Redovisning av tentamensfrågor och svar för 1TH019 - Ping-Pong

Comments

Transcription

Redovisning av tentamensfrågor och svar för 1TH019 - Ping-Pong
Redovisning av tentamensfrågor och svar för 1TH019 Odontologisk profylaktik 5 (Odont. prof. 5).
Kurskod
Kurs
Ämnesområde
1TH019
Odont. prof. 5
Parodontala
klassificeringar och
patientprofil
Lärandemål
Tentamensfrågor
Svar
Redogöra för och förstå
de teoretiska principerna
vid klassificering av
parodontal sjukdom samt
ha förmågan att göra
individuella
åtgärdsbedömningar
utifrån en helhetssyn på
patienten med beaktande
av vetenskapliga och
etiska aspekter.
Behandlingsplanen måste bygga
på patientens behov och på
”patientens profil”.
Vilka aspekter behöver du tänka
på för att kunna göra
individuella åtgärdsbedömningar utifrån en
helhetssyn på patienten med
beaktande av vetenskapliga,
samhälleliga och etiska
aspekter?
Ta hänsyn till: patientens identitet: ålder, kön, etniskt ursprung,
socioekonomisk bakgrund: kan vara ekonomiska svårigheter som gör
att patienten inte har råd med behandlingen. Här kanske samhället
måste bistå med ekonomiska medel (tandvårdstöd, socialtjänsten).
Beteende: patienter med dåliga kunskaper och attityder om hälsa i
allmänhet har oftast dåliga munhygienvanor och tveksam
samarbetsförmåga.
Medicinsk historia: t.ex. dåligt kontrollerad diabetes kan påverka
läkning av parodontal sjukdom.
Tandvårdhistoria: där orsaken till tandförlusten kan vara av
odontologiskt intresse: karies? olycka? parodontit?
Patientens huvudsakliga behov och orsaker till att uppsöka
tandvården: patienten kanske prioriterar andra behandlingar än vad
tandläkaren/tandhygienisten föreslår.
Diagnostiska ställningstaganden utifrån vetenskaplig grund är av
yttersta vikt. Behandlingen av patienter med parodontit bygger på
många faktorer och ställningstaganden.
Det kan bli många kompromisser innan den slutliga terpiplanen är
utformad och det är viktigt att det etiska förhållningssättet
genomsyrar alla ställningstaganden och att man utgår från patientens
samtycke innan behandlingsplan fastställs.
Baehni, P., & Jean-Louis Giovannoli, J. L. (2004). Periodontology 2000,
36, 27-34.
1TH019
Odont. prof. 5
Ultraljudsscaling
Redogöra för
ultraljudsscalers funktion
och dess användningsområden utifrån
vetenskaplig grund.
Utifrån rådande evidens,
förklara och resonera kring 8
för- och nackdelar vid
användning av ultraljudsscaler
för patient och behandlare.
1. Skonsam mot mjukvävnad och tandytan. Studier har visat att
ultraljudsscaler ger upphov till mindre skrovlig rotyta än curetter.
2. Ultraljudsscaler ger upphov till akustiska strömningar vilket har
visat sig effektivt kunna avlägsna subgingivalt plack i svåråtkomliga
ytor.
3. Tidseffektivt, ultraljudsscaler gör att tandytan snabbare blir fri från
tandsten än om enbart curetter används.
4. Ergonomi, ultraljudsscaler ger inte upphov till belastningsskador på
samma sätt som curetter gör. Curetter kräver manuell kraft för att
avlägsna tandsten och vid bristande teknik kan arbetsskador uppstå i
fingrar, handleder och axlar. Arbetsskador kan även uppstå vid
användning av ultraljudsscaler, vanligen pga statisk belastning.
5. Aerosolspridning, ultraljudsscalers kavitationseffekt med vatten gör
att mikroorganismer/smittoämnen kan spridas. Viktigt att vara noga
med hygien- och smittskyddsrutiner. Om patienten har en
luftvägsinfektion kan sköljning med klorhexidinlösning reducera
aerosolspridningen signifikant.
6. Riklig vattentillförsel för att kyla spetsen och få urspolning av fickor
kan resultera i mycket vatten i patientens mun. Man måste vara noga
med sughanteringen och överväga att använda curetter för patienter
med sväljsvårigheter.
7. Man har sämre taktilitet vid användning av ultraljudsscaler. Man
måste kontrollera med ficksond eller curette efter man har behandlat
en tand/område.
8. Ringande ljud vid användning av ultraljudsscaler. Omtvistat
huruvida det kan ge upphov till hörselskador hos behandlare. Hos
patienter har man inte i studier kunnat påvisa någon hörselskada. Om
man som behandlare upplever obehag av ljudet vid ultraljudsscaling
bör hörselskydd användas.