Temabeskrivning arv och miljö 2.0

Comments

Transcription

Temabeskrivning arv och miljö 2.0
SASAM15, ht15 Arv och miljö Examensmål som du arbetar mot: • Att du ges möjlighet att utveckla färdigheter i att kommunicera och presentera dina
kunskaper, bland annat med hjälp av digitala verktyg och medier.
•
Att utifrån studier av samhällsfrågor ge dig möjlighet att utveckla ett vetenskapligt
och kritiskt förhållningssätt. I detta ingår att kunna avgöra om påståenden är
grundade på fakta och att kunna urskilja värderingar i olika typer av källor.
• Att utveckla din förmåga att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk
medvetenhet.
• Att utveckla din förmåga att skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter inom
utbildningens olika kunskapsområden.
• Att du ges möjlighet att uttrycka dig i varierande skriv- och talsituationer på framför
allt svenska och engelska.
• Att utveckla din samarbetsförmåga, kreativitet, självständighet, ansvarstagande och
förmåga att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling.
• Att du ges förutsättningar för att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt.
Kurser som ingår: Naturkunskap 1b och Svenska 1. v 38 – 40 Examinationer Referat Du ska använda dig av minst två olika källor och skriva ett referat där du presenterar det viktigaste innehållet i de källorna. Ditt referat ska vara 1 sida långt i Pages. Du som läser Svenska som andra språk ska i stället ge exempel ur texterna på egenskaper som påverkas av arv och miljö. Inlämning tisdag 23/9 Informerande film Du presenterar med hjälp av egna bilder, text och tal tre viktiga begrepp inom området arv och miljö och spelar in din presentation i Educreations. Begrepp som du kan välja att presentera är till exempel: Gener, Genotyp, Fenotyp, Polygen, Arv, Miljö, Ärftliga egenskaper, Recessiv, Dominant, Mutation. Kom ihåg att ange källor i din film! Din film kommer att publiceras på bloggen skrivböckerna.se Inlämning tisdag 29/9 Du ska, tillsammans med dina klasskamrater, kunna diskutera frågor kring arv och miljö och använda dig av viktiga begrepp när du gör det. Diskussionen kommer att spelas in (enbart ljud). Frågor som ska diskuteras: • Hur kommer det sig att enäggstvillingar med samma arv ändå är olika? • Hur kan man utifrån arv och miljö förklara att människor a) har olika IQ? b) har olika EQ? c) hoppar olika högt i höjdhopp? • Hur påverkar arv och miljö egenskaper och beteenden hos människan? Redovisning torsdag 8/10 Kontakta lärarna? Diskussion [email protected] [email protected] Kunskapskrav Svenska 1 Examinationer
Referat
E
Du kan läsa, reflektera över
och göra enkla
sammanfattningar av texter
samt skriva egna texter som
anknyter till det lästa.
Referat
I ditt arbete värderar och
granskar du med viss säkerhet
källor kritiskt samt tillämpar
grundläggande regler för
citat- och referatteknik.
Den muntliga framställningen
är sammanhängande och
begriplig.
Film
Film
Språket är till viss del
anpassat till syfte, mottagare
och kommunikationssituation.
Film
Du kan med viss säkerhet
använda något
presentationstekniskt
hjälpmedel.
Diskussion
Du kan, i förberedda samtal
och diskussioner, muntligt
förmedla egna tankar och
åsikter. Detta gör du med viss
säkerhet.
C
Du kan läsa, reflektera över
och göra enkla
sammanfattningar av texter
samt skriva egna texter som
lyfter fram huvudtanken i det
lästa.
I ditt arbete värderar och
granskar du med viss säkerhet
källor kritiskt samt tillämpar
grundläggande regler för citatoch referatteknik.
Den muntliga framställningen
är sammanhängande och
begriplig och dispositionen
tydligt urskiljbar.
Språket är ledigt och anpassat
till syfte, mottagare och
kommunikationssituation. Du
har viss åhörarkontakt.
Du kan med viss säkerhet
använda något
presentationstekniskt
hjälpmedel som stöder och
tydliggör den muntliga
framställningen.
Du kan, i förberedda samtal
och diskussioner, muntligt
förmedla egna tankar och
åsikter på ett nyanserat sätt.
Detta gör du med viss
säkerhet.
A
Du kan läsa, reflektera över
och göra enkla
sammanfattningar av texter
samt skriva egna texter som
anknyter till det lästa och ger
nya, relevanta perspektiv.
I ditt arbete värderar och
granskar du med säkerhet
källor kritiskt samt tillämpar
grundläggande regler för citatoch referatteknik.
Den muntliga framställningen
är sammanhängande, begriplig
och väldisponerad.
Språket är ledigt och anpassat
till syfte, mottagare och
kommunikationssituation. Du
har god åhörarkontakt.
Du kan med säkerhet använda
något presentationstekniskt
hjälpmedel som stöder,
tydliggör och är väl integrerat
i den muntliga framställningen.
Du kan, i förberedda samtal
och diskussioner, muntligt
förmedla egna tankar och
åsikter på ett nyanserat sätt.
Detta gör du med säkerhet.
Naturkunskap 1b Examinationer
Diskussion
E
Du kan översiktligt diskutera
frågor om hur det genetiska
arvet är uppbyggd och
fungerar i växelverkan med
omgivningen.
I samband med diskussionen
kan du översiktligt diskutera
konsekvenser av; arvet och
dess växelverkan med
omgivningen, för individen
och/eller samhället samt
underbygger diskussionen
med enkla argument.
C
Du kan utförligt diskutera
frågor om hur det genetiska
arvet är uppbyggd och
fungerar i växelverkan med
omgivningen.
I samband med diskussionen
kan du utförligt diskutera
konsekvenser av; arvet och
dess växelverkan med
omgivningen, för individen
och/eller samhället samt
underbygger diskussionen
med välgrundade argument.
Diskussion
I diskussionen använder du
kunskap om arv och miljö för
att ställa enkla frågor och ge
enkla förklaringar
Diskussion
Du ger förslag till åtgärder
eller alternativ samt ger enkla
argument för dessa.
I diskussionen använder du
kunskap om arv och miljö för
att ställa utforskande frågor
och ge välgrundade
förklaringar
Du ger förslag till åtgärder
eller alternativ samt ger
välgrundade argument för
dessa.
Diskussion
A
Du kan utförligt & nyanserat
diskutera frågor om hur det
genetiska arvet är uppbyggd
och fungerar i växelverkan
med omgivningen.
I samband med diskussionen
kan du utförligt & nyanserat
diskutera konsekvenser av;
arvet och dess växelverkan
med omgivningen, för
individen och/eller samhället
samt underbygger
diskussionen med
välgrundade & nyanserade
argument.
I diskussionen använder du
kunskap om arv och miljö för
att ställa utforskande frågor
och ge komplexa
förklaringar
Du ger förslag till åtgärder
eller alternativ samt ger
välgrundade & nyanserade
argument för dessa.
ARBETSPLANERING måndag tisdag onsdag torsdag fredag 38 Labb: Genetiskt släktträd Temastart Nk: Information i olika källor Sv: Skriva referat Nk: Evolution 39 Sv: Ge respons och bearbeta referat Nk: Evolution Labb: Genetiskt släktträd Inlämning av referat Nk: Film Sv+Nk: Storyboard+manus 40 Sv+Nk: Öva på att spela in Labb för alla!!! Lämna in film Nk: Titta på filmer Sv: ??? Nk: Diskussion 41 Ingen har labb Historiaprov Religionsprov