (om bosatt utomlands)
Efternamn
Samtliga förnamn
Postadress
Postnummer
Postort
Postort
Postort
Postort
Postort
Postort
Postort
Postort
Bolagsverket 931 2015-07-16
8. Styrelselesuppleanter Fyll i personuppgifter för nyvalda styrelsesuppleanter.
Personnummer
Land (om bosatt utomlands)
Efternamn
Samtliga förnamn
Postadress
Postnummer
Personnummer
Land (om bosatt utomlands)
Efternamn
Samtliga förnamn
Postadress
Postnummer
Postort
Postort
3 (6)
Fortsättning 8. Styrelselesuppleanter
Personnummer
Land (om bosatt utomlands)
Efternamn
Samtliga förnamn
Postadress
Postnummer
Personnummer
Land (om bosatt utomlands)
Efternamn
Samtliga förnamn
Postadress
Postnummer
Postort
Postort
9. Särskild firmatecknare om sådan utsetts.
Personnummer
Land (om bosatt utomlands)
Efternamn
Samtliga förnamn
Postadress
Postnummer
Postort
10. Revisor Behöver inte alltid anmälas.
Personnummer
Land (om bosatt utomlands)
Efternamn
Samtliga förnamn
Postadress
Postnummer
Postort
11. Revisorssuppleant om sådan utsetts.
Personnummer
Land (om bosatt utomlands)
Efternamn
Samtliga förnamn
Postadress
Postnummer
Postort
12. Revisionsbolag om sådant utsetts.
Namn, revisionsbolaget
Postadress
Organisationsnummer
Postnummer
Postort
Huvudansvarig revisor
Personnummer
Land (om bosatt utomlands)
Efternamn
Samtliga förnamn
Postadress
Postnummer
Postort
Bolagsverket 931 2015-07-16
13. Firmateckning Fyll alltid i vid ändring av styrelseledamot, styrelsesuppleant eller särskild firmatecknare.
1) Firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter)
2) Registrerad firmateckning ska inte ändras
3) Firman tecknas av styrelseledamöterna två i förening
4) Firman tecknas av styrelseledamöterna var för sig
5) Firman tecknas enligt nedan
Fyll i eventuell annan firmateckning här
4 (6)
14. Personer/revisionsbolag som har avgått från uppdrag
Namn
Uppdrag t.ex. styrelseledamot, styrelsesuppleant, firmatecknare, revisor.
15. Styrelsens sammansättning efter ändring
Uppdrag t.ex. styrelseledamot, styrelsesuppleant, firmatecknare.
Namn
16. Övrigt
17. Underskrift En kvarvarande styrelseledamot ska skriva under anmälan. Obs! Använd blå bläckpenna.
Datum
Namnteckning
Namnförtydligande
18. Registreringsavgift Vi börjar inte handlägga ärendet förrän avgiften har kommit in till oss. Skriv organisationsnummer på betalningen.
Betalt belopp
Datum
Betalningssätt
Bolagsverket 931 2015-07-16
Bankgiro 5050-0255
Plusgiro 95 06 08-0
5 (6)
Information
Använd den här blanketten när du vill ändra uppgifter för ett näringsdrivande trossamfund. I
e-tjänsten Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in kan du kontrollera vad som händer
med ditt ärende och även betala registreringsavgiften. E-tjänster och mer information hittar du på
bolagsverket.se. Vi skickar ett registreringsbevis när vi har registrerat ärendet.
1. Organisationsnummer och trossamfundets namn
Fyll i organisationsnummer och trossamfundets namn.
2. Kontaktperson i detta ärende
Fyll i person- och adressuppgifter om du väljer att ha en kontaktperson eller ett ombud i detta ärende. Tänk på
att vi i första hand skickar meddelanden till kontaktpersonens e-postadress. Om du inte skriver någon epostadress skickar vi meddelanden med post.
Om du har ett ombud som har ett depositionskonto hos Bolagsverket och depositionskontot ska användas för
betalning av registreringsavgiften, ska du också fylla i det tresiffriga kontonumret.
3. Anmälan gäller
Markera det som din anmälan gäller.
