Vattenfall Services En inblick i våra tjänster

Comments

Transcription

Vattenfall Services En inblick i våra tjänster
Vattenfall Services
En inblick i våra tjänster
Visst är det är enkelt när allt fungerar! Vi bygger,
underhåller och utvecklar energilösningar för
näringsliv och offentlig verksamhet.
Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm
Besök: Evenemangsgatan 13, Solna
T +46 8 739 50 00
[email protected]
Maj 2015
www.vattenfall.se/underhall
SWEDAC har utfärdat vår ackreditering att utföra
kontroller vid idrifttagning och återkommande kontroller av mätsystem. Vi erbjuder även ett brett utbud
av andra mättjänster.
Byggnation – ledningar och stationer
Med över 100 års erfarenhet av att bygga den svenska
kraftförsörjningen från grunden vet vi vad som krävs
och har resurserna som behövs. Vi utför både punktinsatser och större utförande- och totalentreprenader
när vi bygger kraftstationer, ledningar, ställverk och
andra elanläggningar. Entreprenadverksamhet är vår
vardag.
Underhåll av elkraftanläggningar
Ledningscentral
Dagens högteknologiska samhälle kräver ständig tillgänglighet på el, kundernas krav ökar hela tiden.
Med fokus på effektivitet och säkerhet levererar vi
projekt, underhålls- och konsulttjänster som optimerar
din elkraftanläggning. Ett proaktivt underhåll är
grunden för att skapa trygghet i din anläggning.
Teknikutvecklingen sker kontinuerligt med fokus
på energieffektivitet, driftsäkerhet och produktionskapacitet. Vi har kompetensen och verktygen som krävs.
Vi erbjuder dig att använda vår bemannade (dygnet
runt) ledningscentral för dina behov av övervakning.
Ledningscentralen hanterar till exempel driftövervakning, larmmottagning med åtgärd och felanmälan.
Trygghet vid ensamarbete är också en viktig del av
arbetet. Akut felavhjälpning på julafton är inte något
nytt för oss och vi är redo.
Elanläggningsansvar
Alla elkraftanläggningar ska enligt lag, ha en utsedd
person, Elanläggningsansvarig, med ansvar att säkerställa
elanläggningens säkra skötsel. Ansvaret innebär att de
som arbetar i anläggningen eller tredje man inte kan
komma till skada. Detta innefattar närmiljön, kopplingsarbete, styrning, övervakning och underhåll. Genom ett
avtal med oss tar vi över elanläggningsansvaret.
Projektering och dokumentation
Genom en effektiv planering och projektering av ditt
elnät ökar driftsäkerheten. Beredarstöd, dokumentationstekniska tjänster, driftscheman, konstruktions och
renritning i CAD, slutdokumentation är några av de
områden som vi täcker in.
Verktygsprovning
För medarbetarens säkerhet är det viktigt att den
utrustning som används fungerar. Både myndigheter
och tillverkare kräver att viss utrustning kontrolleras
årligen. Vi har den utbildning som krävs och tekniskt
utrustning för att utföra egenkontroll.
Oljeanalyser
Regelbundna oljeanalyser i kombination med åtgärder förhindrar produktionsstopp, haverier och ger en
ökad livslängd. Vårt oljelaboratorium för petroleumkemi erbjuder analyser av transformator- , smörj- samt
hydrauloljor.
Ledningsunderhåll
Många kunder vill att vi startar med en besiktning av
ledningsnätet, resultatet är ett underlag för planering
av det framtida underhållet. Som exempel kan underlaget visa på var i ledningsnätet en reinvestering skulle
göra störst nytta och fungerar därför som ett fullgott
beslutsunderlag.
Utredning av olovlig kraftavledning
Olovlig kraftavledning, det vill säga användandet av el
som inte registreras på elmätaren, är ett problem för
nätägare.
Vid misstanke kan vi vara behjälpliga i allt från
utredning till att ta fram underlag som går att använda
rättsligt.
Stationsunderhåll
Genom att regelbundet utföra förebyggande underhåll
på transformatorstationer och ställverk, med dess
ingående apparater och skydd, minskas risken för
oplanerade strömavbrott.
Avbrottsfritt underhåll
Med arbetsmetoden Arbete Med Spänning (AMS)
kan vi utföra arbeten i din elanläggning utan avbrott.
Du undviker drift- och produktionsstopp och kunderna
slipper ett irriterande strömavbrott.
Produktionsanläggningar
Underhåll och ombyggnation inom vindkraft, vattenkraft, värmekraft eller kärnkraft. Välj själv om du vill
ha hjälp med enstaka insatser eller ett helhetsgrepp.
Genom vårt arbete med ständiga förbättringar är vi en
del av teknikutvecklingen med fokus på framtiden.
Mätning
Kontroll av mätare är ett lagstadgat krav för nätägare.
Belysning
Vi bygger, förnyar, underhåller och övervakar din
belysningsanläggning. Du får en säker, funktionell och
energieffektiv belysning. Vi har mångårig erfarenhet
inom området och idag ansvarar vi till exempel för
belysning av vägar, idrottsplatser, elljusspår, industriområden, och parkeringsplatser.
GIS och inmätning
Vi mäter in och dokumenterar din anläggning, vilket
ger överblick för analys och planering samt underlag
för minskad ställtid. Goda kartunderlag reducerar
avbrottstiden vid störning genom effektivare hantering
av resurser.
E-mobility
Ökade transporter med hjälp av el är en del av framtiden. Bygga infrastruktur för laddning av fordon ingår
i vår verksamhet, allt från förstudie, projektering till
installation och underhåll.
Energieffektivisering
System för ärendehantering
Vårt ärendehanteringssystem har ett webbgränssnitt
där du enkelt kan skapa, följa och följa upp dina ärenden.
Genom flera steg kan vi optimera din energianvändning, från analys till genomförande och uppföljning.
Energieffektivisering är ett långsiktigt arbete som sker
tillsammans med våra kunder.
Vattenfall Services Nordic AB
Ägare
Vattenfall AB (100 %)
Omsättning
3 600 miljoner kronor
Antal anställda
1 550 personer
Etableringar
100 orter i Sverige
Skog och miljö
Kunder
Behöver ledningsgator röjas, breddas eller behöver ni
hjälp med koncession eller miljökonsekvensbeskrivning?
Vi är bara ett telefonsamtal bort!
Nätbolag, energibolag, industri, fastighetsbolag,
kommun, landsting och entreprenadbolag
Hemsida (referenser)
www.vattenfall.se/underhall
E-post
[email protected]
Telefon
08-739 50 00

Similar documents