Inkomst av tjänst

Comments

Transcription

Inkomst av tjänst
Inkomst av tjänst
Ellika Sevelin
VT 2015
Föreläsningens innehåll
Introduktion
Avgränsning av inkomstslaget tjänst
Skattepliktiga inkomster
Avdragsgilla utgifter
Underskott
Beskattningstidpunkt
Föreläsningens innehåll
Introduktion
Avgränsning av inkomstslaget tjänst
Skattepliktiga inkomster
Avdragsgilla utgifter
Underskott
Beskattningstidpunkt
Inkomstslagen
Tjänst
Näringsverksamhet
Kapital
Grundprinciper i inkomstslaget tjänst
• Individuell beskattning
• Progressiv beskattning
Inkomst av tjänst
All inkomst av anställning inkl förmåner
10:1 IL
+
Viss annan inkomst (tex pension,
föräldrapenning, livränta) 10:2 IL
+
Inkomst av hobbyverksamhet
+
Inkomster som ej är näringsverksamhet
eller kapital
+
vissa FåAB-inkomster
Utgifter för att förvärva och bibehålla
inkomster (12:1 IL)
Tjänsteresekostnader
+
Dubbelt boende och hemresor
+
Arbetspendling
+
Tidigare underskott
MEN INTE:
Levnadsomkostnader
U-tag i IL kap 9
Förlust av hobbyverksamhet
Inkomstslaget tjänst i IL
8 kap IL Skattefri inkomster i allmänhet
9 kap IL Ej avdragsgilla utgifter i allmänhet
10 kap IL Grundläggande bestämmelser
11 kap IL Vilka inkomster beskattas?
12 kap IL Vilka utgifter är avdragsgilla?
61 kap IL Värdering av vissa inkomster
Introduktion
Avgränsning av inkomstslaget tjänst
Skattepliktiga inkomster
Avdragsgilla utgifter
Underskott
Beskattningstidpunkt
Avgränsningar
Skattefria inkomster
Inkomst
av
näringsvhet
Inkomst
av tjänst
Inkomst
av kapital
Avgränsningar
Skattefria inkomster
Inkomst
av
näringsvhet
Förmån
från
annan
än ArbG
Rabatt
Vinst
Inkomst
av tjänst
Inkomst
av kapital
Avgränsningar
Skattefria inkomster
Inkomst
Inkomst
av
näringsv- Upp- av tjänst
dragshet tagare
Kulturarbetar
Inkomst
av kapital
Avgränsning mot näringsv-het
Skilj på:
Ska S betala egenavgifter? → Har S F-skattsedel?
Ska inkomsten taxeras som näringsverksamhet?
→ Är arbetet yrkesmässigt och självständigt?
13:1 IL
Kulturarbetare
Uppdragstagare
Avgränsningar
Skattefria inkomster
Inkomst
av
näringsvhet
Förvärv
av
aktier
Inkomst Optioner Inkomst
av tjänst av kapital
& personaloptioner
Räntefria
lån
FåAB
Introduktion
Avgränsning av inkomstslaget tjänst
Skattepliktiga inkomster
Avdragsgilla utgifter
Underskott
Taxeringsår
Inkomst av anställning
Lön
Löneförmån
Inkomster: Förmåner
Arb.G
Annan
Typ 1
Arb.T
Arb.T
HR: Förmåner beskattas till
marknadsvärdet hos Arb.T
Inkomster: Förmåner
Arb.T skall beskattas för förmån
till Närstående från Arb.G
Typ 2
förutsatt att förmånen
beror på Arb.T
Beskattas som typ
anställning.
1
Tänkt överföring
Arb.T
Arb.T
Arb.G
Annan
Inkomster: Förmåner
Arb.G
Arb.T
Arb.T
Annan
Typ 3
Beror överföringen på ArbTs anställning?
Värdering av förmåner: HR
Marknadsvärde
vad förmånstagaren skulle
betala för samma vara/tjänst
på orten
Värdering av förmåner: Undantag
Schablonbeskattning (ex):
Bilförmån
Kostförmån
Inkomster: kostnadersättningar
ArbG betalar
• => Ej skattepliktig förmån
OBS!
Deklarationsregler
ArbT betalar • =>Kostnaden avdragsgill
& ArbG utger
• => Ersättningen skattepliktig
ersättning
U-tag:
Ersättning för flyttkostnader
Skattefria förmåner
11 kap IL
Förmåner av begränsat värde 11:8 IL
Arbetskläder 11:9
Personalvårdsförmåner 11:11-12 IL
Personalrabatter: 11:13 IL
”Gåvor” av mindre värde 11: 14 IL
Introduktion
Avgränsning av inkomstslaget tjänst
Skattepliktiga inkomster
Avdragsgilla utgifter
Underskott
Beskattningstidpunkt
Utgifter
Avdragsgill i helhet
• Ökade levn.kostn
vid tjänsteresa
• Tjänsteresa
• dubbelbosättning
och hemresa
Avdragsgilla över
10 000
• Arbetspendling
Avdragsgilla över
5000
• Övriga kostnader
Pensioner och Personförsäkringar
Skattas sen
Skattas nu
• ArbG inbetalning ej
skattpliktig förmån
• Egen inbetalning
avdragsgill utgift
• Utbetalning
skattepliktig
• ArbG inbetalning är
skattpliktig förmån
• Egen inbetalning ej
avdragsgill
• Utbetalning ej
skattpliktig
Introduktion
Avgränsning av inkomstslaget tjänst
Skattepliktiga inkomster
Avdragsgilla utgifter
Underskott
Beskattningstidpunkt
Underskott
HR: Avdrag för underskott följande år
U-tag: Hobbyverksamhet
• bara kvittas mot inkomst i samma hobbyv-het
• sparas högst 5 år
U-tag: Kulturarbetare:
NV kan kvittas mot andra tjänsteinkomster
Skattereduktion och avdrag
Jobbskatteavdrag
RUT och ROT
Reducerade arbetsdatorer i inkomstslaget tjänst
Introduktion
Avgränsning av inkomstslaget tjänst
Skattepliktiga inkomster
Avdragsgilla utgifter
Underskott
Beskattningstidpunkt
Kontantprincipen
När är inkomsten
disponibel?
10:8 IL
När hade den
skattskyldige
kostnaden?
10:13 IL