På safari i strategins värld

Comments

Transcription

På safari i strategins värld
På safari i strategin värld
Vilket arbetssätt eller förhållningssätt använder du eller din organisation när ni utvecklar strategier
eller lösningar för att nå Era mål?
I boken Strategy Safari1 presenterar författarna några olika utgångspunkter som de sett att organisationer och företag använder sig utav när de utformar sina strategier. För att åskådliggöra skillnaderna mellan de olika förhållningssätten använder författarna olika djur som metaforer, och
låter oss i boken gå på safari i strategins värld. Här är några exempel (fritt tolkat och översatt).
Grundidé
Designskolan
Strategierna formas som
ett koncept eller en paketlösning som skall
hjälpa organisationen
att nå sitt mål
Planeringsskolan
Strategierna tas fram i
en formell process där
organisationen utformar
en långsiktig plan för
hur man skall hantera
olika hinder och möjligheter
Positionsskolan
Strategierna formas i en
analytiskt inriktad process med syftet att hjälpa organisationen att
stegvis nå ett önskat
strategiskt läge eller
position
Den intellektuella
Strategierna formas
skolan
utifrån olika psykologiska perspektiv
Entreprenörs-skolan Strategierna formas i en
visionsstyrd process,
ofta ledd av en stark
enskild person eller
grupp
Formskolan
Strategierna formas
utifrån omvärldens krav
och förväntningar
1
Metafor
Motto
Spindeln som skräddar- Tänk efter noga, använd
syr och inväntar resulta- huvudet!
tet
Ekorren som planerar
för vintern
Det är bättre att föregripa än att föregripas!
Vattenbuffeln som
Kalkylera, och ta ett litet
långsamt placerar sig på steg i taget
rätt ställe
Ugglan med sin eftertänksamhet och finurlighet
Vargen som arbetar i
flock med en tydlig ledare
Låt oss söka ”sanningen” (det finns bara en)!
Kameleonten som försöker smälta in i miljön
Låt oss lyssna till vad
andra säger, och underkasta oss omgivningens
krav!
Vår ledare visar oss
vägen!
Mintzberg/Ahlstrand/Lampel, Prentice Hall Europa 1998.
Rörelse & Utveckling Organisationskonsulter • www.rou.se • [email protected]
1
Den lärande
skolan
Strategierna formas i en Apan med sin nyfiken- Låt oss leka och lära tills
lärprocess där organisa- het och experimentlyst- vi hittar lösningen!
tionen prövar sig fram nad
och försöker hitta ett
eget fungerande handlingsmönster
Modellen utmanar oss att reflektera över både innehållet i våra strategier och de utgångspunkter
vi använder när vi utformar våra planer och gör våra vägval. Varje skola har naturligtvis sina respektive för- och nackdelar, och är också olika ändamålsenliga i olika sammanhang och miljöer.
Men modellen kan ändå utgöra en tankeväckare... Hur ser det ut i vår organisation? Vilket "djur"
är metafor för vårt sätt att jobba med framtidsfrågor och strategisk planering? Finns det anledning att utveckla våra arbetsformer?
/ Greger Hjelm, organisationskonsult
Upphovsrätt hävdas. Artikeln får endast mångfaldigas efter författarens medgivande, och med
angivande av källan.
Vi i Rörelse & Utveckling är konsulter i ledarskap, organisationsutveckling och förändring. Vi
stödjer och utvecklar ledare och chefer, ledningsgrupper, styrelser, arbetslag, organisationer
och verksamheter. Kontakta oss gärna eller besök vår hemsida www.rou.se. Du når oss också på
telefon 08-528 00 410 eller e-post [email protected]
Rörelse & Utveckling Organisationskonsulter • www.rou.se • [email protected]
2