Kursplan

Comments

Transcription

Kursplan
Kursplan 20141218 Socialpedagogisk linje
medbehandlingsinriktning,medfördjupningisamtalsmetodik,80veckor
Kursensmål
Efter utbildningen ska deltagarna ha gjort en egen, personligt utvecklande resa för att kunna
agera professionellt och insiktsfullt i arbetet som socialpedagog.
Efter avslutade studier ska deltagarna ha kunskaper
 för att förstå människan ur olika perspektiv; som individ, som kulturell och social
varelse
 för att möta människor i förändring
 för att arbeta förebyggande med socialt stöd och behandling för barn, ungdomar och
vuxna
 för att möta och förstå människor med annan etnisk bakgrund
 i kognitivt och lösningsfokuserat tänkande och arbetssätt
 om ledarskap och träning i att ge och ta emot feedback
Din arbetsmarknad som socialpedagog finns inom social verksamhet i kommuner, landsting,
staten och i den privata sektorn på behandlingshem, boende för ensamkommande barn och
ungdomar och annan pedagogisk verksamhet för människor.
Antagningskrav
Kursdeltagarna ska ha grundläggande behörighet för högskolestudier. Vi ser gärna att du har
arbetslivserfarenhet från arbete med människor från förskola, skola, socialtjänst, kriminalvård,
vård och omsorg, och/eller från församlingsarbete, förenings- och idrottsliv. Du bör ha goda
kunskaper i svenska eftersom vi använder högskolelitteratur och skriver två rapporter.
När vi antar deltagare till utbildningen vill vi, förutom att deltagarna ska fylla grundkriterierna
och anses lämpliga på annat sätt, gärna ha en blandad grupp utifrån; ålder, kön, etnicitet,
erfarenhet, bostadsort, mm. När flera sökande anses som jämbördiga så lottar vi.
Kursdeltagare ska ha datavana.
Utbildningstid
Fyra terminer, 80 veckor.
Kursstart: Hösten, slutet av augusti, första träffen är vanligtvis i början av september
Studieform
Distansstudier med obligatoriska träffar, helfart.
Grunden i utbildningen är distansarbete i kommunikationssystemet First Class via Internet. Vi
träffas vid 13 tillfällen och träffort är Kalix. Vi tillämpar upplevelsebaserat lärande, vi har
föreläsningar och möjlighet att utbyta erfarenheter, genom dialog och i grupp.
Skolan har internat och kan erbjuda kost/logi för kursdeltagare.
Undervisningen är kostnadsfri. För våra tekniska kostnader tar vi ut en avgift, för närvarande
1050 kr per termin.
Kostnader för litteratur, resor och kost/logi vid sammankomster tillkommer.
Kursplan 20141218 Intyg
Efter fullgjord kurs får deltagarna ett kursintyg.
För att bli godkänd på kursen krävs att man:
 deltagit på träffarna
 följt kursen
 gjort samtliga uppgifter
 gett feedback till sina gruppdeltagare
 skrivit ett godkänt fördjupningsarbete
 genomfört godkända fältstudier
Utbildningensinnehåll
Andan som präglar utbildningen är det salutogena perspektivet, vi letar efter det friska och
bygger på individens styrkor.
Vi rör oss inom ämnena socialpedagogik, psykologi, sociologi, socialpsykologi och etik.
Vi har en ständigt pågående dialog och föreläsare från arbetslivet för att försäkra oss om att
utbildningen är aktuell och förankrad i den socialpedagogiskt professionella verklighet där
deltagarna ska arbeta.
Introduktion,historiebeskrivning,etikenshistoria,socialpedagogikensrötteroch
samhällsutvecklinginomdetsocialafältet
Kunskap om hur samhällets historiska förändringar påverkat människan. Kunskap om
välfärdsstaten och socialpedagogikens framväxt.
Uppväxtvillkorochsocialisation
Kunskap om människans utveckling, ur olika teoretiska perspektiv med tonvikt på att vi är
sociala varelser som formas men också är med och formar samhället och våra sociala
sammanhang.
Kommunikationochsamtalsmetodik
Kunskap om hur vi utvecklas till kommunicerande varelser.
Grundläggande samtalsmetodik, aktivt lyssnande, introduktion i bland annat MI och KBT och
specialiserad kunskap i coachande samtal på lösningsfokuserad grund
Grupp,grupprocesserochledarskap
Kunskap om grupper, gruppers utveckling och hur vi påverkas i grupp. Insikter om
ledarskapets betydelse och träning i att ge och ta emot feedback.
Avvikandebeteenden,attityderochattitydförändringar
