150311 Hemtenta

Comments

Transcription

150311 Hemtenta
Hållbar utveckling – värderingar, världsbilder och visioner VT-15
Hemtentamen
Kursmål

identifiera maktstrukturer och dess relevans för hållbar utveckling;

kritiskt granska och debattera skilda visioner om en hållbar utveckling;

diskutera och kritiskt förhålla sig till olika förklaringar av de grundläggande
orsakerna till hållbarhetsproblematiken;

i hållbarhetsdebatten utläsa och jämföra skilda förståelser av centrala teman och
ideologier
Bakgrund och syfte
Denna hemtentamen är avsedd att ge er möjlighet att analysera och reflektera över
kursens innehåll på ett djupare plan. Här får ni chans att fördjupa er i de nyckelbegrepp
och teman som kommit upp under kursens gång och visa att ni fått en bred förståelse
för kursens innehåll. Att kunna koppla samman olika delar av kursen och se olika
samband är en viktig del av denna uppgift. Era svar ska främst grundas på
kurslitteraturen, men vi uppmuntrar även till att ni använder er av föreläsningar och
externa källor. Era argument måste vara väl underbyggda och kom ihåg att använda
källhänvisningar där det behövs.
Sista inlämningsdag är 20 mars 23.59, ni har alltså ca 1 ½ vecka på er att svara på
frågorna. Se instruktioner för inlämning sist i dokumentet. På onsdag den 18 mars
kommer vi även att ha ett obligatoriskt seminarium då ni får möjlighet att diskutera
delar av hemtentamen mer ingående. Inför seminariet krävs det att ni har läst igenom
hela hemtentamen samt att ni har börjat arbeta med att besvara frågorna. Läs igenom
hela instruktionerna noggrant innan du börjar.
Uppgifter
Fråga 1
a) Välj en hållbarhetsutmaning, exempelvis
den du arbetat med i
ditt
grupparbete eller någon annan utmaning du finner intressant. Använd dig av
kursens böcker Evernden (1993), Reguera (2014) och Peterson (2009) samt
kurskompendiet och gör en analys av de grundläggande orsakerna till denna
utmaning. Din analys ska innefatta minst tre olika resonemang som på något
Hållbar utveckling – värderingar, världsbilder och visioner| Vårterminen 2015 | CEMUS utbildning | Uppsala centrum
för hållbar utveckling, CSD Uppsala | Villavägen 16, 752 36 Uppsala | www.cemusstudent.se |
sätt
bidrar
med
en
förklaring
till
varför
vi
idag
står
inför
denna
hållbarhetsutmaning. I din analys utgå till exempel från vetenskapens roll,
värderingar, olika världsbilder, syn på natur och djur, religion, migration och
främlingsfientlighet.
b) I samtliga av era tre kursböcker, Evernden (1993), Reguera (2014) och
Peterson (2009) samt i flera av artiklarna, argumenterar författarna för hur de
anser att en mer hållbar framtid kan se ut. Välj ut två olika artiklar/böcker
som presenterar olika resonemang som kan bidra till att lösa din utmaning.
Jämför de två resonemangen. Vilka för- och nackdelar finns med dessa
resonemang? Vad i din utmaning kan lösas med hjälp av de olika
resonemangen? Kompletterar de varandra eller motsäger de varandra?
Fråga 2
Välj en av filmerna ”Into the wild” eller ”Princess Mononoke” (båda finns att se digitalt
om ni söker på titeln + stream). Se filmen och gör en kritisk analys av den utifrån
nedanstående frågor.

Hur framställs människor?

Hur framställs djur?

Vilken syn på naturen finns i filmen?

Vilka maktstrukturer finns?

Vilka värderingar lyfts fram som viktiga respektive oviktiga i filmen?
Avsluta analysen med en reflektion över syftet med filmen och den kontext som filmen
är skapad i. Reflektera även över hur filmen kan påverka åskådaren, vilka värderingar
primas? Basera din analys på kursens litteratur och föreläsningar och exemplifiera gärna
med nedskrivna citat eller återgivelser från filmen du sett.
Fråga 3
I den här uppgiften ska ni utgå från och arbeta vidare med lärdomar från ert
grupparbete i relation till kurslitteraturen. Välj två skilda visioner om hur en hållbar
framtid kan se ut inom ”ert” tema som ni identifierade under grupparbetet. Ni ska i
denna uppgift jämföra dessa två visioner utifrån hur samhället skulle se om ut
visionerna blev verkliga med utgångspunkt i centrala teman i kursen. Ni ska här alltså
flytta fokus från aktören bakom visionen (som ni fokuserade på i grupparbetet) till
Hållbar utveckling – värderingar, världsbilder och visioner| Vårterminen 2015 | CEMUS utbildning | Uppsala centrum
för hållbar utveckling, CSD Uppsala | Villavägen 16, 752 36 Uppsala | www.cemusstudent.se |
implementeringen och resultatet av visionen. Vad skiljer samhällena åt om de olika
visionerna blir sanna?
I er jämförelse kan ni till exempel utgå från några av nedanstående frågor

Vilka värderingar är starka respektive svaga?

Hur ser de mellanmänskliga relationerna ut?

Hur ser relationen ut mellan värderingar och strukturer?

Hur är relationen mellan människor och natur samt djur?

Vem har makt? Hur ser maktstrukturerna ut?
Utgå från kurslitteraturen och förankra er jämförelse och analys tydligt i denna.
Avslutande reflektion
Avsluta hemtentamen med en kortfattad reflektion över vilka lärdomar du tar med dig
från att ha läst kursen, eller första halvan av kursen för er som läser fristående. Hur kan
du, på ett konkret sätt, använda dig av dessa lärdomar när du verkar för ett mer hållbart
samhälle?
Form och inlämning
Läs noga igenom hela uppgiften och formulera dina svar på 5-7 sidor (Storlek: 12,
radavstånd: 1,5). Alla frågor ska besvaras, men du väljer själv hur du distribuerar
textutrymmet till respektive fråga. I din uppgift ska du totalt referera till kursens tre
böcker Evernden (1993), Reguera (2014) och Peterson (2009) samt minst 2 texter från
det digitala kompendiet och 2 föreläsningar, totalt minst sju olika referenser. Du
bestämmer själv hur du fördelar användningen av referenserna men du ska använda
minst 1 referens/fråga. Kom ihåg att inkludera en referenslista i slutet av din uppgift. Vi
uppmuntrar användandet av externa källor, men detta ska ske utöver efterfrågade antal
referenser. Bedömningsgrunder och instruktioner för hur man refererar till litteratur och
föreläsningar finns i infohäftet, som finns på kursportalen. Posta ditt svar på
studentportalen (www.studentportalen.uu.se) senast fredag 20 mars 23.59. Skriv ditt
namn högst upp på alla papper (lämpligen i sidhuvudet) samt döp filen enligt följande
mall ”Efternamn.Förnamn.Hemtenta”. Uppgiften kommer betygsättas med U-3-4-5 för
HUB och U-G för fristående.
Lycka till!
Kursledningen - Sanna och Malin
Hållbar utveckling – värderingar, världsbilder och visioner| Vårterminen 2015 | CEMUS utbildning | Uppsala centrum
för hållbar utveckling, CSD Uppsala | Villavägen 16, 752 36 Uppsala | www.cemusstudent.se |

Similar documents