42 Ansökan från Fria Läroverken i Sverige AB

Comments

Transcription

42 Ansökan från Fria Läroverken i Sverige AB
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:
Trelleborgs Kommun
den 11 februari 2015 15:13
Bildningsförvaltningen
VB: Remiss: Dnr 32-2015:621 Ansökan från Fria
Läroverken i Sverige AB om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid Fria Läroverken i Malmö kommun
fr.o.m. läsåret 2016/2017
Ansökan 2015-621.html; Registreringsbevis 150115.pdf; ÅR 13-14.pdf; Ansökan Malmö.pdf
/AINO
Med vänlig hälsning
Aino Friman
Chefssekreterare
Kommunledningskontoret
Trelleborgs kommun
_______________________
Postadress: 231 83 Trelleborg
Besöksadress: Algatan 13
Organisationsnummer: 212000-1199
Telefon: 0410-73 31 16
Mobil: 0734-42 26 09
E-post: [email protected]
Hemsida: www.trelleborg.se
Från: Carin Clevesjö [mailto:[email protected]]
Skickat: den 11 februari 2015 14:31
Till: [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; Trelleborgs Kommun;
[email protected]
Kopia: [email protected]
Ämne: Remiss: Dnr 32-2015:621 Ansökan från Fria Läroverken i Sverige AB om
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid Fria Läroverken i Malmö kommun fr.o.m. läsåret 2016/2017
Det går inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna öppna bilden eller så är bilden skadad. Starta om datorn och öppna sedan filen igen. Om det röda X:et fortfarande visas måste du kanske ta bort bilden och sedan infoga den igen.
Remiss
Berörda kommuner
2015-02-11
1 (1)
Dnr 32-2015:621
Remiss från Skolinspektionen
Fria Läroverken i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid Fria Läroverken i Malmö kommun fr.o.m. läsåret
2016/2017.
Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 §
skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners
yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma
om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga
negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna
(kommunal verksamhet).
Kommunens yttrande
Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av
konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska,
organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång
sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka
fem-sex år.
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka
följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande:
1.
En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande
fem åren (år 2015-2020).
2.
En sammanställning över vilka kommunala och fristående
gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder de sökta
programmen och inriktningarna.
3.
Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser vid kommunala
respektive fristående gymnasieskolor i kommunen.
4.
Uppgift om vilka program och inriktningar kommunen avser att
erbjuda läsåret 2015/2016. Om program och inriktningar är
fastställda för läsåret 2016/2017, bifoga även dessa.
5.
Uppgift om vilket elevantal som är nödvändigt per program och
inriktning för att kommunen ska kunna bedriva utbildningen av
god kvalitet.
6.
Uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med.
Skolinspektionens bedömning
Skolinspektionen ska, enligt 2 kap. 5 § skollagen, lämna ett godkännande
om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på
lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det
allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas.
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober
2015. Under juli 2015 kommer därför Skolinspektionen begära in 2015 års
slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan.
Remissvar
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från
beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 5 maj
2015.
E-postadress: [email protected] Postadress: Skolinspektionen,
Registrator, Box 23069, 104 35 Stockholm.
Vänligen ange ansökans Dnr 32-2015:621 i yttrandet. Avser yttrandet flera
ansökningar hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in.
Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer.
På Skolinspektionens vägnar
Carin Clevesjö
Utredare
Bilaga
Ansökan från Fria Läroverken i Sverige AB
Kopia till
Fria Läroverken i Sverige AB

Similar documents