4. Trossamfundets nya adress
Fyll i den nya adressen här. Glöm inte att fylla i länet och sätet. Om du vill ta bort den nuvarande epostadressen och inte anmäla någon ny skriv det på raden E-postadress. Observera att du alltid måste ändra
adressen både direkt hos Bolagsverket och hos Svensk Adressändring.
5. Nytt namn för näringsverksamheten
Lämna flera förslag på namn och variera förslagen. När du skickar in flera förslag prövar vi dem i den ordning
du har lämnat dem. Vi registrerar det första förslag som kan godkännas utan att först kontakta dig. Läs mer
om att välja namn på bolagsverket.se.
Bilaga
•
Stadgarna i dess nya lydelse.
6. Ändring av näringsverksamhet
Beskriv trossamfundets näringsverksamhet.
Bilaga
•
Stadgarna i dess nya lydelse.
7. Styrelseledamöter
Fyll i person- och adressuppgifter för nyvalda styrelseledamöter eller om exempelvis adressuppgifterna ska
ändras. För personer som inte är folkbokförda i Sverige ska du fylla i det land som personen bor i. Observera
att du även måste fylla i ruta 13. Firmateckning om du ändrar styrelsen.
Bilaga
•
Handling som visar trossamfundets styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
8. Styrelsesuppleanter
Fyll i person- och adressuppgifter för styrelsesuppleanterna. Läs mer under 7. Styrelseledamöter.
9. Särskild firmatecknare
Om trossamfundet har en särskild firmatecknare ska du fylla i person- och adressuppgifter här. Du ska även
fylla i hur firmateckningen ska vara för trossamfundet i ruta 13. Firmateckning.
Bolagsverket 931 2015-07-16
Bilaga
•
Handling som visar trossamfundets särskilda firmatecknare.
10. Revisor
Om trossamfundet har en revisor som du vill anmäla till Bolagsverket, ska du fylla i person- och
adressuppgifter här. Trossamfundet behöver en kvalificerad revisor om den uppfyller villkoren för att vara ett
större företag.
6 (6)
Om du vill anmäla att en revisors uppdrag har upphört i förtid, använd blanketten Egen avgång som revisor,
nr 703.
11. Revisorssuppleant
Om trossamfundet har en revisorssuppleant som du vill anmäla till Bolagsverket, ska du fylla i person- och
adressuppgifter här.
12. Revisionsbolag
Om trossamfundet har ett revisionsbolag som du vill anmäla till Bolagsverket, ska du fylla i uppgifterna här.
Fyll även i person- och adressuppgifter för den huvudansvariga revisorn.
13. Firmateckning
Markera firmateckningen som gäller för trossamfundet. Trossamfundets firma kan alltid tecknas av styrelsen i
sin helhet. Skriv hur firman tecknas om det kan ske på annat sätt. Alternativet Registrerad firmateckning ska
inte ändras, innebär att styrelsen har fattat beslut om hur firman ska tecknas och att det är samma som den
registrerade firmateckningen.
14. Personer/revisionsbolag som har avgått från uppdrag
Skriv namn och uppdrag för de personer och eventuella revisionsbolag som har avgått. Kom ihåg att även
skriva den huvudansvariga revisorn som avgår.
15. Styrelsens sammansättning efter ändring
Skriv namn och uppdrag för de personer som finns i styrelsen efter ändringen.
16. Övrigt
Här kan du fylla i övriga uppgifter.
17. Försäkran och underskrift
En person som nu är styrelseledamot eller den anmälan gäller ska skriva under anmälan.
Bolagsverket 931 2015-07-16
18. Registreringsavgift
Tänker du betala avgiften till bankgiro eller plusgiro? Skriv när och hur du betalar. För att vi ska kunna
placera avgiften på rätt ärende måste du fylla i organisationsnummer när du betalar. Först när du har betalat
avgiften börjar vi handlägga ditt ärende. Du kan också betala avgiften på bolagsverket.se när din anmälan har
kommit in till oss. Vi betalar inte tillbaka avgiften när vi har börjat handlägga ärendet.

Similar documents