Haga Nordefco

Comments

Transcription

Haga Nordefco
CBRNE ur ett nordiskt perspektiv
Civil-Militär samverkan
Sara Bogefeldt Darlin,
Internationell samordnare, MSB
Jan Demarkesse,
överste, chef SkyddC/Försvarsmakten
Bakgrund
•
•
•
•
Lång tradition -brett nordiskt samarbete
Gemensamma grunder, värderingar
Nordiska Rådet, Nordiska Ministerrådet
Undantag för Utrikes-, försvars- och
krisberedskapen: Haga, NORDEFCO
Varför?
• Gemensamma utmaningar och behov
• Gränsöverskridande hot och risker
• Begränsade resurser
• Nordiskt genomslag internationellt
Behov av samarbete?
Fördjupat nordiskt samarbete inom
försvar och krisberedskap
• NORDEFCO - nordiska försvarministrarna:
Memorandum of Understanding 2009
• HAGA nordiska ministrarna för samhällsskydd
och beredskap: deklarationer 2009, 2013,
Struktur Haga
Ministernivå
• Hagaministermöten
Departementsnivå
• Departementsmöten
• Ämbetsmannagruppen
Myndighetsnivå
• GD-möten
Arbetsgrupper, nätverk
mm
NORDEFCO – CBRN(E)
• Allmänt; svenskt ordförandeskap 2015.
• Särskilt inom CBRN området: Gemensamma
metoder, dock utgåendes ifrån NATO:s
gemensamma standards
• Genomfört en studie i syfte att klarlägga vilka
områden fortsatt fördjupning är intressant
• Anskaffning av materiel, skyddsutrustning
• Nordiskt centrum för CBRN.
CBRN Haga
• AG 2009: Utveckla förmågan att förebygga,
detektera och hantera händelser med CBRNhändelser genom att inkl frågorna i övnings- och
utbildningsverksamhet, forskningssamverkan,
samverkan kring teknik och materialutveckling
samt samverkan i akuta situationer.
Jämförelse NORDEFCO-HAGA
•
•
•
•
•
•
MOU/konklusioner
Mål/syfte
Struktur
Processer/mötesordning
Beslut/återrapportering
Principer för samarbetet
Genomfört samarbete CBRN – nordiskt
•
•
•
•
•
•
•
•
Övningar,
Studier,
Utbildning,
Materielanskaffning,
Erfarenhetsutbyte
Manual för ”first responders”
Predeployering i samband med klimatkonferens
Samarbete inom Natos civila
krisberedskapssamarbete
Befintliga plattformar för samarbete
• Samverkansområde farliga ämnen (SOFÄ),
• Nationell arbetsgrupp för Explosiv säkerhet
(NagExpSec),
• CBRNE-dagar
• NORDRED-konferens
• Sektorsspecifika möten
• Hagamöten,
• NORDEFCO-möten
Verktyg
•
•
•
•
•
•
•
•
Övningar
Predeployering
Deltagande i gemensamma möten (civ-mil)
Dela forskning och projektresultat
Nationell strategi
Utvecklat TIB-nätverk
HNS-samarbete
Samarbete kring risk och förmåga
Möjligheter?
•
•
•
•
•
•
•
•
Informationsdelning,
Gemensam analys av nya utmaningar
Gemensam kunskapsuppbyggnad,
Utbildning,
Övningar,
Insatser
Forskningsresultat,
Predeployering
Sammanfattning
• Likartade problem
• Komplexitet
• Befintliga plattformar
• Hängrännor