Protokoll årsmötet 2015 04 29

Comments

Transcription

Protokoll årsmötet 2015 04 29
1
RÖNNINGLANDETS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING BEVATTNING & KABEL-TV
Protokoll
Årsmöte 2015-04-29
1. Mötets öppnande
Ordf. Per Folkesson hälsade alla välkomna
2. Val av ordf. att leda förhandlingarna
Per Folkesson valdes till ordförande för mötet.
.
3. Val av protokollförare
Anette Martinsson valdes till protokollförare för mötet.
4. Val av två justerare
Ola Brundin och Kenneth Olin valdes till justeringsmän.
5. Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet befanns vara behörigen utlyst och därmed beslutsmässigt.
6. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes med ett tillägg till övriga ärenden.
7. Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna verksamhetsåret
Per Folkesson redovisade verksamhetsberättelsen för Rönninglandets bevattnings- och kabel TV-sektioner 2014.
Kabel TV-verksamheten har fungerat mycket bra under året.
Bevattningen har fungerat mycket bra under året, troligen tack vare den nya utrustningen. Trycket är sänkt och
pumparna är gjorda för att gå jämt så nu stängs de inte av på kvällen.
Mötet godkände årsberättelsen.
Ordf. Per Folkesson redogjorde för det ekonomiska läget och föreslog att:
Bevattningssektionen bibehåller en oförändrad årsavgift på 400:-/år och att
Kabel TV-sektionen bibehåller en oförändrad årsavgift på 1000:-/år.
8. Revisorernas berättelse
Inga anmärkningar på räkenskaperna har framkommit, varken på bevattnings- eller kabel TV-sidan. Båda
sektionernas bokslut godkändes.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
10. Val av styrelseledamöter
Styrelsen under 2015 ser ut som följer:
Ordförande
Susanne Wiik
Vice ordförande
Marcus Berg
Sekreterare
Kassör
Suppleant
Driftchef vatten
Driftchef kabel-TV
Webansvarig
Val av revisor
Revisorer under 2015 är:
Staffan Höijer
Solveig Normann
Frank Stenström, suppleant
(Nyval 2 år) 2015-2016
(Nyval 2 år) 2015-2016
Anette Martinsson
2014-2015
Jan Svensson
(Fyllnadsval 1 år) 2015
Kenneth Olin
(Fyllnadsval 1 år) 2015
Sören Arnqvist/Robert Palovaara (Omval 2 år) 2015-2016
Göran Arvidson
(Nyval 2 år) 2015-2016
Dennis Lundell
2014-2015
(Omval 2 år) 2015-2016
2014-2015
(Omval 2 år) 2015-2016
2
Val av valberedning
Valberedning under 2015 är:
Kent Ågren
Mårten Olsson
(Nyval 2 år) 2015-2016
2014-2015
11. Avtalet med com.hem och dess betydelse.
Det finns inga funderingar på att lägga ned vårt Kabel-TV nät.
I nuläget är det ett 45 tal hushåll som har tecknat avtal med Hammarö Stadsnät med fiberanslutning.
12. Nedgrävning av TV-Kabel
Beslut togs att nedgrävning av TV-Kabeln skall ske på måndag 4/5 18.00 plats mellan Hälltorpsvägen 26-28.
13. Gropen i skogen vid Skoghallsleden
Kommunen står för fyllnadsmaterialet, vi kör ut det med lämplig maskin ut till gropen. Dag och tid diskuterades
men ärendet bordlades för att mer genomgående gås igenom på nästa styrelsemöte.
14. Fastställande av årsavgifter för respektive sektion
Vatten
400:-/år
Kabel-TV
1000:-/år
15. Övriga ärenden
Det framkom önskemål om fler digitala kanaler och som ett svar på detta så har vår nytillträdde driftchef för
Kabel Göran Arvidson fått uppdraget att undersöka vad som händer inom com.hem.
16. Mötet avslutades
Per Folkesson tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
Sekreterare
Justeringsman
………………………………….
…………………………………
Anette Martinsson
Ola Brundin
Justeringsman
………………………………….
Kenneth Olin

Similar documents