FORSKNING - Mälardalens högskola

Comments

Transcription

FORSKNING - Mälardalens högskola
Ö
PP
EN
FÖ
LÄ
SN
FYSIOTERAPEUTPROGRAMMET vid Mälardalens högskola bjuder två gånger per år in till en öppen
föreläsning. Föreläsningen är riktad till fysioterapeutstudenter samt kliniskt verksamma fysioterapeuter i Södermanland och Västmanland. Fokus är att delge kompetens inom aktuella områden
samt främja en samverkan med fysioterapeuter i regionen. Idéer om föreläsningsområden arbetas fram i
samarbete med representanter från olika verksamheter inom fysioterapi. Vi bjuder på fika. Välkommen!
PROGRAM
13.30-14.00 Forskarutbildningen inom hälsa och välfärd på HVV - Vad är det för något?
Anne Carnwall, samordnare för forskarutbildning på HVV, berättar.
14.00-14.30 Doktorandföreläsning
14.30-15.00 Fika och mingel
15.00-16.15 Doktorandföreläsningar
MEDVERKANDE DOKTORANDER
CHARLOTTA THUNBORG
MARIA ELVÉN
Fysioterapeut och doktorand i vårdvetenskap
Fysioterapeut och doktorand i vårdvetenskap
Projektet “Förflyttningsrelaterat beteende hos
personer med demenssjukdom och deras
vårdare” undersöker vårdares upplevelse
av för flyttningssituationer, utvecklar ett
bedömningsinstrument för förflyttningssituationer samt utvärderar en individanpassad intervention
för det förflyttningsrelaterade beteendet.
Projektet “Kliniska resonemang, med fokus på
beteendeförändring” syftar till att utveckla
ett innovativt och webbaserat instrument för
att bedöma fysioterapeutstudenters kliniska
resonemang, med fokus på klienters beteendeförändring. Projektet kommer att bidra till utveckling av fysioterapeuters kompetens i kliniska resonemang och därmed förbättra
patienters hälsa.
ANNA-KARIN ANDERSSON
MARINA ARKKUKANGAS
Fysioterapeut och doktorand i vårdvetenskap
Fysioterapeut och doktorand inom fysioterapi
Född för tidigt i Mälardalen – ett projekt om
hälsa och välfärd: Barn födda för tidigt löper
större risk för inlärningssvårigheter, lägre studieresultat och avvikande motorisk utveckling.
Syfte med projektet är att identifiera styrkor
och svårigheter i för tidigt födda barns vardagsfungerande i
dagliga aktiviteter, beteende och samspel.
Träning för äldre i fallförebyggande syfte
handlar om hur träningsprogram kan
utformas för att motivera och maximera
deltagande bland äldre över 75 år i ordinärt
boende. Vilka faktorer påverkar? Ett projekt
med syfte att utveckla och undersöka träning med eller utan
Motiverande Samtal för äldre i ordinärt boende.
TID: PLATS:
27 november kl. 13.30-16.15
Mälardalens högskola, Sal Kappa, Västerås
ANMÄLAN: Senast 21 november till [email protected]
G
- EN ARENA FÖR FYSIOTERAPEUTER
IN
FORSKNING
RE
27 NOV
KL. 13.30-16.15

Similar documents