Seminarium – Parodontologi, eget patientfall - Ping-Pong

Comments

Transcription

Seminarium – Parodontologi, eget patientfall - Ping-Pong
Institutionen för Odontologi
Tandhygienistprogrammet, termin 4
1TH011 Odontologisk profylaktik 7
Kursansvarig/examinator: Annsofi Johannsen
VT 2015
Seminarium – Parodontologi, eget patientfall
Lärandemål
 Utifrån vetenskaplig grund kunna redogöra för riskfaktorer avseende parodontal
sjukdom, samt förklara kopplingen mellan allmänsjukdomar och oral hälsa och den
orala hälsans betydelse för det allmänna välbefinnandet.

Diskutera och beakta etiska aspekter i en behandlingssituation och relatera till ett
samhälleligt perspektiv.
Examination
Individuell skriftlig redogörelse för en av dina patienter som har parodontit.
i) Du ska göra en klinisk utredning som ska innefatta följande: behandling, preventiva
åtgärder, göra en prognosbedömning och motivera det utifrån aktuell forskning.
ii) Diskussion rörande relevanta riskfaktorer för den orala hälsan. Reflektera kring sambandet
mellan den allmänna hälsan och den orala hälsan t.ex. kroniska sjukdomar
(hjärtkärlsjukdomar, reumatisk artrit och diabetes) och andra tillstånd (depression och stress).
iii) Du ska även inkludera din patients parodontala status och vilken betydelse den kan ha på
det allmänna välbefinnandet.
iv) Diskutera etiska aspekter kring din patient.
v) Diskutera kring samhälleliga aspekter, t.ex. vad behandling och sjukdomsutveckling kan ha
för inverkan på samhället i stort.
Du ska referera till vetenskaplig litteratur.
Du ska besvara frågan: Vad finns det för evidens för din behandling och/eller prevention?
Formatering:
Sidhuvud: Namn, utbildning, kurs, termin, år
Rubriker
Bakgrund: kort beskrivning om patientens historik, allmän och odontologisk anamnes samt
kliniska statusuppgifter.
Frågeställning: formulera en frågeställning relaterat till ditt patientfall.
Resultat: beskriv din terapiplan (inklusive prognosbedömning) och utförd behandling.
Diskussion: diskutera din patient (se lärandemål) och relatera till vetenskaplig forskning med
egna reflektioner. Diskussionen ska omfatta minst 1200 ord.
Referenser: använd minst 6 vetenskapliga referenser. Inga review-artiklar ska användas.
1
KIB:s guide för att skriva referenser enligt APA-referenssystem:
http://kib.ki.se/skriva-referera/skriva-referenser
Hur referenslistan ska formateras: https://tools.kib.ki.se/referensguide/apa/#
Anvisningar:
Sidantal: 2500 ord exkl. referenser
Teckensnitt: Times New Roman, teckenstorlek 12, enkelt radavstånd
Skickas senast 23/2-2015
Samtliga skickar uppgiften till Annsofi Johannsen via Urkund:
[email protected]
Seminarium – Presentation av parod/implantatfall i grupp
Se innehåll och rubriker nedan under den skriftliga uppgiften. Komplettera den muntliga
redovisningen med röntgenbilder, ev. kliniska foto. Diskutera kort- och långsiktig prognos,
frisk/riskfaktorer, den orala hälsans påverkan på allmänna hälsan och hur den orala hälsan kan
påverka det allmänna välbefinnandet. Relatera till fem relevanta vetenskapliga artiklar.
Klinikgrupp 1 respektive 2 blir indelade i 4 grupper (5 studenter i varje grupp). Varje grupp
ska välja ett patientfall inom gruppen och redovisa det. Gruppen har 30 minuter för
presentationen, 2 studenter redovisar om patienten och 3 studenter redovisar forskningen
kring det specifika patientfallet.
Redovisning
2015-03-03, kl. 9.00–12.00 Grupp 2, Annsofi Johannsen & Latifa Ibrahim
2015-03-03, 13.00–16.00 Grupp 1, Annsofi Johannsen & Latifa Ibrahim
2
Bedömningsformulär
Kurs/Ämne
Odontologisk profylaktik 1TH011, Termin 4 – Parodontologi, eget patientfall
Examinationsform
Skriftlig individuell inlämningsuppgift samt seminarium med gruppredovisning
Studentgrupp
Aspekter
Godkänd
Underkänd
Språkligt
Ett lättläst och tydligt skriftligt språk
Brister i det skriftliga språket
Bakgrund
Tydlig och koncis beskrivning av
patientens bakgrund
Bristfällig beskrivning av patientens
bakgrund
Frågeställning
Relevant och avgränsad frågeställning
som är relaterad till patienten
Frågeställningen är otydlig och/eller
inte relaterad till patienten
Adekvat beskriven och bearbetad
terapiplan med individuellt
profylaxprogram
Bristfällig beskriven terapiplan
och/eller ej individuellt
profylaxprogram
Kan motivera prognosbedömningen
utifrån evidensbaserad kunskap
Bristfällig bedömning av prognosen
och/eller ej baserad på evidens
Resultat:
Terapiplan
Prognosbedömning
Diskussion:
Riskfaktorer
Bedömning
Kan utifrån rådande forskning beskriva Bristfällig förmåga att utifrån rådande
riskfaktorer för parodontit
forskning beskriva relevanta
riskfaktorer
Parodontit relaterat till
Kan utifrån rådande forskning beskriva
allmänhälsan och
hur parodontit kan påverka
allmänna välbefinnandet allmänhälsan och allmänna
välbefinnandet
Bristfällig förmåga att utifrån rådande
forskning beskriva hur parodontit kan
påverka allmänhälsan och allmänna
välbefinnandet
Allmänhälsans påverkan
på parodontal sjukdom
Kan exemplifiera vilka
allmänsjukdomar eller andra tillstånd
som kan påverka parodontal sjukdom
Samhälleliga perspektiv
Kan reflektera kring parodontit ur ett
samhälleligt perspektiv
Bristfällig förmåga att exemplifiera
vilka allmänsjukdomar eller andra
tillstånd som kan påverka parodontal
sjukdom
Bristfällig förmåga att reflektera kring
samhälleliga perspektiv
Etiska perspektiv
Etiska överväganden beskrivs och
problematiseras kring parodontal
sjukdom
Bristfällig förmåga att föra relevanta
etiska reflektioner kring parodontal
sjukdom
Vetenskaplig anknytning
Kan föra ett resonemang om rådande
evidens kring parodontal sjukdom
Bristfälligt resonemang om rådande
evidens kring parodontal sjukdom
Referenser
Korrekt referenshantering
Bristande referenshantering
Seminarium
Närvarande hela seminarietiden
Ej närvarande under hela
seminarietiden
Total bedömning:
Kommentarer:
Datum:
Lärare:
3