Kunskap om olika förklaringar till vad avvikande beteende är, hur det uppstår och förändras.
Vi utmanar våra egna fördomar.
Socialpedagogiskamålgrupper
Kunskap om människor som söker en plats i samhället, personer med funktionsnedsättning,
missbruk, kriminalitet, mångkulturella arbeten, mm.
Socialpedagogensyrkesroll,kompetens,ochverksamhetsområden
Kunskap om bemötande, värdegrund, etik och maktaspekter. Kunskap om gällande
lagstiftning och viss kunskap i dokumentation.
Kursplan 20141218 Metoderochverktygisocialt/socialpedagogisktarbete
Deltagaren får kunskap om socialpedagogiskt arbete utifrån olika perspektiv; etiska,
biologiska, psykologisk, socialpsykologiska, sociologiska/strukturella perspektiv. Kunskap
om användbara verktyg inom socialt arbete och kunskaper om grunderna i behandlingsarbete
och olika behandlingsmetoder
Konflikthantering,krisochkrishantering
Deltagaren får kunskap om olika synsätt på konflikter
Utvecklingskriser och traumatiska kriser, sorgereaktioner
Bemötande i kris
Coachandesamtal
Kunskaper på kognitiv grund (lösningsfokus, KBT, MI).
Mångfaldochintegration
Vi utmanar våra egna fördomar och lär oss mer om integration och om kulturella likheter och
olikheter för att kunna förstå, möta och bemöta människor med annan etnisk och kulturell
bakgrund.
Fördjupning
Ett tillfälle att fördjupa sig i ett ämne som deltagaren själv väljer att fördjupa sig i. Redovisas i
en rapport.
Fältstudier
Genomföra fältstudier genom deltagande observation ute i arbetslivet för att beskriva och se
samband mellan teori och praktik. Redovisas i en rapport.
Utrustning
Dator med internet-uppkoppling, ordbehandlingsprogram som klarar att läsa, skriva och spara
i RTF-format, Acrobat reader
Kurslitteratur(observeraattlitteraturlistankankommaattförändras)
Socialpedagogik integration on inklusion i det moderna samhället Bent Madsen
Social pedagogik Stig-Arne Berglund
Socialpedagogik- pedagogik i socialt arbete Christer Cederlund och Stig-Arne Berglund
Vardagslivets socialpsykologi Tomas Johansson Philip Lalander
Att skapa effektiva team Susan A. Wheelan
Konflikthantering i professionellt lärarskap Ilse Hakvoort & Birgitta Friberg
Förluster: om sorg och livsomställning Barbro Lenéer Axelsson
Det är aldrig försent att få en lycklig barndom Ben Furman
Etik och människans livsvillkor Carl E Olivestam & Håkan Thorse´n. Liber 2012
Etik i arbete med människor Jan-Olav Henriksen & Arne Johan Vetlesen Studentlitteratur,
tredje upplagan 2014.
Kursplan 20141218 Lösningsbyggande samtal Peter De Jong, Insoo Kim Berg
Uppskattande samtalskonst Susanne Bergman, Camilla Blomqvist
Lösningsinriktad pedagogik Måhlberg, Sjöblom
Flyktens barn Elisabeth Elmeroth, Johan Häge
Om heder Unni Wikan
Främling vad döljer du för mig? Marcus Priftis
Tillsammans Anna Kåver & Åsa Nilsonne
Allianser Odd Arne Tjersland, Gunnar Engen, Ulf Jansen
KBT i utveckling, en introduktion till kognitiv beteendeterapi Anna Kåver
Valfri självhjälpsbok inom KBT
Bryta vanor Carl Gyllenhammar
Möten i mellanrummet Birgitta Ander, Malin Andersson, Kajsa Jordevik, Annukka Leisti
Kidnappad hjärna: En bok om missbruk och beroende Miki Agerberg
Referenslitteratur
Den svårfångade socialpedagogiken Lisbeth Eriksson, Ann-Marie Markström
Introduktion till socialpsykologi Bosse Angelöw, Thom Jonsson
Stjärnlösa nätter Arkan Asaad
I hederns skugga Dilek Baladiz
Familjebehandling Insoo Kim Berg
Lösningssnack Ben Furman, Tapani Ahola
Lösningsinriktad pedagogik K Måhlberg, M Sjöblom
Det kan tillkomma litteratur, vi kommer även att läsa artiklar, rapporter och använda oss av
film och TV
Ansökan
Ansökningochsistaansökningsdatum
Sista ansökningsdatum 15 april varje år, via ansökningsblanketten som du hittar under
följande adress: http://www.kalix.fhsk.se/wp-content/uploads/2012/04/nysocpedansok.pdf
Bifoga ett personligt brev som berättar om vem du är och varför du vill gå denna utbildning.
Skicka din ansökan till: Kalix folkhögskola, Näsbyvägen 16, 952 62 KALIX
Telefon: 0923-666 10
e-post: [email protected]
Frågoroch merinformationkanlämnasav:
Ann-Christin Hofverberg Jacobsson
[email protected]
070-1901561